Podręcznik użytkownika 2vv Ic3 S Ac5 04

Podręcznik użytkownika 2vv Ic3 S Ac5 04 jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą poznać zastosowania i zalety produktu. Zawiera on szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji, użytkowania i konserwacji produktu, a także informacje na temat błędów, które mogą wystąpić podczas korzystania z produktu. Jest on szczególnie przydatny dla osób, które potrzebują szybkiego i skutecznego rozwiązania problemów. Podręcznik użytkownika jest dostępny w formacie PDF i jest dostarczany z produktem, więc jest łatwo dostępny dla wszystkich użytkowników.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika 2vv Ic3 S Ac5 04

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podręcznik użytkownika
(Angielski)

22/05/2007
(0)
Pobierz
(4. 33MB)

Podręcznik HTML

11/07/2007
(0)
Widok
(-)

Instrukcja oprogramowania
(Angielski)

14/05/2007
(0)
Pobierz
(7. 80MB)

Podręcznik Instalacji

Podręcznik szybkiej obsługi

10/09/2007
(0)
Pobierz
(1. 31MB)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

1 FANUC Seria 30*/300*/300*s-MODEL A FANUC Seria 31*/310*/310*s-MODEL A5 FANUC Seria 31*/310*/310*s-MODEL A FANUC Seria 32*/320*/320*s-MODEL A Dla systemu centrów obróbkowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA B-63944PL-2/02

2

3 B-63944PL-2/02 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA W niniejszym rozdziale opisano środki ostrożności związane z korzystaniem z jednostek CNC. Opisane zasady muszą być bezwzględnie przestrzegane przez obsługę, aby zapewnić bezpieczną pracę maszyn wyposażonych w jednostkę CNC (we wszystkich opisach w tym rozdziale założono taką konfigurację). Trzeba zauważyć, że niektóre przedstawione opisy dotyczą specyficznych funkcji i z tego powodu mogą nie znajdować zastosowania we wszystkich jednostkach CNC. Użytkownik musi też przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa dotyczących maszyny, zawartych w podręczniku dostarczanym przez jej producenta. Przed uruchomieniem maszyny albo przed pisaniem programu sterującego jej pracą, użytkownik musi się dokładnie zaznajomić z niniejszym podręcznikiem oraz z podręcznikiem dostarczanym przez producenta urządzenia. OPIS 1. 1 DEFINICJA OSTRZEŻENIA, PRZYPOMNIENIA I UWAGI... b OGÓLNE OSTRZEŻENIA I UWAGI... b OSTRZEŻENIA I UWAGI ZWIĄZANE Z PROGRAMOWANIEM OSTRZEŻENIA I UWAGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ... b OSTRZEŻENIA I UWAGI ZWIĄZANE Z CODZIENNĄ KONSERWACJĄ... b-12 b-1

4 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-63944PL-2/ DEFINICJE OSTRZEŻENIA, PRZYPOMNIENIA I UWAGI W niniejszym podręczniku przedstawiono środki ostrożności, gwarantujące bezpieczną pracę obsługi oraz zapobiegające uszkodzeniu urządzenia. Zasady te są podzielone na Ostrzeżenia i Przypomnienia, co odpowiada skali ich ważności dla bezpieczeństwa. Ponadto w Uwagach podane są pewne dodatkowe informacje. Przed podjęciem jakichkolwiek prób uruchomienia maszyny należy najpierw starannie przeczytać Ostrzeżenia, Przypomnienia i Uwagi. OSTRZEŻENIE Informuje o niebezpieczeństwie zranienia obsługi lub uszkodzenia urządzenia w przypadku niezastosowania się do podanego sposobu postępowania. UWAGA Są zamieszczane, jeśli w wyniku naruszenia zatwierdzonej i obowiązującej procedury istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. ADNOTACJA Uwagi są stosowane w celu wskazania na pewne dodatkowe informacje, inne niż Ostrzeżenia i Przypomnienia. Niniejszy podręcznik należy dokładnie przeczytać i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. b-2

5 B-63944PL-2/02 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 1. 2 OSTRZEŻENIA I UWAGI OGÓLNE OSTRZEŻENIE 1 Nigdy nie rozpoczynać obróbki przedmiotów bez uprzedniego sprawdzenia funkcjonowania maszyny. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy urządzenie pracuje poprawnie, wykonując próbny rozruch, na przykład, za pomocą pojedynczego bloku, korekcji szybkości posuwu lub funkcji blokady maszyny, lub włączając urządzenie bez zainstalowanego ani przedmiotu podlegającego obróbce. Bez sprawdzenia poprawnego funkcjonowania maszyny istnieje niebezpieczeństwo nieoczekiwanego zachowania się maszyny, co może doprowadzić do uszkodzenia obrabianego przedmiotu i/albo maszyny lub też zranienia użytkownika. 2 Przed obsługą maszyny należy dokładnie sprawdzić wprowadzone dane. Obsługa maszyny przy nieprawidłowych danych stwarza niebezpieczeństwo nieoczekiwanego zachowania się maszyny, co może doprowadzić do uszkodzenia obrabianego przedmiotu i/albo maszyny lub też zranienia użytkownika. 3 Upewnić się, czy zadana szybkość posuwu jest odpowiednia do planowanej operacji. Ogółem, dla każdej maszyny jest ustalona maksymalna dopuszczalna szybkość posuwu. Właściwa szybkość posuwu jest zależna od przewidywanego procesu obróbki. Maksymalna dopuszczalna szybkość posuwu jest podana w podręczniku maszyny. Jeśli maszyna zostanie uruchomiona z niewłaściwymi szybkościami, istnieje niebezpieczeństwo nieprzewidzianego zachowania się maszyny, co może doprowadzić do uszkodzenia obrabianego przedmiotu i/albo maszyny lub też zranienia użytkownika. 4 Przy zastosowaniu funkcji kompensacji należy dokładnie sprawdzić kierunek i wielkość kompensacji. b-3

6 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-63944PL-2/02 OSTRZEŻENIE 5 Parametry CNC i PMC są nastawione fabrycznie. Zazwyczaj nie zachodzi potrzeba ich zmiany. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany, należy dokładnie zrozumieć znaczenie zmienianego parametru. Niewłaściwe nastawienie wartości parametru może doprowadzić do nieprzewidzianego zachowania się maszyny, co może spowodować uszkodzenie obrabianego przedmiotu i/albo maszyny lub też zranienie użytkownika. 6 Po włączeniu zasilania nie należy naciskać żadnych przycisków na klawiaturze MDI do chwili pojawienia się na jednostce CNC wyświetlacza położeń lub ekranu alarmów. Niektóre z przycisków na klawiaturze MDI są przeznaczone do działań związanych z konserwacją lub do innych działań specjalnych. Naciśnięcie któregoś z tych klawiszy może wprowadzić jednostkę CNC w stan inny, niż normalny. Uruchomienie urządzenia w takim stanie może spowodować nieprzewidziane jego zachowanie. 7 Podręcznik użytkownika oraz podręcznik programowania, dostarczane wraz z jednostką CNC, zawierają kompletny opis funkcji maszyny, w tym funkcji opcjonalnych. Funkcje opcjonalne są zależne od modelu maszyny. Z tego względu funkcje opisane w podręcznikach mogą nie być dostępne w pewnych modelach. W razie wątpliwości należy posłużyć się specyfikacją maszyny. 8 Niektóre funkcje są udostępniane na żądanie producenta obrabiarki. Korzystając z takich funkcji, należy zapoznać się z podręcznikiem dostarczonym przez producenta urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich użycia oraz związanych z nimi środków ostrożności. UWAGA Wyświetlacz ciekłokrystaliczny został wyprodukowany z wykorzystaniem bardzo dokładnej technologii. Niektóre piksele mogą nie zostać włączone lub mogą pozostać włączone. Zjawisko to jest powszechną cechą wyświetlaczy LCD i nie oznacza uszkodzenia. b-4

7 B-63944PL-2/02 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA ADNOTACJA Programy, parametry i zmienne makropoleceń są przechowywane w nieulotnej pamięci jednostki CNC. Dane te zwykle nie są usuwane po wyłączeniu napięcia. Mogą jednak zostać skasowane z pamięci omyłkowo lub może zaistnieć konieczność usunięcia wszystkich danych z pamięci nieulotnej w trakcie usuwania błędu. Aby uchronić się przed sytuacją opisaną powyżej i zagwarantować szybkie odtworzenie usuniętych danych, należy sporządzić kopię zapasową wszystkich ważnych danych i przechowywać tę kopię w bezpiecznym miejscu. b-5

8 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-63944PL-2/ OSTRZEŻENIA I UWAGI ZWIĄZANE Z PROGRAMOWANIEM W niniejszym rozdziale przedstawiono środki ostrożności związane z programowaniem. Przed rozpoczęciem programowania, należy dokładnie przeczytać dostarczony podręcznik użytkownika, aby w pełni zapoznać się z jego zawartością. OSTRZEŻENIE 1 Wyznaczenie układu współrzędnych Przy błędnie zdefiniowanym układzie współrzędnych urządzenie może zachować się w sposób nieprzewidywalny na skutek wykonania polecenia programu, które w innym przypadku jest poprawne. Nieprzewidywalna operacja może spowodować zniszczenie, urządzenia, obrabianego przedmiotu lub może spowodować zagrożenie dla operatora. 2 Pozycjonowanie przez interpolację nieliniową Przy ustalaniu położenia za pomocą interpolacji nieliniowej (ustalanie położenia poprzez nieliniowe pozycjonowanie między punktem startu i końcowym), należy przed programowaniem dokładnie sprawdzić tor. Pozycjonowanie obejmuje szybki posuw. Zderzenie z przedmiotem obrabianym może spowodować uszkodzenie, przedmiotu obrabianego i/albo maszyny lub też zranić użytkownika. 3 Funkcja wykorzystująca oś obrotu Przy programowaniu interpolacji układu współrzędnych biegunowych albo sterowaniu w kierunku normalnym (prostopadle), należy zwrócić szczególną uwagę na prędkość osi obrotu. Niewłaściwe zaprogramowanie może doprowadzić do tego, że obroty osi będą za duże i powstające siły odśrodkowe spowodują poluzowanie uchwytu trzymającego obrabiany przedmiot, jeśli nie jest on bezpiecznie umocowany. Taka sytuacja z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do zniszczenia, urządzenia lub spowoduje obrażenia operatora. 4 Przeliczenie cali na układ metryczny Przełączenia zadawania metrycznego i calowego nie powoduje przeliczania jednostek takich danych, jak korekcja zerowa przedmiotu, parametr, czy pozycja aktualna. Przed uruchomieniem maszyny, należy sprawdzić stosowane jednostki miary. Próba wykonania przebiegu przy niewłaściwych danych może spowodować uszkodzenie, przedmiotu obrabianego i/albo maszyny lub też zranić użytkownika. b-6

9 B-63944PL-2/02 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE 5 Sterowanie stałą prędkością skrawania Jeśli podczas sterowania ze stałą prędkością skrawania jedna z osi zostanie przemieszczona do punktu wyjściowego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego, może nastąpić nadmierny wzrost obrotów wrzeciona. Dlatego trzeba ustalić maksymalną dopuszczalną liczbę obrotów. Niewłaściwe nastawienie dopuszczalnych obrotów może doprowadzić do uszkodzenia, przedmiotu obrabianego i/albo maszyny lub też do zranienia użytkownika. 6 Programowane ograniczenie Po włączeniu zasilania należy w razie potrzeby przeprowadzić ręczne przemieszczenie do punktu referencyjnego. Kontrola obszaru ruchu nie jest możliwa przed wykonaniem ręcznego dojazdu do punktu referencyjnego. Należy zauważyć, że jeśli kontrola obszaru ruchu jest wyłączona, to alarm nie będzie włączony nawet po przekroczeniu ograniczenia ruchu, co może spowodować uszkodzenie, przedmiotu obrabianego i/albo maszyny lub też zranienie użytkownika. 7 Sprawdzenie interferencji suportu narzędziowego W operacji automatycznej jest sprawdzana interferencja suportu narzędziowego w oparciu o podane dane. Jeśli specyfikacja nie odpowiada parametrom aktualnie używanego, to nie można poprawnie przeprowadzić kontroli interferencji, co może doprowadzić do uszkodzenia lub maszyny albo do zranienia użytkownika. Po włączeniu zasilania lub po ręcznym wybraniu suportu narzędziowego, zawsze trzeba uruchomić operację automatyczną i podać numer odpowiadający używanemu narzędziu. 8 Tryb wymiarów bezwzględnych/przyrostowych Jeśli program, sporządzony przy zastosowaniu wymiarów bezwzględnych, zostanie wykonany w trybie wymiarów przyrostowych, lub też odwrotnie, istnieje niebezpieczeństwo nieoczekiwanego zachowania się maszyny. 9 Wybór płaszczyzny Jeśli w interpolacji kołowej, śrubowej lub w innym stałym cyklu pracy zostanie podana błędna płaszczyzna, istnieje niebezpieczeństwo nieoczekiwanego zachowania się maszyny. Więcej informacji na ten temat podano przy opisie odpowiednich funkcji. 10 Pominięcie ograniczenia momentu obrotowego Przed pominięciem ograniczenia momentu obrotowego należy określić dopuszczalną wartość momentu obrotowego. Jeśli polecenie pominięcia ograniczenia momentu obrotowego podano bez aktualnie zastosowanej wartości ograniczenia, to polecenie przemieszczenia zostanie wykonane bez pominięcia ograniczenia. b-7

10 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-63944PL-2/02 OSTRZEŻENIE 11 Programowane odbicie lustrzane Należy zauważyć, że operacje programowane różnią się znacząco, jeśli uaktywniono programowalne odbicie lustrzane. 12 Funkcja kompensacyjna Jeśli w trybie kompensacji zostanie wydane polecenie przemieszczenia do punktu referencyjnego lub też polecenie oparte na układzie współrzędnych maszyny, prowadzi to do czasowego wyłączenia funkcji kompensacyjnej i do nieprzewidywalnego zachowania się maszyny. Przed wydaniem takich poleceń trzeba zawsze wyłączyć tryb funkcji kompensacyjnej. b-8

11 B-63944PL-2/02 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 1. 4 OSTRZEŻENIA I UWAGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ W niniejszym rozdziale opisano środki ostrożności związane z obsługą maszyny. OSTRZEŻENIE 1 Operacja ręczna Przy obsłudze ręcznej, należy sprawdzić aktualne położenie i przedmiotu obrabianego oraz upewnić się, że prawidłowo podano oś przemieszczenia, kierunek i prędkość posuwu. Przy nieprawidłowej obsłudze istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia, przedmiotu obrabianego i/albo maszyny lub też zranienia użytkownika. 2 Ręczny dojazd do punktu referencyjnego Po włączeniu zasilania należy w razie potrzeby przeprowadzić ręczne przemieszczenie do punktu referencyjnego. Jeśli maszyna będzie używana bez wcześniejszego przemieszczenia do punktu odniesienia, może dojść do nieoczekiwanego zachowania się maszyny. Przy nieoczekiwanym zachowaniu się maszyny istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia, przedmiotu obrabianego i/albo maszyny lub też zranienie użytkownika. 3 Ręczne polecenie numeryczne Przy podawaniu ręcznego polecenia numerycznego, należy sprawdzić aktualne położenie i przedmiotu obrabianego oraz upewnić się, czy prawidłowo podano oś i kierunek przemieszczenia, składnię polecenia, oraz czy wprowadzone wartości są poprawne. Próba obsługi urządzenia za pomocą niepoprawnych poleceń może spowodować uszkodzenie, przedmiotu obrabianego i/albo maszyny lub też zranienie użytkownika. 4 Przemieszczanie kółkiem ręcznym Przy przemieszczaniu kółkiem ręcznym z dużym współczynnikiem podziałki, np. 100, narzędzie i stół przemieszczają się z dużą szybkością. Przy nieostrożnej obsłudze narzędzie lub maszyna mogą zostać uszkodzone albo też użytkownik może zostać zraniony. b-9

12 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-63944PL-2/02 OSTRZEŻENIE 5 Dezaktywizowana korekcja Jeśli korekcja jest wyłączona (zgodnie ze specyfikacją zmiennej makropolecenia), to w czasie gwintowania, gwintowania sztywnego lub gwintowania innego rodzaju, nie można przewidzieć prędkości pracy, co prowadzi do uszkodzenia, urządzenia, obrabianego przedmiotu lub powoduje zranienie operatora. 6 Ustawianie zero układu współrzędnych Zasadniczo nie można ustawiać punktu zerowego podczas pracy urządzenia pod kontrolą programu. W innym przypadku istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia, przedmiotu obrabianego i/albo maszyny lub też zranienia użytkownika. 7 Przesunięcie układu współrzędnych przedmiotu obrabianego Ręczna interwencja, blokada maszyny lub odbicie lustrzane mogą prowadzić do przesunięcia układu współrzędnych obrabianego przedmiotu. Zanim maszyna zostanie uruchomiona w trybie sterowania programowego, należy dokładnie sprawdzić układ współrzędnych. Jeśli maszyna zostanie uruchomiona w trybie sterowania programowego bez uwzględnienia przesunięcia układu współrzędnych obrabianego przedmiotu, istnieje niebezpieczeństwo nieoczekiwanego zachowania się maszyny, przez co może dojść do uszkodzenia, przedmiotu obrabianego i/albo maszyny lub też do zranienia użytkownika. 8 Programowy pulpit operatora i przełączanie menu Za pomocą programowego pulpitu operatora i przełączania menu można w połączeniu z klawiaturą MDI wykonywać operacje niedostępne z panelu operatora, jak na przykład zmianę trybu, zmiany wartości korekcji, czy polecenia pracy impulsowej. Należy jednak pamiętać, że przypadkowe naciśnięcie klawiszy MDI może spowodować nieprzewidziane zachowanie się maszyny i doprowadzić do uszkodzenia obrabianego przedmiotu i/albo maszyny lub też zranienia użytkownika. 9 Klawisz RESET Naciśnięcie klawisza RESET zatrzymuje aktualnie wykonywany program. W rezultacie następuje zatrzymanie osi serwa. Jednakże klawisz RESET może nie działać, np. z powodu usterki klawiatury MDI. Jeżeli zatem silniki muszą być zatrzymane, ze względów bezpieczeństwa należy użyć przycisku zatrzymania awaryjnego zamiast klawisza RESET. b-10

13 B-63944PL-2/02 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE 10 Ręczne przesterowanie Jeśli przesterowanie ręczne zostanie przeprowadzone podczas programowanej operacji obróbki, tor może się zmienić po ponownym starcie maszyny. Dlatego po przesterowaniu ręcznym i przed ponownym startem maszyny należy zawsze sprawdzić przełącznik manualny bezwzględny, parametry i tryb poleceń bezwzględnych/ przyrostowych. 11 Stop posuwu, przesterowanie i pojedynczy blok Funkcje zatrzymania posuwu, korekcji szybkości posuwu i pojedynczego bloku można wyłączyć przy pomocy zmiennej systemowej makropoleceń użytkownika #3004. Uważać, gdy uruchamia się maszynę w tym przypadku. 12 Ruch próbny Zazwyczaj ruch próbny jest wykonywany w celu potwierdzenia operacji maszyny. W ruchu próbnym maszyna poruszy się z próbną szybkością, która różni się od zaprogramowanej szybkości posuwu. Szybkość ruchu próbnego czasami może być większa od zaprogramowanej szybkości posuwu. 13 Kompensacja promienia skrawania i ostrza noża w trybie MDI W trybie MDI należy dokładnie sprawdzić ustalony tor, ponieważ w tym trybie brak jest jakiejkolwiek kompensacji promienia skrawania i kompensacji ostrza. Po wprowadzeniu polecenia z MDI, przerywającego operację automatyczną w trybie kompensacji lub kompensacji promienia skrawania, należy zwrócić szczególną uwagę na tor po wznowieniu operacji automatycznej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć przy opisie odpowiednich funkcji. 14 Edycja programów Jeśli maszyna została zatrzymana i dokonano zmiany programu obróbki (zmiana, wstawienie, usunięcie fragmentu kodu), po czym wznowiono obróbkę pod kontrolą tego samego programu, to maszyna może zachowywać się nieprzewidywalnie. Zasadniczo w czasie wykonywania programów obróbki nie wolno przeprowadzać zmian treści programu, wstawiać ani usuwać fragmentów kodu. b-11

14 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-63944PL-2/ OSTRZEŻENIA I UWAGI ZWIĄZANE Z CODZIENNĄ KONSERWACJĄ OSTRZEŻENIE 1 Wymiana baterii pamięci buforowej W celu wymiany baterii podtrzymujących zawartość pamięci, należy pozostawić maszynę włączoną (CNC) i wywołać zatrzymanie awaryjne maszyny. Ze względu na to, że czynności te muszą być wykonane pod napięciem i przy otwartej szafie sterowniczej, mogą być przeprowadzone tylko przez personel odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa. Podczas wymiany baterii uważać, aby nie dotknąć obwodów wysokiego napięcia (oznaczonych i wyposażonych w pokrywę izolacyjną). Przy dotknięciu niezabezpieczonych obwodów wysokiego napięcia istnieje zagrożenie bardzo niebezpiecznego porażenia prądem elektrycznym. ADNOTACJA Jednostka CNC jest wyposażona w baterie podtrzymujące zawartość pamięci, ponieważ nawet po wyłączeniu zasilania są w niej przechowywane dane, takie jak programy, wartości korekcji i parametry. Jeśli napięcie baterii spada, na panelu operatora lub na ekranie jest wyświetlany sygnał alarmu niskiego napięcia baterii. Po wyświetleniu tego alarmu, baterię należy wymienić w przeciągu jednego tygodnia. W przeciwnym wypadku zawartość pamięci CNC zostanie stracona. Patrz rozdział "Sposób wymiany baterii" w podręczniku użytkownika (wspólny dla serii T/M), gdzie szczegółowo opisano procedurę wymiany baterii. b-12

15 B-63944PL-2/02 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE 2 Wymiana baterii w bezwzględnych koderach impulsów W celu wymiany baterii podtrzymujących zawartość pamięci, należy pozostawić maszynę włączoną (CNC) i wywołać zatrzymanie awaryjne maszyny. ADNOTACJA Bezwzględny przetwornik impulsów jest wyposażony w baterie podtrzymujące dane o położeniu bezwzględnym. W przeciwnym wypadku dane bezwzględnego położenia przetwornika impulsowego zostaną stracone. Patrz podręcznik konserwacji SERWOSILNIKÓW FANUC serii αi, gdzie opisano szczegółowo procedurę wymiany baterii. b-13

16 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-63944PL-2/02 OSTRZEŻENIE 3 Wymiana bezpiecznika Przed wymianą przepalonych bezpieczników należy wykryć przyczynę zadziałania bezpieczników i usunąć ją. Ze względu na to, że czynności te muszą być wykonane pod napięciem i przy otwartej szafie sterowniczej, wymiana bezpieczników może być przeprowadzona tylko przez personel przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa. Podczas wymiany bezpiecznika przy otwartej szafie uważać, aby nie dotknąć obwodów wysokiego napięcia (oznaczonych i wyposażonych w pokrywę izolacyjną). Przy dotknięciu niezabezpieczonych obwodów wysokiego napięcia istnieje zagrożenie niebezpiecznego porażenia prądem elektrycznym. b-14

17 B-63944PL-2/02 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA... b-1 I. UWAGI OGÓLNE 1 UWAGI OGÓLNE UWAGI O ZAPOZNAWANIU SIĘ Z PODRĘCZNIKIEM UWAGI NA TEMAT RÓŻNYCH RODZAJÓW DANYCH... 7 II. PROGRAMOWANIE 1 UWAGI OGÓLNE TOR NARZĘDZIA ORAZ PRZEMIESZCZANIE NARZĘDZIA ZA POMOCĄ PROGRAMU FUNKCJA PRZYGOTOWAWCZA (FUNKCJA G) FUNKCJA INTERPOLACJI INTERPOLACJA EWOLWENTOWA (G02. 2, G03. 2) Funkcja automatycznego sterowania prędkością w przypadku interpolacji ewolwentowej Śrubowata interpolacja ewolwentowa (G02. 2) Interpolacja ewolwentowa na osi liniowej oraz na osi rotacji (G02. 2) GWINTOWANIE (G33) WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR POLECENIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH (G15, G16) FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE STAŁY CYKL OBRÓBKI DLA WIERCENIA Szybki cykl wiercenia głębokich otworów (G73) Cykl gwintowania lewoskrętnego (G74) Cykl rozwiercania dokładnego (G76) Cykl wiercenia, cykl nawiercania (G81) Cykl wiercenia cykl pogłębiania walcowego (G82) Cykl wiercenia głębokich otworów (G83) Cykl wiercenia głębokich otworów o małych średnicach Cykl gwintowania otworów (G84) Cykl wiercenia (G85) Cykl rozwiercania (G86) Cykl wytaczania tylnego (G87)... 66 s-1

18 SPIS TREŚCI B-63944PL-2/ Cykl rozwiercania (G88) Cykl rozwiercania (G89) Koniec stałego cyklu wiercenia (G80) Przykład użycia cykli stałych dla wiercenia GWINTOWANIE SZTYWNE Gwintowanie sztywne (G84) Cykl gwintowania sztywnego lewoskrętnego (G74) Cykl gwintowania sztywnego z pogłębieniem (G84 lub G74) Anulowanie stałego cyklu obróbki (G80) Korekta podczas gwintowania sztywnego Korektor wyciągania Sygnał korekcji OPCJONALNE FAZOWANIE I PROMIEŃ ZAOKRĄGLENIA FUNKCJA INDEKSOWANIA STOŁU FUNKCJA KOMPENSACYJNA TYPY PRZESUNIĘCIA KOMPENSACJI DŁUGOŚCI NARZĘDZIA AUTOMATYCZNY POMIAR DŁUGOŚCI NARZĘDZIA (G37) KOMPENSACJA NARZĘDZIA (G45 DO G48) PRZEGLĄD KOMPENSACJI SKRAWANIA (G40-G42) PRZEGLĄD KOMPENSACJI PROMIENIA NARZĘDZIA (G40-G42) Punkt urojony ostrza noża Kierunek punktu urojonego ostrza Numer korekcji i wartość korekcji Położenie przedmiotu obrabianego oraz polecenie przesunięcia Uwagi do kompensacji promienia SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KOMPENSACJI PROMIENIA NARZĘDZIA ORAZ SKRAWANIA Przegląd Rozruch posuwu Posuw w trybie korekcji narzędzi Posuw w zakończeniu trybu korekcji narzędzi Zapobieganie wcięciu przy kompensacji promienia lub promienia skrawania Kontrola interferencji Operacja do wykonania, jeżeli szacuje się pojawienie się interferencji Funkcja alarmu sprawdzania kolizji Funkcja pomijania sprawdzania kolizji s-2

19 B-63944PL-2/02 SPIS TREŚCI Kompensacja promienia lub promienia skrawania dla zadawania ręcznego (MDI) ZATRZYMANIE WEKTORA (G38) KOŁOWA INTERPOLACJA NAROŻY (G39) TRÓJWYMIAROWA KOMPENSACJA PROMIENIA SKRAWANIA (G40, G41) WARTOŚCI KOMPENSACJI PROMIENIA NARZĘDZIA, LICZBA WARTOŚCI KOMPENSACJI I WPROWADZANIE WARTOŚCI Z PROGRAMU (G10) OBRÓT UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH (G68, G69) AKTYWNA FUNKCJA ZMIANY WARTOŚCI KOREKCJI OPARTA NA POSUWIE RĘCZNYM KOMPENSACJA DYNAMICZNA STOŁU PODZIAŁÓW STEROWANIE KIERUNKU NORMALNEGO (G40. 1, G41. 1, G42. 1) OPERACJA PAMIĘCOWA ZA POMOCĄ FORMATU PROGRAMU serii FUNKCJE STEROWANIA OSI STEROWANIE TANDEMEM FUNKCJA WAHADŁOWA III. PRZEBIEG PRACY 1 NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH EKRANY WYŚWIETLONE ZA POMOCĄ ZAŁĄCZNIK KLAWISZA FUNKCYJNEGO Ustawianie i wyświetlanie wartości kompensacji Pomiar długości Pomiar długości /przedmiotu B Ustawianie i wyświetlanie kompensacji dynamicznej stołu podziałowego A PARAMETRY A. 1 OPIS PARAMETRÓW A. 2 TYP DANYCH A. 3 TABELE STANDARDOWYCH USTAWIEŃ PARAMETRÓW s-3

