Sprawozdanie z badania Cadel Lean3 Plus

Sprawozdanie z badania Cadel Lean3 Plus to kompleksowe badanie, które ma na celu wykrycie wszelkich nieprawidłowości w trakcie procesu produkcji. Badanie składa się z oceny jakości produktu, jego wydajności i właściwości, a także jego bezpieczeństwa. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wszystkich aspektach badania, w tym o jakości materiału użytego do produkcji, procesie produkcji, przetwarzaniu informacji i wytwarzaniu produktu. Badanie jest wykonywane przez profesjonalnych specjalistów, którzy wykonują wszystkie niezbędne testy, aby zapewnić, że produkt jest bezpieczny i zgodny z wymaganiami. Wyniki badania są udostępniane klientom, dzięki czemu mogą oni mieć pewność, że produkt spełnia wszystkie wymagania.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Cadel Lean3 Plus

17. 04. 2019 r., czyli z dniem zatwierdzenia przez KNA, weszła w życie uchwała KRBR nr 3430/52a/2019 w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów. Oznacza to, że od 17. 2019 r. możliwe jest stosowanie, na zasadzie fakultatywnego wyboru, wszystkich krajowych standardów badania oraz innych dokumentów przyjętych tą uchwałą KRBR, za wyjątkiem standardów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 (w brzmieniu niezmienionym w stosunku do standardów przyjętych uchwałą 2039/37a/2018), które od 17. są obligatoryjne stosowane.

W związku z tymi zmianami w regulacjach dotyczących krajowych standardów badania (KSB), w tym sprawozdawczości z badania (o czym informowaliśmy m. in. tutaj i tutaj), w celu wsparcia biegłych rewidentów we właściwym raportowaniu wyników badania, PIBR opracowała praktyczne przykłady sprawozdań z badania.

Opierając się na przykładach ilustrujących stanowiących załączniki do aktualnie obowiązującej uchwały nr 3430/52a/2019 KRBR z dnia 21 marca 2019 r. i wykorzystując praktykę z Alertu specjalnego Badanie 2018, opracowanych zostało osiem praktycznych przykładów, po cztery w dwóch wariantach, gdy biegły rewident:

 • nie podejmie decyzji o wcześniejszym zastosowaniu wszystkich KSB przyjętych uchwałą nr 3430/52a/2019:
 • sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (niebędącej JZP) sporządzonego zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w ustawie o rachunkowości, zawierającego opinię bez zastrzeżeń
 • sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki akcyjnej notowanej na giełdzie (będącej JZP) sporządzonego zgodnie z MSSF, zawierającego opinię bez zastrzeżeń
 • sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (niebędącą JZP) sporządzonego zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w ustawie o rachunkowości, zawierającego opinię bez zastrzeżeń
 • sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest spółką akcyjną notowaną na giełdzie (będącą JZP) sporządzonego zgodnie z MSSF, zawierającego opinię bez zastrzeżeń
 • podejmie decyzję o zastosowaniu począwszy od 17 kwietnia 2019 r. , czyli od dnia zatwierdzenia przez KNA uchwały nr 3430/52a/2019, wszystkich KSB przyjętych tą uchwałą:
 • sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest spółką akcyjną notowaną na giełdzie (będącą JZP) sporządzonego zgodnie z MSSF, zawierającego opinię bez zastrzeżeń
 • Badanie sprawozdań finansowych - obowiązek

  Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 1–3 ustawy
  o rachunkowości. Chodzi o sprawozdania:

  1) banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;

  1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

  2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;

  2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

  2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;

  3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

  Pozostałe jednostki (spółki z o. o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych) podlegają badaniu, jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

  Sprawozdanie finansowe za 2021 r. podlega badaniu, gdy w 2020 r. były spełnione co najmniej dwa z trzech warunków:

  Sprawozdanie finansowe za 2022 r. podlega badaniu, gdy w 2021 r. były spełnione co najmniej dwa z trzech warunków:

  Warunek 1. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej:

  50 osób

  Warunek 2. Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro

  11 537 000 zł

  (2 500 000 euro × 4, 6148* zł/euro

  11 498 500 zł

  (2 500 000 euro × 4, 5994** zł/euro

  Warunek 3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro

  23 074 000 zł

  (5 000 000 euro × 4, 6148* zł/euro)

  22 997 000 zł

  (5 000 000 euro × 4, 5994** zł/euro)

  Warunki

  * Wyrażone w euro wielkości przeliczane są na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, na dzień bilansowy. Do przeliczenia przyjęto średni kurs ogłoszony dla euro przez Narodowy Bank Polski 31 grudnia 2020 r., który wyniósł 4, 6148 zł/euro.

  ** Wyrażone w euro wielkości przeliczane są na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, na dzień bilansowy. Do przeliczenia przyjęto średni kurs ogłoszony dla euro przez Narodowy Bank Polski 31 grudnia 2021 r., który wyniósł 4, 5994 zł/euro.

  Badaniu podlegają także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy (por. art. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

  Obowiązek poddania badaniu swoich sprawozdań finansowych mają również jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

  Umowa o badanie sprawozdania finansowego

  Przepisy art. 66 ust. 4-10 ustawy o rachunkowości określają zasady wyboru firmy audytorskiej i zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego.

  Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

  Kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

  Za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych przez badaną jednostkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych tej jednostki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

  Nieważne z mocy prawa jest badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone z naruszeniem przepisów:

  1) art. 69 ust. 6, 7 i 9, art. 70, art. 72 ust. 2, art. 135 ust. 2 i art. 136 ustawy o biegłych rewidentach,

  2) art. 4 i art. 5 oraz art. 17 ust. 1 akapit drugi i ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w przypadku badania ustawowego jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach

  Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Za uzasadnioną podstawę uznaje się w szczególności:

  1) wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;

  2) niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;

  3) przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

  Różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego.

  O rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego kierownik jednostki oraz firma audytorska informują niezwłocznie, wraz z podaniem stosownego wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, a w przypadku jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach – także Komisję Nadzoru Finansowego.

  W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 tej ustawy, jeżeli zaistnieją ku temu uzasadnione podstawy, prawo wniesienia do sądu powództwa o rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego przysługuje:

  1) akcjonariuszom, którzy posiadają co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% kapitału zakładowego w badanej jednostce, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% kapitału akcyjnego;

  2) organom badanej jednostki, które nie dokonywały wyboru firmy audytorskiej;

  3) Komisji Nadzoru Finansowego.

  Uprawnienia biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego

  Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości kierownik badanej jednostki zapewnia biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, dostęp do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udziela wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń – niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania.

  Biegły rewident jest uprawniony do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów badanej jednostki, w tym także od banków i jej doradców prawnych – z upoważnienia kierownika badanej jednostki.

  Jeżeli przedmiotem badania jest sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, to uprawnienia biegłego rewidenta, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują także wobec jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

  Powyższe uprawnienia biegłego rewidenta stosuje się odpowiednio do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

  Podstawa prawna:
  - art. 1, art. 66-67 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm. )
  - art. 14b ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. 1128 ze zm. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. 1800 ze zm. )

  Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące technicznych aspektów sporządzania i wysyłania sprawozdań finansowych. Wskazówki dotyczące merytorycznego sposobu sporządzania sprawozdań finansowych znajdziesz na stronie www. pl

  Jakie są terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i przesłanie sprawozdań finansowych w 2022 r.?
  W 2022 r., ze względu na ogłoszony stan epidemii, większość terminów dotyczących sprawozdań finansowych została przedłużona. Szczegółowe informacje znajduję się w komunikacie: Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych

  Wybierz zakres

  Schemy i zagadnienia techniczne

  1. Za pomocą jakich narzędzi można otworzyć udostępnione pliki struktur logicznych sprawozdań finansowych?

   Do przeglądania lub edycji udostępnionych plików struktur logicznych sprawozdań finansowych należy użyć narzędzi umożliwiających przeglądanie lub edycję plików w formacie XSD (XML Schema Definition).