20

21 I. UWAGI OGÓLNE

22

23 B-63944PL-2/02 UWAGI OGÓLNE 1. UWAGI OGÓLNE 1 UWAGI OGÓLNE Na niniejszy podręcznik składają się następujące rozdziały: O tym podręczniku I. UWAGI OGÓLNE Opisano strukturę rozdziałów, stosowane modele, podręczniki związane z omawianymi zagadnieniami oraz podano wskazówki dotyczące poznawania treści rozdziału.. II. PROGRAMOWANIE Opisano każdą funkcję: Format stosowany w programowaniu funkcji w języku NC, właściwości i ograniczenia. III. OBSŁUGA Zawiera opis obsługi ręcznej i automatycznej urządzenia, procedury wprowadzania i wyprowadzania danych oraz procedury edycji programu. ZAŁĄCZNIK Listy parametrów. ADNOTACJA 1 Podręcznik opisuje funkcje, które są dostępne dla centrum obróbkowego, które posiada system sterowania torowego. Aby uzyskać informacje na temat innych funkcji zespołu tokarki, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika (wspólnym dla zespołu tokarki oraz centrum obróbkowego) (B-63944PL) 2 Nie wszystkie funkcje opisane w tym podręczniku dotyczą każdego produktu. Szczegóły znajdują się w podręczniku OPISY(B-63942EN). 3 W podręczniku nie omówiono szczegółowo parametrów, o których nie wspomniano w tekście. Szczegóły tych parametrów podano w podręczniku parametrów (B-63950PL). Parametrów używa się do ustawienia z góry funkcji i warunków pracy obrabiarki CNC oraz często używanych wartości. Zazwyczaj producent obrabiarki nastawia fabrycznie parametry, co ułatwia użytkownikowi używanie obrabiarki. 4 W podręczniku opisano nie tylko funkcje podstawowe, ale także funkcje opcjonalne. Podręcznik producenta obrabiarki określa, które z tych opcji znajdują się w danym systemie

24 1. UWAGI OGÓLNE UWAGI OGÓLNE B-63944PL-2/02 Inne modele Poniżej są podane modele, o których mowa w tym podręczniku i ich oznaczenia skrótowe: Nazwa modelu Oznaczenie skrótowe FANUC seria 30i-MODEL A 30i A Seria 30i FANUC seria 300i-MODEL A 300i A Seria 300i FANUC seria 300is-MODEL A 300is A Seria 300is FANUC seria 31i-MODEL A 31i A FANUC seria 31i-MODEL A5 31i A5 FANUC seria 310i-MODEL A FANUC seria 310i-MODEL A5 FANUC seria 310is-MODEL A FANUC seria 310is-MODEL A5 310i A 310i A5 310is A 310is A5 Seria 31i Seria 310i Seria 310is FANUC seria 32i-MODEL A 32i A Seria 32i FANUC seria 320i-MODEL A 320i A Seria 320i FANUC Seria 320is-MODEL A 320is A Series 320is ADNOTACJA 1 O ile nie podano inaczej, model o nazwach 31i/310i/310is-A, 31i/310i/310is-A5 i 32i/320i/320i s-a oznaczone są zbiorczo jako 30i/300i/300is. Jednakże nie to obligatoryjnie przestrzegane, gdy ma zastosowanie punkt 3 poniżej. 2 Nie wszystkie funkcje opisane w tym podręczniku dotyczą każdego produktu. Informacje szczegółowe zamieszczono w podręczniku OPISY (B-63942EN). Symbole specjalne - IP -; W niniejszy podręczniku użyto następujących symboli: Zawiera kombinacje osi jak X_ Y_ Z_ W pozycji podkreślonej po każdym adresie umieszcza się wartość liczbową, taka jak wartość współrzędnych (używaną w PROGRAMOWANIU). Oznacza koniec bloku. Odpowiada to kodowi LF normy ISO lub kodowi CR normy EIA

25 B-63944PL-2/02 UWAGI OGÓLNE 1. UWAGI OGÓLNE Podręczniki powiązane seria 30i/300i/300is- MODEL A seria 31i/310i/310is- MODEL A seria 31i/310i/310is- MODEL A5 seria 32i/320i/320is- MODEL A W poniższej tabeli podano podręczniki powiązane dla serii 30i/300i/ 300is-A, serii 31i/310i/310is-A, serii 31i/310i/310is-A5, serii 32i/320i/320is-A. Niniejszy podręcznik zaznaczony jest symbolem gwiazdki(*). Tabela 1 Podręczniki Nazwa podręcznika Numer DESCRIPTIONS B-63942EN CONNECTION MANUAL (HARDWARE) B-63943EN CONNECTION MANUAL (FUNCTION) B-63943EN-1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA B-63944PL (wspólny dla zespołu tokarek/centrów obróbkowych) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (dla zespołu tokarek) B-63944PL-1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA B-63944PL-2 * (dla systemu centrów obróbkowych) MAINTENANCE MANUAL B-63945EN PARAMETER MANUAL B-65950EN PROGRAMOWANIE Macro Compiler / Macro Executor PROGRAMMING B-63943EN-2 MANUAL Macro Compiler OPERATOR S MANUAL B-66264EN C Language Executor OPERATOR S MANUAL B-63944EN-3 PMC PMC PROGRAMMING MANUAL B-63983EN Network PROFIBUS-DP Board OPERATOR S MANUAL B-63994EN Fast Ethernet / Fast Data Server OPERATOR S MANUAL B-64014EN DeviceNet Board OPERATOR S MANUAL B-64044EN Operation guidance function MANUAL GUIDE i OPERATOR S MANUAL B-63874EN MANUAL GUIDE i Set-up Guidance B-63874EN-1 OPERATOR S MANUAL - 5 -

26 1. UWAGI OGÓLNE UWAGI OGÓLNE B-63944PL-2/02 Powiązane podręczniki SIŁOWNIKA serii αis/αi/βis/βi W poniższej tabeli podano podręczniki dotyczące SIŁOWNIKA serii αis/αi/βis/βi Tabela 2 Podręczniki powiązane Nazwa podręcznika FANUC AC SERVO MOTOR αis series FANUC AC SERVO MOTOR αi series DESCRIPTIONS FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series DESCRIPTIONS FANUC AC SERVO MOTOR βis series DESCRIPTIONS FANUC AC SPINDLE MOTOR βi series DESCRIPTIONS FANUC SERVO AMPLIFIER αi series DESCRIPTIONS FANUC SERVO AMPLIFIER βi series DESCRIPTIONS FANUC SERVO MOTOR αis series FANUC SERVO MOTOR αi series FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series FANUC SERVO AMPLIFIER αi series MAINTENANCE MANUAL FANUC SERVO MOTOR βis series FANUC AC SPINDLE MOTOR βi series FANUC SERVO AMPLIFIER βi series MAINTENANCE MANUAL FANUC AC SERVO MOTOR αis series FANUC AC SERVO MOTOR αi series FANUC AC SERVO MOTOR βis series PARAMETER MANUAL FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series FANUC AC SPINDLE MOTOR βi series PARAMETER MANUAL Specyfikacja Liczba B-65262EN B-65272EN B-65302EN B-65312EN B-65282EN B-65322EN B-65285EN B-65325EN B-65270EN B-65280EN Każdy siłownik i każde wrzeciono z powyższego wykazu można podłączyć do CNC opisanego w niniejszym podręczniku. Jednakże serwowzmacniacze serii αi można podłączyć tylko do SVM serii αi (dla 30i/31i/32i). W dalszej części podręcznika założono, że są używane SIŁOWNIKI FANUC serii αi. Informacje o podłączonych siłownikach i wrzecionach można znaleźć w podręcznikach tych elementów

27 B-63944PL-2/02 UWAGI OGÓLNE 1. UWAGI OGÓLNE 1. 1 UWAGI O ZAPOZNAWANIU SIĘ Z PODRĘCZNIKIEM UWAGA 1 Funkcja systemu obrabiarek CNC zależy nie tylko od CNC, lecz również od kombinacji obrabiarki, jej szafy sterowniczej magnetycznej, serwosystemu, CNC, pulpitu operatora itd. Zbyt trudno jest opisać funkcje, programowanie i obróbkę we wszystkich ich kombinacjach. Z tego powodu w podręczniku poruszono tematy z punktu widzenia sterowania CNC. W szczegółach należy oprzeć się na podręczniku dostarczonym przez producenta do określonej obrabiarki CNC i którego postanowienia w wątpliwych przypadkach są ważniejsze od opisów zamieszczonych w niniejszym podręczniku. 2 W polu nagłówka każdej strony tego podręcznika podano tytuł rozdziału, tak że czytelnik łatwo może znaleźć potrzebne informacje. Znajdując wpierw wymagany tytuł czytelnik trafi do szukanych opisów. 3 W niniejszym podręczniku położono napis na opisanie jak największej liczby możliwych zastosowań urządzenia. Nie można jednak przedstawić wszystkich nie zalecanych kombinacji możliwości, opcji i poleceń. Jeśli konkretna kombinacja nie jest opisana, nie należy jej wypróbowywać. 1. 2 UWAGI NA TEMAT RÓŻNYCH RODZAJÓW DANYCH UWAGA Programy obróbki, parametry, dane korekcji itp. są wprowadzane do wewnętrznej trwałej pamięci jednostki CNC. Ogólnie rzecz biorąc, zawartość tej pamięci nie ulega skasowaniu przez włączanie i wyłączanie napięcia. Może się jednak zdarzyć, że ważne dane wprowadzone do tej pamięci ulegną skasowaniu przez błędną obsługę lub też przy usuwaniu błędu muszą zostać skasowane. Aby móc szybko te dane odtworzyć, poleca się wykonywanie kopii rezerwowych

28

29 II. PROGRAMOWANIE

30

31 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 1. UWAGI OGÓLNE 1 UWAGI OGÓLNE

32 1. UWAGI OGÓLNE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ TOR NARZĘDZIA ORAZ PRZEMIESZCZANIE NARZĘDZIA ZA POMOCĄ PROGRAMU Objaśnienia - Obróbka za pomocą końca - Funkcja kompensacji długości Z reguły do obróbki jednego przedmiotu potrzeba kilku narzędzi. Narzędzia te mają różne długości. Zmienianie programu za każdym razem do innej długości jest bardzo trudne. Dlatego też długości poszczególnych narzędzi powinny być pomierzone na wstępie. Po ustawieniu różnicy pomiędzy długością standardowego, a długością każdego dla CNC (patrz "Nastawianie i wyświetlanie danych" w podręczniku użytkownika (wspólnym dla serii T/M)), obróbka może zostać wykonana bez zmiany programu, nawet gdy zostało zmienione narzędzie. Jest to funkcja kompensacji długości (patrz rozdział "Kompensacja długości " w Instrukcji obsługi (wspólny dla serii T/M)). Narzędzie standartowe H1 H2 H3 H4 Przedmiot obrabiany - Obróbka za pomocą boku - funkcja kompensacji skrawania Tor z kompensacją Obrabiany fragment przedmiotu Przedmiot obrabiany Narzędzie Ze względu na to, że narzędzie ma promień, to środkowa część toru obiega obrabiany przedmiot w odległości równej promieniu. Jeżeli promienie narzędzi skrawających zostały zapisane w CNC (patrz rozdział "Nastawianie i wyświetlanie danych" w Instrukcji obsługi (wspólny dla serii T/M)), narzędzie może być przesuwane przez promień slrawającego niezależnie od kształtu części obrabianej. Jest to kompensacja promienia skrawania (patrz rozdział II-6 "Funkcja kompensacji ")

33 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 2. FUNKCJA PRZYGOTOWAWCZA (FUNKCJA G) 2 FUNKCJA PRZYGOTOWAWCZA (FUNKCJA G) Liczba następująca po adresie G ustala znaczenie polecenia w danym bloku. Można wyróżnić dwa następujące rodzaje kodu G. Typ Kod G ważny w bloku wywołania Kod modalny G Znaczenie Kod ważny tylko w tym bloku, w którym został wywołany Ten kod jest ważny do czasu podania innego kodu G tej samej grupy. (Przykład) G01 i G00 są kodami modalnymi G w grupie 01. G01 X_; Z_; W tym obszarze obowiązuje G01. X_; G00 Z_; G00 obowiązuje w tym obszarze. X_; G01 X_;:

34 2. FUNKCJA PRZYGOTOWAWCZA (FUNKCJA G) PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Objaśnienia 1. Jeżeli stan kasowania (parametr CLR (nr 3402#6)) został ustawiony przy załączeniu prądu lub resecie, kody modalne G zostają umiejscowione w statusach określonych poniżej. (1) Kody modalne G znajdują się w stanach oznaczonych przy pomocy jak podano w tabeli. (2) G20 i G21 pozostają niezmienione, gdy stan zerowania jest ustawiony w chwili załączenia dopływu prądu lub resetu. (3) Stan G22 lub G23 po włączeniu zasilania jest ustalany za pomocą parametru G23 (nr 3402#7). Jednakże G22 i G23 pozostaną niezmienione, gdy stan kasowania będzie ustawiony podczas resetu. (4) Użytkownik może wybrać G00 lub G01 ustawiając parametr G01 (nr 3402#0). (5) Użytkownik może wybrać G90 lub G91 ustawiając parametr G91 (nr 3402#3). Jeżeli został użyty system kodu G, B lub C w systemie tokarki, ustawienie parametru G91 (nr 3402#3) określa, który kod, G90 lub G91, jest efektywny. (6) W systemie centrów obróbkowych użytkownik może wybrać G17, G18 lub G19 poprzez ustawienie parametrów G18 i G19 (nr 3402#1 i #2). 2. Kody G inne niż G10 i G11 są kodami ważnymi w bloku wywołania. 3. Jeśli określono kod G nie występujący na liście kodów G lub jeżeli podano kod G bez towarzyszącej mu opcji, wystąpi alarm PS W jednym bloku można podać wiele kodów G, jeśli każdy z kodów G należy do innej grupy. Jeśli w jednym bloku zostanie podanych kilka kodów G, należących do tej samej grupy, to ważny jest tylko ostatni podany kod. 5. Jeśli określono kod G należący do grupy 01 w stałym cyklu obróbki dla wiercenia, wtedy stały cykl obróbki dla wiercenia będzie anulowany. Oznacza to, że zostanie ustalony taki sam stan, jak w przypadku G80. Należy zauważyć, że na kody G w grupie 01 nie ma wpływu kod G ustalający stały cykl obróbki dla wiercenia. 6. Kody G są wskazywane przez grupę. 7. Grupa G60 jest przełączana zgodnie z ustawieniem parametru MDL (nr 5431#0). (Gdy bit MDL ma wartość 0, zostanie wybrana grupa 00. Jeśli bit MDL ma wartość 1, to jest wybierana grupa

35 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 2. FUNKCJA PRZYGOTOWAWCZA (FUNKCJA G) Tabela 2 (a) Lista kodów G Kod G Grupa Funkcja G00 Ustalanie położenia (szybki posuw) G01 Interpolacja liniowa (posuw skrawania) G02 Interpolacja kołowa lub śrubowa prawoskrętna G03 01 Interpolacja kołowa lub śrubowa lewoskrętna G02. 2 Interpolacja ewolwentowa CW/CCW G02. 3, G03. 3 Interpolacja wykładnicza CW/CCW G02. 4, G03. 4 Trójwymiarowe przekształcenie współrzędnych CW/CCW G04 Przerwa G05 Sterowanie konturu AI (polecenie kompatybilne dla sterowania konturu z wysoką dokładnością) 00 G05. 1 Sterowanie konturu AI / Wygładzanie nano /Interpolacja wyrównująca G05. 4 HRV3, 4 wł. /wył. G Interpolacja NURBS G07 Interpolacja osi hipotetycznych G07. 1 (G107) Interpolacja cylindryczna G08 Sterowanie konturu AI (polecenie kompatybilne dla zaawansowanego sterowania podglądem) G09 Dokładne zatrzymanie 00 G10 Wprowadzanie danych programowalnych G10. 6 Wycofanie oraz wznawianie G10. 9 Programowane przełączenie specyfikacji średnicy / promienia G11 Koniec trybu wprowadzania danych programowalnych G12. 1 Tryb interpolacji układu współrzędnych biegunowych 21 G13. 1 Zakończenie trybu interpolacji układu współrzędnych biegunowych G15 Zakończenie polecenia współrzędnych biegunowych. 17 G16 Polecenie współrzędnych biegunowych. G17 Wybór płaszczyzny XpYp Xp: Oś X lub oś do niej równoległa G18 02 Wybór płaszczyzny ZpXp Yp: Oś Y lub oś do niej równoległa G19 Wybór płaszczyzny YpZp Zp: Oś Z lub oś do niej równoległa G20 (G70) Zadawanie w calach 06 G21 (G71) Zadawanie w milimetrach G22 Włączona funkcja wprowadzonych do pamięci ograniczeń przemieszczeń 04 G23 Wyłączona funkcja wprowadzonych do pamięci ograniczeń przemieszczeń G25 Wykrywanie nierównomierności obrotów wrzeciona wył. 19 G26 Wykrywanie nierównomierności obrotów wrzeciona wł. G27 Kontrola powrotu do położenia odniesienia G28 Automatyczny powrót do pozycji referencyjnej G29 Ruch z punktu referencyjnego G30 00 Powrót do 2, 3 i 4 punktu odniesienia G30. 1 Powrót do zmiennego punktu referencyjnego G31 Funkcja pominięcia G31. 8 Pominięcie osi EGB G33 Obróbka gwintu G34 Gwintowanie ze zmiennym skokiem 01 G35 Gwintowanie kołowe CW G36 Gwintowanie kołowe CCW G37 Automatyczny pomiar długości G38 00 Kompensacja lub promienia skrawania: Zachowanie wektora G39 Kompensacja lub promienia skrawania: Kołowa interpolacja naroży

36 2. FUNKCJA PRZYGOTOWAWCZA (FUNKCJA G) PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Tabela 2 (a) Lista kodów G Kod G Grupa Funkcja G40 Kompensacja lub promienia skrawania: Zakończenie Kompensacja trójwymiarowa: Zakończenie G41 Kompensacja lub promienia skrawania: Lewa Kompensacja trójwymiarowa: Lewa G41. 2 Kompensacja dla obróbki w 5 osiach: Lewa (typ 1) G41. 3 Kompensacja dla obróbki w 5 osiach: (kompensacja zbocza narastającego) G41. 4 Kompensacja dla obróbki w 5 osiach: Lewa (typ 1) (polecenie kompatybilne z FS16i) G Kompensacja dla obróbki w 5 osiach: Lewa (typ 1) (polecenie kompatybilne z FS16i) G41. 6 Kompensacja dla obróbki w 5 osiach: Lewa (typ 2) G42 Kompensacja lub promienia skrawania: Prawa Kompensacja trójwymiarowa: Prawa G42. 2 Kompensacja dla obróbki w 5 osiach: Prawa (typ 1) G42. 4 Kompensacja dla obróbki w 5 osiach: Prawa (typ 1) (polecenie kompatybilne z FS16i) G42. 5 Kompensacja dla obróbki w 5 osiach: Prawa (typ 1) (polecenie kompatybilne z FS16i) G42. 6 Kompensacja dla obróbki w 5 osiach: Prawa (typ 2) G40. 1 Tryb zakończenia sterowania kierunku normalnego G Sterowanie kierunku normalnego włączone: Prawa G42. 1 Sterowanie kierunku normalnego włączone: Lewa G43 Kompensacja długości + 08 G44 Kompensacja długości - G43. 1 Kompensacja długości w kierunku osi G Sterowanie punktu centralnego (typ 1) G43. 5 Sterowanie punktu centralnego (typ 2) G45 Zwiększenie wielkości korekcji G46 Zmniejszenie wielkości korekcji 00 G47 Podwojone zwiększenie korekcji G48 Podwojone zmniejszenie korekcji G49 (G49. 1) 08 Zakończenie kompensacji długości narzędzi G50 Koniec skalowania 11 G51 Skalowanie G50. 1 Zakończenie programowanego odbicia lustrzanego 22 G51. 1 Programowalne odbicie lustrzane G50. 2 Toczenie wielokąta - anulowanie 31 G51. 2 Toczenie wielokątne G52 Nastawienie miejscowego układu współrzędnych G53 00 Ustawianie układu współrzędnych maszyny G53. 1 Sterowanie kierunkiem osi G54 (G54. 1) Wybór 1 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego) G55 Wybór 2 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego) G56 Wybór 3 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego) 14 G57 Wybór 4 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego) G58 Wybór 5 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego) G59 Wybór 6 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego) G60 00 Pozycjonowanie z jednego kierunku G61 Tryb dokładnego zatrzymania G62 Automatyczne przesterowanie narożne 15 G63 Tryb gwintowania otworów G64 Tryb obróbki skrawaniem G65 00 Wywołanie makropolecenia

37 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 2. FUNKCJA PRZYGOTOWAWCZA (FUNKCJA G) Tabela 2 (a) Lista kodów G Kod G Grupa Funkcja G66 Modalne wywołanie makropolecenia A G Modalne wywołanie makropolecenia B G67 Modalne wywołanie makropolecenia A/B - anulowanie G68 Rozpoczęcie obrotu układu współrzędnych lub tryb przeliczenia współrzędnych trójwymiarowych wł. G69 16 Anulowanie obrotu układu współrzędnych lub tryb przeliczenia współrzędnych trójwymiarowych wył. G68. 2 Wybór układu współrzędnych cechy G72. 1 Kopiowanie konturu (kopiowanie obrotu) 00 G72. 2 Kopiowanie konturu (kopiowanie liniowe) G73 Cykl wiercenia głębokich otworów G74 Cykl gwintowania lewoskrętnego 09 G76 Cykl rozwiercania dokładnego G80 Anulowanie stałego cyklu wiercenia G Elektroniczna skrzynia przekładniowa 2 para: Anulowanie synchronizacji G Elektroniczna skrzynia przekładniowa: Anulowanie synchronizacji G81 09 Cykl nawiercania lub cykl nawiercania - punktowania G Ruch wahadłowy G Elektroniczna skrzynia przekładniowa 2 para: Rozpoczęcie synchronizacji G Elektroniczna skrzynia przekładniowa: Rozpoczęcie synchronizacji G82 Cykl wiercenia lub cykl pogłębiania walcowego G83 Cykl wiercenia głębokich otworów G84 Cykl gwintowania otworów G84. 2 Cykl gwintowania sztywnego (format FS15) G84. 3 Cykl lewego gwintowania sztywnego (format FS15) 09 G85 Cykl wiercenia G86 Cykl wiercenia G87 Cykl wiercenia tylnego G88 Cykl wiercenia G89 Cykl wiercenia G90 Programowanie bezwzględne 03 G91 Programowanie przyrostowe G91. 1 Sprawdzenie podanej maksymalnej wielkości przyrostu G92 00 Ustalenie dla układu współrzędnych przedmiotu lub ograniczenie przy maksymalnej prędkości obrotowej wrzeciona G92. 1 Ustawienie wstępne układu współrzędnych obrabianego przedmiotu G93 Posuw odwrotnego czasu G94 05 Posuw minutowy G95 Posuw na obrót G96 Sterowanie stałą prędkością skrawania 13 G97 Sterowanie stałą prędkością skrawania - koniec G98 Stały cykl obróbki: Powrót do poziomu wyjściowego 10 G99 Stały cykl obróbki: Powrót do poziomu punktu R G Interpolacja cylindryczna G112 Tryb interpolacji układu współrzędnych biegunowych 21 G113 Anulowanie trybu interpolacji współrzędnych biegunowych

38 3. FUNKCJA INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 3 FUNKCJA INTERPOLACJI

39 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 3. FUNKCJA INTERPOLACJI 3. 1 INTERPOLACJA EWOLWENTOWA (G02. 2) Przegląd Format Obróbka po ewolwencie może zostać przeprowadzona przez interpolację ewolwentową. Można wykonać kompensację skrawania. Interpolacja ewolwentowa eliminuje potrzebę szacowania ewolwenty z segmentami minutowymi lub łukami, a dalszy podział impulsów zostaje zapewniony, nawet w czasie obróbki szybkiej dla małych bloków. Obróbka szybka może być przeprowadzana bezbłędnie. Ponadto, programy obróbki mogą być tworzone łatwiej, a ich rozmiar może być mniejszy. Dla interpolacji ewolwentowej, zostają automatycznie wykonane dwa typy funkcji korekcji szybkości posuwu, a preferowana powierzchnia skrawania może zostać utworzona wysoce precyzyjnie. (Funkcja automatycznego sterowania prędkością w przypadku interpolacji ewolwentowej) Korekcja w trybie kompensacji narzędzie skrawających Korekcja w sąsiedztwie koła podstawowego Interpolacja ewolwentowa na płaszczyźnie Xp-Yp G17 G02. 2 Xp_ Yp_ I_ J_ R_ F_; G17 G03. 2 Xp_ Yp_ I_ J_ R_ F_; Interpolacja ewolwentowa na płaszczyźnie Zp-Xp G18 G02. 2 Zp_ Xp_ K_ I_ R_ F_; G18 G03. 2 Zp_ Xp_ K_ I_ R_ F_; Interpolacja ewolwentowa na płaszczyźnie Yp-Zp G19 G02. 2 Yp_ Zp_ J_ K_ R_ F_; G19 G03. 2 Yp_ Zp_ J_ K_ R_ F_; gdzie G02. 2: Interpolacja ewolwentowa (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) G03. 2: Interpolacja ewolwentowa (przeciwnie do kierunku wskazówek zegara) G17/G18/G19: Wybór płaszczyzny Xp-Yp/Zp-Xp/Yp-Zp Xp_: Oś X lub oś równoległa do osi X (określona w parametrze) Yp_: Oś Y lub oś równoległa do osi Y (określona w parametrze) Zp_: Oś Z lub oś równoległa do osi Z (określona w parametrze) I_, J_, K_: Środek koła podstawowego dla ewolwenty względem punktu początkowego R_: Promień koła podstawowego F_: Szybkość posuwu skrawania

40 3. FUNKCJA INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Objaśnienia Obróbka po ewolwencie może zostać przeprowadzona przez interpolację ewolwentową. Interpolacja ewolwentowa zapownia nieprzerwany podział impulsów, nawet dla obróbki szybkiej w małych blokach, umożliwiając wygładzanie oraz obróbkę szybką. Yp Yp Punkt początkowy Ps J I 0 R Punkt końcowy Pe Po R 0 I Po J Ps Koło podstawowe Xp Pe Punkt końcowy Xp Yp Interpolacja ewolwentowa w kierunku ruchu wskazówek zegara (G02. 2) Yp Punkt końcowy I Punkt początko Ps R 0 Ro Punkt końcowy Pe Pe 0 J R Po J I Ps Punkt początkowy Xp Xp Interpolacja ewolwentowa przeciwnie do ruchu wslazówek zegara (G03. 2) Rys. 1 (a) Bieżący ruch - Ewolwenta Ewolwenta na płaszczyźnie X-Y jest definiowana w następujący sposób; X (θ) = R [cos θ + (θ - θ O) sin θ] + X O Y (θ) = R [sin θ - (θ - θ O) cos θ] + Y O gdzie X O, Y O: Współrzędne środka koła podstawowego R: Promień koła podstawowego θ O: Kąt punktu początkowego na ewolwencie θ: Kąt punktu, gdzie styczna z aktualnej pozycji do koła podstawowego, styka się z kołem podstawowym X (θ), Y (θ): Aktualna pzycja na osi X oraz Y

41 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 3. FUNKCJA INTERPOLACJI Y Punkt początkowy Ewolwenta (X, Y) R θo (Xo, Yo) θ Koło podstawowe Punkt końcowy X Rys. 1 (b) Ewolwenta Ewolwenty na płaszczyźnie Z-X i Y-Z są definiowane w ten sam sposób, co ewolwenta na płaszczyźnie X-Y. - Punkt początkowy i punkt końcowy Punkt końcowy ewolwenty ustalany jest przez adres Xp, Yp lub Zp. Wartość bezwzględna lub przyrostowa jest używana do określenia wartości Xp, Yp, Zp. Przy użyciu wartości przyrostu, określić współrzędne patrząc od punktu początkowego ewolwenty. Jeżeli nie określono punktu końcowego, pojawi się alarm PS0241. Jeżeli określony punkt początkowy lub końcowy leżą w obrębie koła podstawowego, pojawia się alarm PS0242. Ten sam alarm pojawia się, jeżeli kompensacja skrawania C tworzy wektor korekcji, aby wejść do koła podstawowego. Należy zwrócić szczególną ostrożność podczas stosowania kompensacji do wewnątrz ewolwenty. - Dane koła podstawowego Środek koła podstawowego jest określony za pomocą I, J, K, zgodnie z X, Y, Z. Wartość następująca po I, J, K jest składową wektora definiowaną, gdy środek koła podstawowego jest widziany od punku początkowego ewolwenty; wartość ta musi być zawsze określona jako wartość przyrostu, niezależnie od ustawienia G90/G91. Przypisać znak do I, J, K w zależności od kierunku. Jeżeli I, J, K są lewymi nieokreślonymi lub określono I0, J0, K0, pojawi się alarm PS0241 lub PS0242. Jeżeli nie określono R lub R 0, pojawi się alarm PS0241 lub PS

42 3. FUNKCJA INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Wybieranie spośród dwóch typów ewolwenty Jeżeli podano tylko punkt początkowy i I, J, K, można utworzyć dwa typy ewolwenty. Jeden typ ewolwenty rozwija się w kierunku koła podstawowego, a drugi w kierunku od koła podstawowego. Jeżeli określony punkt końcowy jest bliżej koła podstawowego niż punkt początkowy, ewolwenta rozwija się w kierunku koła podstawowego. W przypadku przeciwnym, ewolwenta rozwija się w kierunku od koła podstawowego. - Szybkość posuwu - Wybór płaszczyzny - Kompensacja narzędzi Zastosowano posuw skrawania określony kodem F, jako posuw dla interpolacji ewolwentowej. Posuw wzdłuż ewolwenty (posuw wzdłuż stycznej do krzywej ewolwentowej) sterowany jest, aby spełnić zadany posuw. Tak jak w przypadku interpolacji kołowej, płaszczyzna, dla której stosuje się interpolację ewolwentową może zostać wybrana za pomocą G17, G18, G19. Kompensacja skrawania może zostać zastosowana dla obróbki po ewolwencie. Tak jak w przypadku interpolacji kołowej i liniowej, stosowane są G40, G41, G42, aby określić kompensację skrawania. G40: Zakończenie kompensacji narzędzi G41: Lewostronna kompensacja narzędzi G42: Prawostronna kompensacja narzędzi Po pierwsze, punkt przecięcia z segmentem lub łukiem jest szacowany w punkcie początkowym oraz końcowym ewolwenty. Ewolwenta mijająca dwa szacowane punkty przecięcia w punkcie początkowym i końcowym staje się torem punktu środkowego. Przed wyborem trybu interpolacji ewolwentowej, określić G41 lub G42, anulować interpolację ewolwentową i określić G40. G41, G42, G40 dla kompensacji skrawania nie mogą zostać określone w trybie interpolacji ewolw entowej. - Automatyczne sterowanie prędkością Precyzja skrawania może zostać poprawiona przez korekcję automatyczną programowanego posuwu podczas interpolacji ewolwentowej. Patrz kolejny podrozdział, "Automatyczne sterowanie prędkością dla interpolacji ewolwentowej. "

43 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 3. FUNKCJA INTERPOLACJI - Definiowane kody G Poniższe kody G, które można ustalić w trybie interpolacji ewolwentowej: G04: Przerwa G10: Wprowadzanie danych programowalnych G17: Wybór płaszczyzny X-Y G18: Wybór płaszczyzny Z-X G19: Wybór płaszczyzny Y-Z G65: Wywołanie makropolecenia G66: Modalne wywołanie makropolecenia G67: Modalne wywołanie makropolecenia - koniec G90: Programowanie bezwzględne G91: Programowanie przyrostowe - Tryby, w których możliwe jest określenie interpolacji ewolwentowej Interpolacja ewolwentowa może być określona w poniższych trybach kodu G: G41: Lewostronna kompensacja narzędzi G42: Prawostronna kompensacja narzędzi G51: Skalowanie G51. 1: Programowalne odbicie lustrzane G68: Obrót współrzędnych - Błąd punktu końcowego Jak pokazano poniżej punkt końcowy może nie być ulokowany na ewolwencie, która przechodzi przez punkt początkowy. Jeżeli ewolwenta, która przechodzi przez punkt początkowy, odchyla się od ewolwenty, która przechodzi przez punkt końcoy, o więcej niż wartość ustawioną w parametrze nr 5610, pojawia się alarm PS0243. Jeżeli pojawia się błąd punktu końcowego, programowany posuw zmienia się o wielkość błędu. X Punkt końcowy Pe Błąd Punkt początkowy Ps Skorygowany tor Poprawna ewolwenta Y Rys. 1 (c) Błąd punktu końcowego w interpolacji ewolwentowej przeciwnej do kierunku wskazówek zegara (G03. 2)

44 3. FUNKCJA INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Funkcja automatycznego sterowania prędkością w przypadku interpolacji ewolwentowej Funckja automatycznie przeprowadza korektę programowanego posuwu na dwa różne sposoby podczas interpolacji ewolwentowej. Za pomocą tej funkcji, może zostać ukształtowana, wysoce precyzyjnie, preferowana powierzchnia skrawania. Korekcja w trybie kompensacji narzędzie skrawających Korekcja w sąsiedztwie koła podstawowego - Korekcja w trybie kompensacji narzędzie skrawających Jeżeli zastosowano kompensację skrawania dla interpolacji ewolwentowej, sterowanie zostaje wykonane dla zwykłej interpolacji ewolwentowej, w ten sposób, że posuw styczny do toru środka zawsze utrzymuje zadaną prędkość posuwu. Podczas sterowania, aktualna szykość posuwu skrawania (posuw wokół obwodu (punktu skrawania) na ścieżce określonej w programie) zmienia się, ponieważ krzywizna ewolwenty zmienia się w sposób ciągły. Jeżeli narzędzie jest kompensowane do wewnątrz ewolwenty, bieżąca szybkość posuwu skrawania staje się wyższa niż określona, w miarę jak narzędzie zbliża się bliżej koła podstawowego. Dla operacji wygładzania, pożądana jest kontrola bieżącej szybkości posuwu, aby utrzymać zadaną prędkość posuwu. Funkcja ta oblicza szacunkową wartość przesterowania dla nieustannie zmieniającej się krzywizny ewolwenty w trybie interpolacji ewolwentowej po kompensacji skrawania. Funkcja ta również steruje bieżącą prędkością posuwu skrawania (posuw styczny do punktu skrawania), tak aby utrzymać zadaną prędkość posuwu. Punkty skrawania Rofs Tor określony w programie Rcp Koło podstawowe Rys. 1 (d) Korekta dla kompensacji wewnętrznej przez kompensację skrawania

45 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 3. FUNKCJA INTERPOLACJI Kompensacja wewnętrzna OVR = Rcp/(Rcp + Rofs) 100 Kompensacja zewnętrzna OVR = Rcp/(Rcp - Rofs) 100 gdzie Rcp: Promień krzywizny dla środka ewolwenty, przechodzącej przez środek Rofs: Promień skrawającgo - Ograniczanie korekty Dolny limit korekty podaje się w parametrze nr 5620, tak aby korekta dla kompensacji wewnętrznej przez kompensację skrawania lub korekta w sąsiedztwie koła podstawowego, nie spowodowała spadku prędkości środka do zera, w sąsiedztwie koła podstawowego. Dolny limit korekty (OVR1o) podaje się w parametrze nr 5620, tak aby korekta wewnętrzna nie spowodowała redukcji prędkości środka do bardzo niskiego poziomu w sąsiedztwie koła podstawowego. Odpowiednio, pędkość posuwu zostaje ograniczona, ale nie spada poniżej poziomu określonego przez zaprogramowaną prędkośc posuwu oraz dolny limit korekty (OVR1o). Kompensacja zewnętrzna może spowodować wzrost korekty do poziomu bardzo wysokiego, ale prędkość posuwu nie przekroczy maksymalnej prędkości posuwu skrawania. - Ograniczenie przyspieszania w sąsiedztwie koła podstawowego Jeżeli przyspieszanie, obliczone na podstawie promienia krzywizny ewolwenty, przekracza wartość określoną w odpowiednim parametrze, prędkość prostopadła jest kontrolowna, tak aby bieżące przyspieszenie nie przekroczyło wartości określonej w parametrze. Ponieważ przyspieszenie jest zawsze ograniczone do poziomu stałego, sterowanie prędkością efektywną może zostać wykonane dla każdej obróbki. Ponieważ sterowanie prędkością wygładzania możę być wykonywane w sposób ciągły, wstrząsy podczas obróbki w sąsiedztwie koła podstawowego mogą zostać zredukowane. Aby obliczyć przyspieszenie, promień krzywizny ewoolwenty oraz prędkość styczna zostały podstawione w poniższym wzorze przyspieszania kołowego: Przyspieszanie = F F/R F: Prędkość styczna R: Promień krzywizny Maksymalne dopuszczalne przyspieszenie jest określone w prarametrze nr Jeżeli obliczone przyspieszenie przekracza maksymalne dopuszczalne przyspieszenie, szybkość posuwu zostaje ograniczona do poziomu obliczonego za pomocą poniższego wyrażenia: Poziom mocowania = Promien krzywizny Maksymalne dopuszczalne przyspieszenie Jeżel obliczony ograniczony poziom spada poniżej dolnego limitu szybkości posuwu, dolny limit szybkości posuwu staje się poziomem ograniczającym. Dolny limit szybkości posuwu podaje się w parametrze nr

46 3. FUNKCJA INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Śrubowata interpolacja ewolwentowa (G02. 2) Format Tak jak w przypadku łukowej śrubowej interpolacji ewolwentowej, funkcja ta wykonuje śrubową interpolację ewolwentową na dwóch osiach interpolacji ewolwentowej oraz do czterech innych osi jednocześnie. Śrubowa interpolacja ewolwentoa na płaszczyźnie Xp-Yp G02. 2 G17 Xp Yp I J R α β γ δ F; G03. 2 Śrubowa interpolacja ewolwentoa na płaszczyźnie Zp-Xp G02. 2 G18 Zp Xp K I R α β γ δ F; G03. 2 Śrubowa interpolacja ewolwentoa na płaszczyźnie Yp-Zp G19 G02. 2 G03. 2 Yp Zp J K R α β γ δ F; α, β, γ, δ: Osie opcjonalne inne niż osie interpolacji ewolwentowej. Można podać maksymalnie cztery osie

47 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 3. FUNKCJA INTERPOLACJI Interpolacja ewolwentowa na osi liniowej oraz na osi rotacji (G02. 2) Przez wykonanie interpolacji ewolwentowej w trybie interpolacji współrzędnych biegunowych, może zostać przeprowadzone skrawanie ewolwentowe. Skrawanie zostaje wykonane wzdłuż ewolwenty na płaszczyźnie utworzonej przez oś liniową oraz oś rotacji. Format Jeżeli oś liniowa jest osią X lub osią równoległą do osi X, płaszczyna jest płaszczyzną Xp-Yp oraz użyte zostają I i J. G02. 2 X C I J R F; G03. 2 Jeżeli oś liniowa jest osią Y lub osią równoległą do osi Y, płaszczyna jest płaszczyzną Yp-Zp oraz użyte zostają J i K. 2 Y C J K R F; G03. 2 Jeżeli oś liniowa jest osią Z lub osią równoległą do osi Z, płaszczyna jest płaszczyzną Zp-Xp oraz użyte zostają K i J. 2 Z C K I R F; G02. 2: Interpolacja ewolwentowa zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara G03. 2: Interpolacja ewolwentowa przeciwnie do kierunku wskazówek zegara Przykład) Jeżeli oś liniowa jest osią X X, C: Punkt końcowy ewolwenty I, J: Środek koła podstawowego dla ewolwenty względem punktu początkowego R: Promień koła podstawowego F: Szybkość posuwu skrawania

48 3. FUNKCJA INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Przykład Tor po kompensacji długości C (oś urojona) Programowany tor N204 N205 Oś C Narzędzie N202 N201 N200 Oś X N203 Oś Z Rys. 1 (e) Interpolacja ewolwentowa w trybie interpolacji współrzędnych biegunowych O0001;.. N010 T0101;.. N100 G90 G00 X15. 0 C0 Z0; Pozycjonowanie do punktu początkowego N200 G12. 1; Rozpoczęcie interpolacji układu współrzędnych biegunowych N201 G41 G00 X-1. 0; N202 G01 Z-2. 0 F; N203 G02. 2 X1. 0 C9. 425 I1. 0 J0 R1. 0; Interpolacja ewolwentowa podczas interpolacji współrzędnych biegunowych N204 G01 Z0; N205 G40 G00 X15. 0 C0; N206 G13. 1; N300 Z; N400 X C;.. M30; Anulowanie interpolacji układu współrzędnych biegunowych

49 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 3. FUNKCJA INTERPOLACJI Ograniczenia - Liczba skręceń ewolwenty Zarówno punkt początkowy, jak i punkt końcowy muszą znajdować się w obrębie 100 skrętów od punktu, gdzie rozpoczyna się ewolwenta. Ewolwenta może zostać określona, aby wykonać jeden lub więcej skrętów w pojedynczym bloku. Jeżeli określony punkt początkowy lub punkt końcowy znajduje się poniżej 100 skretów od punktu, w którym rozpoczyna się ewolwenta, pojawia się alarm PS Funkcje nieprogramowalne W trybie interpolacji ewolwentowej, nie można wybrać opcjonalnego fazowania oraz promienia zaokrąglenia R. - Tryb, który nie umożliwia określenia interpolacji ewolwentowej Nie można użyć interpolacji ewolwentowej w poniższym trybie: G07. 1: Interpolacja cylindryczna

50 3. FUNKCJA INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ GWINTOWANIE (G33) Umożliwia nacinanie gwintów walcowych o stałym skoku. Przetwornik położenia, zainstalowany na wrzecionie, na bieżąco odczytuje obroty wrzeciona. Odczytana wartość obrotów jest zamieniana na prędkość posuwu na minutę, z którą przemieszcza się narzędzie. Format G33IP_ F_; Z F: Prowadzenie kierunku osi wzdłużnej Przedmiot obrabiany X Objaśnienia Ogólnie biorąc, gwintowanie jest przeprowadzane wzdłuż jednego toru od obróbki zgrubnej śruby aż do końcowej. Ponieważ gwintowanie zostaje rozpoczęte, kiedy przetwornik na wrzecionie wygeneruje sygnał jednego obrotu, operacja nacinania zostaje podjęta w pewnym stałym punkcie i tor w stosunku do przedmiotu obrabianego nie zmienia się we wszystkich fazach gwintowania. Należy zwrócić uwagę, że liczba obrotów wrzeciona od obróbki zgrubnej aż do końcowej musi być stała. Inaczej mogą wystąpić błędy w skoku gwintu. Ogółem, opóźnienia wywołane w układzie serwonapędu itp., mogą spowodować niewielkie niedokładności wzniosu gwintu w punkcie startu i końcowym. Aby taki efekt skompensować, należy zdefiniować długość gwintu nieco większą, niż wymagana. Tabela 3. 2 (a) podano zakresy używane przy definiowaniu skoku gwintu. 2 (a) Zakresy wielkości skoku, które mogą zostac określone Najmniejszy przyrost przesunięcia Zakres wartości zadawania gwintu Zadawanie mm F1 do F50000 (0. 01 do mm) metryczne mm F1 do F50000 (0. 01 do mm) Zadawanie w cala F1 do F99999 ( do cala) calach cala F1 do F99999 ( do cala)

51 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 3. FUNKCJA INTERPOLACJI ADNOTACJA 1 Prędkość wrzeciona jest ograniczona następująco: 1 prędkość wrzeciona (Maksymalna szybkość posuwu) / (Skok gwintu) Prędkość wrzeciona: min -1 Skok gwintu: mm lub cal Maksymalna szybkość posuwu: mm/min lub cale/min; polecenie maksimum-wymagana prędkość posuwu dla trybu prędkość-na-minutę, określana na podstawie ograniczeń mechanicznych włącznie z możliwościami silników, w zależności, która wielkość jest mniejsza. 2 Korekcji szybkości posuwu skrawania nie stosuje się w odniesieniu do przeliczonej szybkości posuwu we wszystkich procesach obróbki, od obróbki zgrubnej do obróbki końcowej. Szybkość posuwu jest ustalona na 100% 3 Przeliczona szybkość posuwu jest ograniczona przez górną wartość ustalonej szybkości posuwu. 4 W czasie gwintowania wyłączony jest stop posuwu. Naciśnięcie przycisku stopu posuwu w czasie gwintowania powoduje zatrzymanie maszyny w punkcie końcowym bloku następującego po gwintowaniu (to znaczy po zakończeniu polecenia G33). Przykład Gwintowanie o skoku 1. 5 mm G33 Z10. F1. 5;

52 4. WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 4 WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR W niniejszym rozdziale omówiono następujące zagadnienia. 4. 1 POLECENIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH (G15, G16)

53 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 4. WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR 4. 1 POLECENIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH (G15, G16) Wartość współrzędnych punktu końcowego może być wprowadzona we współrzędnych biegunowych (promień i kąt). Kierunek dodatni kąta jest liczony w lewo od pierwszej osi wybranej płaszczyzny, kierunek ujemny jest liczony w prawo. Zarówno kąt jak i promień można zaprogramować za pomocą programowania bezwzględnego i przyrostowego (G90, G91). Format Gxx Gyy G16; Początek polecenia współrzędnych biegunowych (tryb współrzędnych biegunowych) G00 IP_;: Polecenie współrzędnych biegunowych: G15; G16 G15 Gxx Gyy IP_ Zakończenie polecenia współrzędnych biegunowych (tryb współrzędnych biegunowych): Polecenie współrzędnych biegunowych: Anulowanie polecenia współrzędnych biegunowych. : Wybór płaszczyzny polecenia współrzędnych biegunowych (G17, G18 lub G19): Wybór punktu środkowego polecenia współrzędnych biegunowych (G90 lub G91) G90 ustala punkt początkowy układu współrzędnych obrabianego przedmiotu jako początek biegunowego układu współrzędnych, od którego mierzony jest promień. G91 ustala położenie bieżące jako początek biegunowego układu współrzędnych, od którego mierzony jest promień. : Określenie adresów osi tworzących płaszczyznę wybranych dla układu współrzędnych biegunowych i ich wartości Pierwsza oś: Promień współrzędnej biegunowej Druga oś: Kąt współrzędnej biegunowej

54 4. WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Ustalanie punktu początkowego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego jako początku układu współrzędnych biegunowych Ustala promień (odległość między początkiem a punktem) programowany za pomocą programowania bezwzględnego. Punkt początkowy układu współrzędnych przedmiotu obrabianego jako początku układu współrzędnych biegunowych. Jeśli jest stosowany miejscowy układ współrzędnych (G52), to początek miejscowego układu współrzędnych staje się środkiem współrzędnych biegunowych. Promień Kąt Zadana pozycja Położenie bieżące Promień Kąt Zadana pozycja Położenie bieżące Jeśli kąt podano za pomocą polecenia wymiarowania bezwzględnego Jeśli kąt podano za pomocą polecenia wymiarowania przyrostowego - Ustalanie położenia bieżącego jako początku układu współrzędnych biegunowych Ustala promień (odległość między położeniem aktualnym a punktem) programowany za pomocą programowania przyrostowego. Położenie bieżące jest ustalane jako początek układu współrzędnych biegunowych. Promień Kąt Zadana pozycja Zadana pozycja Kąt Promień Położenie bieżące Położenie bieżące Jeśli kąt podano za pomocą polecenia wymiarowania bezwzględnego Jeśli kąt podano za pomocą polecenia wymiarowania przyrostowego Przykład Koło osi otworów na śruby Y - Punkt początkowy układu współrzędnych przedmiotu obrabianego jako początku układu współrzędnych biegunowych. - Wybrano płaszczyznę XY X 100 mm

55 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 4. WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR - Określanie kątów i promienia za pomocą programowania bezwzględnego N1 G17 G90 G16; Określenie polecenia współrzędnych biegunowych i wybór płaszczyzny XY Ustalanie punktu początkowego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego jako początku układu współrzędnych biegunowych N2 G81 X100. 0 Y30. 0 Z-20. 0 R-5. 0 F200. 0; Określenie odległości 100 mm i kąta 30 stopni N3 Y150. 0; Określenie odległości 100 mm i kąta 150 stopni N4 Y270. 0; Określenie odległości 100 mm i kąta 270 stopni N5 G15 G80; Anulowanie polecenia współrzędnej biegunowej - Określenie kątów z programowaniami przyrostowymi i promienia z programowaniami bezwzględnymi N1 G17 G90 G16; Określenie polecenia współrzędnych biegunowych i wybór płaszczyzny XY Ustalanie punktu początkowego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego jako początku układu współrzędnych biegunowych N2 G81 X100. 0; Określenie odległości 100 mm i kąta 30 stopni N3 G91 Y120. 0; Określenie odległości 100 mm i kąta +120 stopni N4 Y120. 0; Określenie odległości 100 mm i kąta +120 stopni N5 G15 G80; Anulowanie polecenia współrzędnej biegunowej Ograniczenia - Określanie promienia w trybie współrzędnych biegunowych W trybie współrzędnych biegunowych należy podać promień interpolacji kołowej lub interpolacji po linii śrubowej (G02, G03) za pomocą R. - Osie, które nie są traktowane jako część polecenia współrzędnych biegunowych w trybie współrzędnych biegunowych Osie podane dla następujących poleceń nie są traktowane jako część polecenia współrzędnych biegunowych: Przerwa (G04) Wprowadzanie danych programowalnych (G10) Nastawienie miejscowego układu współrzędnych (G52) Nastawienie układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego) (G92) Ustawianie układu współrzędnych maszyny (G53) Zapisana kontrola obszaru ruchu (G22) Obót układu współrzędnych (G68) Skalowanie (G51)

56 4. WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Opcjonalne fazowanie i promień zaokrąglenia W trybie współrzędnych biegunowych, nie można wybrać opcjonalnego fazowania oraz promienia zaokrąglenia R

57 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE 5 FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE W niniejszym rozdziale opisano następujące elementy: 5. 1 STAŁY CYKL OBRÓBKI DO WIERCENIA 5. 2 GWINTOWANIE SZTYWNE 5. 3 OPCJONALNE FAZOWANIE I PROMIEŃ ZAOKRĄGLENIA 5. 4 FUNKCJA INDEKSOWANIA STOŁU

58 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ STAŁY CYKL OBRÓBKI DLA WIERCENIA Przegląd Objaśnienia Stałe cykle dla wiercenia ułatwiają programiście pisanie programów. Za pomocą stałego cyklu, najczęściej powtarzane operacje można podawać w pojedynczym bloku z funkcją G; bez cykli stałych, zwykle wymagany jest więcej niż jeden blok. Ponadto stosowanie cykli stałych mogą skrócić program, aby zaoszczędzić pamięć. 1 (a) zawiera spisy cykli stałych dla wiercenia. Tabela 5. 1 (a) Cykle stałe dla wiercenia Kod G Wiercenie Obróbka na Operacja cofania Zastosowanie (w kierunku -Z) dnie otworu (kierunek +Z) Szybki cykl G73 Posuw wiercenia - Szybki posuw przerywany głębokich otworów G74 Posuw Przerwa Wrzeciono CW Posuw Cykl gwintowania lewoskrętnego G76 Posuw Zorientowane zatrzymanie wrzeciona Szybki posuw Cykl rozwiercania dokładnego G Anulowanie G81 Posuw - Szybki posuw Cykl wiercenia, cykl nawiercania G82 Posuw Przerwa Szybki posuw Cykl wiercenia, cykl pogłębiania walcowego G83 Cykl wiercenia Posuw - Szybki posuw głębokich przerywany otworów G84 Posuw Przerwa wrzeciono CCW Posuw Cykl gwintowania otworów G85 Posuw - Posuw Cykl wiercenia G86 Posuw Zatrzymanie wrzeciona Szybki posuw Cykl wiercenia G87 G88 Posuw Posuw Wrzeciono (obrót w prawo) Przerwa Zatrzymanie wrzeciona Szybki posuw Ręcznie Cykl wiercenia tylnego Cykl wiercenia G89 Posuw Przerwa Posuw Cykl wiercenia Stały cykl obróbki dla wiercenia składa się z sześciu kolejnych operacji. Operacja 1... Pozycjonowanie osi X i Y (łącznie z inną osią) Operacja 2... Szybki posuw do poziomu R Operacja 3... Obróbka otworów Operacja 4... Obróbka na dnie otworu Operacja 5... Cofanie do poziomu punkt R Operacja 6... Szybki posuw do punktu wyjściowego

59 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Działanie 1 Poziom wyjściowy Działanie 2 Działanie 6 Poziom punktu R Działanie 3 Działanie 5 Działanie 4 Szybki posuw Posuw Rys. 1 (a) Operacja bloku dla cyklu stałego dla wiercenia - Płaszczyzna pozycjonowania Płaszczyzna pozycjonowania jest ustalana za pomocą kodu wyboru płaszczyzny G17, G18 lub G19. Oś pozycjonowania jest inną osią, niż oś wiercenia. - Oś wiercenia W niniejszym rozdziale do określania działań stosowanych w cyklu stałym dla wiercenia będzie stosowany termin wiercenie, mimo tego, że cykl stały obejmuje także cykl gwintowania otworów i cykl wiercenia oraz cykl rozwiercania. Oś wiercenia jest osią podstawową (X, Y lub Z), nie wykorzystywana do definiowana płaszczyzny pozycjonowania, lub jest dowolną osią równoległą do osi podstawowej. Oś (podstawowa lub równoległa) używana jako oś wiercenia jest ustalana na podstawie adresu osi wiercenia, podanego w tym samym bloku, co kody G73 do G89. Jeśli jako oś wiercenia nie została ustalona żadna oś, to zakłada się, że osią wiercenia jest oś podstawowa. 1 (b) Płaszczyzna pozycjonowania i oś wiercenia Kod G Płaszczyzna pozycjonowania Oś wiercenia G17 Płaszczyzna Xp Yp Zp G18 Płaszczyzna Zp Xp Yp G19 Płaszczyzna Yp Zp Xp Xp: Oś X lub oś równoległa do osi Y Yp: Oś Y lub oś równoległa do osi Y Zp: Oś Z lub oś równoległa do osi Z

60 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Przykład Załóżmy, że osie U, V i W są równoległe do osi odpowiednio X, Y i Z. Warunek taki jest ustalany za pomocą parametru nr G17 G81 Z: Oś Z jest używana do wiercenia. G17 G81 W: Oś W jest używana do wiercenia. G18 G81 Y: Oś Y jest używana do wiercenia. G18 G81 V: Oś V jest używana do wiercenia. G19 G81 X: Oś X jest używana do wiercenia. G19 G81 U: Oś U jest używana do wiercenia. G17 do G19 można podać w bloku, w którym nie podano żądanego polecenia od G73 do G89. UWAGA Przełączyć oś wiercenia po anulowaniu cyklu stałego dla wiercenia. ADNOTACJA Parametr FXY (nr 5101 #0) może być przypisany do osi Z, zawsze używanej jako oś wiercenia. Jeżeli FXY=0, to oś Z jest zawsze osią wiercenia. - Odległość przebyta wzdłuż osi wiercenia G90/G91 Odległość przebyta wzdłuż osi wiercenia zmienia się dla G90 i G91 w następujący sposób: G90 (Programowanie bezwzględne) G91 (Programowanie przyrostowe) R Punkt R R Z=0 Punkt R Z Punkt Z Z Punkt Z - Tryb wiercenia Rys. 1 (b) Programowanie bezwzględne oraz programowanie przyrostowe G73, G74, G76 i G81 do G89 są kodami modalnymi G i obowiązują do czasu ich anulowania. W czasie obowiązywania tych kodów stanem bieżącym jest tryb wiercenia. Po ustaleniu danych dla trybu wiercenia, dane te pozostają aktualne do czasu wprowadzenia zmiany lub anulowania. Należy podać wszystkie niezbędne dane wiercenia na początku stałych cykli obróbki; gdy stałe cykle obórki są wykonywane, można określić tylko zmiany danych