  2. Czy dostępna jest aplikacja do generowania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej?

   Ministerstwo Finansów, w celu umożliwienia sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej, przygotowało bezpłatne narzędzie - Aplikację e-Sprawozdania Finansowe, przeznaczoną dla jednostek, które chcą sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, zgodnej z formatem i strukturą logiczną opublikowaną przez Ministerstwo Finansów na stronach BIP. Aplikacja wspiera wytworzenie sprawozdań finansowych w strukturach przygotowanych na podstawie Załączników Nr 1, 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości. M

   Informacje o Aplikacji są dostępne w zakładce Aplikacja.

   Czy Ministerstwo Finansów udostępnia program umożliwiający wygenerowanie przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdania finansowego zgodnego z opublikowanymi strukturami logicznymi?

   Tak, Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatne narzędzie Aplikację e-Sprawozdania Finansowe, przeznaczoną dla jednostek, które chcą sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, zgodnej z formatem i strukturą logiczną opublikowaną przez Ministerstwo Finansów na stronach BIP. Z aplikacji mogą zatem skorzystać jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzające sprawozdania finansowe w strukturach logicznych przygotowanych na podstawie Załączników Nr 1, 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości.

   Czy jednostka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS może przesłać sprawozdanie finansowe do KRS za pomocą opublikowanej przez Ministerstwo Finansów aplikacji e-Sprawozdania Finansowe?

   Nie, przygotowana przez Ministerstwo Finansów aplikacja nie jest przeznaczona do wypełniania przedmiotowych obowiązków przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe została przygotowana w celu umożliwienia sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane są przesłać sprawozdanie finansowe do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

   Czy Ministerstwo Finansów udostępnia program umożliwiający przekonwertowanie sprawozdania finansowego z pliku tekstowego/ graficznego /kalkulacyjnego do XML?

   Nie, Ministerstwo Finansów nie udostępnia narzędzia umożliwiającego przekonwertowanie sprawozdania finansowego z pliku tekstowego/ graficznego /kalkulacyjnego do XML.

   Czy Ministerstwo Finansów udostępnia przykładowe testowe pliki XML sprawozdań finansowych?

   Nie, Ministerstwo Finansów obecnie nie udostępnia przykładowych plików testowych XML sprawozdań finansowych.

   Jak wykorzystać struktury XSD do stworzenia sprawozdania finansowego?

   Pliki z rozszerzeniem XSD (od XML Schema Definition) zawierają definicje i zasady jakimi należy się kierować przy tworzeniu pliku XML (od Extensible Markup Language), co powoduje, że sprawozdanie finansowe wytworzyć należy jako jeden plik XML, który będzie zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD. Plik sprawozdania finansowego wygenerowany niezgodnie z opublikowanymi strukturami nie uzyska akceptacji systemu teleinformatycznego dedykowanego do obsługi zgłoszeń takich dokumentów.

   Czy jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mogą sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci pliku PDF, jako skan sprawozdania sporządzonego i podpisanego w postaci papierowej?

   Każde sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dodatkowo sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, a w formacie ESEF sporządzane są sprawozdania finansowe emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub są sporządzane zgodnie z MSR. Scan sprawozdania finansowego sporządzonego przez jednostkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w postaci papierowej nie będzie odpowiadał powyższym wymogom.

   Czy Ministerstwo Finansów udostępnia środowisko testowe do wysyłki plików sprawozdań finansowych w formacie XML?

   Tak. Dla jednostek przesyłających sprawozdania finansowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z wykorzystaniem interfejsu API udostępnione zostało środowisko testowe – szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Podatkowym -w zakładce Pliki do pobrania.

   Czy możliwe jest wydrukowanie sprawozdania finansowego sporządzonego w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe?

   W aplikacji e-Sprawozdania finansowe jednostka może sporządzić oraz wygenerować sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej tj. w pliku XML. Aplikacja umożliwia zapisanie utworzonego pliku XML w wybranej przez użytkownika lokalizacji. Tak zapisany plik może zostać wydrukowany, jak każdy inny dokument. Aplikacja posiada również moduł umożliwiający wizualizację pliku XML do formatu PDF. Plik w postaci PDF można zapisać i wydrukować jak każdy inny dokument. W pliku PDF będzie jednak informacja, że „Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym”, ponieważ jest on jedynie pomocniczą wizualizacją wprowadzonych danych.

   Czy skan dokumentu papierowego (pdf) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym można uznać za postać elektroniczną sprawozdania z badania?

   Tak. Skan dokumentu papierowego (PDF) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym uznaje się za sprawozdanie z badania sporządzone w postaci elektronicznej.

   Czy skan dokumentu papierowego (pdf) podpisanego podpisem odręcznym można uznać za postać elektroniczną sprawozdania z badania?

   Co prawda skan dokumentu papierowego (pdf) stanowi spełnienie wymogu w zakresie zachowania postaci elektronicznej sprawozdania z badania, jednakże w sytuacji opisanej w pytaniu, podpisanie sprawozdania z badania podpisem odręcznym nie spełnia wymogów ustawy o biegłych rewidentach dotyczących obowiązku podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

   Czy dostępny jest opis poszczególnych pól struktur sprawozdań finansowych, taki jak dla JPK_VAT?

   Nie. W przypadku struktur logicznych sprawozdań finansowych opisy poszczególnych pól znajdują się w schemach XSD, konstrukcja schem i opisy pól nie pozwalają na błędną interpretację.

   Którą strukturę wybrać do sporządzenia sprawozdania finansowego?

   W celu ułatwienia jednostce wyboru odpowiedniej struktury danych sprawozdania finansowego na stronach Portalu Podatkowego, w zakładce Pliki do pobrania, zamieszczony został dokument „Informacja o strukturach e-SF. pdf”, zawierający szczegółowe informacje o opublikowanych strukturach, ich powiązaniach i zastosowaniu.

   Jakie jest przeznaczenie w opublikowanych strukturach pól o nazwie „PozycjaUszczegolowiajaca”?

   Opublikowane struktury logiczne sprawozdań finansowych zostały skonstruowane w sposób pozwalający (zgodnie z art. 50 ustawy o rachunkowości) na wykazanie w sprawozdaniu finansowym informacji ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. W tym celu w strukturach danych zostały umieszczone elementy o nazwie „jinPozycjaUszczegolowiajaca” i annotation „Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki”.

   Czy istnieje angielska wersja struktur logicznych sprawozdania finansowego?

   Nie, Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych (o których mowa w art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości) wyłącznie w języku polskim.

  Sporządzanie i podpisywanie sprawozdania

  Kto powinien sporządzać sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej?

  Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd). Dodatkowo od dnia 1 stycznia 2022 r. możliwe jest zastosowanie uproszczeń w podpisywaniu przewidzianych dla zarządów wieloosobowych.

  Czy można sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci papierowej?

  Nie sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd z uwzględnieniem możliwości zastosowania oświadczeń przez niektórych członków organu). Wydruk w postaci papierowej sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej będzie tylko kopią sprawozdania finansowego, nie zaś oryginałem sprawozdania finansowego.

  W jaki sposób sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej?

  Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej to sprawozdanie zapisane w formie pliku w oparciu o zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), które wskazało następujące dopuszczalne typy (formaty) plików, jakie spełniają akceptowany wymóg postaci elektronicznej: XAdES, PAdES, CAdES, XMLsig, xml, XHTML, txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, docx, xls, xlsx, csv, jpg. tif, gif.

  Okoliczności, które mają wpływ, jaki format i strukturę pliku powinna wybrać jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe to:

  • czy jednostka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  • czy jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącym księgi rachunkowe, obowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego
  • czy jednostka jest emitentem, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
  • czy jednostka sporządza sprawozdania finansowe według MSR (szczegóły w kolejnych pytaniach)

  Kto powinien sporządzać sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych?

  Sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych sporządzają:

 • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego,
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowe
 • Czy obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczy również jednostek sporządzających sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)?

  Format sprawozdania finansowego przygotowanego zgodnie z MSR uzależniony jest od statusu jednostki. Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, sporządzają sprawozdania finansowe zgodne z MSR w formacie ESEF. Natomiast sprawozdania finansowe jednostek niebędących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym sporządzane zgodnie z MSR, sporządza się w formacie ESEF, lub innym formacie przeszukiwalnym.

  Czy w przypadku braku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej struktur logicznych oraz formatu sprawozdania finansowego sporządzanego zgodnie z MSR należy to sprawozdanie sporządzić na podstawie struktur logicznych oraz formatu sprawozdania finansowego dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?