61 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE - Płaszczyzna powrotu G98/G99 Kiedy narzędzie osiąga dno otworu, może zostać cofnięte do punktu R lub do poziomu początkowego. Operacje te ustala się za pomocą G98 i G99. Poniżej przedstawiono ruch po ustaleniu G98 lub G99. Zazwyczaj G99 jest stosowany w pierwszym przebiegu wiercenia, a G98 jest stosowany w ostatnim przebiegu wiercenia. Poziom wyjściowy nie ulega zmianie, nawet jeśli wiercenie jest wykonywane w trybie G99. G98 (Powrót do poziomu wyjściowego) G99 (Powrót do poziomu punktu R) Poziom wyjściowy Poziom punktu R Rys. 1 (c) Płaszczyzna początkowa i poziom punktu R - Powtórzenie W celu powtórzenia wiercenia równo rozstawionych otworów należy podać liczbę powtórzeń w K_. K obowiązuje tylko w obrębie tego bloku, w którym jest określone. Ustalić położenie pierwszego otworu w trybie programowania (G91). Jeśli położenie jest ustalone dla programowania bezwzględnego (G90), to wiercenie zostanie powtórzone w tym samym miejscu. Liczba powtórzeń K Maksymalna wartość polecenia = 9999 Jeśli ustalono K0, dane o wierceniu zostaną wprowadzone do pamięci, ale wiercenie nie zostanie wykonane. ADNOTACJA Dla K, określić integrer 0 lub 1 do Anulowanie Aby anulować cykl stały, należy zastosować G80 lub kod 01 grupy G. Kody G grupy 01 G00: Ustalanie położenia (szybki posuw) G01: Interpolacja liniowa G02: Interpolacja kołowa lub śrubowa (CW) G03: Interpolacja kołowa lub śrubowa (CCW)

62 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Oznaczenie symboli na rysunkach W kolejnych rozdziałach objaśniono poszczególne cykle stałe. Na rysunkach objaśniających zastosowano następujące symbole: OSS P Ustalanie położenia (szybki posuw G00) Posuw skrawania (interpolacja liniowa G01) Posuw ręczny Zorientowane zatrzymanie wrzeciona (wrzeciono zatrzymuje się w ustalonym położeniu) Przesunięcie (szybki posuw G00) Przerwa

63 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Szybki cykl wiercenia głębokich otworów (G73) Cykl realizuje szybkie wiercenie głębokich otworów. Wykonuje posuw skrawania do dna otworu z przerwami na usunięcie zwiercin. Format G73 X_ Y_ Z _ R _ Q _ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość pomiędzy punktem R a dnem otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. Q_: Głębokość skrawania w każdym posuwie skrawania F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (jeśli jest potrzebna) G73 (G98) G73 (G99) Poziom wyjściowy Punkt R Punkt R Poziom punktu R q d q d q d q d q Punkt Z q Punkt Z Objaśnienia - Operacje - Obroty wrzeciona Szybki cykl wiercenia głębokich otworów wykonuje przerywany posuw wzdłuż osi Z. Kiedy jest stosowany ten cykl można łatwo usuwać zwierciny z otworu i można ustalić mniejszą wartość cofnięcia. W ten sposób wiercenie przebiega wydajnie. W parametrze nr 5114, należy ustalić odległość cofnięcia, d. Narzędzie jest następnie cofane w szybkim posuwie. Przed podaniem G73 należy włączyć obroty wrzeciona za pomocą funkcji pomocniczej (kod M)

64 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Funkcja pomocnicza Jeśli w jednym bloku są podane kod G73 oraz kod M, to kod M jest wykonywany w chwili pierwszej operacji pozycjonowania. Jeżeli użyto K do określenia liczby powtórek, kod M jest wykonany jedynie dla pierwszego otworu; dla drugiego otworu i kolejnych, kod M nie zostaje wykonany. - Kompensacja długości Jeśli w stałym cyklu obróbki dla wiercenia ustalono korekcję długości (G43, G44 lub G49), to korekcja jest stosowana po ustaleniu położenia w punkcie R. Ograniczenia - Przełączanie osi - Rozwiercanie - Q - Anulowanie - Korekcja Przykład Przed zmianą osi wiercenia należy zakończyć stały cykl dla wiercenia. W bloku, który nie zawiera X, Y, Z, R ani żadnej innej osi wiercenia, wiercenie nie jest wykonywane. Określa Q w blokach, które wykonują wiercenie. Jeśli wartość jest podana w bloku, który nie realizuje wiercenia, to nie jest wprowadzana do pamięci jako wartość modalna. W pojedynczym bloku nie można podawać kodu G grupy 01 (G00 do G03) i G73. W przeciwnym razie G73 zostanie przerwane. W stałym cyklu dla wiercenia, korekcja nie jest brana pod uwagę. M3 S2000; Powoduje rozpoczęcie obrotów wrzeciona. G90 G99 G73 X300. Y-250. Z-150. R-100. Q15. F120. ; Pozycjonowanie, wiercenie otworu 1, powrót do punktu R. Y-550. ; Pozycjonowanie, wiercenie otworu 2, powrót do punktu R. Y-750. ; Pozycjonowanie, wiercenie otworu 3, powrót do punktu R. X1000. ; Pozycjonowanie, wiercenie otworu 4, powrót do punktu R. ; Pozycjonowanie, wiercenie otworu 5, powrót do punktu R. G98 Y-750. ; Pozycjonowanie, wiercenie otworu 6, powrót do płaszczyzny początkowej. G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Powrót do pozycji referencyjnej M5; Powoduje zatrzymanie obrotów wrzeciona

65 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Cykl gwintowania lewoskrętnego (G74) Format Cykl ten wykonuje gwintowanie lewoskrętne. Po osiągnięciu dna otworu w takim cyklu, wrzeciono zaczyna obracać się w prawo. G74 X_ Y_ Z _ R _P_ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość pomiędzy punktem R a dnem otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. P_: Czas przerwy F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (jeśli jest potrzebna) G74 (G98) G74 (G99) Poziom wyjściowy Punkt R Wrzeciono (obrót w lewo) P Punkt R Wrzeciono (obrót w lewo) P Poziom punktu R P Punkt Z Wrzeciono (obrót w prawo) P Punkt Z Wrzeciono (obrót w prawo) Objaśnienia - Operacje - Obroty wrzeciona Gwintowanie jest wykonywane poprzez obrót wrzeciona w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Po osiągnięciu dna otworu, wrzeciono obraca się w prawo i cofa się. W ten sposób tworzy się gwint lewoskrętny. UWAGA W czasie gwintowania lewoskrętnego ignorowane jest przesterowanie szybkości posuwu. Polecenie zatrzymania posuwu nie zatrzymuje urządzenia do chwili zakończenia operacji powrotu. Przed podaniem G74 należy zastosować funkcję pomocniczą (kod M), aby włączyć obroty wrzeciona w lewo. Jeżeli wiercenie jest wykonywane w sposób ciągły, z małą wartością określoną dla odległości pomiędzy położeniem otworu oraz poziomem punktu R lub pomiędzy płaszczyzną początkową oraz poziomem punktu R, normalna prędkość obrotowa wrzeciona może nie zostać osiągnięta na początku operacji wycinania otworu

66 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Funkcja pomocnicza W takim przypadku, wstawić przerwę przed każdą operacją wiercenia za pomocą G04, aby opóźnić operację, bez określania numeru powtórek dla K. Dla niektórych maszyn, powyższa uwaga nie obowiązuje. Zobacz odpowiedni podręcznik dostarczony przez producenta maszyny. Jeśli w jednym bloku są podane polecenie G74 oraz kod M, to kod M jest wykonywany w chwili pierwszej operacji pozycjonowania. Jeżeli użyto K dla określenia liczby powtórek, kod M zostaje wykonany jedynie dla pierwszego otworu; dla drugiego otworu i kolejnych, kod M nie zostaje wykonany. Ograniczenia - Przełączanie osi - Rozwiercanie - P - Anulowanie - Korekcja Przed zmianą osi wiercenia należy zakończyć stały cykl dla wiercenia. Określa P w blokach, które wykonują gwintowanie. Jeśli wartość jest podana w bloku, który nie realizuje gwintowania, to nie jest wprowadzana do pamięci jako wartość modalna. W pojedynczym bloku nie można podawać kodu G grupy 01 (G00 do G03) i G74. W przeciwnym razie G74 zostanie przerwane. Przykład M4 S100; Powoduje rozpoczęcie obrotów wrzeciona. G90 G99 G74 X300. R-120. ; Pozycjonowanie, gwintowanie otworu 1, powrót do punktu R. ; Pozycjonowanie, gwintowanie otworu 2, powrót do punktu R. ; Pozycjonowanie, gwintowanie otworu 3, powrót do punktu R. ; Pozycjonowanie, gwintowanie otworu 4, powrót do punktu R. ; Pozycjonowanie, gwintowanie otworu 5, powrót do punktu R. ; Pozycjonowanie, gwintowanie otworu 6, powrót do płaszczyzny początkowej. G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Powrót do pozycji referencyjnej M5; Powoduje zatrzymanie obrotów wrzeciona

67 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Cykl rozwiercania dokładnego (G76) Cykl rozwiercania dokładnego służy do precyzyjnego rozwiercania otworów. Po osiągnięciu dna otworu wrzeciono zatrzymuje się, narzędzie jest odsuwane z obrabianej powierzchni i cofane. Format G76 X_ Y_ Z _ R _ Q _ P _ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość pomiędzy punktem R a dnem otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. Q_: Wartość przesunięcia na dnie otworu P_: Czas przerwy na dnie otworu F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (jeśli jest potrzebna) G76 (G98) G76 (G99) Wrzeciono (obrót w prawo) Ustawienie wrzeciona Narzędzie Punkt R Poziom wyjściowy Punkt R Wrzeciono (obrót w prawo) Poziom punktu R P OSS q Punkt Z P OSS q Punkt Z Wartość przesunięcia q Objaśnienia - Operacje - Obroty wrzeciona - Funkcja pomocnicza Po osiągnięciu dna otworu wrzeciono zatrzymuje się w ustalonym położeniu obrotu, a narzędzie jest przemieszczane w kierunku przeciwnym do ostrza i następnie cofane. W ten sposób unika się uszkodzenia powierzchni obrabianego przedmiotu i umożliwia precyzyjne i wydajne rozwiercanie. Przed podaniem G76 należy zastosować funkcję pomocniczą (kod M), aby włączyć obroty wrzeciona. Jeśli w jednym bloku są podane polecenie G76 oraz kod M, to kod M jest wykonywany w chwili pierwszej operacji pozycjonowania. Jeżeli użyto kodu K dla określenia liczby powtórek, kod M zostaje wykonany jedynie dla pierwszego otworu; dla drugiego otworu i kolejnych, kod M nie zostaje wykonany

68 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Kompensacja długości Jeśli w stałym cyklu obróbki dla wiercenia ustalono korekcję długości (G43, G44 lub G49), to korekcja jest stosowana po ustaleniu położenia w punkcie R. Ograniczenia - Przełączanie osi - Rozwiercanie - P/Q - Anulowanie - Korekcja Przykład Przed zmianą osi wiercenia należy zakończyć stały cykl dla wiercenia. Należy podawać dodatnie wartości Q. W przypadku wartości ujemnych znak zostanie zignorowany. Ustawić kierunek przesunięcia w parametrze (nr 5148). W blokach realizujących gwintowanie należy podać P i Q. UWAGA Q (przesunięcie na dnie otworu) jest wartością modalną zachowaną podczas stałego cyklu obróbki dla wiercenia. Musi być podawana z dużą ostrożnością, ponieważ jest także używana do ustalenia głębokości skrawania w G73 i G83. W pojedynczym bloku nie można podawać kodu G grupy 01 (G00 do G03) i G76. W przeciwnym razie G76 zostanie przerwane. M3 S500; Powoduje rozpoczęcie obrotów wrzeciona. G90 G99 G76 X300. Pozycjonowanie, rozwiercanie otworu 1, powrót do punktu R. Q5. Pozycja na dnie otworu, następnie przesunięcie o 5 mm. P1000 F120. ; Zatrzymanie na dnie otworu na 1 sekundę. G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Powrót do pozycji referencyjnej M5; Powoduje zatrzymanie obrotów wrzeciona

69 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Cykl wiercenia, cykl nawiercania (G81) Cykl ten jest stosowany do normalnego wiercenia. Posuw skrawania jest wykonywany do dna otworu. Narzędzie jest następnie cofane z dna otworu w szybkim posuwie. Format G81 X_ Y_ Z _ R _ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość pomiędzy punktem R a dnem otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (jeśli jest potrzebna) G81 (G98) G81 (G99) Poziom wyjściowy Punkt R Punkt R Poziom punktu R Punkt Z Punkt Z Objaśnienia - Operacje - Obroty wrzeciona - Funkcja pomocnicza Po przyjęciu położenia w osiach X i Y, do punktu R jest wykonywany szybki posuw. Rozwiercanie odbywa się od punktu R do punktu Z. Przed podaniem G81 należy zastosować funkcję pomocniczą (kod M), aby włączyć obroty wrzeciona. Jeśli w jednym bloku jest podane polecenie G81 oraz kod M, to kod M jest wykonywany w chwili pierwszej operacji pozycjonowania. Jeżeli użyto kodu K dla określenia liczby powtórek, kod M zostaje wykonany jedynie dla pierwszego otworu; dla drugiego otworu i kolejnych, kod M nie zostaje wykonany. - Kompensacja długości Jeśli w stałym cyklu obróbki dla wiercenia ustalono korekcję długości (G43, G44 lub G49), to korekcja jest stosowana po ustaleniu położenia w punkcie R

70 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Ograniczenia - Przełączanie osi - Rozwiercanie - Anulowanie - Korekcja Przykład Przed zmianą osi wiercenia należy zakończyć stały cykl dla wiercenia. W pojedynczym bloku nie można podawać kodu G grupy 01 (G00 do G03) i G81. W przeciwnym razie G81 zostanie przerwane. G90 G99 G81 X300. G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Powrót do pozycji referencyjnej M5; Powoduje zatrzymanie obrotów wrzeciona

71 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Cykl wiercenia cykl pogłębiania walcowego(g82) Cykl ten jest stosowany do normalnego wiercenia. Na dnie otworu wykonywana jest przerwa, po czym narzędzie jest cofane w szybkim posuwie. Cykl ten jest używany do wiercenia otworów o dużym stopniu dokładności głębokości. Format G82 X_ Y_ Z _ R _ P _ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość pomiędzy punktem R a dnem otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. P_: Czas przerwy na dnie otworu F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (jeśli jest potrzebna) G82 (G98) G82 (G99) Poziom wyjściowy Punkt R Punkt R Poziom punktu R P Punkt Z P Punkt Z Objaśnienia - Operacje - Obroty wrzeciona - Funkcja pomocnicza Po przyjęciu położenia w osiach X i Y, do punktu R jest wykonywany szybki posuw. Wówczas wykonane zostaje wiercenie od punktu R do punktu Z. Po osiągnięciu dna otworu wykonywana jest przerwa. Przed podaniem G82 należy zastosować funkcję pomocniczą (kod M), aby włączyć obroty wrzeciona. Jeśli w jednym bloku są podane polecenie G82 oraz kod M, to kod M jest wykonywany w chwili pierwszej operacji pozycjonowania. Jeżeli użyto kodu K dla określenia liczby powtórek, kod M zostaje wykonany jedynie dla pierwszego otworu; dla drugiego otworu i kolejnych, kod M nie zostaje wykonany

72 5. Ograniczenia - Przełączanie osi - Rozwiercanie - P - Anulowanie - Korekcja Przykład Przed zmianą osi wiercenia należy zakończyć stały cykl dla wiercenia. Określa P w blokach, które wykonują wiercenie. W pojedynczym bloku nie można podawać kodu G grupy 01 (G00 do G03) i G82. W przeciwnym razie G82 zostanie przerwane. G90 G99 G82 X300. ; Pozycjonowanie, wiercenie otworu 1, przerwa przez 1 sekundę na dnie otworu, powrót do punktu R. G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Powrót do pozycji referencyjnej M5; Powoduje zatrzymanie obrotów wrzeciona

73 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Cykl wiercenia głębokich otworów (G83) Format Cykl realizuje wiercenie głębokich otworów. G83 X_ Y_ Z _ R _ Q _ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość pomiędzy punktem R a dnem otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. Q_: Głębokość skrawania w każdym posuwie skrawania F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (jeśli jest potrzebna) G83(G98) G83 (G99) Poziom wyjściowy Punkt R Punkt R Poziom punktu R q d q d q d q d q Punkt Z q Punkt Z Objaśnienia - Operacje - Obroty wrzeciona - Funkcja pomocnicza Q oznacza głębokość skrawania w każdym posuwie skrawania. Zawsze musi być podana jako wartość przyrostowa. W drugim i kolejnych posuwach skrawania, wykonany zostaje szybki dosuw do punktu d, tuż przed zakończeniem ostatniego wiercenia, następnie posuw skrawania zostaje wykonany ponownie. d zostaje ustawiona w parametrze (nr 5115). Wartości ujemne zostaną zignorowane. Przed podaniem G83 należy zastosować funkcję pomocniczą (kod M), aby włączyć obroty wrzeciona. Jeśli w jednym bloku są podane polecenie G83 oraz kod M, to kod M jest wykonywany w chwili pierwszej operacji pozycjonowania. Jeżeli użyto kodu K dla określenia liczby powtórek, kod M zostaje wykonany jedynie dla pierwszego otworu; dla drugiego otworu i kolejnych, kod M nie zostaje wykonany

74 5. W pojedynczym bloku nie można podawać kodu G grupy 01 (G00 do G03) i G83. W przeciwnym razie G83 zostanie przerwane. G90 G99 G83 X300. G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Powrót do pozycji referencyjnej M5; Powoduje zatrzymanie obrotów wrzeciona

75 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Cykl wiercenia głębokich otworów o małych średnicach Format Do wyciągania, kiedy w czasie wiercenia zostanie odebrany sygnał przeciążenia momentu (sygnał pominięcia), jest używana oprawka z funkcją detekcji przeciążenia momentu. Wiercenie zostanie dokończone po zmianie prędkości obrotowej wrzeciona i szybkości skrawania. Kroki te są powtarzane w cyklu wiercenia głębokich otworów. Jeśli w parametrze nr 5163 ustalono kod M, to jest wybierany tryb wiercenia głębokich otworów o małych średnicach. Cykl można rozpocząć podając w tym trybie polecenie G83. Tryb zostanie zakończony po podaniu G80 lub po zerowaniu. G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_I_ K_P; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_ R_ Q_ F_ I_: Odległość pomiędzy punktem R a dnem otworu: Odstęp od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R: Głębokość skrawania: Szybkość posuwu skrawania: Prędkość przemieszczania do przodu lub cofania (taki sam format jak F powyżej) (Jeżeli pominięto, wartości w parametrach nr 5172 i 5173 zostają domyślnymi. ) K_ P_: Liczba powtórzeń operacji (jeśli potrzebna): Czas przerwy na dnie otworu (Jeżeli pominięto, P0 staje się domyślny. ) G83 (G98) G83 (G99) Poziom wyjściowy Punkt R Punkt R Poziom punktu R q q Moment przeciążenia Punkt Z Moment przeciążenia Punkt Z Przerwa Przerwa: Początkowe cofnięcie, jeżeli narzędzie cofa się do punktu R i cofnięcie z dna otworu w drugim lub kolejnym wierceniu (parametr 5174) q: Głębokość skrawania Tor, wzdłuż którego narzędzie przemieszcza się szybkim posuwem Tor, wzdłuż którego narzędzie przemieszcza się z zaprogramowaną szybkością posuwu Tor, wzdłuż którego narzędzie przemieszcza się, do przodu lub do tyłu, w () czasie cyklu ustalonego za pomocą parametrów

76 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Objaśnienia - Działanie komponentów cyklu * Pozycjonowanie osi X i Y * Pozycjonowanie w punkcie R wzdłuż osi Z * Obróbka wzdłuż osi Z (pierwszy raz, głębokość skrawania Q, przyrostowo) Cofanie (dno otworu minimalne cofnięcie, przyrostowo) Cofanie Powtarzany do (dno otworu+ do punktu R, bezwzględny) osiągnięcia punktu Z Do przodu (punkt R do punktu z dnem otworu + cofnięcie, bezwzględny) Skrawanie (drugi oraz kolejny raz, głębokość skrawania Q +, przyrostowo) * Przerwa * Powrót do punktu R wzdłuż osi Z (lub punktu początkowego) = koniec cyklu Przyspieszenie/hamowanie w czasie przesuwania i cofania jest sterowane zgodnie ze stałą czasową przyspieszenia/hamowania posuwu skrawania. Jeśli jest wykonywane cofanie, położenie jest sprawdzane w punkcie R. - Ustalenie kodu M Jeśli w parametrze nr 5163 ustalono kod M, to w systemie jest wybierany tryb wiercenia głębokich otworów o małych średnicach. Kod M nie oczekuje na FIN. Należy uważać, jeśli kod M jest ustalony razem z innym kodem M w tym samym bloku. (Przykład) M03 M; Czeka na FIN. M M03; Nie czeka na FIN. - Ustalenie kodu G Jeśli w trybie wiercenia głębokich otworów o małych średnicach ustalono G83, to cykl się rozpocznie. Kod G stanu stałego pozostaje bez zmian do czasu ustalenia innego cyklu stałego lub do czasu podania kodu G zakończenia stałego cyklu obróbki. W ten sposób unika się potrzeby ustalania danych o wierceniu w każdym bloku, jeśli takie samo wiercenie jest powtarzane. - Sygnał wskazujący na trwanie cyklu W tym cyklu sygnał wskazujący wykonywanie cyklu wiercenia głębokich otworów o małych średnicach jest wyprowadzany po umieszczeniu w położeniu otworu wzdłuż osi nie wykorzystywanej w wierceniu. Wyprowadzanie sygnału odbywa się w czasie przyjmowania położenia do punktu R wzdłuż osi wiercenia i kończy się po powrocie do punktu R lub do poziomu wyjściowego. Więcej informacji na ten temat podano w instrukcji obsługi urządzenia, dostarczanej przez producenta. - Sygnał przeciążenia momentu Jako sygnał przeciążenia momentu jest stosowany sygnał pominięcia. Sygnał pominięcia obowiązuje, kiedy narzędzie przemieszcza się lub wykonuje wiercenie i ostrze znajduje się między punktami R i Z. (Sygnał powoduje cofanie). Więcej informacji na ten temat podano w instrukcji obsługi urządzenia, dostarczanej przez producenta

77 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE ADNOTACJA Podczas otrzymywania sygnału wykrywania momentu przeciążenia, podczas dosunięcia, narzędzie zostanie cofnięte (cofnięcie i do punktu R), następnie zostaje dosunięte do tego samego punktu docelowego, jak poprzednio. - Zmiana warunków wiercenia W pojedynczym cyklu G83, warunki wiercenia zmieniają się w każdej operacji wiercenia (dosunięcie wiercenie cofanie). Bity 1 i 2 parametrów OLS, NOL nr 5160 może zostać określony, aby ograniczyć zmianę w warunkach wiercenia. 1 Zmiana szybkości posuwu skrawania Szybkość posuwu, zaprogramowana za pomocą kodu F, zmienia się dla drugiej i każdej następnej operacji wiercenia. W parametrach nr 5166 i nr 5167 podaje się odpowiednie współczynniki zmiany, stosowane kiedy sygnał pominięcia zostanie wykryty, oraz kiedy nie zostanie wykryty w poprzedniej operacji wiercenia. Szybkość posuwu skrawania = F α <Pierwsze wiercenie> α=1. 0 <Drugie lub kolejne wiercenie> α=α β 100, gdzie β jest wielkością zmiany dla każdej operacji wiercenia Gdy sygnał pominięcia zostaje odkryty podczas poprzedniej operacji wiercenia: β=b1% (parametr nr 5166) Gdy sygnał pominięcia nie zostaje odkryty podczas poprzedniej operacji wiercenia: β=b2% (parametr nr 5167) Jeśli współczynnik zmiany szybkości posuwu staje się mniejszy, niż współczynnik ustalony w parametrze nr 5168, to szybkość posuwu skrawania nie ulegnie zmianie. Szybkość posuwu skrawania może zostać zwiększona do maksymalnej szybkości posuwu skrawania. 2 Zmiana prędkości obrotowej wrzeciona Prędkość wrzeciona, zaprogramowana za pomocą kodu F, zmienia się dla drugiej i każdej następnej operacji dosunięcia. W parametrach nr 5164 i nr 5165 podaje się odpowiednie współczynniki zmiany, stosowane kiedy sygnał pominięcia zostanie wykryty, oraz kiedy nie zostanie wykryty w poprzedniej operacji wiercenia. Prędkość wrzeciona = S γ <Pierwsze wiercenie> γ=1. 0 <Drugie lub kolejne wiercenie> γ=γ δ 100, gdzie δ jest wielkością zmiany dla każdej operacji wiercenia

78 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Gdy sygnał pominięcia zostaje odkryty podczas poprzedniej operacji wiercenia: δ=d1% (parametr nr 5164) Gdy sygnał pominięcia nie zostaje odkryty podczas poprzedniej operacji wiercenia: δ=d2% (parametr nr 5165) Jeśli szybkość posuwu skrawania osiągnie wartość minimalną, to prędkość obrotowa wrzeciona nie ulegnie zmianie. Prędkość obrotową wrzeciona można zwiększyć do wartości odpowiadającej maksymalnej wartości S danych analogowych. - Dosunięcie i cofnięcie - Określanie adresu I Dosuwanie i cofanie nie jest wykonywane w taki sam sposób, jak przyjmowanie położenia w szybkim biegu. Podobnie, jak w przypadku posuwu skrawania, te dwa przebiegi są wykonywane tak, jak przebiegi interpolowane. Należy zauważyć, że funkcja zarządzania okresem trwałości nie uwzględnia dosuwania i cofania w zliczaniu czasu eksploatacji. Prędkość przemieszczenia do przodu lub do tyłu może być podana za pomocą adresu I w takim samym formacie, jak adres F: G83 I1000; (bez kropki dziesiętnej) G83 I1000. ; (z kropką dziesiętną) Oba polecenia oznaczają prędkość 1000 mm/min. Adres I, ustalony za pomocą G83 w trybie stanu ciągłego, pozostaje ważny do czasu ustalenia G80 lub do wystąpienia zerowania. ADNOTACJA Jeżeli adres I nie został określony i parametr nr 5172 (do tyłu) lub nr 5173 (do przodu) jest ustawiony na 0, prędkość do przodu lub do tyłu jest taka sama jak szybkość posuwu skrawania określona przez F. - Funkcje, które można ustalić W omawianym cyklu stałym można stosować następujące funkcje: - Pozycja otworu na osi X, Y i osi dodatkowej - Operacja i odgałęzienie przez makro użytkownika - Podprogram (grupa pozycji otworu, itd. ) wywołanie - Przełączanie między trybami bezwzględnym i przyrostowym - Obrót układu współrzędnych - Skalowanie (polecenie to nie ma wpływu na głębokość skrawania Q ani na mały odstęp cofnięcia. ) - Posuw próbny - Zatrzymanie posuwu - Pojedynczy blok Jeśli jest włączona operacja pojedynczego bloku, wiercenie zostanie zatrzymane po każdym cofnięciu. Zostaje również wykonane zatrzymanie przez ustawienie parametru SBC (nr 5105 bit 0)

79 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE - Przesterowanie szybkości posuwu Funkcja przesterowania szybkości posuwu jest aktywna w czasie skrawania, cofania i dosuwania. - Interfejs makropoleceń użytkownika Liczba cofnięć wykonanych w czasie skrawania oraz liczba cofnięć wykonanych w odpowiedzi na sygnał przeciążenia, wysłany w czasie obróbki, może być wyprowadzana do zmiennych makropoleceń użytkownika (#100 i #149), ustalonych w parametrach nr 5170 i Parametry nr 5170 i nr 5171 mogą ustalać numery zmiennych od #100 do #149. Parametr nr 5170: Parametr nr 5171: Określa liczbę wartości wspólnej, dla której wydana jest liczba cofnięć dokonanych podczas obróbki. Określa liczbę wartości wspólnej, dla której wydana jest liczba cofnięć dokonanych w odpowiedzi na sygnał przeciążenia otrzymany podczas obróbki. ADNOTACJA Liczby wydanych cofnięć dla wspólnych wartości są usuwane za pomocą G83, podczas trybu cyklu wiercenia głębokich otworów o małych średnicach. Ograniczenia - Wywołanie podprogramu Przykład W trybie cyklu stałego, określić polecenie wywołania podprogramu M98P_ w bloku niezależnym. M03 S_; Powoduje rozpoczęcie obrotów wrzeciona. M; Ustala tryb cyklu wiercenia głębokich otworów o małych średnicach. G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ I_ K_ P_; Ustala cykl wiercenia głębokich otworów o małych średnicach. X_ Y_;:: G80; Wierci dla innej pozycji. Anuluje tryb cyklu wiercenia głębokich otworów o małych średnicach

80 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Cykl gwintowania otworów (G84) Format Cykl służy do gwintowania otworów. Po osiągnięciu dna otworu, wrzeciono zaczyna obracać się w kierunku przeciwnym. G84 X_ Y_ Z _ R _ P _ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość pomiędzy punktem R a dnem otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. P_: Czas przerwy F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (jeśli jest potrzebna) G84 (G98) G84 (G99) Poziom wyjściowy Wrzeciono (obrót w prawo) Wrzeciono (obrót w prawo) Punkt R P Punkt R P Poziom punktu R P Punkt Z P Punkt Z Wrzeciono (obrót w lewo) Wrzeciono (obrót w lewo) Objaśnienia - Operacje - Obroty wrzeciona Gwintowanie jest wykonywane poprzez obrót wrzeciona w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Po osiągnięciu dna otworu, wrzeciono obraca się w kierunku przeciwnym i cofa się. Taka obróbka powoduje utworzenie gwintu. UWAGA W czasie gwintowania jest ignorowana korekcja szybkości posuwu. Przed podaniem G84 należy zastosować funkcję pomocniczą (kod M), aby włączyć obroty wrzeciona. Jeżeli wiercenie jest wykonywane w sposób ciągły, z małą wartością określoną dla odległości pomiędzy położeniem otworu oraz poziomem punktu R lub pomiędzy płaszczyzną początkową oraz poziomem punktu R, normalna prędkość obrotowa wrzeciona może nie zostać osiągnięta na początku operacji wycinania otworu. W takim przypadku, wstawić przerwę przed każdą operacją wiercenia za pomocą G04, aby opóźnić operację, bez określania numeru powtórek dla K. Zobacz odpowiedni podręcznik dostarczony przez producenta maszyny

81 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE - Funkcja pomocnicza Jeśli w jednym bloku są podane polecenie G84 oraz kod M, to kod M jest wykonywany w chwili pierwszej operacji pozycjonowania. Ograniczenia - Przełączanie osi - Rozwiercanie - P - Anulowanie Przykład Przed zmianą osi wiercenia należy zakończyć stały cykl dla wiercenia. W pojedynczym bloku nie można podawać kodu G grupy 01 (G00 do G03) i G84. W przeciwnym razie G84 zostanie przerwane. M3 S100; Powoduje rozpoczęcie obrotów wrzeciona. G90 G99 G84 X300. P300 F120. G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Powrót do pozycji referencyjnej M5; Powoduje zatrzymanie obrotów wrzeciona

82 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Cykl wiercenia (G85) Cykl służy do rozwiercania otworów. Format G85 X_ Y_ Z _ R _ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość pomiędzy punktem R a dnem otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (jeśli jest potrzebna) G85 (G98) G85 (G99) Poziom wyjściowy Punkt R Punkt R Poziom punktu R Punkt Z Punkt Z Objaśnienia - Operacje - Obroty wrzeciona - Funkcja pomocnicza Po przyjęciu położenia w osiach X i Y, do punktu R jest wykonywany szybki posuw. Po osiągnięciu punktu Z, posuw skrawania jest wykonywany w kierunku powrotu do punktu R. Przed podaniem G85 należy zastosować funkcję pomocniczą (kod M), aby włączyć obroty wrzeciona. Jeśli w jednym bloku są podane polecenie G85 oraz kod M, to kod M jest wykonywany w chwili pierwszej operacji pozycjonowania. - Kompensacja długości Jeśli w stałym cyklu obróbki dla wiercenia ustalono korekcję długości (G43, G44 lub G49), to korekcja jest stosowana po ustaleniu położenia w punkcie R

83 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Ograniczenia - Przełączanie osi - Rozwiercanie - Anulowanie - Korekcja Przykład Przed zmianą osi wiercenia należy zakończyć stały cykl dla wiercenia. W pojedynczym bloku nie można podawać kodu G grupy 01 (G00 do G03) i G85. W przeciwnym razie G85 zostanie przerwane. G90 G99 G85 X300. G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Powrót do pozycji referencyjnej M5; Powoduje zatrzymanie obrotów wrzeciona

84 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Cykl rozwiercania (G86) Cykl służy do rozwiercania otworów. Format G86 X_ Y_ Z _ R _ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość pomiędzy punktem R a dnem otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (jeśli jest potrzebna) G86 (G98) G86 (G99) Wrzeciono (obrót w prawo) Poziom wyjściowy Wrzeciono (obrót w prawo) Punkt R Punkt R Poziom punktu R Punkt Z Punkt Z Zatrzymanie wrzeciona Zatrzymanie wrzeciona Objaśnienia - Operacje - Obroty wrzeciona Po przyjęciu położenia w osiach X i Y, do punktu R jest wykonywany szybki posuw. Jeśli wrzeciono zostanie zatrzymane na dnie otworu, narzędzie będzie cofnięte w szybkim posuwie. Przed podaniem G86 należy zastosować funkcję pomocniczą (kod M), aby włączyć obroty wrzeciona. Dla niektórych maszyn, powyższa uwaga jest nie obowiązuje. Zobacz odpowiedni podręcznik dostarczony przez producenta maszyny

85 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE - Funkcja pomocnicza Jeśli w jednym bloku są podane polecenie G86 oraz kod M, to kod M jest wykonywany w chwili pierwszej operacji pozycjonowania. Ograniczenia - Przełączanie osi - Rozwiercanie - Anulowanie - Korekcja Przykład Przed zmianą osi wiercenia należy zakończyć stały cykl dla wiercenia. W pojedynczym bloku nie można podawać kodu G grupy 01 (G00 do G03) i G86. W przeciwnym razie G86 zostanie przerwane. G90 G99 G86 X300. G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Powrót do pozycji referencyjnej M5; Powoduje zatrzymanie obrotów wrzeciona

86 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Cykl wytaczania tylnego (G87) Cykl ten umożliwia wykonanie dokładnego rozwiercania. Format G87 X_ Y_ Z _ R _ Q _ P _ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość pomiędzy punktem R a dnem otworu R_: Odstęp od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R Q_: Wartość przesunięcia na dnie otworu P_: Czas przerwy na dnie otworu F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (jeśli jest potrzebna) G87 (G98) G87 (G99) Ustawienie wrzeciona Narzędzie Wartość przesunięcia q OSS Wrzeciono (obrót w prawo) P Wrzeciono (obrót w prawo) OSS q Poziom wyjściowy Punkt Z Punkt R Nie używany Objaśnienia - Obroty wrzeciona Po przyjęciu położenia w osiach X i Y, wrzeciono jest zatrzymywane w ustalonym położeniu obrotu. Narzędzie jest przemieszczane w kierunku przeciwnym do ostrza, przyjęcie położenia (szybki posuw) jest wykonywane do dna otworu (punkt R). Narzędzie jest następnie przesuwane w kierunku ostrza, a wrzeciono obraca się w prawo. Rozwiercanie odbywa się w kierunku dodatnim osi Z do chwili osiągnięcia punktu Z. W punkcie Z wrzeciono ponownie zatrzymuje się w ustalonym położeniu obrotu, a narzędzie jest przemieszczane w kierunku przeciwnym do ostrza, po czym jest cofane do poziomu początkowego. Narzędzie jest następnie przemieszczane w kierunku ostrza, a wrzeciono obraca się w prawo i przechodzi do wykonywania następnego bloku. Przed podaniem G87 należy zastosować funkcję pomocniczą (kod M), aby włączyć obroty wrzeciona. Zobacz odpowiedni podręcznik dostarczony przez producenta maszyny

87 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE - Funkcja pomocnicza Jeśli w jednym bloku są podane polecenie G87 oraz kod M, to kod M jest wykonywany w chwili pierwszej operacji pozycjonowania. Ograniczenia - Przełączanie osi - Rozwiercanie - P/Q Przed zmianą osi wiercenia należy zakończyć stały cykl dla wiercenia. - Anulowanie - Korekcja W pojedynczym bloku nie można podawać kodu G grupy 01 (G00 do G03) i G87. W przeciwnym razie G87 zostanie przerwane. W stałym cyklu dla wiercenia, korekcja nie jest brana pod uwagę

88 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Przykład M3 S500; Powoduje rozpoczęcie obrotów wrzeciona. G90 G87 X300. Pozycjonowanie, rozwiercanie otworu 1. Położenie w płaszczyźnie wyjściowej, następnie przesunięcie o 5 mm. ; Zatrzymanie w punkcie Z na 1 sekundę. ; Pozycjonowanie, wiercenie otworu 2. ; Pozycjonowanie, wiercenie otworu 3. ; Pozycjonowanie, wiercenie otworu 4. ; Pozycjonowanie, wiercenie otworu 5. ; Pozycjonowanie, wiercenie otworu 6 G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Powrót do pozycji referencyjnej M5; Powoduje zatrzymanie obrotów wrzeciona

89 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Cykl rozwiercania (G88) Cykl służy do rozwiercania otworów. Format G88 X_ Y_ Z _ R _ P _ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość pomiędzy punktem R a dnem otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. P_: Czas przerwy na dnie otworu F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (jeśli jest potrzebna) G88 (G98) G88 (G99) Wrzeciono (obrót w prawo) Poziom wyjściowy Wrzeciono (obrót w prawo) Punkt R Punkt R Poziom punktu R Punkt Z P Punkt Z P Zatrzymanie wrzeciona po przerwie Zatrzymanie wrzeciona po przerwie Objaśnienia - Operacje - Obroty wrzeciona Po przyjęciu położenia w osiach X i Y, do punktu R jest wykonywany szybki posuw. Gdy rozwiercanie zostało zakończone, następuje przerwa na dnie otworu, następnie wrzeciono zostaje zatrzymane i przechodzi w tan zatrzymania. Wówczas, można przełączyć na tryb ręczny i przesuwać narzędzie ręcznie. Wszystkie operacje ręczne są dostępne; Na końcu należy wycofać narzędzie z otworu, dla bezpieczeństwa. Po ponownym uruchomieniu dla operacji DNC lub trybu pamięciowego, narzędzie powraca do płaszczyzny początkowej lub poziomu punktu R, zgodnie z ustawieniem G98 lub G99, a wrzeciono obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie, obróbka jest rozpoczynana ponownie, zgodnie z zaprogramowanymi poleceniami w następnym bloku. Przed podaniem G88 należy zastosować funkcję pomocniczą (kod M), aby włączyć obroty wrzeciona

90 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Funkcja pomocnicza Jeśli w jednym bloku są podane polecenie G88 oraz kod M, to kod M jest wykonywany w chwili pierwszej operacji pozycjonowania. W pojedynczym bloku nie można podawać kodu G grupy 01 (G00 do G03) i G88. W przeciwnym razie G88 zostanie przerwane. G90 G99 G88 X300. G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Powrót do pozycji referencyjnej M5; Powoduje zatrzymanie obrotów wrzeciona

91 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Cykl rozwiercania (G89) Cykl służy do rozwiercania otworów. Format G89 X_ Y_ Z _ R _ P _ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość pomiędzy punktem R a dnem otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. P_: Czas przerwy na dnie otworu F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (jeśli jest potrzebna) G89 (G98) G89 (G99) Poziom wyjściowy Punkt R Punkt R Poziom punktu R P Punkt Z P Punkt Z Objaśnienia - Operacje - Obroty wrzeciona - Funkcja pomocnicza Cykl ten jest prawie taki sam, jak G85. Różnica polega na tym, że ten cykl wykonuje przerwę na dnie otworu. Przed podaniem G89 należy zastosować funkcję pomocniczą (kod M), aby włączyć obroty wrzeciona. Jeśli w jednym bloku są podane polecenie G89 oraz kod M, to kod M jest wykonywany w chwili pierwszej operacji pozycjonowania. - Kompensacja długości Jeśli w stałym cyklu obróbki dla wiercenia ustalono korekcję długości (G43, G44 lub G49), to korekcja jest stosowana po ustaleniu położenia w punkcie R

92 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Ograniczenia - Przełączanie osi - Rozwiercanie - P - Anulowanie - Korekcja Przykład Przed zmianą osi wiercenia należy zakończyć stały cykl dla wiercenia. W pojedynczym bloku nie można podawać kodu G grupy 01 (G00 do G03) i G89. W przeciwnym razie G89 zostanie przerwane. G90 G99 G89 X300. G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Powrót do pozycji referencyjnej M5; Powoduje zatrzymanie obrotów wrzeciona

93 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Koniec stałego cyklu wiercenia (G80) G80 kończy cykle stałe wiercenia. Format Objaśnienia Przykład G80; Stałe cykle wiercenia są kończone w celu wykonania operacji normalnych. Usuwane są punkty R i Z. Pozostałe dane wiercenia także są anulowane (usuwane). G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Powrót do pozycji referencyjnej, koniec cyklu stałego M5; Powoduje zatrzymanie obrotów wrzeciona

94 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Przykład użycia cykli stałych dla wiercenia Wartość korekcji jest ustalona w 11 numerze korekcji, ustalono w numerze korekcji 15, a ustalono w numerze 31. Program przykładowy; N001 G92 X0 Y0 Z0; Nastawienie współrzędnych w punkcie referencyjnym N002 G90 G00 Z250. 0 T11 M6; Zmiana N003 G43 Z0 H11; Płaszczyzna początkowa, kompensacja długości N004 S30 M3; Start wrzeciona N005 G99 G81 X400. 0 Y Z R-97. 0 F120; Pozycjonowanie, następnie wiercenie #1 N006 Y-550. 0; Pozycjonowanie, następnie wiercenie #2 i powrót do poziomu punktu R N007 G98 Y-750. 0; Pozycjonowanie, następnie wiercenie #3 i powrót do płaszczyzny początkowej N008 G99 X1200. 0; Pozycjonowanie, następnie wiercenie #4 i powrót do poziomu punktu R N009 Y-550. 0; Pozycjonowanie, następnie wiercenie #5 i powrót do poziomu punktu R N010 G98 Y-350. 0; Pozycjonowanie, następnie wiercenie #6 i powrót do płaszczyzny początkowej N011 G00 X0 Y0 M5; Powrót do położenia odniesienia, zatrzymanie wrzeciona N012 G49 Z250. 0 T15 M6; Zakończenie kompensacji długości, wymiana N013 G43 Z0 H15; Płaszczyzna początkowa, kompensacja długości N014 S20 M3; Start wrzeciona N015 G99 G82 X550. 0 P300 F70; Pozycjonowanie, następnie wiercenie #7 i powrót do poziomu punktu R N016 G98 Y-650. 0; Pozycjonowanie, następnie wiercenie #8 i powrót do płaszczyzny początkowej N017 G99 X1050. 0; Pozycjonowanie, następnie wiercenie #9 i powrót do poziomu punktu R N018 G98 Y-450. 0; Pozycjonowanie, następnie wiercenie #10 i powrót do płaszczyzny początkowej N019 G00 X0 Y0 M5; Powrót do położenia odniesienia, zatrzymanie wrzeciona N020 G49 Z250. 0 T31 M6; Zakończenie kompensacji długości, wymiana N021 G43 Z0 H31; Płaszczyzna początkowa, kompensacja długości N022 S10 M3; Start wrzeciona N023 G85 G99 X800. 0 Y Z R47. 0 F50; Pozycjonowanie, następnie wiercenie #11 i powrót do poziomu punktu R N024 G91 Y K2; Pozycjonowanie, następnie wiercenie #12, 13 i powrót do poziomu punktu R N025 G28 X0 Y0 M5; Powrót do położenia odniesienia, zatrzymanie wrzeciona N026 G49 Z0; Zakończenie kompensacji długości narzędzi N027 M0; Zatrzymanie programu

95 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Program wykorzystujący korekcję długości oraz stałe cykle obróbki Tryb powrotu do 350 #1 #11 #6 100 #7 200 # #2 #12 #5 Y #3 #8 200 #13 #9 #4 X #1 do 6 Wiercenie otworu o średnicy 10 mm #7 do 10 Wiercenie otworu o średnicy 20 mm #11 do 13 Rozwiercanie otworu o średnicy 95 mm (głębokość 50 mm) Z X Położenie cofnięcia 250 Poziom wyjściowy T 11 T 15 T Rys (a) Przykład użycia cykli stałych dla wiercenia

96 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ GWINTOWANIE SZTYWNE Cykl gwintowania otworów (G84) oraz cykl gwintowania lewoskrętnego otworów (G74) mogą być realizowane w trybie standardowym lub w trybie gwintowania sztywnego. W trybie standardowym, wrzeciono jest obracane i zatrzymane z przemieszczeniem wzdłuż osi gwintowania z użyciem funkcji pomocniczych M03 (obracanie wrzeciona w prawo), M04 (obracanie wrzeciona w lewo) i M05 (zatrzymanie wrzeciona) aby wykonać gwintowanie. W trybie gwintowania sztywnego, gwintowanie jest wykonywane przez sterowanie silnikiem wrzeciona, tak jak serwomotorem i przez interpolowanie pomiędzy osią gwintowania a wrzecionem. Jeśli gwintowanie jest wykonywane w trybie gwintowanie sztywnego, wrzeciono obraca się jeden raz przy każdym posuwie (skok gwintu). Przebieg ten nie zależy od przyspieszania i hamowania. W trybie gwintowania sztywnego nie trzeba stosować gwintownika swobodnego, koniecznego w trybie standardowym, dzięki czemu uzyskuje się szybsze i dokładniejsze gwintowanie

97 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Gwintowanie sztywne (G84) Jeśli silnik wrzeciona jest sterowany w trybie gwintowania sztywnego w taki sposób, jakby był siłownikiem, można przyspieszyć przebieg cyklu gwintowania. Format G84 X_ Y_ Z _ R _ P _ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość od punktu R do dna otworu i położenie dna otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. P_: Czas przerwy na dnie otworu i w punkcie R, kiedy wykonywany jest powrót F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (tylko w przypadku konieczności powtarzania) G84. 2 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ L_; (Format serii 15) L_: Liczba powtórzeń (tylko w przypadku konieczności powtarzania) G84 (G98) G84 (G99) Działanie 2 Wrzeciono (obrót w prawo) Punkt R Zatrzymanie wrzeciona Poziom wyjściowy Działanie 1 Działanie 6 Zatrzymanie wrzeciona P Poziom punktu R Wrzeciono (obrót w prawo) Zatrzymanie wrzeciona Punkt R P Zatrzymanie wrzeciona Poziom punktu R Działanie 3 Działanie 5 Zatrzymanie wrzeciona P Działanie 4 Punkt Z Wrzeciono (obrót w lewo) Zatrzymanie wrzeciona Punkt Z P Wrzeciono (obrót w lewo) Objaśnienia Po przyjęciu położenia w osiach X i Y, do punktu R jest wykonywany szybki posuw. Gwintowanie przebiega od punktu R do punktu Z. Po zakończeniu gwintowania włącza się przerwa, po której wrzeciono zatrzymuje się. Wrzeciono jest wówczas obracane w kierunku przeciwnym, narzędzie powraca do punktu R, następnie wrzeciono zostaje zatrzymane. Wtedy jest wykonywany szybki posuw do poziomu wyjściowego. Podczas wykonywania gwintowania, korekcja szybkości posuwu i korekcja wrzeciona są ustawione na 100%. Korekcja szybkości posuwu może być możliwa przez ustawienie

98 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Tryb gwintowania sztywnego Tryb gwintowania sztywnego można ustawić za pomocą jednej z poniższych metod: Ustalić M29 S***** przed poleceniem gwintowania. Ustalić M29 S***** w bloku zawierającym polecenie gwintowania. Ustalić G84 dla gwintowania sztywnego (parametr G84 nr 5200 #0 ustawiony na 1). - Skok gwintu W trybie posuwu na minutę, skok gwintu jest uzyskany przez wyrażenie, szybkość posuwu prędkość obrotowa wrzeciona. W trybie posuwu na obrót, skok gwintu jest równy szybkości posuwu. - Kompensacja długości Jeśli w stałym cyklu obróbki ustalono korekcję długości (G43, G44 lub G49), to korekcja jest stosowana w chwili ustalania położenia w punkcie R. - Polecenie formatu serii 15 Gwintowanie sztywne można przeprowadzić za pomocą poleceń formatu serii 15. W bloku gwintowania sztywnego (łącznie z transferem danych do i z PMC), Ograniczenie, itd. są takie same jak opisano w niniejszym rozdziale. - Przyspieszeniem lub opóźnieniem po interpolacji Można zastosować liniowej lub paraboliczne przyspieszanie opóźnianie. - Przyspieszenie/opóźnienie wyprzedzenia przed interpolacją Przyspieszenie i opóźnienie z wyprzedzeniem przed interpolacją jest prawidłowe. - Przesterowanie - Posuw próbny - Blokada maszyny Prawidłowe są różne rodzaje funkcji korekcji. Poniższe funkcje korekcji mogą być włączone przez ustawnie odpowiednich parametrów: Korektor wyciągania Sygnał korekcji Szczegóły opisano w dalszej części. Posuw próbny może zostać wykonany również w G84 (G74). Po wykonaniu posuwu próbnego w posuwie dla osi wiercenia w G84 (G74), gwintowanie zostaje wykonane zgodnie z posuwem. Należy zwrócić uwagę, że prędkość wrzeciona staje się szybsza przy wyższym posuwie próbnym. Blokada maszyny może zostać wykonana również w G84 (G74). Po wykonaniu G84 (G74) w stanie blokady maszyny, narzędzie nie porusza się wzdłuż osi wiercenia. Dlatego, wrzeciono również nie obraca się

99 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE - Reset - Blokada Po wykonaniu resetu podczas gwintowania sztywnego, tryb gwintowania sztywnego zostaje anulowany, a silnik wrzeciona przechodzi do trybu normalnego. Należy zwrócić uwagę, że tryb G84 (G74) nie zostaje anulowany w wypadku, gdy bit 6 (CLR) parametru nr 3402 zostaje ustawiony. Blokada może zostać również zastosowana w G84 (G74). - Zatrzymanie posuwu i pojedynczy blok Gdy bit 6 (FHD) parametru nr 5200 zostaje ustawiony na 0, zatrzymanie posuwu i pojedynczy blok są nieprawidłowe w trybie G84 (G74). Jeżeli bit jest ustawiony na 1, są one prawidłowe. - Posuw ręczny - Kompensacja luzu Ograniczenia - Przełączanie osi - Polecenie S Dla gwintowania sztywnego przez przemieszczanie kółkiem ręcznym, patrz rozdział "Gwintowanie sztywne przez przemieszczanie kółkiem ręcznym. " Za pomocą innych operacji ręcznych, gwintowanie sztywne nie może zostać wykonane. W trybie gwintowania sztywnego, zastosowana zostaje kompensacja luzu do utraconego ruchu, podczas obrotu wrzeciona zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie. Ustawić wielkość luzu w parametrach nr 5321 do Wzdłuż osi wiercenia, zastosowano kompensację luzu. Przed zmianą osi wiercenia należy zakończyć stały cykl. Jeśli w trybie gwintowania sztywnego zostanie zmieniona oś gwintowania, włączy się alarm PS0206. Jeśli zostanie ustawiona prędkość obrotowa przekraczająca maksymalne obroty używanej przekładni, zostanie włączony alarm PS0200. Jeżeli został anulowany cykl stały gwintowania sztywnego, polecenie S użyte dla gwintowania, zostaje usunięte do S0. - Wartość rozdzielcza wrzeciona Maksymalna wielkość rozdzielcza wynosi, jak podano poniżej (przedstawiona na ekranie diagnostycznym nr 451): Dla wrzeciona szeregowego: 32, 767 pulsów na 8 ms Wielkość jest zmieniona zgodnie z ustawieniem przełożenia przekładni dla przetwornika położenia lub polecenia gwintowania sztywnego. Jeżeli ustawiono wartość przekraczającą górną granicę, pojawia się alarm PS Polecenie F - Jednostka polecenia F Podane wartości większej, niż górna granica szybkości posuwu skrawania spowoduje włączenie alarmu PS

100 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Zadawanie metryczne Zadawanie w calach Uwagi G94 1 mm/min 0. 01 cala/min Dopuszczalne programowanie z użyciem kropki dziesiętnej G mm/obr cala/obr. Dopuszczalne programowanie z użyciem kropki dziesiętnej - M29 - P - Anulowanie - Korekcja - Ponowny start programu - Wywołanie podprogramu Przykład Podane polecenia S lub przesunięcia osiowego między M29 i M84 spowoduje włączenie alarmu PS0203. Ustalenie M29 w czasie cyklu gwintowania otworów spowoduje włączenie alarmu PS0204. W blokach realizujących gwintowanie należy podać P. Jeśli wartość P jest podana w bloku, który nie realizuje gwintowania, to nie jest wprowadzana do pamięci jako wartość modalna. Kod G grupy 01 (G00 do G03 lub G60 (jeśli bit MDL (bit 0 parametru 5431) ma wartość 1)) ani G74 nie mogą być podane w pojedynczym bloku. W stałym cyklu obróbki korekcja nie jest brana pod uwagę. Programu nie można zakończyć w czasie gwintowania sztywnego. W trybie cyklu stałego, określić polecenie wywołania podprogramu M98P_ w bloku niezależnym. Szybkość posuwu dla osi Z 1000 mm/min Prędkość obrotowa wrzeciona 1000 min -1 Skok gwintu 1. 0 mm <Programowanie posuwu minutowego> G94; Polecenie posuwu minutowego. G00 X120. 0 Y100. 0; Ustawianie położenia M29 S1000; Specyfikacja trybu gwintowania sztywnego G84 Z R-20. 0 F1000; Gwintowanie sztywne <Programowanie posuwu obrotowego> G95; Ustalenie polecenia posuwu na obrót. 0 F1. 0; Gwintowanie sztywne

101 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Cykl gwintowania sztywnego lewoskrętnego (G74) Jeśli silnik wrzeciona jest sterowany w trybie gwintowania sztywnego w taki sposób, jakby był serwomotorem, można przyspieszyć przebieg cyklu gwintowania. Format G74 X_ Y_ Z _ R _P_ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość od punktu R do dna otworu i położenie dna otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. P_: Czas przerwy na dnie otworu i w punkcie R, kiedy wykonywany jest powrót. F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (tylko w przypadku konieczności powtarzania) G84. 2 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ L_; (Format serii 15) L_: Liczba powtórzeń (tylko w przypadku konieczności powtarzania) G74 (G98) G74 (G99) Zatrzymanie wrzeciona Poziom wyjściowy Działanie 1 Działanie 6 Zatrzymanie Działanie 2 wrzeciona Wrzeciono (obrót w prawo) P Punkt R Poziom punktu R Wrzeciono (obrót w prawo) Zatrzymanie wrzeciona Punkt R P Zatrzymanie wrzeciona Poziom punktu R Działanie 3 Działanie 5 Zatrzymanie wrzeciona P Działanie 4 Punkt Z Wrzeciono (obrót w lewo) P Zatrzymanie wrzeciona Punkt Z Wrzeciono (obrót w lewo) Objaśnienia Po przyjęciu położenia w osiach X i Y, do punktu R jest wykonywany szybki posuw. Wrzeciono jest obracane w kierunku normalnym, narzędzie cofa się do punktu R, po czym narzędzie zatrzymuje się. Korekcja szybkości posuwu może być możliwa przez ustawienie