  Jednostki te zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej według przez siebie wybranych formatów i struktury logicznej lub w formie nieustrukturyzowanej.

  Czy sprawozdania finansowe sporządzone na dzień bilansowy przypadający w terminie do dnia wejścia przepisów (np. na dzień 30 września 2018 r. ) będą sporządzane obowiązkowo w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP, ponieważ faktyczne ich sporządzenie nastąpi po 1 października br., czy też wspomniany obowiązek wystąpi dopiero po dniu wejścia w życie ustawy (tj. gdy dzień bilansowy będzie przypadał na dzień 1 października br. lub później)?

  Sprawozdanie finansowe (w myśl art. 45 ust 1f – 1g ustawy o rachunkowości) sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz że sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości (pismo Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Wydział Prawa Rejestrów), cyt. :

  „(…) Z dniem 1 października 2018 system RDF będzie przyjmował dokumenty sporządzone w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym i w szczególności także podpisem zaufanym (dawnej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP). (…)".

  „(…) obowiązek sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej, z zachowaniem ściśle określonej struktury logicznej oraz w ściśle określonym formacie wszedł w życie 1 października 2018 r. i dotyczy to zarówno: okresów obrachunkowych, które zakończyły się przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe; okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 r., a które zakończą się po tej dacie; jak też przyszłych okresów obrachunkowych.

  Od dnia 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości (…) nie przewidują żadnego rozróżnienia na okresy obrachunkowe zakończone przed 1 października 2018 r. i po 30 września 2018 r. ".

  „(…) Tym samym decydujące znaczenie ma wyłącznie data sporządzania sprawozdania finansowego. Brak jest bowiem wyraźnego przepisu przejściowego, który wyłączałby stosowanie w/w nowych regulacji i umożliwiał stosowanie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r. do sprawozdań finansowych obejmujących okresy sprawozdawcze, które zakończyły się najpóźniej w dniu 30 września 2018 r.

  Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się, że jednostki zobowiązane do składania sprawozdań finansowych wraz z innymi wymaganymi dokumentami powinny kierować się wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, jako odpowiedzialnego za organizację techniczną przyjmowania ww. dokumentów do właściwego rejestru sądowego.

  Jaką datę należy przyjąć za datę sporządzenia sprawozdania finansowego?

  Kierownik jednostki ma zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

  Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu, z uwzględnieniem możliwości zastosowania oświadczeń przez niektórych członków organu.

  W strukturze logicznej oraz formacie, określonych dla sprawozdań finansowych i udostępnionych w BIP MF przewidziano, że data sporządzenia sprawozdania finansowego wpisana będzie w odrębnym polu formularza sprawozdania finansowego. Data ta będzie traktowana jako oświadczenie wiedzy, potwierdzające występowanie określonego stanu majątkowego i finansowego na konkretny dzień bilansowy, wg stanu tej wiedzy na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Równocześnie data ta, w zakresie oświadczenia wiedzy, będzie obowiązywać wszystkie osoby wchodzące w skład organu, będącego kierownikiem jednostki, niezależenie od faktycznego – np. późniejszego – terminu złożenia wymaganego podpisu przez poszczególne, odpowiedzialne osoby.

  Analogiczne podejście do daty sporządzenia sprawozdania finansowego będzie obowiązywać w przypadku sprawozdań finansowych dla jednostek, w stosunku do których nie określono struktury logicznej i formatu w BIP MF (tj. dla jednostek niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS) oraz w stosunku do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, a także sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF.

  A zatem, data sporządzenia sprawozdania w sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej, to data, w jakiej jednostka, tj. w praktyce osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, ujęła zdarzenia mające wpływ na kształt sprawozdania, znane jednostce w tej właśnie dacie.

  Przykład: główny księgowy podpisał sprawozdanie finansowe spółki w dniu 26 marca 2019 r. I Wiceprezes podpisał sprawozdanie finansowe spółki w dniu 27 marca 2019 r. Prezes Zarządu (ostatnia osoba zobowiązana do złożenia podpisu) podpisał sprawozdanie finansowe spółki w dniu 29 marca 2019 r. Zgodnie z powyższymi danymi sprawozdanie finansowe spółki zostało sporządzone na dzień 26 marca 2019 r.

  Czy data sporządzenia sprawozdania finansowego może być inna niż data podpisu kierownika jednostki?

  Tak. Data sporządzenia sprawozdania finansowego to data na którą następuje oświadczenie wiedzy wraz z potwierdzeniem występowania określonego stanu majątkowego i finansowego na konkretny dzień bilansowy przez sporządzających to sprawozdanie finansowe oraz kierownika jednostki (jak wskazano w pytaniu nr 51). Oznacza to, iż data sporządzenia sprawozdania finansowego (na dzień bilansowy (zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 oraz art. 1 ustawy o rachunkowości)) powinna przypadać w ciągu trzymiesięcznego przedziału czasowego licząc od dnia bilansowego, co powinno zostać zapewnione przez kierownika jednostki (art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, iż w przypadku roku obrotowego równego kalendarzowemu, data sporządzenia powinna przypadać na dzień nie późniejszy niż 31 marca kolejnego roku obrotowego.

  Równocześnie data ta, w zakresie oświadczenia wiedzy, będzie obowiązywać wszystkie osoby wchodzące w skład organu, będącego kierownikiem jednostki, niezależenie od faktycznego – np. późniejszego – terminu złożenia wymaganego przez ustawę o rachunkowości podpisu lub oświadczenia przez poszczególne, odpowiedzialne osoby (art. 2 i 2b ustawy o rachunkowości). Jednakże, aby sprawozdanie finansowe zostało sporządzone kompletnie w rozumieniu przepisów ustawy rachunkowości, tj. nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, powinno zostać podpisane również w tym przedziale czasowym przez kierownika jednostki. Zatem w przypadku roku obrotowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, data sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego przez osobę której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki nie może być późniejsza niż dzień 31 marca kolejnego roku obrotowego (w przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy daty podpisu mogą nie być jednakowe).

  Czy jednostka, która dokonuje korekty sprawozdania po 1 października 2018 r. musi sporządzić je w postaci elektronicznej, jeżeli pierwsza wersja sprawozdania była sporządzona w postaci papierowej?

  Tak, po 1 października 2018 r. każde sprawozdanie finansowe należy sporządzić w postaci elektronicznej

  W jakiej postaci mają obowiązek sporządzać sprawozdania finansowe oddziały (zakłady) „samobilansujące się”?

  Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, które wchodzą w skład jednostki sporządzającej łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów (zakładów), muszą być sporządzone w postacie elektronicznej.

  Czy po wprowadzeniu elektronicznej formy sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych, wprowadzenie korekt biegłego rewidenta do tego sprawozdania, powoduje konieczność sporządzenia kolejnej elektronicznej wersji tego sprawozdania i jego podpisania?

  Kierownik jednostki (zgodnie z art. 1 ustawy o rachunkowości) zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

  W sytuacji, gdy (zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości) sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu i występują korekty zalecane przez biegłego, powtórnie sporządzone sprawozdanie finansowe uwzględnia te korekty z zachowaniem zasady struktury, formy i podpisu sprawozdania finansowego określonego ustawą o rachunkowości.

  W przypadku, gdy badanie sprawozdania finansowego nie wniosło żadnych korekt, sporządzone sprawozdanie (zgodnie z ww. art. 1 ustawy o rachunkowości) pozostaje bez zmian.

  Jak należy rozumieć datę sporządzenia sprawozdania z badania?

  Data sporządzenia sprawozdania z badania to data, którą biegły rewident zamieszcza w sprawozdaniu z badania zgodnie z wymogami art. 83 ust. 3 pkt 18 ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych Standardów Badania, i która zgodnie z par. 49 KSB 700 (Z) Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego nie może być datą wcześniejszą od daty uzyskania przez biegłego rewidenta wystarczających i odpowiednich dowodów badania, na których opiera się opinia biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego, w tym dowodów, że wszystkie składniki sprawozdania i ujawnienia, które składają się na sprawozdanie finansowe zostały sporządzone oraz osoby o potwierdzonych uprawnieniach zapewniły, że wzięły odpowiedzialność za to sprawozdanie finansowe. Proces sporządzania sprawozdania z badania kończy się złożeniem podpisu przez biegłego rewidenta pod sprawozdaniem z badania. Data podpisu sprawozdania z badania powinna być datą tożsamą z datą sporządzenia sprawozdania z badania. Dopiero opatrzenie sprawozdania z badania podpisem oznacza zakończenie procesu sporządzania sprawozdania z badania, tj. potwierdzenie przez biegłego rewidenta treści sprawozdania z badania, w tym zawartej w nim opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz potwierdzenie przeprowadzenia przez biegłego rewidenta wszystkich procedur badania, które pozwoliły mu uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody badania, stanowiące podstawę wydanej opinii.

  W jaki sposób należy wykonać dyspozycję art. 68 ustawy o rachunkowości w zakresie udostępniania sprawozdań finansowych biorąc pod uwagę, że sprawozdania te sporządzane są w formie elektronicznej?

  Zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także sprawozdania z badania - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni.

  Przepisy ustawy o rachunkowości przewidują jedynie formę elektroniczną sprawozdania finansowego (art. 1f). Dodatkowo dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS obowiązek sporządzania tego sprawozdania w odpowiedniej strukturze logicznej oraz formacie (art. 1g) udostępnionych w BIP MF. Natomiast emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz jednostki niebędące emitentami sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR i którze wybiorą taką opcję – stosują format ESEF..

  Ponieważ wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółdzielni należy udostępnić sprawozdanie finansowe, zatem zrealizowanie obowiązku wynikającego z ww. 68 ustawy o rachunkowości może nastąpić np. poprzez udostępnione narzędzie do wizualizacji pliku sprawozdania finansowego, ewentualnie wgląd w sprawozdanie finansowe na stanowisku komputerowym zorganizowanym przez daną jednostkę.

  Niemniej jednak wskazujemy, że kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym udostępnianie sprawozdania finansowego (art. 4 ust. 5 o rachunkowości).

  W jakiej formie sporządzić Dodatkowe informacje i objaśnienia w sprawozdaniu finansowym zgodnym ze strukturami logicznymi?

  W opublikowanych strukturach logicznych element sprawozdania finansowego „Dodatkowe informacje i objaśnienia”, z wyjątkiem informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym, ma postać nieustrukturyzowaną. Oznacza to, że nieustrukturyzowana informacja dodatkowa może zostać dołączona jako element pliku XML sprawozdania finansowego w postaci binarnej, kodowanej w standardzie Base64 (np. jako. doc,. odt,. pdf,. jpg,. xls,. rft) albo może być zaprezentowana jako zawartość elementu o nazwie „Opis”.

  W jakiej postaci i formacie sporządza się sprawozdanie z działalności jednostki?

  W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się (zgodnie z art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości) w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Ustawa o rachunkowości nie określa wymogów co do formy i struktury danych tego sprawozdania, co oznacza, że sprawozdanie z działalności jednostki należy sporządzić w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej. Wyjątek stanowią emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz jednostki stosujące MSR. W ich przypadku sprawozdanie z działalności będzie sporządzane odpowiednio: albo w formacie ESEF albo w formacie ESEF lub innym formacie przeszukiwalnym.

  Jak podpisać plik XML sprawozdania finansowego?

  Sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej (plik XML) musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku organów wieloosobowych część osób wchodzących w skład kierownika jednostki może zamiast podpisu złożyć stosowne oświadczenia, także w wersji papierowej. W przypadku, gdy oświadczenia zostały sporządzone w postaci papierowej należy zapewnić sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów – aby jako integralna całość mogły w formie elektronicznej funkcjonować w obrocie gospodarczym.

  Czy sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej musi zostać podpisane podpisem elektronicznym przez wszystkich członków zarządu, również cudzoziemców?

  Sprawozdanie finansowe (zgodnie z art. 2 i 2b ustawy o rachunkowości) podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – sprawozdanie może podpisać przynajmniej jedna osoba, a pozostali członkowie tego organu składają stosowne oświadczenia. Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, stosownie do powyższych regulacji, powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki – z zastrzeżeniem, że część osób wchodzących w skład kierownika jednostki może zamiast podpisu złożyć stosowne oświadczenia, także w wersji papierowej.

  Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców wchodzących w skład kierownika jednostki.

  Czy sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej może podpisać jeden członek zarządu?

  Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki. Złożenie podpisu tylko przez jednego z członków zarządu, w przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy, a pozostali członkowie złożą wymagane oświadczenia jest dopuszczalne.

  Czy członkowie zarządu mogą upoważnić do podpisania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej jednego członka zarządu?

  Tak. Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej może być podpisane przez jednego członków organu kierującego jednostką w przypadku gdy pozostali złożą stosowne oświadczenia.

  Czy osoba nieposiadająca PESEL może podpisać sprawozdanie finansowe przy użyciu podpisu zaufanego (podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP)?

  Podpis zaufany (zwany dotychczas podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę, obejmujące: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL. Zatem osoba nieposiadająca numeru PESEL nie będzie mogła skorzystać z tej formy podpisu elektronicznego.

  Czy sprawozdanie finansowe w postaci elektroniczne może być podpisane za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego wydanego w innym kraju UE?

  Obowiązujące od 1 października 2018 r. przepisy w zakresie elektronicznej postaci sprawozdań finansowych nie ograniczają możliwości podpisania sprawozdania wyłącznie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego przez polskie centra certyfikacji. Oznacza to, że sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej może zostać podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z algorytmem XAdES, bez konieczności zaszyfrowania numeru PESEL osoby podpisującej. Kwalifikowany podpis elektroniczny wydany na terenie Unii Europejskiej, jak również w państwie spoza UE, spełniający powyższe założenia będzie ważny do podpisania sprawozdań finansowych (sporządzonych na podstawie ustawy o rachunkowości)

  Czy plik sprawozdania finansowego można podpisać certyfikatem niekwalifikowanym?

  Nie. Sprawozdanie finansowe nie może zostać podpisane podpisem niekwalifikowanym.

  Czy osoby podpisujące sprawozdanie finansowe (wszyscy członkowie zarządu) muszą mieć PESEL ujawniony w KRS, aby skutecznie podpisać sprawozdanie?

  Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki. Przepisy ustawy o rachunkowości nie łączą regulacji dotyczących podpisania sprawozdania finansowego z obowiązkiem ujawnienia numeru PESEL, osoby podpisującej sprawozdanie finansowe w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Nie można utożsamiać podpisania sprawozdania finansowego (zgodnie z art. 2 ustawy o rachunkowości) ze złożeniem dokumentów we właściwym rejestrze sądowym (o którym mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości). Złożenie dokumentów (o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości) następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości, zaś zasady podpisywania zgłoszeń zostały określone w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

  Czy sprawozdanie finansowe może być podpisane przez pełnomocnika?

  Nie. Sprawozdanie finansowe musi być podpisane (zgodnie z art. 2 i 2b ustawy o rachunkowości) przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki.

  Czy sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej można podpisać podpisem zaufanym, który jest bezpłatny, czy konieczne jest nabycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

  Sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (dotychczas nazywanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) albo podpisem osobistym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki. Wybór dopuszczalnych metod podpisu pomiędzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym zależy od preferencji osób podpisujących sprawozdanie i obie formy traktowane są równorzędnie.

  Jakie warunki powinien spełniać podpis kwalifikowany użyty do podpisania sprawozdania finansowego?

  Sprawozdanie finansowe może być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z Rozporządzeniem eIDAS, w formacie XAdES, co oznacza, że plik zawierający sprawozdanie finansowe może być podpisany podpisami w formacie XAdES zarówno wewnętrznym – otaczającym (enveloped) i otaczanym (enveloping), jak również zewnętrznym (detached). Lista kwalifikowanych dostawców usług zaufania udostępniona przez Komisję Europejską.

  Czy podpis kwalifikowany musi być zgłoszony do Szefa KAS, aby skutecznie wysłać e-sprawozdanie finansowe?

  Nie. Kwalifikowany podpis elektroniczny osób podpisujących sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości nie wymaga zgłoszenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla skutecznego podpisania sprawozdania finansowego.

  Czy posiadając zgłoszony UPL-1 mogę wysłać sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego?