102 5. Ustalić G74 dla gwintowania sztywnego. (Parametr G84 (nr 5200#0) ustawiony na 1). - Przesterowanie - Posuw próbny - Blokada maszyny Prawidłowe są róże rodzaje funkcji korekcji. Dlatego, wrzeciono również nie obraca się

103 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. Jeżeli ustawiono wartość przekraczającą górną granicę, pojawia się alarm PS Polecenie F Podane wartości większej, niż górna granica szybkości posuwu skrawania spowoduje włączenie alarmu PS

104 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Jednostka polecenia F Zadawanie metryczne Zadawanie w calach G94 1 mm/min 0. 01 cala/min G mm/obr cala/obr. Uwagi Dopuszczalne programowanie z użyciem kropki dziesiętnej Dopuszczalne programowanie z użyciem kropki dziesiętnej - M29 - P - Anulowanie - Korekcja - Wywołanie podprogramu Przykład Podane polecenia S lub przesunięcia osiowego między M29 i M84 spowoduje włączenie alarmu PS0203. 0; Ustawianie położenia M29 S1000; Specyfikacja trybu gwintowania sztywnego G74 Z R-20. 0; Gwintowanie sztywne

105 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Cykl gwintowania sztywnego z pogłębieniem (G84 lub G74) Gwintowanie głębokiego otworu w trybie gwintowania sztywnego może być utrudnione z powodu wiórów blokujących narzędzie i rosnących oporów skrawania. W takich przypadkach można stosować gwintowanie sztywne z pogłębianiem. W tym cyklu skrawanie jest wykonywane kilkukrotnie do czasu osiągnięcia dna otworu. Dostępne są dwa typy cyklu: Szybki cykl gwintowania i standardowy cykl gwintowania. Cykle wybiera się za pomocą PCP (bit 5) parametru Format Szybki cykl gwintowania głębokich otworów (Parametr PCP(nr 5200#5)=0) <1> Narzędzie pracuje z normalną szybkością posuwu skrawania. Używana jest normalna stała czasowa. <2> Cofnięcie może zostać przesterowane. Używana jest stała czasowa cofania. G84 (lub G74) X_ Y_ Z _ R _ P _ Q _ F _ K _; X_ Y_: Dane położenia otworów Z_: Odległość od punktu R do dna otworu i położenie dna otworu R_: Odległość od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R. P_: Czas przerwy na dnie otworu i w punkcie R, kiedy wykonywany jest powrót Q_: Głębokość skrawania w każdym posuwie skrawania F_: Szybkość posuwu skrawania K_: Liczba powtórzeń (jeśli jest potrzebna) G84, G74 (G98) G84, G74 (G99) Punkt R q q q d = odległość cofnięcia <1> Poziom wyjściowy Poziom punktu R <2> d d Punkt R q q q <1> Poziom punktu R <2> d d Cykl gwintowania głębokich otworów (Parametr PCP (nr 5200#5)=1) <1> Narzędzie pracuje z normalną szybkością posuwu skrawania. <3> Cofnięcie może zostać przesterowane. Punkt Z d = odległość początku skrawania Poziom wyjściowy Punkt R Poziom punktu R q <1> <2> d q d q Punkt Z Punkt R q q q <1> Punkt Z Poziom punktu R <2> d d Punkt Z

106 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Objaśnienia - Szybki cykl gwintowania głębokich otworów Po przyjęciu położenia w osiach X i Y, do punktu R jest wykonywany szybki posuw. Od punktu R skrawanie odbywa się do głębokości Q (głębokość skrawania dla każdego posuwu), następnie narzędzie jest cofane o odległość d. Bit DOV (bit 4) parametru 5200 decyduje o tym, czy można przesterować cofanie. Po osiągnięciu punktu Z wrzeciono zatrzymuje się, po czym obraca się w kierunku przeciwnym i cofa się. W parametrze nr 5213 należy ustalić odległość cofnięcia. - Cykl gwintowania głębokich otworów Po przyjęciu położenia w osiach X i Y, do poziomu punktu R jest wykonywany szybki posuw. Od punktu R skrawanie odbywa się do głębokości Q (głębokość skrawania dla każdego posuwu), następnie jest wykonywany powrót do punktu R. Przemieszczenie szybkości skrawania F jest wykonywane z punktu R do położenia znajdującego się w odległości d od punktu końcowego ostatniego przebiegu skrawania, to znaczy do miejsca, gdzie skrawanie jest wznowione. W tym przemieszczeniu posuwu skrawania F ważna jest wartość bitu DOV (bit 4) parametru Po osiągnięciu punktu Z wrzeciono zatrzymuje się, po czym obraca się w kierunku przeciwnym i cofa się. Wartość d (odległość do punktu, w którym skrawanie zostało rozpoczęte) w parametrze Przyspieszeniem lub opóźnieniem po interpolacji Można zastosować liniowej lub paraboliczne przyspieszanie opóźnianie. Dlatego, wrzeciono również nie obraca się

107 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. - Wartość rozdzielcza wrzeciona Maksymalna wielkość rozdzielcza wynosi, jak podano poniżej (przedstawiona na ekranie diagnostycznym nr 451): Dla wrzeciona szeregowego: 32, 767 pulsów na 8 ms Wielkość jest zmieniona zgodnie z ustawieniem przełożenia przekładni dla przetwornika położenia lub polecenia gwintowania

108 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 sztywnego. Jeżeli ustawiono wartość przekraczającą górną granicę, pojawia się alarm PS Polecenie F Podane wartości większej, niż górna granica szybkości posuwu skrawania spowoduje włączenie alarmu PS Jednostka polecenia F Zadawanie metryczne Zadawanie w calach G94 1 mm/min 0. Uwagi Dopuszczalne programowanie z użyciem kropki dziesiętnej Dopuszczalne programowanie z użyciem kropki dziesiętnej - M29 - P/Q - Anulowanie - Korekcja - Wywołanie podprogramu Podane polecenia S lub przesunięcia osiowego między M29 i M84 spowoduje włączenie alarmu PS0203. Jeśli ustalono Q0, to cykl gwintowania sztywnego bez wrzeciona wyrównawczego nie jest wykonywany. Kod G grupy 01 (G00 do G03 lub G60 (jeśli bit MDL (bit 0 parametru 5431) ma wartość 1)) ani G84 nie mogą być podane w tym samym bloku. Jeśli zostaną podane, G84 zostanie zakończone. W trybie cyklu stałego, określić polecenie wywołania podprogramu M98P_ w bloku niezależnym

109 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Anulowanie stałego cyklu obróbki (G80) Powoduje zakończenie stałego cyklu gwintowania sztywnego. Dokładny opis zakończenia podano w II ADNOTACJA Jeżeli anulowano cykl stały gwintowania sztywnego, wartość S dla gwintowania sztywnego zostaje skasowana (tak jakby został określony S0). Odpowiednio, polecenie S określone dla gwintowania sztywnego nie może zostać użyte w kolejnej części programu po anulowaniu cyklu stałego gwintowania sztywnego. Po anulowaniu cyklu stałego gwintowania sztywnego, określić nowe polecenie S

110 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Korekta podczas gwintowania sztywnego Korektor wyciągania Prawidłowe są różne rodzaje funkcji korekcji. Poniższe funkcje korekcji mogą być włączone przez ustawnie odpowiednich parametrów: Korektor wyciągania Sygnał korekcji Dla korektora przy wychodzeniu, stała korekta ustawiona w parametrze lub korekta ustawiona w programie, może zostać włączona podczas wychodzenia (łącznie z cofaniem się podczas wiercenia/szybkiego wiercenia głębokich otworów). Objaśnienia - Określenie korekty w parametrze Ustawić bit 4 (DOV) parametru nr 5200 na 1 oraz ustawić korekcję w parametrze nr Można ustawić korektę od 0% do 200% w 1% kroków. Bit 3 (OVU) parametru nr 5201 może być ustawiony na 1, aby ustawić korektę od 0% do 2000% w 10% krokach. - Określanie korekty w programie Ustawić bit 4 (DOV) parametru nr 5200 oraz bitu 4 (OV3) parametru nr 5201 na 1. Prędkość obrotowa wrzeciona przy wychodzeniu może zostać określona w programie. Określić prędkość wrzeciona przy wychodzeniu za pomocą adresu "J" w bloku, w którym określono gwintowanie sztywne. Przykład) Aby określić 1000 min -1 dla S przy skrawaniu oraz 2000 min -1 dla S przy wychodzeniu. M29 S1000; G84 Z-100. F1000. J2000;. Różnica w prędkości wrzeciona zostaje zamieniona na faktyczną korektę za pomocą następującego równania. Dlatego, prędkość wrzeciona może nie być taka sama, jak określona w adresie "J". Jeżeli korekta nie mieści się w zakresie pomiędzy 100% oraz 200%, zakłada się 100%. Predkosc wrzeciona przy cofaniu (okreslona na J) Korekcja (%) = Predkosc wrzeciona (okreslana na S)

111 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE Korekta do zastosowania jest określona zgodnie z ustawieniem parametrów oraz ustawieniem w poleceniu, jak pokazano w tabeli poniżej. Ustawianie parametru DOV = 1 Polecenie OV3 = 1 OV3 = 0 Prędkość wrzeciona W zakresie pomiędzy przy wychodzeniu 100% do 200% określona w adresie Poza zakresem pomiędzy 100% do 200% "J" Brak prędkości wrzeciona przy wychodzeniu określona w adresie "J" Polecenie w programie 100% Nr parametru 5211 Nr parametru 5211 DOV = 0 100% ADNOTACJA 1 Nie można stosować kropki dziesiętnej dla wartości ustawionej w adresie "J". Jeżeli zastosowano kropkę dziesiętną, zakłada się wartość, jak pokazano poniżej: Przykład) Jeżeli system przyrostowy dla osi referencyjnej wynosi IS-B Jeżeli nie użyto programowania z przecinkiem dziesiętnym w systemie minikalkulatora Określona wartość zostaje zamieniona na wartość, dla której ostatni przyrost zadawania zostaje uwzględniony. "J200. " zakłada się min -1. Jeżeli użyto programowania z przecinkiem dziesiętnym w systemie minikalkulatora Określona wartość zostaje zamieniona na wartość uzyskaną przez zaokrąglanie z niedomiarem do integrera. " zakłada się 200 min Nie można stosować znaku minus dla wartości ustawionej w adresie "J". Jeżeli użyto znaku minus, zakłada się wartość poza zakresem 100% do 200%. 3 Maksymalna korekta została uzyskana za pomocą poniższego równania, tak aby prędkość wrzeciona, do którego korekta przy wychodzeniu została zastosowana, nie przekracza maks. prędkości przekładni (określonej w param. nr 5241 do 5244). Z tego powodu, wartość uzyskana nie jest taka sama jak maks. prędkość wrzeciona zależna od korekty. Maks. korekcja (%) Maks. predkosc wrzeciona ( okreslonej w parametrach) = 100 Predkosc wrzeciona (okreslana na J) 4 Jeżeli wartość określona w adresie "J", dla określenia prędkości wrzeciona przy wychodzeniu w trybie gwintowania sztywnego, jest prawidłowa aż do anulowania cyklu stałego.

112 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Sygnał korekcji Przez ustawienie bitu 4 (OVS) parametru nr 5203 na 1, może być zastosowana korekta do operacji skrawania/wychodzenia podczas gwintowania sztywnego, w sposób następujący: Zastosowanie korekcji za pomocą sygnału korekcji szybkości posuwu (Jeżeli został włączony drugi sygnał korekcji szybkości posuwu, druga szybkość korekcji posuwu zostaje zastosowana do posuwu, dla którego korekcja szybkości posuwu została zastosowana. ) Anulowanie korekcji za pomocą sygnału anulowania szybkości posuwu Istnieją poniższe zależności pomiędzy tą funkcją oraz korekcją każdej operacji: Przy skrawaniu - Jeżeli sygnał korekcji szybkości posuwu został ustawiony na 0 Wartość określona przez sygnał korekcji - Jeżeli sygnał korekcji szybkości posuwu został ustawiony na 1 100% Przy wychodzeniu - Jeżeli sygnał korekcji szybkości posuwu został ustawiony na 0 Wartość określona przez sygnał korekcji - Jeżeli sygnał anulowania korekcji został ustawiony na 1 oraz został wyłączony korektor przy wychodzenia 100% - Jeżeli sygnał anulowania korekcji został ustawiony na 1 oraz została włączona korekcja wychodzenia Wartość określona dla korektora przy wychodzeniu ADNOTACJA 1 Maksymalna korekta została uzyskana za pomocą poniższego równania, tak aby prędkość wrzeciona, do którego korekta została zastosowana, nie przekracza maksymalnej prędkości przekładni (określonej w parametrach nr 5241 do 5244). Z tego powodu, wartość uzyskana nie jest taka sama jak maksymalna prędkość wrzeciona zależna od korekty. predkosc wrzeciona ( okreslonejw parametrach) Maks. korekcja (%) = 100 Predkosc wrzeciona (okreslana na J) 2 Ponieważ operacja korekcji różni się w zależności od zastosowanej obróbki, należy zapoznać się z podręcznikiem dostarczonym przez producenta maszyny

113 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE 5. 3 OPCJONALNE FAZOWANIE I PROMIEŃ ZAOKRĄGLENIA Przegląd Format Objaśnienia - Fazowanie W następujących miejscach można wstawić bloki fazowania i zaokrąglania naroży: Pomiędzy interpolacją liniową i blokami interpolacji liniowej Pomiędzy interpolacją liniową i blokami interpolacji kołowej Pomiędzy interpolacją kołową i blokami interpolacji liniowej Pomiędzy interpolacją kołową i blokami interpolacji kołowej, C_ Fazowanie, R_ Promień zaokrąglenia R Jeśli powyższa specyfikacja zostanie dodana do końca bloku ustalającego interpolację liniową (G01) lub interpolację kołową (G02 lub G03), to jest wstawiany blok fazowania lub zaokrąglenia naroży R. Bloki ustalające fazowanie i zaokrąglanie naroży R można podawać kolejno po sobie. Po C należy podać odległość od pozornego przecięcia naroża do punktów startu i końca. Pozorny punkt naroża jest takim punktem, który istniałby, gdyby nie przeprowadzono fazowania. <1> G91 G01 X100. 0, C10. 0; <2> X100. 0; Wstawiony blok fazowania C C Hipotetyczne p rzecięcie krawędzi - Promień zaokrąglenia R Po R należy podać promień zaokrąglenia naroża R. 0, R10. 0; Środek okręgu o promieniu R R Wstawić promień zaokrąglenia R

114 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Przykład N001 G92 G90 X0 Y0; N002 G00 X10. 0 Y10. 0; N003 G01 X50. 0 F10. 0, C5. 0; N004 Y25. 0, R8. 0; N005 G03 X80. 0 Y50. 0 R30. 0; N006 G01 X50. 0; N007 Y70. 0; N008 X10. 0; N009 Y10. 0; N010 G00 X0 Y0; N011 M0; Y 70. 0 N008 N N N009 N N N010 N011 0 N002 N003 N X Ograniczenia - Nieprawidłowa specyfikacja Fazowanie (, C) lub promień zaokrąglenia R (, R) określone w innym bloku niż bloku interpolacji liniowej (G01) lub interpolacji kołowej (G02 lub G03), są pomijane. - Następny blok Po bloku ustalającym fazowanie lub zaokrąglenie naroży R musi następować blok ustalający polecenie przemieszczenia za pomocą interpolacji liniowej (G01) lub interpolacji kołowej (G02 lub G03). Jeśli w następnym bloku nie znajdują się takie polecenia, włączy się alarm PS0051. Pomiędzy tymi blokami, można wstawić jedynie jeden blok określający G04 (przerwa). Przerwa następuje po wykonaniu wstawionego bloku fazowania lub promienia zaokrąglenia R

115 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE - Przekroczenie zakresu ruchu Jeśli wstawiony blok fazowania lub zaokrąglania naroży R powoduje, że narzędzie przekracza pierwotny zakres interpolacji ruchu, włączy się alarm PS0055. G91 G01 X30. 0; G03 X7. 5 Y16. 0 R37. 0, C28. 0; G03 X67. 0 Y-27. 0 R55. 0; Tor bez fazowania jest narysowany linią ciągłą. C C Wstawiany blok fazowania Rys 5. 3 (a) Przekroczenie zakresu ruchu - Wybór płaszczyzny Blok fazowania lub promień zaokrąglenia R zostają wstawione jedynie dla polecenia przesunięcia w obrębie tej samej płaszczyzny. Przykład: Jeżeli oś U została ustawiona jako oś równoległa do osi podstawowej X (przez ustawienia parametru nr 1022 na 5), poniższy program wykonuje fazowanie pomiędzy posuwem skrawania wzdłuż osi U a posuwem wzdłuż osi Y: G17 U0 Y0 G00 U100. 0 G01 U200. 0 F100, C30. 0 Y200. 0 Poniższy program powoduje alarm PS0055. (Ponieważ fazowanie określono w bloku, aby przesunąć narzędzie wzdłuż osi X, która nie znajduje się na wybranej płaszczyźnie) G17 U0 Y0 G00 U100. 0 G01 X200. 0 Poniższy program również powoduje alarm PS0055. (Ponieważ blok obok polecenia fazowania przesuwa narzędzie wzdłuż osi X, która nie znajduje się na wybranej płaszczyźnie) G17 U0 Y0 G00 U100. 0 G01 Y200. 0 X200. 0 Jeżeli polecenie wyboru płaszczyzny (G17, G18, G19) zostało określone w bloku obok bloku G01, dla którego fazowanie lub promień zaokrąglenia R został określony, pojawia się alarm PS

116 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Przebyta droga 0 Jeśli są przeprowadzane dwie operacje interpolacji liniowej, to blok fazowania lub zaokrąglania naroży R jest traktowany tak, jakby przebyta droga wynosiła zero, jeśli kąt między dwoma liniami prostymi mieści się w przedziale ±1. Jeśli jest wykonywana operacja interpolacji liniowej i kołowej, to blok zaokrąglania naroży R jest traktowany tak, jakby przebyta droga wynosiła zero, jeśli kąt między linią prostą a styczną do łuku w miejscu przecięcia zawiera się w przedziale ±1. Jeśli są wykonywane dwie operacje interpolacji kołowej, to blok zaokrąglania naroży R jest traktowany, jakby przebyta droga wynosiła zero, jeśli kąt między stycznymi do łuków w miejscu przecięcia zawiera się w przedziale ±1. - Operacje pojedynczego bloku Jeżeli został wykonany blok, w którym określono fazowanie oraz promień zaokrąglenia R w trybie pojedynczego bloku, operacja jest przeprowadzana nadal do punktu końcowego wprowadzonego fazowania lub bloku promienia zaokrąglenia, a maszyna zostaje zatrzymana w trybie zatrzymania posuwu w punkcie końcowym. Jeśli bit 0 (SBC) parametru nr 5105 jest ustawiony na 1, maszyna zatrzymuje się w trybie zatrzymania posuwu, również w punkcie początkowym wstawionego bloku fazowania lub promienia zaokrąglenia R. ADNOTACJA 1 Jeżeli ", C" i ", R" zostały określone w tym samym bloku, prawidłowym adresem jest adres określony ostatnio. 2 Jeżeli ", C" lub ", R" zostały określone w bloku polecenia gwintowania, pojawia się alarm PS

117 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. 4 FUNKCJA INDEKSOWANIA STOŁU Podając położenie indeksowania (kąty) w osi indeksowania (jedna oś obrotu, A, B lub C), stół indeksujący w centrum obróbkowym może być indeksowany. Przed i po indeksowaniu stół indeksujący jest automatycznie luzowany lub zaciskany. Objaśnienia - Położenie indeksowania Ustalić położenie indeksowania za pomocą adresu A, B lub C (ustalić bit 0 parametru ROTx nr 1006). Położenie indeksowania jest ustalane jednym z następujących sposobów (zależnie od bitu 4 parametru G90 nr 5500): 1. Tylko wartość bezwzględna 2. Wartość bezwzględna lub przyrostowa, zależnie od ustalonego kodu G: G90 lub G91 Wartość dodatnia oznacza pozycję indeksowania w kierunku w prawo. Wartość ujemna oznacza pozycję indeksowania w kierunku w lewo. Minimalny kąt indeksowania stołu indeksującego jest wartością ustawioną w parametrze Jako kąt indeksowania mogą zostać określone jedynie wielokrotności ostatniego przyrostu zadawania. Jeśli zostanie podana wartość nie będąca wielokrotnością, włączy się alarm PS0135. Można także wprowadzać ułamki dziesiętne. Jeśli zostanie wprowadzony ułamek dziesiętny, to pierwsze cyfry odpowiadają jednostkom stopni. +60 A Wartość podana dla obrotu A do B (przypadek 2 opisany powyżej) G90 B-45. 0; lub G91 B-105. 0; B

118 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Kierunek i wartość obrotu - Szybkość posuwu Kierunek obrotu i kąt obrotu są ustalane za pomocą jednej z następujących metod. Stosowane metody opisane są w podręczniku dostarczanym przez producenta obrabiarki. Używając funkcji pomocniczej określonej w parametrze nr 5511 (Adres) (Położenie indeksowania) (Funkcje pomocnicze); Obrót w kierunku ujemnym (Adres) (Położenie indeksowania); Obrót w kierunku dodatnim (Nie określono funkcji pomocniczych) Kąt obrotu przekraczający 360 jest zaokrąglany w dół do odpowiadającego mu kąta obrotu w zakresie do 360 jeśli taką opcję ustalono w bicie 2 parametru ABS nr 5500 określającego tę opcję. Przykładowo, jeżeli G90 B400. 0 (funkcja pomocnicza); Jest ustawiona na pozycji 0, stół jest obracany o 40 w kierunku ujemnym. Bez używania funkcji pomocniczych Ustawiając bity 2, 3 i 4 parametru ABS, INC, G90 nr 5500, operację można wybrać spośród następujących dwóch opcji. Zobacz odpowiedni podręcznik dostarczony przez producenta urządzenia, aby dokonać wyboru operacji. (1) Obracanie w kierunku, dla którego kąt obrotu jest najkrótszy Jest to prawidłowe jedynie dla programowania bezwzględnego. Kąt obrotu o wartości przekraczającej 360 jest zaokrąglany w dół kąta mieszczącego się w przedziale do 360 jeśli bit 2 parametru ABS nr 5500 włącza taką opcję. 0; jest ustawiona na pozycji 0, stół jest obracany o 40 w kierunku dodatnim. (2) Obracanie w określonym kierunku W programowaniu bezwzględnym, wartość ustawiona w bicie 2 parametru ABS nr 5500 określa, czy kąt obrotu większy niż 360 jest zaokrąglony w dół do odpowiadającego kąta obrotu w obrębie 360. Dla programowania przyrostowego, kąt obrotu nie jest zaokrąglony. Przykładowo, jeżeli G90 B720. 0; jest określony w pozycji 0, stół zostaje obrócony w kierunku dodatnim dwukrotnie, jeżeli kąt obrotu nie zostanie zaokrąglony w dół. Stół obraca się zawsze wokół osi indeksowania w trybie szybkiego posuwu. Ruch próbny nie może być wykonany w osi indeksowania. OSTRZEŻENIE Jeśli w czasie indeksowania stołu indeksującego zostanie wykonane zerowanie, to powrót do położenia odniesienia musi być wykonany za każdym razem, kiedy stół indeksujący jest indeksowany

119 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 5. FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE - Funkcja indeksowania i inne funkcje ADNOTACJA 1 Polecenie indeksowania ustalić w pojedynczym bloku. Jeśli polecenie jest ustalone w bloku, w którym ustalono inną oś sterowaną, włączy się alarm PS Stan oczekiwania na zakończenie zaciskania lub luzowania stołu indeksującego jest pokazany na ekranie diagnostycznym Funkcja pomocnicza ustalająca kierunek ujemny, jest przetwarzana w CNC. Sygnał kodu M oraz sygnał zakończenia są przesyłane między CNC a maszyną. 4 Jeśli w czasie oczekiwania na zakończenie zaciskania lub uwalniania zostanie wykonane zerowanie, to sygnał zaciśnięcia lub uwolnienia zostanie skasowany i CNC wyjdzie ze stanu oczekiwania na zakończenie. 4 (a) Funkcja indeksowania stołu i inne funkcje Parametr Objaśnienia Wartość ta jest zaokrąglana w dół, jeżeli bit 1 Wyświetlacz położenia względnego parametru REL nr 5500 określającego tę opcję. Wartość ta jest zaokrąglana w dół, jeżeli bit 2 Wyświetlanie pozycji bezwzględnej parametru ABS nr 5500 określającego tę opcję. Automatyczny powrót z punktu referencyjnego (G29) Powrót niemożliwy Druga operacja powrotu do punktu referencyjnego (G30) Przemieszczenie w układzie Ruch niemożliwy współrzędnych maszyny (G53) Pozycjonowanie z jednego kierunku Ustalenie niemożliwe Możliwe z dowolnym adresem innym niż B w osi Druga funkcja pomocnicza (kod B) indeksowania. Można wykonać stop posuwu, blokadę i stop Przebieg w czasie posuwu osi awaryjny, jeśli maszyna nie wykonuje tych poleceń indeksowania inaczej. Blokadę maszyny można wykonać po zakończeniu indeksowania. Nieaktywna Sygnał SERWO WYŁ. Oś indeksowania jest zwykle w stanie serwo wyłączone. Polecenia przyrostowe indeksowania stołu indeksującego Operacje indeksowania stołu indeksującego Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu oraz układ współrzędnych maszyny muszą zawsze być zgodne w osi indeksowania (wartość korekcji punktu zerowego obrabianego przedmiotu wynosi zero). Operacja ręczna jest wyłączona w trybie JOG (tryb impulsowy), INC (tryb przyrostowy) i HND (tryb kółka ręcznego). Można wykonać ręczny powrót do położenia odniesienia. Jeśli w czasie ręcznego powrotu do położenia odniesienia sygnał wyboru osi przyjmie wartość zerową, to przemieszczenie zostanie zatrzymane i polecenie zaciśnięcia nie zostanie wykonane

120 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 6 FUNKCJA KOMPENSACYJNA 6. 1 TYPY PRZESUNIĘCIA KOMPENSACJI DŁUGOŚCI NARZĘDZIA 6. 2 AUTOMATYCZNY POMIAR DŁUGOŚCI NARZĘDZIA (G37) 6. 3 KOMPENSACJA NARZĘDZIA (G45 DO G48) 6. 4 PRZEGLĄD KOMPENSACJI NARZĘDZIA (G40-G42) 6. 5 PRZEGLĄD KOMPENSACJI PROMIENIA NARZĘDZIA (G40-G42) 6. 6 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KOMPENSACJI PROMIENIA NARZĘDZIA ORAZ NARZĘDZIA 6. 7 RETENCJA WEKTORA (G38) 6. 8 KOŁOWA INTERPOLACJA NAROŻY (G39) 6. 9 TRÓJWYMIAROWA KOMPENSACJA NARZĘDZIA (G40, G41) 6. 10 WARTOŚCI KOMPENSACJI PROMIENIA NARZĘDZIA, LICZBA WARTOŚCI KOMPENSACJI I WPROWADZANIE WARTOŚCI Z PROGRAMU (G10) 6. 11 OBRÓT UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH (G68, G69) 6. 12 ACKTYWNA FUNKCJA ZMIANY WARTOŚCI KOREKCJI OPARTA NA POSUWIE RĘCZNYM 6. 13 KOMPENSACJA DYNAMICZNA STOŁÓW PODZIAŁOWYCH 6. 14 STEROWANIE KIERUNKU NORMALNEGO (G40. 1)

121 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA 6. 1 TYPY PRZESUNIĘCIA KOMPENSACJI DŁUGOŚCI NARZĘDZIA Przegląd Operacja kompensacji długości może zostać wykonana przez przesuwanie układu współrzędnych programu: Układ współrzędnych, zawierający oś podrzędną w stosunku do kompensacji długości, zostaje przesunięty o wartość kompensacji długości. Typ przesunięcia kompensacji długości może zostać wybrany za pomocą parametru TOS (parametr nr 5006#6). Jeżeli nie określono polecenia przesunięcia wraz z poleceniem G43, G44, G49, narzędzie nie zostanie przesunięte wzdłuż osi. Jeżeli polecenie przesunięcia zostało określone wraz z poleceniem G43, G44, G49, układ współrzędnych zostanie przesunięty w pierwszej kolejności, następnie narzędzie zostanie przesunięte wzdłuż osi. Dostępna jest jedna z poniższych trzech metod, w zależności od typu osi, który może być podrzędny w stosunku do kompensacji długości: Kompensacja długości A Dokonuje kompensacji długości na osi Z. Kompensacja długości B Dokonuje kompensacji wartości długości na jednej z osi X, Y, Z. Kompensacja długości C Dokonuje kompensacji długości na określonej osi. Format - Kompensacja długości A G43 Z_ H_; Przesuwa układ współrzędnych wzdłuż osi Z o wartość kompensacji, na stronę +. G44 Z_ H_; Przesuwa układ współrzędnych wzdłuż osi Z o wartość kompensacji, na stronę -. G43 (lub G44): + (lub -) kompensacja boczna, przy której rozpoczyna się kompensacja długości H_: Adres określający wartości kompensacji długości

122 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Kompensacja długości B G17 G43 Z_ H_; Przesuwa układ współrzędnych wzdłuż osi Z o wartość kompensacji, na stronę +. G17 G44 Z_ H_; Przesuwa układ współrzędnych wzdłuż osi Z o wartość kompensacji, na stronę -. G18 G43 Y_ H_; Przesuwa układ współrzędnych wzdłuż osi X o wartość kompensacji, na stronę +. G18 G44 Y_ H_; Przesuwa układ współrzędnych wzdłuż osi X o wartość kompensacji, na stronę -. G19 G43 X_ H_; Przesuwa układ współrzędnych wzdłuż osi Y o wartość kompensacji, na stronę +. G19 G44 X_ H_; Przesuwa układ współrzędnych wzdłuż osi Y o wartość kompensacji, na stronę -. G17 (lub G18, G19): Wybór płaszczyzny G43 (lub G44): + (lub -) kompensacja boczna, przy której rozpoczyna się kompensacja długości H_: Adres określający wartości kompensacji długości - Kompensacja długości G43 α_h_; Przesuwa układ współrzędnych wzdłuż określonej osi o wartość kompensacji, na stronę +. G44 α_h_; Przesuwa układ współrzędnych wzdłuż określonej osi o wartość kompensacji, na stronę -. G43 (lub G44): + (lub -) kompensacja boczna, przy której rozpoczyna się kompensacja długości α_ H_ - Anulowanie kompensacji długości: Adres jednej z osi: Adres określający wartości kompensacji długości G49; lub H0; Zakończenie kompensacji długości narzędzi G49 (lub H0): Zakończenie kompensacji długości narzędzi

123 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Objaśnienia - Kierunek korekcji Jeżeli wartość kompensacji długości określona za pomocą kodu H (i zapisana w pamięci kompensacji) wynosi G43, układ współrzędnych zostaje przesunięty na stronę +; jeżeli G44 - na stronę -. Jeżeli znak wartości kompensacji długości jest -, układ współrzędnych zostaje przesunięty na stronę - jeżeli G43 i na stronę +, jeżeli G44. G43 i G44 są kodami modalnymi G; Kody te obowiązują do czasu, kiedy zostanie zastosowany inny kod G, należący do tej samej grupy. - Określenie wartości kompensacji długości Jeżeli zostaje użyta wartość kompensacji długości, zgodna z numerem (numer kompensacji) określonym za pomocą kodu H (i zapisana w pamięci kompensacji). Wartość kompensacji długości odpowiadająca numerowi korekcji 0, zawsze oznacza 0. Nie można nastawić innej wartości kompensacji długości na H0. - Oś kompensacji Określić jeden z typów kompensacji długości A, B, C, za pomocą parametrów TLC i TLB (nr 5001#0, #1). - Określenie kompensacji na dwóch lub więcej osiach Kompensacja długości B na dwóch lub więcej osiach przez określenie osi kompensacji w wielu blokach. Aby wykonać kompensację na osiach X i Y G19 G43 H_; Wykonuje kompensację na osi X. G18 G43 H_; Wykonuje kompensację na osi Y. Kompensacja długości C ogranicza powstanie alarmu, nawet jeżeli kompensacja zostaje wykonana na dwóch lub więcej osiach w tym samym czasie, przez ustawienie TAL (nr 5001#3) na 1. - Anulowanie kompensacji długości Aby przerwać kompensację, należy podać polecenie G49 lub H0. Anulowanie kompensacji powoduje niewykonanie przesunięcia układu współrzędnych. Jeżeli w tym czasie nie określono żadnego polecenia przesunięcia, narzędzie nie zostanie przesunięte wzdłuż osi

124 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 UWAGA 1 Określenie kompensacji długości na początku (typ przesunięcia), a następnie wykonanie programowania przyrostowego powoduje odbicie wartości kompensacji długości, jedynie dla współrzędnych, nie dla przebytej drogi maszyny; wykonanie programowania bezwzględnego powoduje odbicie wartości kompensacji długości, zarówno dla przesunięcia maszyny, jak i współrzędnych. 2 Jeżeli programowane odbicie lustrzane jest efektywne, kompensacja długości zostaje zastosowana w określonym kierunku. 3 Nie zastosowano współczynnika programowania dla wartości kompensacji długości. 4 Nie zastosowano obrotu układu współrzędnych dla wartości kompensacji długości. Kompensacja długości jest efektywna w kierunku, w którym zastosowano kompensację. 5 Operacja kompensacji długości jest niezależna od operacji kompensacji promienia skrawania. 6 Trójwymiarowe przekształcenie współrzędnych zostało zastosowane dla kompensacji długości. Jeżeli kompensacja długości jest efektywna dla wielu osi, kompensacja długości musi zostać wówczas anulowana dla jednej osi. 7 Za pomocą polecenia WINDOW, zmiana parametru TOS, podczas operacji automatycznej, nie powoduje zmiany typu kompensacji długości. 8 Jeżeli kompensacja została wykonana dla dwóch lub więcej osi, z kompensacją długości B, polecenie G49 powoduje anulowanie kompensacji dla wszystkich osi; H0 powoduje anulowanie kompensacji jedynie na osi pionowej do określonej płaszczyzny. 9 Jeżeli wartość kompensacji długości zostaje zmieniona przez zmianę numeru kompensacji, oznacza to, że wartość została zamieniona przez nową wartość kompensacji długości; Nie oznacza to, że nowa wartość kompensacji długości jest dodawana do starej wartości

125 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA UWAGA 10 Jeżeli został określony powrót do punktu referencyjnego (G28, G30, G30. 1), kompensacja długości zostaje anulowana dla osi określonej w czasie pozycjonowania dla punktu referencyjnego; jednakże, kompensacja długości nie zostaje anulowana dla osi nieokreślonej. Jeżeli został określony powrót do punktu referencyjnego w tym samym bloku, jako ten, który zawiera anulowanie kompensacji długości (G49), kompensacja długości zostaje anulowana dla osi określonej i nieokreślonej, w czasie pozycjonowania dla punktu środkowego. 11 Za pomocą polecenia układu współrzędnych maszyny (G53), kompensacja długości zostaje anulowana dla osi określonej w czasie pozycjonowania dla określonego punktu. 12 W wysokoprecyzyjnym trybie sterowania konturem, należy użyć kompensacji długości typu przemieszczenia osiowego, za pomocą parametru TOS (nr 5006#6) ustawionego na Wektor kompensacji długości anulowane przez ustalenie G53, G28, G30 lub G30. 1 podczas kompensacji długości, odtwarzany jest w następujący sposób: Dla typów komepensacji długości A i B, jeżeli parametr EVO (nr 5001#6) wynosi 1, wektor zostaje odtworzony, w następnym buforowanym bloku; dla wszystkich typów kompensacji długości A, B i C, zostaje on odtworzony w bloku, zawierającym polecenie H, G43 lub G44, jeżeli parametr wynosi

126 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ AUTOMATYCZNY POMIAR DŁUGOŚCI NARZĘDZIA (G37) Wydanie polecenia G37 powoduje rozpoczęcie ruchu do punktu pomiarowego i podtrzymanie tego ruchu do czasu wysłania z urządzenia pomiarowego sygnału osiągnięcia końca. Ruch jest zatrzymywany, kiedy ostrze osiągnie punkt pomiarowy. Różnica pomiędzy wartością współrzędnej, gdy narzędzie osiąga punkt pomiarowy i wartością współrzędnej programowaną za pomocą G37, zostaje dodana do obecnie używanej wielkości kompensacji długości. Z Szybki posuw Pomiar szybkość A (Punkt początkowy) Zaprogramowany punkt pomiarowy za pomocą G37 C (punkt pomiarowy) Narzędzie zatrzymuje się, jeżeli osiągnie koniec, sygnał trwa. 0 X Wartość kompensacji = (Bieżąca wartość kompensacji) + [(Współrzędne punktu, w którym narzędzie zostaje zatrzymane) - (Współrzędne zaprogramowanego pomiaru oznaczona pozycja)] Rys. 2 (a) Automatyczny pomiar długości Format G92 IP_; Hxx; Ustala układ współrzędnych obrabianego przedmiotu. (Może zostać ustawiony za pomocą G54 do G59. Patrz rozdział "Układ współrzędnych" w instrukcji obsługi (wspólny dla serii T/M)) Ustala numer korekcji dla kompensacji długości. G90 G37 IP_; Programowanie bezwzględne G37 jest ważne tylko w bloku wywołania. IP_ oznacza oś X-, Y-, Z-, lub czwartą oś. Objaśnienia - Ustalanie układu współrzędnych przedmiotu obrabianego Układ współrzędnych należy tak ustalić, aby pomiar można było wykonać po przemieszczeniu do punktu pomiarowego. Układ współrzędnych musi być taki sam, jak układ współrzędnych obrabianego przedmiotu, użyty w programowaniu

127 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Ustalanie G37 - Zmiana wartości korekcji - Alarm Służy do ustalenia współrzędnych bezwzględnych prawidłowego punktu pomiarowego. Wykonanie tego polecenia powoduje przesunięcie w szybkim posuwie w kierunku punktu pomiarowego, zmniejszenie prędkości w połowie drogi, a następnie dalsze przesunięcie aż do wysłania sygnału osiągnięcia końca z urządzenia pomiarowego. Kiedy ostrze osiąga punkt pomiarowy, urządzenie pomiarowe wysyła sygnał osiągnięcia końca do jednostki CNC, która zatrzymuje ruch. Różnica między współrzędnymi położenia, w którym narzędzie osiąga punkt pomiarowy a współrzędnymi ustalonymi za pomocą G37 jest dodawana do bieżącej wartości kompensacji długości. Wartość kompensacji = (Bieżąca wartość kompensacji) + [(Współrzędne położenia, dla którego narzędzie osiąga pomiar) - (Współrzędne określone przez G37)] Wartości korekcji mogą być zmieniane ręcznie z MDI. Kiedy jest wykonywany automatyczny pomiar długości, narzędzie przemieszcza się w sposób pokazany na rysunku 6. 2 (b). Jeśli sygnał osiągnięcia końca zostanie wysłany w czasie ruchu z punktu B do punktu C, włączy się sygnał alarmu. Jeśli sygnał osiągnięcia końca nie włączy się, kiedy narzędzie osiągnie punkt F, zostanie uruchomiony ten sam alarm. Numer alarmu PS0080. Szybki posuw Hamowanie szybkość posuwu (pomiar szybkości posuwu) Wysłany sygnał osiągnięcia końca Start kontrolny A B C D E F Programowane położenie za pomocą G37 Dopuszczalny zakres wysłania sygnału osiągnięcia końca Rys. 2 (b) Posuw do punktu pomiarowego OSTRZEŻENIE Jeśli ruch ręczny jest wstawiony do ruchu z prędkością pomiarową, należy spowodować powrót do położenia przed wstawionym ruchem ręcznym w celu dokonania ponownego startu

128 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 ADNOTACJA 1 Jeśli kod H jest ustalony w jednym bloku wraz z G37, zostanie włączony alarm. Określić kod H przed blokiem G37. 2 Prędkość pomiarowa (FP), γ oraz ε ustawiane są jako parametry (FP: Nr 6241, γ: nr 6251, ε: nr 6254) przez producenta maszyny. Dokonać ustawień, tak aby były one zawsze dodatnie i γ większe niż ε. 3 Jeżeli użyto pamięci kompensacji A, wartość kompensacji zostaje zmieniona. Jeżeli użyto pamięci kompensacji B, wartość kompensacji zużycia zostaje zmieniona. Jeżeli użyto pamięci kompensacji C, wartość kompensacji zużycia dla kodu H zostaje zmieniona. 4 Opóźnienie lub zmiana w wykryciu sygnału osiągnięcia punktu pomiarowego wynosi 0 do 2 msek, po stronie CNC, wyłączając stronę PMC (0. 1 msek lub mniej dla wprowadzonego sygnału osiągnięcia punktu pomiarowego o wysokiej prędkości (opcja)). Dlatego, błąd pomiaru jest sumą 2 msek oraz opóźnienia lub zmiany (łącznie z opóźnieniem lub zmianą po stronie odbiornika) dla propagacji sygnału pominięcia po stronie PMC, pomnożonej przez posuw ustawiony w parametrze nr Opóźnienie lub odchylenie w czasie po wykryciu sygnału osiągnięcia punktu pomiarowego, do momentu zatrzymania posuwu, wynosi 0 do 8 msek. Aby obliczyć wielkość wyjechania, w następstwie rozważenie opóźnienia dla przyspieszenia/ opóźnienia, opóźnienia serwosystemu oraz opóźnienia po stronie PMC

129 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Przykład G92 Z760. 0 X; Ustawia układ współrzędnych przedmiotu (obrabianego) z zachowaniem zaprogramowanego bezwzględnego punktu zerowego. G00 G90 X850. 0; Powoduje przemieszczenie do X Oznacza to, że narzędzie zostaje przesunięte do położenia, które jest określoną odległością od punktu pomiarowego wzdłuż osi Z. H01; Określa numer kompensacji 1. G37 Z200. 0; Powoduje przemieszczenie do położenia pomiarowego. G00 Z204. 0; Powoduje cofnięcie o niewielką odległość wzdłuż osi Z. Na przykład jeśli narzędzie osiąga punkt pomiarowy przy Z198. 0;, to wartość kompensacji musi być skorygowana. Ze względu na to, że prawidłowy punkt pomiarowy znajduje się w odległości 200 mm, wartość kompensacji jest pomniejszona o 2. 0 mm ( = -2. 0). Z Pomiar pozycja wzdłuż osi Z X

130 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ KOMPENSACJA NARZĘDZIA (G45 DO G48) Zaprogramowana odległość przemieszczenia może być zwiększona lub zmniejszona o podaną wartość korekcji lub o podwojoną wartość korekcji. Funkcja korekcji może być zastosowana także w odniesieniu do dodatkowej osi. Przedmiot obrabiany Narzędzie Tor punktu środkowego Programowany tor Format G45 IP_ D_; Zwiększenie odległości przemieszczenia o wartość korekcji G46 IP_ D_; Zmniejszenie odległości przemieszczenia o wartość korekcji G47 IP_ D_; Zwiększenie odległości przemieszczenia o podwójną wartość korekcji G48 IP_ D_; Zmniejszenie odległości przemieszczenia o podwójną wartość korekcji G45 Do 48: Pojedynczy kod G do zwiększenia lub zmniejszenia przebytej drogi IP_ D: Polecenie przemieszczenia Kod dla określenia wartości kompensacji

131 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Objaśnienia - Zwiększanie i zmniejszanie Jak pokazano w tabeli 6. 3 (a), odległość przemieszczenia jest zwiększana lub zmniejszana o określoną wartość korekcji. W trybie wymiarowania bezwzględnego odległość przemieszczenia jest zwiększana lub zmniejszana w miarę przesuwania z pozycji końcowej w poprzednim bloku do położenia ustalonego w bloku zawierającym polecenia G45 do G48. Tabela 6. 3 (a) Zwiększenie i zmniejszenie odległości przemieszczenia Kod G Jeżeli wartość dodatniej kompensacji została określona Jeżeli wartość ujemnej kompensacji została określona G45 Punkt początkowy Punkt końcowy Punkt początkowy Punkt końcowy G46 Punkt początkowy Punkt końcowy Punkt początkowy Punkt końcowy G47 Punkt początkowy Punkt końcowy Punkt początkowy Punkt końcowy Punkt początkowy Punkt końcowy Punkt początkowy Punkt końcowy G48 Programowany odcinek przemieszczenia Wartość korekcji Bieżące położenie przemieszczenia Jeśli w trybie programowania przyrostowego (G91) wydano polecenie przemieszczenia o odległość równą zero, to narzędzie przemieszcza się o odległość odpowiadającą ustalonej wartości korekcji. Jeśli w trybie programowania bezwzględnego (G90) wydano polecenie przemieszczenia o odległość równą zero, to narzędzie nie wykona żadnego ruchu. - Wartość kompensacji Wartość korekcji, wybrana kodem D, pozostaje niezmieniona do czasu wybrania innej wartości korekcji. Wartości korekcji można ustalić w następującym zakresie: D0 zawsze oznacza wartość korekcji równą zero

132 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 UWAGA 1 Jeżeli polecenia G45 do G48 przypisano w bloku posuwu jednocześnie do n osi (n=1-6), to korekcja jest stosowana we wszystkich n osiach. Jeśli w narzędziu skrawającym jest korygowany tylko promień ostrza lub średnica w skrawaniu stożkowym, to wystąpi wcięcie lub podcięcie. Z tego powodu należy stosować kompensację (G40 lub G42) przedstawioną w II-6. 4 lub 6. Wycinany kształt Pożądany znak Oś Y Wcięcie G01 X_ F_; G47 X_ Y_ D_; Y_; Oś X Kształt żądany Wycinany kształt Oś Y Podcięcie Oś X G01 G45 X_ F_ D_; X_ Y_; G45 Y_; 2 G45 do G48 (korekcja) nie może być stosowana w trybie G41 lub G42 (kompensacja)

133 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA ADNOTACJA 1 Jeżeli ustalony kierunek zostanie odwrócony poprzez zmniejszenie przedstawione na rysunku poniżej, narzędzie będzie poruszało się w przeciwnym kierunku. Przemieszczenie Polecenie programu Start pozycja Koniec pozycja Przykład G46 X2. 50; Wartość korekcji Wartość korekcji Równoważne polecenie X-1. 20; 2 Korekcja może być zastosowana w interpolacji kołowej (G02, G03) za pomocą poleceń G45 do G48 jedynie w 1/4 i 3/4 okręgu przy wykorzystaniu adresów I, J i K i ustawienia parametrów pod warunkiem, że obrót układu współrzędnych nie jest wykonywany w tym samym czasie. Funkcję tę wprowadzono w celu zachowania zgodności z programem CNC bez kompensacji narzędzi skrawających. Funkcja nie powinna być używana w nowych programach CNC. Korekcja w interpolacji kołowej N4 N3 Programowany tor Program N1 G46 G00 X_ Y_ D_; N2 G45 G01 Y_ F_; N3 G45 G03 X_ Y_ I_; N4 G01 X_; N2 Rzeczywisty tor 3 W trybie kompensacji powinien być użyty kod D. 4 G45 do G48 są ignorowane w trybie stałego cyklu obróbki. Przed włączeniem stałego cyklu obróbki należy wykonać korekcję ustalając G45 do G48, a przerwanie korekcji należy wykonać po zakończeniu cyklu stałego. N

134 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Przykład Program korzystający z korekcji narzędzi N12 N11 30R 40 N10 N9 N13 N4 30R N8 40 N3 N5 N1 N2 N6 N7 Oś Y 50 N14 Oś X Początek Średnica: 20φ Numer kompensacji: 01 Wartość korekcji: Program N1 G91 G46 G00 X80. 0 D01; N2 G47 G01 X50. 0 F120. 0; N3 Y40. 0; N4 G48 X40. 0; N5 Y-40. 0; N6 G45 X30. 0; N7 G45 G03 X30. 0 J30. 0; N8 G45 G01 Y20. 0; N9 G46 X0; (Zmniejsza w kierunku dodatnim dla wielkości przemieszczenia "0". Narzędzie przesuwa się w kierunku -X o wartość kompensacji. ) N10 G46 G02 X-30. 0; N11 G45 G01 Y0; (Zwiększa w kierunku dodatnim dla wielkości przemieszczenia "0". Narzędzie przesuwa się w kierunku +Y o wartość kompensacji. ) N12 G47 X; N13 G47 Y-80. 0; N14 G46 G00 X80. 0 Y-50. 0;

135 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. 4 PRZEGLĄD KOMPENSACJI SKRAWANIA (G40-G42) Kiedy narzędzie przemieszcza się, jego tor można przesunąć o wielkość odpowiadającą promieniowi (Rys. 4 (a)). Aby korekcja wynosiła tyle, ile wynosi promień, CNC najpierw tworzy wektor korekcji o długości równej promieniowi (rozruch). Wektor korekcji jest prostopadły do toru. Wektor jest zaczepiony na obrabianym przedmiocie, zwrot wektora jest skierowany do środka. Jeśli po rozruchu ustalono interpolację liniową lub interpolację kołową, to w czasie obróbki tor można przesunąć o długość wektora korekcji. Aby narzędzie powróciło do punktu startu, należy zakończyć tryb kompensacji narzędzi. Zakończenie kompensacji narzędzi Start Rys. 4 (a) Zarys kompensacji długości

136 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Format - Rozruch (start kompensacji skrawania) G00(lub G01)G41(lub G42) IP_D_; G41: Kompensacja skrawania lewa (grupa 07) G42: Kompensacja skrawania prawa (grupa 07) IP_ D_: Polecenie przemieszczenia osi: Kod ustalający wartość kompensacji (1 do 3 cyfr) (kod D) - Zakończenie trybu kompensacji narzędzi (zakończenie trybu korekcji) G40 IP_; G40: Zakończenie trybu kompensacji narzędzi (Grupa 07) (Zakończenie trybu korekcji) IP_: Polecenie przemieszczenia osi - Wybór płaszczyzny korekcji Płaszczyzna korekcji Polecenie wyboru pł. IP_ XpYp G17; Xp_Yp_ ZpXp G18; Xp_Zp_ YpZp G19; Yp_Zp_ Objaśnienia - Zakończenie trybu korekcji narzędzi Na początku pracy po włączeniu zasilania, urządzenie sterujące znajduje się w trybie zakończenia. W tym trybie wektor ma zawsze wartość równą zero, a tor punktu środkowego koliduje z programowanym torem. - Rozruch Jeżeli polecenie kompensacji skrawania (G41 lub G42, kod D inny niż 0) zostało określone w trybie końca korekcji, CNC przechodzi w tryb korekcji. Przesunięcie w tym trybie nosi nazwę rozruchu. W celu wykonania rozruchu, należy ustalić przyjęcie położenia (G00) lub interpolację liniową (G01). Jeżeli określono interpolację kołową (G02, G03) lub interpolację ewolwentową (G02. 2), pojawia się alarm PS0034. Dla rozruchu i kolejnych bloków, CNC wczytuje tyle bloków, ile wynosi liczba bloków wczytywania ustawiona w parametrze (nr 19625). - Tryb korekcji narzędzi W trybie korekcji kompensacja jest wykonywana w drodze ustalenia położenia (G00), interpolacji liniowej (G01) lub interpolacji kołowej (G02, G03). Jeżeli nie można odczytać trzech lub więcej bloków, które przesuwają narzędzie w trybie korekcji, narzędzie może wykonać nadmiernie lub niewystarczające skrawanie. Jeżeli w trybie korekcji zostanie przełączona płaszczyzna korekcji, to włączy się alarm PS0037 i narzędzie zostanie zatrzymane

137 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Zakończenie trybu korekcji narzędzi Jeśli w trybie korekcji zostanie wykonany blok, spełniający dowolny z poniższych warunków, CNC przejdzie w tryb zakończenia korekcji, a działanie takiego bloku nazywa się zakończeniem korekcji. Zadano G Jako numer korekcji dla kompensacji skrawania podano wartość 0 (kod D). Podczas wykonywania końca bloku korekcji, polecenia łuku koła (G02 oraz G03) oraz polecenia ewolwenty (G02. 2 oraz G03. 2) nie są dostępne. Jeżeli te polecenia zostały określone, pojawia się alarm PS0034 i narzędzie zatrzymuje się. W trybie zakończenia korekcji jednostka sterująca wykonuje polecenia zawarte w bloku oraz w bloku zapisanym w buforze kompensacji. W przypadku trybu pojedynczego bloku jednostka sterująca wykona zawarte w nim polecenia i zatrzyma urządzenie. Ponowne naciśnięcie przycisku rozpoczęcia cyklu powoduje wykonanie jednego bloku bez wczytywania poleceń z bloku następnego. Następnie jednostka sterująca znajdzie się w trybie zakończenia i zwykle blok, przeznaczony do wykonania jako następny, będzie zapisany w rejestrze bufora, a następny blok nie będzie wczytany do bufora. Zakończenie trybu korekcji narzędzi Rozruch (G41/G42) Zakończenie trybu korekcji narzędzi (G40/D0) Tryb korekcji narzędzi Rys. 4 (b) Zmiana trybu korekcji - Zmiana wartości kompensacji skrawania W zasadzie wartość kompensacji będzie zmieniona w trybie zakończenia w czasie wymiany narzędzi. Jeśli wartość kompensacji zostanie zmieniona w trybie korekcji, to zostanie obliczona wartość wektora w punkcie docelowym bloku, uwzględniająca nową wartość kompensacji Obliczono na podstawie wartości kompensacji w bloku N6 Obliczono na podstawie wartości kompensacji w bloku N7 N7 N6 N8 Programowany tor Rys. 4 (c) Zmiana wartości kompensacji

138 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Wartość kompensacji skrawania i toru punktu środkowego Jeżeli wartość kompensacji jest ujemna (), wykonany jest rozdział dla kształtu w którym wszystkie kody G41' i G42' zostają zastąpione przez siebie w programie. W efekcie jeśli punkt środkowy przechodzi po zewnętrznej stronie obrabianego przedmiotu, to po zamianie przejdzie po wewnętrznej stronie i odwrotnie. Rys. 4 (d) pokazuje jeden przykład. Zazwyczaj wartość kompensacji należy programować jako dodatnią (+). Jeśli tor zaprogramowano w sposób pokazany na rysunku <1>, i jeśli wartość kompensacji jest ujemna (-), to tor punktu środkowego będzie taki, jak pokazano na <2 >i odwrotnie. Skutkiem tego korzystając z jednego programu można obrabiać kontury zewnętrzne i wewnętrzne, a przerwy między nimi można regulować za pomocą wyboru wartości kompensacji. Ma to zastosowanie, jeśli rozruch i zakończenie jest typu A. (Patrz odpisy na temat rozruchu kompensacji skrawania. ) <1> Tor punktu środkowego <2> Programowany tor Rys. 4 (d) Tor punktu środkowego po ustaleniu dodatniej i ujemnej wartości kompensacji - Ustawienie wartości kompensacji skrawania Wartości kompensacji przypisuje się do kodów D za pomocą klawiatury MDI. ADNOTACJA Wartość kompensacji skrawania, której kod D odpowiada 0 zawsze oznacza 0. Nie jest możliwe ustawienie wartości kompensacji skrawania odpowiadającej D