  Formularz UPL-1 przeznaczony jest dla udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie może, zatem stanowić podstawy umocowania pełnomocnika do wysłania sprawozdania finansowego.

  Jak podpisać sprawozdanie finansowe przy użyciu podpisu zaufanego?

  Sprawozdanie finansowe można podpisać podpisem zaufanym (dotychczas nazywanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) korzystając z aplikacji zintegrowanych z Profilem Zaufanym, gdy dana aplikacja umieszcza przycisk przekierowania na Profil w celu podpisania dokumentu np. w aplikacji e-Sprawozdania finansowe.

  Jednostki nie posiadające dostępu do aplikacji zintegrowanych z profilem zaufanym mogą skorzystać z bezpłatnej usługi udostępnionej na portalu obywatel. pl - Podpisz dokument elektronicznie - wykorzystaj podpis zaufany. Usługa ta umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych (także przez wiele osób) za pomocą podpisu zaufanego. Za pomocą usługi możliwe będzie opatrzenie sprawozdania finansowego podpisem zaufanym, jak również sprawdzenie czy dokument został podpisany przez inne osoby oraz czy złożone podpisy są prawidłowe.

  Związek wyznaniowy - według którego załącznika do ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe?

  Związek wyznaniowy, jeżeli prowadzi działalność pożytku publicznego (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24. 04. 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U z 2019 r. 688 ze zm. ), sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 lub załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

  Informacja ma charakter ogólny, bowiem obowiązki w zakresie rachunkowości powinny być określane szczegółowo w przypadku każdej konkretnej jednostki, uwzględniając wszelkie aspekty związane z jej sytuacją prawną i profilem działalności.

  Parafia - według którego załącznika do ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe?

  Parafia, jeżeli prowadzi działalność pożytku publicznego (zgodnie z art.

  Parafia jako kościelna osoba prawna nieprowadząca działalności gospodarczej, prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi (art. 2 ust. 4 ustawy o rachunkowości). W tej sytuacji nie sporządza i nie przesyła sprawozdania finansowego.

  Związek/koło gospodyń wiejskich - według którego załącznika do ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe?

  Związek/koło gospodyń wiejskich jako organizacja pozarządowa sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 lub załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości.

  Związek/koło gospodyń wiejskich ma możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ustawy o rachunkowości.

  Związek zawodowy pracowników - według którego załącznika do ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe?

  Związek zawodowy pracowników, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości albo załącznika nr 4 (po spełnieniu określonych warunków), albo załącznika nr 5 (po spełnieniu określonych warunków).

  Związek zawodowy pracowników, jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, albo załącznika nr 4 (bez spełniania żadnych warunków), albo nr 5 (po spełnieniu określonych warunków).

  Wspólnota mieszkaniowa, mała wspólnota mieszkaniowa do 7 lokali – czy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?

  Wspólnota mieszkaniowa, mała wspólnota mieszkaniowa do 7 lokali - nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. z 2020 r. 532), wspólnota prowadzi, określoną przez siebie, ewidencję pozaksięgową kosztów.

  Rada rodziców – czy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?

  Rada rodziców będąc społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym placówki oświatowej nie jest jednostką zobligowaną do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

  Stowarzyszenie/fundacja - według którego załącznika do ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe?

  Stowarzyszenie/fundacja jako organizacja pozarządowa sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 lub załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

  Stowarzyszenie/fundacja ma możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 5 ustawy o rachunkowości.

  Ochotnicza straż pożarna - według którego załącznika do ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe?

  Ochotnicza straż pożarna działająca w formie stowarzyszenia sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 lub załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

  Ochotnicza straż pożarna działająca w formie stowarzyszenia ma możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art.

  Biblioteka publiczna - według którego załącznika do ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe?

  Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

  Zakład doskonalenia zawodowego - według którego załącznika do ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe?

  Zakład doskonalenia zawodowego, jeżeli działa w formie stowarzyszenia, wówczas sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 lub załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

  Zakład doskonalenia zawodowego działający w formie stowarzyszenia ma możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art.

  Uczniowski klub sportowy - według którego załącznika do ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe?

  Uczniowski klub sportowy działający w formie stowarzyszenia sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 albo załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

  Uczniowski klub sportowy działający w formie stowarzyszenia ma możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art.

  Zakład opieki zdrowotnej - według którego załącznika do ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe?

  Zakład opieki zdrowotnej działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

  Zakład opieki zdrowotnej działający w formie jednostki budżetowej sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 1911 ze zm. ), stanowiącym akt wykonawczy do ustawy o finansach publicznych. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe, odmowę podpisu, o której mowa w art. 2 ustawy o rachunkowości, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których mowa w art. 2b ustawy o rachunkowości, jeżeli zostały one sporządzone, wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej nie dotyczy podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 1g ustawy o rachunkowości albo w formacie, o którym mowa w art. 1ga lub 1h tej ustawy. Obowiązek przekazania sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe nie są objęte obowiązkiem badania.

  Samorządowy zakład budżetowy - według którego załącznika do ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe?

  Samorządowy zakład budżetowy sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.

  Jednostka podległa marszałkowi województwa - według którego załącznika do ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe?

  Jednostka podległa marszałkowi województwa jeżeli jest jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym, to sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.

  Jednostka podległa marszałkowi województwa, jeżeli jest spółką kapitałową, to sporządza sprawozdanie finansowe według zasad ogólnych, tj. wg załącznika nr 1, albo załącznika nr 4 (po spełnieniu określonych warunków), albo załącznika nr 5 (po spełnieniu określonych warunków).

  Jak przesłać sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego z systemu SJO Bestia?

  Informacja dla Samorządowych Zakładów Budżetowych

  W aplikacji e-Sprawozdania Finansowe udostępniono możliwość sporządzania i przesyłania do Szefa KAS sprawozdań finansowych przez Samorządowe Zakłady Budżetowe.

  W celu sporządzenia takiego sprawozdania należy:

 • Wejść do aplikacji i wybrać „utwórz nowe”
 • Z listy typów jednostek wybrać Organizacja Inna (lista typów danych liczbowych będzie niedostępna)
 • Po wprowadzeniu danych identyfikujących jednostkę kliknąć „dalej”
 • Na ekranie „Dodatkowe informacje i objaśnienia” dodać plik sprawozdania, które zostało utworzone dla celów SJO Bestia (wcześniej należy zmienić rozszerzenie tego pliku z XML na TXT) i dodać opis.
 • Ewentualnie uzupełnić sekcję "Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące podatku dochodowego"
 • Wybrać „wygeneruj” – pojawi się ekran „podsumowanie”, na którym należy pobrać plik XML (przycisk „zapisz plik”)
 • Ten plik XML należy podpisać, a następnie wysłać korzystając z modułu „wyślij sprawozdanie do Szefa KAS”.

  Dodatkowe informacje o wysyłce są dostępne w podręczniku użytkownika dostępnym w aplikacji.

  W razie problemów albo wątpliwości prosimy o zgłoszenie na adres sf. pl

  Czy jednostki zwolnione podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych, takie jak niektóre fundusze inwestycyjne, mają obowiązek przekazywać sprawozdania do Szefa KAS?

  Jednostki zwolnione podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), takie jak np. niektóre fundusze inwestycyjne, nie mają obowiązku przekazywać sprawozdania do Szefa KAS. Brak obowiązku dotyczy tylko jednostek zwolnionych z podatku podmiotowo i nie dotyczy jednostek niewymienionych w art. 1 ww. ustawy, nawet jeśli uzyskują dochody w całości zwolnione z podatku na podstawie innych przepisów tej ustawy.

  Co oznacza format ESEF, który jest stosowany przez jednostki, będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym?

  Format ESEF (z ang. European Single Electronic Format), Jednolity Europejski Format Raportowania, to format w jakim emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej mają obowiązek sporządzania raportów rocznych, w skład których wchodzą roczne sprawozdania finansowe. Obowiązek jego stosowania wynika z rozporządzenia nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

  Zgodnie z tym formatem:

 • wszystkie sprawozdania finansowe sporządzane są przez emitentów w formacie XHTML,
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF znakowane są przy użyciu języka znaczników Inline XBRL;
 • Co oznacza inny format przeszukiwalny, który może zostać zastosowany przez jednostki, niebędące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, stosujące MSR?

  Przez inny format przeszukiwalny rozumie się format danych, przy użyciu którego sprawozdanie finansowe będzie zapisane w taki sposób, że możliwe będzie wykorzystanie powszechnie dostępnego oprogramowania, służącego do odczytu lub edycji dokumentów, w celu skutecznego wyszukania oraz skopiowania ciągu znaków alfanumerycznych (nazw, liczb) zawartych w treści tego dokumentu. Taką funkcję zapewniają obecnie np. formaty doc., pdf., XHTML, w których możliwe jest skorzystanie z funkcji Ctrl+F.

  Wypełnianie specyficznych pozycji

  Czy w udostępnionej strukturze logicznej dla pozycji obejmującej rozliczenie różnicy pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym obowiązek prezentacji dotyczy tylko roku bieżącego, czy również roku poprzedniego?

  W opublikowanych strukturach logicznych w pozycji obejmującej rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach” (o którym mowa w Załączniku 1 do ustawy o rachunkowości) konieczność wypełniania wartości łącznych, dotyczy tylko roku bieżącego, za które wypełniane jest sprawozdanie finansowe. Pola dotyczące roku poprzedniego są polami opcjonalnymi, których wypełnienie pozostaje do decyzji jednostki.

  Czy w pozycjach dotyczących rozliczenia różnicy pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym obowiązkowo należy wykazywać wartości w rozbiciu na „z zysków kapitałowych” oraz „z innych źródeł przychodów”?

  Wypełnienie danych dotyczących poszczególnych pozycji składających się na wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w rozbiciu na dane „z zysków kapitałowych” oraz „z innych źródeł przychodów” nie jest obowiązkowe, lecz pozostawione do wyboru jednostki sporządzającej. Obowiązkowość pól, w tej części sprawozdania finansowego, zastosowano tylko do wartości łącznych roku bieżącego.

  Czy spółka jawna której wspólnikami są osoby fizyczne musi wykazywać w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym?

  W rachunku zysków i strat spółki jawnej osób fizycznych nie jest prezentowana kwota podatku dochodowego, zatem wartość wynik finansowy brutto jest równy wartości wyniku finansowego netto. Wynika to z faktu, że spółka jawna osób fizycznych nie jest podatnikiem podatku dochodowego lecz jej wspólnicy, którzy indywidualnie rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem spółka jawna osób fizycznych nie wykazuje pkt 2. 6 dodatkowych informacji i objaśnień (z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości) - „rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą brutto)”.

  Z jakim znakiem powinny być wykazywane koszty sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej (w pliku xml) – czy ze znakiem minus czy bez znaku?

  Ustawa o rachunkowości nie określa obowiązku wykazywania kosztów w rachunku zysków i strat ze znakiem minus. Taka sama zasada obowiązuje przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.

  Czy jednostki niebędące podatnikami podatku dochodowego mają obowiązek wypełniania rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto?

  Jednostki nie będące podatnikami podatku dochodowego nie mają obowiązku wypełniania rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Jeśli jednostka nie jest zobowiązana do zaprezentowania tych informacji w sprawozdaniu finansowym to w tym elemencie może wskazać wartości 0.

  Czy jednostka mała sporządzająca sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości musi obowiązkowo wypełniać rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto?

  Wypełnienie rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto przez jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 5 nie jest obowiązkowe.

  Czy jednostka mikro sporządzająca sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości musi obowiązkowo wypełniać rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto?

  Wypełnienie rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto przez jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 nie jest obowiązkowe.

  Czy jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości musi obowiązkowo wypełniać rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto?

  Wypełnienie rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto przez jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 nie jest obowiązkowe.

  Z jaką szczegółowością należy wypełniać notę podatkową?

  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto wypełniają wyłącznie jednostki do tego zobowiązane. Jednostki te powinny wypełnić dane w części ustrukturyzowanej co najmniej w wersji podstawowej, tj. zawierającej tylko główne punkty - na poziomie pozycji oznaczonych od A. Zysk (strata) brutto za dany rok (…) do K. Podatek dochodowy. Jednocześnie jednostka może przyjąć, że będzie wykazywała informacje uszczegółowiające (poszczególne pozycje o wartościach większych bądź równych 20 tys. zł) wraz z podstawą prawną. Schema zawiera pola dla wskazania artykułu, ustępu, punktu i litery z ustawy CIT, jednak obowiązkowo wskazać należy jedynie artykuł (ustęp, punkt i litera są opcjonalne). W dołączanym do sprawozdania finansowego dodatkowym, nieustrukturyzowanym pliku np. : WORD, EXCEL, PDF, jednostki nie mają obowiązku ponownego wykazywania tych samych danych/informacji, które zostały wskazane w części ustrukturyzowanej (od A do K). 50 ust. 1 uor, informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.

  Badanie przez biegłego rewidenta

  W jaki sposób przekazać sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej do badania przez biegłego rewidenta?

  Ministerstwo Finansów nie ingeruje i nie narzuca jednostkom zobowiązanym do sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej sposobu przekazania sprawozdania do biegłego rewidenta, w celu przeprowadzenia badania. Zważywszy jednak na elektroniczną postać sporządzonego sprawozdania finansowego przekazanie sprawozdania do badania powinno nastąpić w wykorzystaniem informatycznych nośników danych bądź elektronicznych kanałów komunikacji.

  W jakiej postaci i formacie sporządza się sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

  Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta powinno być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta (o czym stanowi art. 86 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).

  Czy postać elektroniczna sprawozdania z badania, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach (…) dotyczy również sprawozdań z badania tych jednostek, których dzień bilansowy przypada na termin przed dniem wejścia w życie tego przepisu, czyli przed dniem 1 października 2018 r.?

  Obowiązek sporządzenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej oraz opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta, dotyczy sprawozdania z badania tych podmiotów, które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”), sporządzanego przez biegłego rewidenta, począwszy od dnia 1 października 2018 r.

  Czy sprawozdanie biegłego rewidenta wydane przed 1 października 2018 r. może posiadać postać elektroniczną z podpisem kwalifikowanym?

  Tak, przepisy ustawy o biegłych rewidentach nie zabraniają sporządzenia przed dniem 1 października 2018 r. sprawozdania z badania w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.

  Czy każde sprawozdanie z badania powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta?

  Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązek sporządzenia sprawozdania z badania przez biegłego rewidenta w postaci elektronicznej i podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym odnosi się do wszystkich badań sprawozdań finansowych (ustawowych i dobrowolnych).

  Co oznacza „postać elektroniczna” sprawozdania z badania, o której mowa w art. 1 ustawy o biegłych rewidentach?

  Sprawozdanie z badania w postaci elektronicznej to sprawozdanie zapisane w formie pliku w oparciu o zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 2247), które wskazało następujące dopuszczalne typy (formaty) plików, jakie spełniają akceptowany wymóg postaci elektronicznej: XAdES, PAdES, CAdES, XMLsig, xml, txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, docx, xls, xlsx, csv, jpg.

  Każdy plik musi być podpisany przed jego zgłoszeniem, zgodnie z zasadami podpisywania dokumentów (w przypadku sprawozdania z badania - kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

  Czy biegły rewident badający sprawozdanie finansowe podmiotu wpisanego do KRS powinien wymagać od klienta badania również papierowej wersji sprawozdania finansowego podpisanego przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości?

  Nie powinien, ponieważ oryginałem sprawozdania finansowego jest plik elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Każdy wydruk (wersja papierowa) jest wyłącznie kopią sprawozdania.

  Czy biegły rewident może zbadać roczne sprawozdanie finansowe jednostki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie jest sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF lub w formacie XHTML?

  Nie, biegły rewident nie może zbadać takich sprawozdań finansowych., gdyż sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w wymaganej przepisami ustawie o rachunkowości (UoR) strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF lub w formacie XHTML.

  Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS sporządzają sprawozdania finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF, tj. formacie XML https://www. pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan (art. 1f i 1g UoR).

  Począwszy od 1 stycznia 2021 r. :

 • emitenci papierów wartościowych, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, sporządzają sprawozdania finansowe w formacie XHTML (art. 1ga UoR),
 • jednostki niebędące emitentami stosujące MSR, sporządzają sprawozdania finansowe w formacie XHTML lub innym formacie przeszukiwalnym ( art. 14 i art. 63c ust. 2d pkt UoR).
 • Czy w przypadku niezachowania przez badaną jednostkę elektronicznego ustawowego formatu sprawozdania finansowego, biegły rewident może wydać opinię o rocznym sprawozdaniu finansowym?

  Nie, biegły rewident nie wyraża opinii o sprawozdaniu finansowym, które nie jest sporządzone zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości.

  Przepisy ustawy o rachunkowości przewidują wyłącznie formę elektroniczną sprawozdania finansowego (art. Natomiast emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz jednostki niebędące emitentami sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR i które wybiorą taką opcję – stosują format ESEF.

  Czy biegły rewident wydając sprawozdanie z badania powinien dokonywać weryfikacji ważności i poprawności złożonych na sprawozdaniu finansowym podpisów?

  Zgodnie z art. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  Krąg osób podpisujących sprawozdanie finansowe określa art. 52 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu.

  W przypadku, gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy istnieje możliwość podpisania sprawozdania finansowego przez co najmniej jedną osobę wchodzącą w skład tego organu (art. 2b ustawy o rachunkowości). W tej sytuacji koniecznym jest złożenie przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem sporządza się elektroniczną jego kopię. Możliwa jest również odmowa złożenia oświadczenia (analogicznie jak w przypadku odmowy podpisu).

  Biegły rewident podczas badania powinien zweryfikować prawidłowość i kompletność złożonych na sprawozdaniu finansowym podpisów elektronicznych, w tym ich ważność. W przypadku, gdy część osób wchodzących w skład kierownika jednostki skorzystała z możliwości złożenia oświadczeń, biegły rewident powinien również zweryfikować treść tych oświadczeń, daty, a także czy została wykonana elektroniczna kopia oświadczenia.

  Czy sprawozdanie z badania stanowi część pliku XML ze sprawozdaniem finansowym, czy powinien to być osobny plik podpisany przez biegłego rewidenta?

  Sprawozdanie finansowe należy wytworzyć jako jeden plik XML. Po podpisaniu tego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, nie ma możliwości załączenia do niego pliku zawierającego sprawozdanie z badania. Sprawozdanie z badania stanowi oddzielny plik zapisany np. w pdf i podpisany przez biegłego rewidenta kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  Czy biegły rewident wydający sprawozdanie z badania powinien dokonywać weryfikacji ważności i poprawności złożonych na sprawozdaniu finansowym podpisów elektronicznych?

  Jedną z czynności dokonywanych przez biegłego rewidenta w ramach prowadzonego badania sprawozdania finansowego, w wyniku którego biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania, jest wydanie opinii, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości (art. 3 pkt 8 ustawy o biegłych rewidentach). Opinia stanowi integralną część sprawozdania z badania.

  Zatem biegły rewident podczas badania sprawozdania finansowego powinien zweryfikować prawidłowość i kompletność złożonych na sprawozdaniu finansowym podpisów, w tym ich ważność. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.

  Czy biegły rewident powinien weryfikować zgodność sprawozdania finansowego podlegającego badaniu z wymaganym formatem i strukturą, czy wystarczająca będzie weryfikacja zakresu informacyjnego wynikającego z załączników do ustawy o rachunkowości?

  Jedną z czynności dokonywanych przez biegłego rewidenta w ramach prowadzonego badania sprawozdania finansowego, w wyniku którego biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania, jest wydanie opinii, (o której mowa w art. 3 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach) stanowiącej integralną cześć sprawozdania z badania. Jest to opinia biegłego rewidenta o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową. Biegły rewident podczas badania sprawozdania finansowego powinien zweryfikować formę i treść badanego sprawozdania finansowego pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem lub umową.

  Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego określają również przepisy art. 1f i 1g ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nimi sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, natomiast sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF.

  Czy kwalifikowany podpis elektroniczny przynależy do osoby fizycznej (biegłego rewidenta) czy do firmy audytorskiej, w ramach której działa biegły rewident? Czy jest możliwe podpisywanie tym samym kwalifikowanym podpisem elektronicznym sprawozdań z badania wydawanych w imieniu różnych firm audytorskich?

  Kwalifikowany podpis elektroniczny przynależy do konkretnej, dającej się jednoznacznie zidentyfikować osoby fizycznej. Jest podpisem potwierdzającym tożsamość osoby.

  Niezależnie od tego w imieniu ilu firm audytorskich działa biegły rewident, do sporządzonego przez siebie w postaci elektronicznej sprawozdania z badania wykorzystuje swój kwalifikowany podpis elektroniczny.

  W związku z nałożonym na jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS obowiązkiem sporządzania sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF, co jest przedmiotem badania przeprowadzanego przez biegłego rewidenta, o czym powinna być wydana opinia?

  Jednostka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP na stronie MF. Sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej i zapisane w formacie XML podlega badaniu przez firmę audytorską/biegłego rewidenta. Aby przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego zapisanego w formacie XML należy za pomocą odpowiednich narzędzi (programów) informatycznych – czytników plików XML - przekonwertować je na wersję do odczytu. Biegły rewident przeprowadzając badanie oprócz dotychczasowych czynności powinien także odnieść się do prawidłowości i kompletności przedłożonego sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej oraz poprawności złożonych podpisów.

  Czy postać elektroniczna sprawozdania z badania, o której mowa w art. 1 ustawy o biegłych rewidentach (…) dotyczy również sprawozdań z badania tych jednostek, których dzień bilansowy przypada na termin przed dniem wejścia w życie tego przepisu, czyli przed dniem 1 stycznia 2020 r.?

  Obowiązek sporządzenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej oraz opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta, dotyczy sprawozdania z badania sporządzanego przez biegłego rewidenta, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.

  Składanie i wysyłka

  Do kogo wysłać sprawozdanie finansowe – KRS czy do Szefa KAS?

 • Do KRS – jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, takie jak spółki kapitałowe i osobowe.
 • Do Szefa KAS:
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. W szczególności: fundacje, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, związki zawodowe, stowarzyszenia. Dotyczy to także jednostek wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 • Jeśli jednostka (np. stowarzyszenie) jest wpisana zarówno do rejestru przedsiębiorców KRS jak i do innego rejestru (np. do rejestru stowarzyszeń KRS) to składa sprawozdanie wyłącznie do KRS.
  Sprawozdanie finansowe zawsze składane jest albo do KRS albo do Szefa KAS. W przypadku przesłania sprawozdania do KRS nie ma konieczności jego przesłania do Szefa KAS ani do urzędu skarbowego.

  Utworzenie sprawozdania finansowego i jego wysyłka do Szefa KAS są możliwe przy użyciu:

 • bezpłatnej aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów na stronie: https://www. pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja
 • dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych
 • W przypadku wysyłki sprawozdania do Szefa KAS przez ePUAP prosimy wskazywać jako adresata Zachodniopomorski US w Szczecinie, adres skrytki: /8xa2k23ncv/SkrytkaESP.

  UWAGA! Zalecane jest korzystanie z aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, ponieważ aplikacja ta na bieżąco weryfikuje poprawność sprawozdania. Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione w ww. aplikacji potwierdza otrzymanie sprawozdania oraz techniczną poprawność sprawozdania finansowego. Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione na ePuap potwierdza jedynie otrzymanie dokumentu, bez weryfikacji jego poprawności. W przypadku problemów z wysyłką sprawozdania finansowego przez ww. aplikację prosimy o kontakt – dane kontaktowe są dostępne w zakładce Kontakt.

  Czy jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do właściwego urzędu skarbowego?

  Nie, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie mają obowiązku składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego, w ich przypadku Krajowy Rejestr Sądowy przekaże złożone sprawozdanie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (w konsekwencji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

  W jaki sposób należy przekazać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS?

  Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych (podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS), obowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych mogą przekazać do Szefa KAS za pośrednictwem dedykowanej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, bądź z własnych systemów z wykorzystaniem interfejsu programistycznego API udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Opis interfejsu API jest dostępny w zakładce Pliki do pobrania.

  Jak sporządzić i wysłać zaległe sprawozdanie finansowe (w tym za lata ubiegłe)?

  Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało złożone w ustawowym terminie (w tym za lata ubiegłe), to kierownik jednostki powinien dopełnić obowiązku nałożonego przepisami prawa. Zdarza się, że podmioty zobligowane przepisami prawa do złożenia sprawozdania finansowego z różnych powodów tego nie zrobiły.

  Aktualnie wszystkie sprawozdania finansowe sporządzane są wyłącznie w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. Nie ma więc podstawy prawnej aby podmioty mogły składać sprawozdanie finansowe w formie papierowej, nawet za lata w których sprawozdania sporządzało się papierowo.

  MF zachęca do wysłania sprawozdań finansowych za pośrednictwem aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, której zadaniem jest ułatwienie sporządzania i składania sprawozdań finansowych do Szefa KAS. Wysyłka prawidłowo sporządzonego i podpisanego sprawozdania finansowego (plik XML), za pośrednictwem aplikacji e-Sprawozdania Finansowe powinna się odbyć przy pomocy przycisku: Wyślij sprawozdanie → Wyślij sprawozdanie finansowe do Szefa KAS (aplikacja wówczas automatycznie weryfikuje zarówno zgodność dokumentu ze strukturą jak i poprawność złożonych podpisów).

  Czy spółka cywilna osób fizycznych (wspólnik spółki cywilnej) ma obowiązek przesłać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS albo do urzędu skarbowego?

  Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, co oznacza, że w przypadku spółki cywilnej nie istnieje obowiązek przekazania sprawozdania finansowego ani Szefowi KAS, ani naczelnikowi urzędu skarbowego.

  Do kiedy osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe muszą przesłać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS?

  Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe (zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej udostępnianej (na podstawie art. 1g ustawy o rachunkowości) strukturze logicznej.

  Czy w sytuacji, gdy ostatni dzień terminu na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy dopełnić obowiązku sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego w tym dniu, czy też należy ten termin obliczać w sposób odmienny?

  W przypadku, gdy termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy jednostki powinny dopełnić obowiązku sporządzenia i podpisania sprawozdania do ostatniego dnia obowiązującego terminu.

  Określony w art. 1 ustawy termin trzymiesięczny jest ustawowym terminem prawa materialnego. Obowiązek sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych został nałożony na jednostki przez ustawodawcę państwowego, jednocześnie wobec omawianego terminu nie jest możliwe zastosowanie przepisów procedury administracyjnej bądź podatkowej, jak również przepisów kodeksu cywilnego - obejmujących problematykę obliczania biegu terminów.

  Np. w 2019 r., dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe za rok obrotowy zgodny z kalendarzowym, termin ten przypadał w niedzielę 31. 03. 2019 r.

  W jakim terminie podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają złożyć sprawozdanie finansowe do Szefa KAS?

  Zgodnie z art.

  Czy Krajowa Administracja Skarbowa otrzyma sprawozdanie finansowe złożone przez jednostkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS za pośrednictwem strony https://ekrs. ms. pl do Repozytorium Dokumentów Finansowych?

  Tak. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, na podstawie art. 20 ust. 1g ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, po zamieszczeniu w Repozytorium Dokumentów Finansowych są przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Krajowej Administracji Skarbowej.

  Czy SP ZOZ (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) musi przesłać sprawozdanie zarówno do KRS jak i do Szefa KAS?

  Nie. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) powinien złożyć swoje sprawozdanie finansowe wyłącznie do KRS.

  Na podstawie art. 1 ustawy o KRS, SP ZOZ podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jeżeli podmiot wpisany do tego rejestru, podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem SP ZOZ. Gdy dany podmiot jest wpisany do KRS, to generalnie składa we właściwym rejestrze sądowym m. in. roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z badania (art. 69 ust. Wymóg ten nie dotyczy jednak m. stowarzyszeń, związków zawodowych i fundacji, jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie stosuje się do nich przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy o rachunkowości, tj. m. odnoszących się do składania w KRS sprawozdań finansowych. W ustawie o rachunkowości nie zawarto w stosunku do SP ZOZ zwolnienia z tego obowiązku, zatem kierownik SP ZOZ składa w KRS sprawozdanie finansowe.

  Jednocześnie w świetle art. 2 ustawy o pdop, obowiązek przekazania sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej nie dotyczy podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Sprawozdanie finansowe SP ZOZ jest składane do KRS na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Zatem jak wynika z art. 2 ustawy o pdop, SP ZOZ nie ma obowiązku przekazywania, m. sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania Szefowi KAS.

  Co zrobić w przypadku wygaśnięcia certyfikatu podpisu kwalifikowanego po jego złożeniu a przed wysłaniem sprawozdania finansowego?

  W przypadku podpisywania sprawozdania finansowego podpisem kwalifikowanym może się zdarzyć, że pomiędzy datą złożenia tego podpisu a datą przesłania sprawozdania do Szefa KAS certyfikat podpisu wygaśnie. W takiej sytuacji nawet jego odnowienie powoduje, że podpisu nie da się zweryfikować jako poprawnego. Przesłanie takiego sprawozdania przez aplikację e-Sprawozdania Finansowe spowoduje odrzucenie sprawozdania ze statusem „weryfikacja podpisów – błąd”. W takiej sytuacji sprawozdanie należy przesłać przez ePUAP (na adres Zachodniopomorski US w Szczecinie, adres skrytki: /8xa2k23ncv/SkrytkaESP) dołączając osobny dokument, w którym posiadacz takiego podpisu potwierdzi, że złożył ten podpis kwalifikowany we wskazanej dacie. Dokument ten musi być podpisany podpisem elektronicznym ważnym w dacie przesłania go przez ePUAP.

  Jak złożyć "czynny żal" w razie niezłożenia sprawozdania w terminie?

  W przypadku nieprzekazania w terminie Szefowi KAS sprawozdania finansowego podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku informacyjnego (przekazanie sprawozdania finansowego Szefowi KAS).

  Czynny żal składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu wg miejsca zamieszkania bądź siedziby podmiotu zobowiązanego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu”.

  Czynny żal można złożyć więc w formie papierowej albo elektronicznie (przez eUrząd Skarbowy albo przez ePUAP).

  Czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego, który prowadzi działalność na terytorium RP ma obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdania finansowego do Szefa KAS?

  Nie. Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział na terytorium RP obowiązany jest do prowadzenia dla oddziału oddzielnej rachunkowości w języku polskim - zgodnie z przepisami o rachunkowości (dalej: uor). Zatem oddział przedsiębiorcy zagranicznego działający w naszym kraju obowiązany jest stosować przepisy ww. ustawy a także posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego oddziału wynika z art. 1 uor. Wobec tego kierownik oddziału przedsiębiorcy zagranicznego - co do zasady - zobowiązany jest do złożenia rocznego sprawozdania finansowego oddziału wyłącznie do KRS.
  Jak wynika z art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS nie dotyczy podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS.

  Czy sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS mogą być udostępniane interesantom w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

  Nie. Sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS są objęte tajemnicą skarbową w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa - co wyłącza możliwość udostępnienia ich w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane stanowiące tajemnicę skarbową mogą być udostępniane tylko podatnikowi, którego dotyczą albo organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów (w celu uzyskania kopii swojego sprawozdania finansowego należy zwrócić się do właściwego miejscowo urzędu skarbowego). Szef KAS nie jest również uprawniony do udzielenia informacji czy podmiot dopełnił obowiązku złożenia sprawozdań finansowych.
  Publiczne udostępnianie sprawozdań finansowych dotyczy niektórych podmiotów, w tym wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, czy też organizacji pożytku publicznego. Nawet jednak w takich sytuacjach Szef KAS nie jest uprawniony do ich udostępniania. Ochronie tajemnicy skarbowej podlegają wszystkie dokumenty składane do organów podatkowych – w tym także te, które na podstawie innych przepisów są udostępniane publicznie przez inne podmioty.

  Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS są jawne i powinny być dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ekrs. pl (w razie problemów albo pytań w tym zakresie należy kontaktować się z KRS: krs@ms. pl)
  Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronie Narodowego Instytutu Wolności niw. pl/opp/sprawozdania-opp

  Sprawozdanie z badania Cadel Lean3 Plus

  Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Cadel Lean3 Plus

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Cadel Lean3 Plus