139 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Nieprawidłowy zakres wartości kompensacji Prawidłowy zakres wartości, który może być ustawiony jako wartość kompensacji, jest jednym z następujących, w zależności od parametrów OFE, OFD, OFC, OFA (nr 5042 #3 ustawiony na #0). Prawidłowy zakres kompensacji (zadawanie metryczne) OFE OFD OFC OFA Zakres ± mm ± mm ± mm ± mm ± mm Prawidłowy zakres kompensacji (zadawanie calowe) OFE OFD OFC OFA Zakres ± cala ± cala ± cala ± cala ± cala Wartość kompensacji odpowiadająca korekcji nr 0 zawsze oznacza 0. Nie jest możliwe ustawienie wartości kompensacji odpowiadającej korekcji nr Wektor korekcji Wektor korekcji jest wektorem dwuwymiarowym, równym wartości kompensacji, przypisanej za pomocą kodu D. Jest obliczany w jednostce sterującej, a jego zwrot jest aktualizowany zgodnie z postępem w każdym bloku. Wektor korekcji jest kasowany w drodze przełączenia do stanu początkowego. - Ustalenie wartości kompensacji skrawania Wartość kompensacji ustala się za pomocą numeru przypisanego do kompensacji. Numer ten składa się z 1 do 3 cyfr występujących po adresie D (kod D). Kod D jest ważny do czasu zdefiniowania innego kodu D. Kod D jest używany do ustalenia wartości korekcji oraz wartości kompensacji. - Wybór płaszczyzny i wektora Obliczenie korekcji narzędzi jest realizowane w płaszczyźnie ustalonej za pomocą G17, G18 i G19 (kody G wyboru płaszczyzny). Płaszczyzna taka jest nazywana płaszczyzną korekcji. Kompensacja nie jest wykonywana dla współrzędnych takiego położenia, które nie znajdują się w ustalonej płaszczyźnie. Wartości zaprogramowane są używane bez zmian. W jednoczesnym sterowaniu 3 osi jest kompensowany tor rzutowany na płaszczyzną korekcji. W trybie zakończenia korekcji zmienia się płaszczyzna korekcji. Jeżeli zmiana zostanie wykonana w trakcie trwania trybu korekcji, włączy się alarm PS0037, i maszyna zatrzyma się

140 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Przykład 250R N5 C1(700, 1300) P4(500, 1150) P5(900, 1150) C3 (-150, 1150) 650R N3 N4 N6 N7 650R C2 (1550, 1150) P2 (250, 900) P3(450, 900) P6(950, 900) P7 (1150, 900) N8 N2 P1 (250, 550) P9(700, 650) P8 (1150, 550) N10 N9 N1 Oś Y N11 Oś X Jednostka: mm Punkt początkowy

141 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA N1 G92 X0 Y0 Z0;... Określa współrzędne bezwzględne. Narzędzie jest umieszczane w położeniu startowym (X0, Y0, Z0). G90 G17 G00 G41 D07 X250. 0 Y550. 0;... Kompensacja skrawania rozpoczyna się (rozruch). Narzędzie jest przesuwane do lewej zaprogramowanego toru o odległość określoną w D07. Innymi słowy, tor zostaje przesunięty przez promień (tryb korekcji), ponieważ D07 został ustawiony uprzednio na 15 (promień wynosi 15 mm). N2 G01 Y900. 0 F150;... Określa obrabianie od P1 do P2. N3 X450. Określa obrabianie od P2 do P3. N4 G03 X500. 0 Y R650. Określa obrabianie od P3 do P4. N5 G02 X900. 0 R;... Określa obrabianie od P4 do P5. N6 G03 X950. 0 Y900. 0 R650. Określa obrabianie od P5 do P6. N7 G01 X;... Określa obrabianie od P6 do P7. N8 Y550. Określa obrabianie od P7 do P8. N9 X700. 0 Y650. Oznacza obróbkę od P8 do P9. N10 X250. Oznacza obróbkę od P9 do P1. N11 G00 G40 X0 Y0;... Anuluje tryb korekcji. Narzędzie powraca do położenia startowego (X0, Y0, Z0)

142 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ PRZEGLĄD KOMPENSACJI PROMIENIA NARZĘDZIA (G40-G42) Funkcja kompensacji promienia kompensuje automatycznie błędy spowodowane okrągłością ostrza. Tor bez kompensacji Przedmiot obrabiany Niewystarczająca głębokość skrawania Tor z kompensacją Punkt środkowy ostrza R Kontur obrobiony bez kompensacji promienia Punkt urojony ostrza noża Rys. 5 (a) Tor po wprowadzeniu kompensacji promienia Punkt środkowy ostrza noża w pozycji A na rysunku (a), w rzeczywistości nie istnieje. Punkt urojony jest potrzebny, ponieważ zazwyczaj jest trudniej ustalić punkt środkowy ostrza w położeniu startowym, niż punkt urojony. Także kiedy jest stosowany punkt urojony, to promień ostrza nie musi być uwzględniany w programie. Zależność położenia przy narzędziu ustawionym w położeniu startowym, jest pokazana na poniższym rysunku (a). Położenie startowe Programowanie z wykorzystaniem punktu środkowego ostrza A Położenie startowe Programowanie z wykorzystaniem punktu urojonego ostrza Rys (a) Punkt środkowy promienia ostrza oraz punkt urojony ostrza

143 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA UWAGA W urządzeniu z punktami odniesienia, położenie standardowe, jak na przykład środek wrzeciona, można umieszczać w położeniu startowym. Odległość położenia standardowego od promienia ostrza lub od punktu urojonego ostrza jest kompensowana przez funkcję kompensacji długości. Ustawienie odległości położenia standardowego od środka promienia ostrza jako wartości kompensacji ma taki sam skutek, jak umieszczenie punktu środkowego ostrza w położeniu startowym, a ustawienie odległości położenia standardowego od punktu urojonego ostrza ma taki sam skutek, jak umieszczenie urojonego ostrza w położeniu standardowym. Aby ustawić wartość korekcji, zwykle jest łatwiej zmierzyć odległość położenia standardowego od urojonego ostrza, niż odległość położenia standardowego do środka promienia ostrza. OFX (Kompensacja długości w osi X) OFZ (Kompensacja długości w osi Z) OFX (Kompensacja długości w osi X) OFZ (Kompensacja długości w osi Z) Kompensacja odległości położenia standardowego od punktu środkowego ostrza przez kompensację długości Kompensacja odległości położenia standardowego od punktu urojonego ostrza przez kompensację długości Położenie startowe jest umieszczone w punkcie środkowym ostrza Położenie startowe jest umieszczone w punkcie urojonego ostrza Rys (b) Wartość kompensacji długości, kiedy środek głowicy rewolwerowej jest umieszczony nad położeniem startowym Dopóki nie zostanie przeprowadzona kompensacja promienia, tor punktu środkowego ostrza jest taki sam, jak zaprogramowany tor. Jeśli jest zastosowana kompensacja promienia ostrza, to zostanie wykonana dokładna obróbka. Tor punktu środkowego ostrza Start Tor punktu środkowego ostrza Start Programowany tor Programowany tor Rys (c) Tor w czasie programowania z wykorzystaniem punktu środkowego ostrza Dopóki nie zostanie przeprowadzona kompensacja promienia, tor punktu środkowego promienia ostrza jest taki sam, jak zaprogramowany tor. Tor punktu urojonego ostrza Start Tor punktu urojonego ostrza Start Programowany tor Programowany tor Rys (d) Tor w czasie programowania z wykorzystaniem punktu urojonego ostrza

144 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Kierunek punktu urojonego ostrza Kierunek urojonego ostrza od strony punktu środkowego, jest zależny od kierunku w czasie skrawania i dlatego musi być ustalony wcześniej, podobnie jak wartości korekcji. Kierunek ostrza urojonego można wybrać z ośmiu możliwości, przedstawionych wraz z odpowiadającymi im kodami na rysunku (a) poniżej. Na rysunku (a) przedstawiono zależność między narzędziem a położeniem startowym. Po wybraniu korekcji geometrii oraz korekcji zużycia: X G18 Y Z G17 Z X G19 Y 1 punkt urojony ostrza 2 punkt urojony ostrza 3 punkt urojony ostrza 4 punkt urojony ostrza 5 punkt urojony ostrza 6 punkt urojony ostrza 7 punkt urojony ostrza 8 punkt urojony ostrza Rys (a) Kierunek punktu urojonego ostrza

145 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Punkty urojone 0 i 9 są stosowane, kiedy punkt środkowy ostrza koliduje z położeniem startowym. Dla każdego numeru korekcji każdy numer punktu urojonego musi przyjąć wartość z adresu OFT. Numer 0 do 9 urojonego ostrza

146 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Numer korekcji i wartość korekcji Objaśnienia - Numer korekcji i wartość korekcji Wartość kompensacji promienia ostrza (Wartość promienia ostrza) Tabela (a) Numer kompensacji oraz wartość korekcji (przykład) Numer korekcji aż do: (Wartość kompensacji)::: (Kierunek punktu urojonego ostrza)::: - Polecenie wartości korekcji Numer kompensacji zostaje określony za pomocą kodu D. - Nastawianie zakresu wartości korekcji Zakres wartości, który może być ustawiony jako wartość kompensacji, jest jednym z następujących, w zależności od parametrów OFE, OFD, OFC, OFA (nr 5042#3 do nr 5042#0). Prawidłowy zakres kompensacji (zadawanie metryczne) OFE OFD OFC OFA Zakres ± mm ± mm ± mm ± mm ± mm Prawidłowy zakres kompensacji (zadawanie calowe) OFE OFD OFC OFA Zakres ± cala ± cala ± cala ± cala ± cala Wartość korekcji, zgodna z numerem korekcji 0, zawsze wynosi 0. Żadna wartość korekcji nie może zostać ustawiona z numerem korekcji równym

147 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Położenie przedmiotu obrabianego oraz polecenie przesunięcia W kompensacji promienia, położenie obrabianego przedmiotu musi być ustalone względem. Kod G Położenie detalu Tor G40 G41 G42 (Zakończenie) Strona prawa Strona lewa Przemieszczenie wzdłuż zaprogramowanego toru Przemieszczenie na lewą stronę zaprogramowanego toru Przemieszczenie na prawą stronę zaprogramowanego toru Narzędzie jest korygowane na przeciwległej stronie obrabianego przedmiotu. G42 Oś Y Oś Z Przedmiot obrabiany G41 Urojony punkt ostrza znajduje się na zaprogramowanym torze. G40 G40 Numer 1 do 8 urojonego ostrza 0 punkt urojony ostrza Rys (a) Położenie przedmiotu obrabianego

148 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Położenie obrabianego przedmiotu można zmienić, ustalając układ współrzędnych w sposób przedstawiony poniżej. Oś X Oś Z G41 (obrabiany przedmiot znajduje się po lewej stronie) Przedmiot obrabiany ADNOTACJA Jeżeli wartość kompensacji promienia ostrza jest ujemna, położenie przedmiotu obrabianego zmienia się. G42 (obrabiany przedmiot znajduje się po prawej stronie) Rys (b) Jeżeli położenie przedmiotu obrabianego zostało zmienione G40, G41 i G42 są modalne. W trybie G41 nie należy ustalać G41. W przeciwnym przypadku kompensacja nie będzie przebiegała prawidłowo. Z tego samego powodu w trybie G42 nie należy ustalać G42. Bloki trybu G41 lub G42, w których G41 lub G42 nie są ustalone, są wyrażane odpowiednio przez (G41) i (G42). UWAGA Jeżeli znak wartości kompensacji został zmieniony z plusa na minus i odwrotnie, wektor korekcji kompensacji promienia będzie odwrotny, ale kierunek ostrza nie zmienia się. Przy korzystaniu, w którym reguluje się urojone ostrze do punktu startu, nie zmieniać znaku wartości kompensacji dla założonego programu

149 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Objaśnienia - Przemieszczenie, kiedy położenie obrabianego przedmiotu nie ulega zmianie Kiedy narzędzie przesuwa się, jego ostrze zachowuje stały kontakt z obrabianym przedmiotem. (G42) (G42) (G42) (G42) (G42) (G42) Diagram w powiększeniu Rys (c) Przemieszczenie, kiedy położenie obrabianego przedmiotu nie ulega zmianie - Przemieszczenie, kiedy położenie obrabianego przedmiotu ulega zmianie Położenie obrabianego przedmiotu względem zmienia się w narożniku zaprogramowanego toru w sposób pokazany na poniższym rysunku. C Położenie detalu A G41 G42 Położenie detalu B A B C G41 G42 Rys (d) Przemieszczenie, kiedy położenie obrabianego przedmiotu ulega zmianie Chociaż w powyższym przypadku na prawo od zaprogramowanego toru nie znajduje się żaden przedmiot obrabiany, przyjmuje się jego istnienie dla ruchu od A do B. Położenie przedmiotu nie może być zmienione w bloku następującym po bloku rozruchowym. Jeżeli w przykładzie powyżej blok definiujący ruch od A do B byłby blokiem rozruchu, to tor nie byłby taki sam, jak pokazany

150 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Rozruch Blok, w którym tryb zmienia się z G40 na G41 lub G42, nazywa się blokiem rozruchu. G40 _; G41 _; (Blok rozruchu) W bloku rozruchowym następuje chwilowe przemieszczenie związane z korekcją. W bloku następującym po bloku rozruchu, ostrze jest umieszczone pionowo w stosunku do toru zaprogramowanego w bloku z położeniem startowym. G40 (G42) G42 (Rozruch) Rys (e) Rozruch - Koniec bloku korekcji Blok, w którym tryb ulega zmianie z G41 lub G42 na G40, nazywa się blokiem końca korekcji. G41 _; G40 _; (koniec bloku korekcji) Punkt środkowy ostrza przemieszcza się do położenia prostopadłego do programowanego toru narzędzi w bloku przed blokiem końca. Narzędzie jest umieszczone w punkcie końcowym w bloku końca korekcji (G40), jak pokazano poniżej. Poz. Końcowa (G42) G40 Rys (f) Koniec bloku korekcji

151 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Zmiana wartości kompensacji W zasadzie wartość kompensacji będzie zmieniona w trybie zakończenia w czasie wymiany narzędzi. Jeśli wartość kompensacji zostanie zmieniona w trybie korekcji, to zostanie obliczona wartość wektora w punkcie docelowym bloku, uwzględniająca nową wartość kompensacji określoną w tym samym bloku. Ta sama zasada ma zastosowanie, jeżeli kierunek urojonego punktu ostrza noża oraz wartość korekcji są zmienione. Obliczono na podstawie wartości kompensacji określonej w bloku N6. Obliczono na podstawie wartości kompensacji określonej w bloku N7. N7 N6 N8 Programowany tor Rys (g) Zmiana wartości kompensacji - Specyfikacja G41/G42 w trybie G41/G42 Jeżeli kod G41 oraz G42 jest ponownie zdefiniowany w trybie G41/G42, jest ustawiony pionowo względem toru zaprogramowanego w poprzednim bloku, w punkcie końcowym poprzedniego bloku. G42 (G42) (G42) (G18) G42 G91 Z X; Rys (h) Określenie G41/G42 w trybie G41/G42 W bloku, w którym po raz pierwszy zmieniono z G40 na G41/G42, podane powyżej pozycjonowanie punktu środkowego ostrza nie jest wykonywane

152 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Posuw, kiedy kierunek ruchu w bloku zawierającym polecenie G40 (koniec bloku korekcji) jest różny od kierunku obrabianego przedmiotu Jeżeli narzędzie ma zostać cofnięte w kierunku zadanym przez X i Z, kończąc kompensacje promienia ostrza na końcu obróbki w pierwszym bloku na rysunku (i), poniżej, należy zadać: G40 X_ Z_ I_ K_; przy czym muszą być nadane I i K, oznaczające kierunek przedmiotu obrabianego następnego bloku, który jest określony w trybie przyrostowym. I, K X, Z G40 Kierunek przemieszczenia (G42) G40 X_ Z_ I_ K_; Rys (i) Jeżeli określono I i K w tym samym bloku jako G40 Chroni to narzędzie przed wcięciem, jako pokazano na rysunku (j). X, Z G40 Bieżące polecenie przesunięcia (G42) G40 X_ Z_; Rys (j) Przypadek, w którym pojawia się wcięcie w tym samym bloku jako G40 Pozycja obrabianego przedmiotu, zdefiniowana adresami I oraz K jest taka sama, jak w poprzednim bloku. Określić I_K_; w tym samym bloku jako G40. Jeżeli określono w tym samym bloku jako G02 lub G03, zakłada się, że jest to punkt środkowy łuku. G40 X_ Z_ I_ K_; G02 X_ Z_ I_ K_; Kompensacja promienia Interpolacja kołowa Jeśli I lub K są zdefiniowane wraz z G40 w trybie anulowania, to I i K są ignorowane. Wartość występująca po I i K zawsze powinna być podana jako wartość promienia. G40 G01 X_ Z_; G40 G01 X_ Z_ I_ K_; Koniec trybu korekcji (I oraz k nie działają. )

153 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Przykład X <3> φ300 <1> <2> φ60 Z (tryb G40) <1> G42 G00 X60. 0; <2> G01 X120. 0 Z F10; <3> G40 G00 X300. 0 Z0 I40. 0 K-30. 0;

154 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Uwagi do kompensacji promienia Objaśnienia - Bloki bez polecenia ruchu, które określono w trybie korekcji <1> M05; Wyjście kodu M <2> S210; Wyjście kodu S <3> G04 X10. 0; Przerwa <4> G22 X; Ustawianie obszaru obróbki <5> G91 G01 X0; Posuw zerowy <6> G90; Tylko kod G <7> G10 L11 P01 R10. 0; Zmiana korekcji Jeżeli liczba takich bloków, określonych w sposób ciągły, wynosi więcej niż N-2 bloki (gdzie N jest liczbą bloków do odczytania w trybie kompensacji (parametr nr 19625)), przesuwa się do położenia pionowego w stosunku do tego bloku w punkcie końcowym bloku poprzedniego. Jeżeli odległość posuwu wynosi 0 (<5>), ma to zastosowanie nawet jeżeli został określony jeden blok. Programowany tor N6 Tor punktu środkowego ostrza N7 N8 N9 (Tryb G42) N6 G91 Z100. 0; N7 S21; N8 M04; U9 X Z100. 0; (Liczba bloków, które mają zostać odczytane w trybie korekcji = 3) Wcięcie może wystąpić dla powyższego kształtu. - Kompensacja promienia ostrza w czasie fazowania Ruch po kompensacji jest pokazany poniżej. (Tryb G42) G91 G01 Z-20. 0; X20. 0; (G42) Programowany tor (G41)

155 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Kompensacja promienia ostrza po wykonaniu zaokrąglenia naroży R Ruch po kompensacji jest pokazany poniżej. 0; (G42) Programowany tor (G41)

156 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KOMPENSACJI PROMIENIA NARZĘDZIA ORAZ SKRAWANIA Przegląd Poniższe wyjaśnienie odnosi kompensacji promienia skrawania, ale dotyczy również kompensacji promienia. - Strona wewnętrzna i zewnętrzna Jeśli kąt przecięcia dwóch torów ustalonych przez polecenia ruchu w dwóch blokach po stronie przedmiotu obrabianego, jest większy niż 180, nazywa się on "kątem wewnętrznym". Gdy kąt zawarty jest pomiędzy 0 a 180, nazywa się go "kątem zewnętrznym". Strona wewnętrzna Strona zewnętrzna Programowany tor Przedmiot obrabiany α Przedmiot obrabiany α Programowany tor 180 α 0 α<180 - Metoda połączenia krawędzi zewnętrznej Jeżeli narzędzie przesuwa się wokół zewnętrznej krawędzi w trybie kompensacji skrawania, możliwe jest określenie, czy połączyć wektory kompensacji z interpolacją liniową lub z interpolacją kołową, za pomocą parametru CCC (nr 19607#2). <1> Typ połączenia liniowego [Parametr CCC (nr 19607#2) = 0] Wektory są połączone za pomocą interpolacji liniowej. <2> Typ połączenia kołowego [Parametr CCC (nr 19607#2) = 1] Wektory są połączone za pomocą interpolacji liniowej

157 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Tryb anulowania - Rozruch Kompensacja skrawania przechodzi w tryb anulowania pod poniższymi warunkami. (System może nie przejść w tryb anulowania, zależnie od obrabiarki. ) <1> Natychmiastowo po włączeniu zasilania <2> Po naciśnięciu przycisku <RESET> na panelu MDI <3> Po zakończeniu programu za pomocą M02 lub M30 <4> Po pleceniu anulowania kompensacji skrawania (G40) W trybie anulowania wektor kompensacji przyjmuje wartość zero, a tor środka ostrza koliduje z torem zaprogramowanym. Program musi zakończyć się trybem anulowania. Jeśli program zakończy się w trybie kompensacji skrawania, to narzędzie nie będzie mogło być umieszczone w punkcie docelowym i zatrzyma się w miejscu oddalonym od tego punktu o moduł wektora kompensacji. Kiedy blok spełniający wszystkie następujące warunki zostanie wykonany w trybie anulowania, CNC przejdzie w tryb kompensacji skrawania. Sterowanie w czasie takiej operacji nosi nazwę rozruchu. <1> G41 lub G42 znajdują się w bloku lub będą ustalone dla przejścia CNC w tryb kompensacji skrawania. <2> 0 < Liczba kompensacji skrawania maksymalna liczba kompensacji <3> Pozycjonowanie (G00) lub tryb interpolacji liniowej (G01) <4> Zostało określone polecenie osi płaszczyzny kompensacji z przebytą drogą 0 (z wyjątkiem rozruchu typu C). Jeżeli rozruch określono w trybie interpolacji kołowej (G02, G03), pojawi się alarm PS0034. Jako operacja rozruchu, może zostać wybrany jeden z trzech typów A, B, C przez ustawienie parametru SUP (nr 5003#0) i parametru SUV (nr 5003#1) odpowiednio. Operację można wykonać, jeżeli narzędzie przesuwa się wokół wewnętrznej strony jedynie pojedynczego typu. Tabela (a) Rozruch/operacja anulowania SUV SUP Typ Przebieg 0 0 Typ A Wektor kompensacji jest wyjściowym, jeżeli jest on pionowy w stosunku do bloku, który jest kolejnym po bloku rozruchu oraz bloku, który poprzedza blok anulowania. Tor punktu środkowego G41 N2 Programowany tor N

158 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 SUV SUP Typ Przebieg 0 1 Typ B Wektor kompensacji jest wyjściowym, jeżeli jest on pionowy, w stosunku do bloku rozruchu oraz bloku anulowania. Wektor przecięcia jest również wyjściowym. Przecięcie Tor punktu środkowego G41 N2 Programowany tor N Typ C Jeżeli blok rozruchu oraz blok anulowania są blokami, bez ruchu, narzędzie przesuwa się zgodnie z wartością kompensacji promienia lub promienia skrawania, w kierunku pionowym do bloku kolejnego w stosunku do bloku rozruchu oraz bloku poprzedzającego blok anulowania. Przecięcie Tor punktu środkowego Programowany tor G41 N1 N2 N3 Programowany tor Dla bloku z ruchem, narzędzie przesuwa się zgodnie z ustawieniem SUP: Jeżeli wynosi on 0, ustawiany jest typ A, jeżeli 1, ustawiany jest typ B. - Wczytywanie polecenia zadawania w trybie kompensacji skrawania W trybie kompensacji skrawania, polecenia zadawania są odczytywane zwykle z trzech do ośmiu bloków, w zależności od ustawienia parametru (nr 19625) aby wykonać obliczenie przecięcia lub kontrolę kolizji, opisaną dalej, niezależnie czy bloki posiadają przesuw czy nie, aż zostanie wydane polecenie anulowania. Aby wykonać obliczenie przecięcia, niezbędne jest odczytanie przynajmniej dwóch bloków posiadających ruch. Aby wykonać kontrolę interferencji, niezbędne jest odczytanie przynajmniej trzech bloków posiadających ruch. Jako nastawa parametru (nr 19625), to jest, liczby bloków do odczytania, możliwe jest przewidzenie wcięcia (interferencji) dla większej liczby kolejnych poleceń. Jeżeli wzrasta w bloku do odczytania oraz analizuje, powoduje zwiększenie czasu czytania oraz analizowania

159 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Zakończenie (anulowanie) kompensacji skrawania W trybie kompensacji skrawania, kompensacja skrawania zostaje anulowana, jeżeli blok, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków, zostaje wykonany: <1> G40 jest określony. <2> D00 jest określony jako liczba kompensacji lub kompensacji skrawania. Jeżeli ma zostać wykonane anulowanie kompensacji skrawania, nie może być to polecenie przesunięcia kołowego (G02, G03). W innym przypadku pojawi się alarm. Jako operacja anulowania, może zostać wybrany jeden z trzech typów A, B, C przez odpowiednie ustawienie parametru SUP (nr 5003#0) i parametru SUV (nr 5003#1). Operację można wykonać, jeżeli narzędzie obraca się wokół wewnętrznej strony jedynie pojedynczego typu. - Znaczenie symboli W przedstawionych rysunkach zastosowano następujące symbole: S oznacza pozycję, w której pojedynczy blok jest wykonywany jednokrotnie. SS oznacza pozycję, w której pojedynczy blok jest wykonywany dwa razy. SSS oznacza pozycję, w której pojedynczy blok jest wykonywany trzy razy. L oznacza, że narzędzie przesuwa się wzdłuż linii prostej. C oznacza, że narzędzie przesuwa się wzdłuż łuku. r oznacza wartość kompensacji promienia skrawania Jeżeli przecięcie jest pozycją, w której programowane tory dwóch bloków kolidują ze sobą, po tym jak zostały zmienione r. oznacza środek

160 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Rozruch posuwu Kiedy tryb zakończenia korekcji zmienia się na tryb korekcji, narzędzie wykonuje posuw pokazany poniżej (rozruch): Objaśnienia - Posuw wokół boku wewnętrznego naroża (180 α) Liniowy Liniowy α Przedmiot obrabiany G42 r Programowany tor Punkt początkowy L S L Tor punktu środkowego Liniowy Kołowy α G42 r Przedmiot obrabiany L S C Punkt początkowy Tor punktu środkowego Programowany tor

161 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Przypadki, dla których blok rozruchu jest blokiem z ruchem oraz narzędzie przesuwa się wokół strony zewnętrznej pod kątem rozwartym (90 α<180) Tor w czasie rozruchu ma dwa typy A i B, wybierane za pomocą parametru SUP (nr 5003#0). Liniowy Liniowy Punkt początkowy L G42 α r Przedmiot obrabiany L Programowany tor Typ A Liniowy Kołowy S Punkt początkowy Tor punktu środkowego G42 α Liniowy Liniowy (Typ połączenia liniowego) Punkt początkowy L L G42 r S Tor punktu środkowego α r r C przed miot Przedmiot obrabiany Przedmiot obrabiany Programowany tor Programowany tor Typ B Liniowy Kołowy (Typ połączenia liniowego) L S Przecięcie L Punkt początkowy G42 α Tor punktu środkowego L r r Przedmiot obrabiany L Przecięcie S L C Tor punktu środkowego Programowany tor

162 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Liniowy Liniowy (Typ połączenia kołowego) Punkt początkowy G42 α L r r Przedmiot obrabiany Programowany tor Typ B Liniowy Kołowy (Typ połączenia kołowego) C S Punkt początkowy G42 α L Tor punktu środkowego L r r Przedmiot obrabiany C S C Tor punktu środkowego Programowany tor

163 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Przypadki, dla których blok rozruchu jest blokiem z ruchem oraz narzędzie przesuwa się wokół strony zewnętrznej pod kątem (α<90) Tor w czasie rozruchu ma dwa typy A i B, wybierane za pomocą parametru SUP (nr 5003#0). Liniowy Liniowy Punkt początkowy G42 α r L Przedmiot obrabiany Programowany tor Typ A Liniowy Kołowy S L Punkt początkowy Tor punktu środkowego G42 α L r Przedmiot obrabiany S C Tor punktu środkowego Programowany tor Liniowy Liniowy (Typ połączenia liniowego) L Punkt początkowy L r r α G42 Przedmiot obrabiany Programowany tor L Typ B Liniowy Kołowy (Typ połączenia liniowego) S L L L Tor punktu środkowego Punkt początkowy L r α G42 L S L r C Tor punktu środkowego Przedmiot obrabiany Programowany tor

164 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Liniowy Liniowy (Typ połączenia kołowego) L Punkt początkowy r G42 α Przedmiot obrabiany C r L Programowany tor Typ B Liniowy Kołowy (Typ połączenia kołowego) S L r G42 α Tor punktu środkowego Punkt początkowy C r Przedmiot obrabiany S C Tor punktu środkowego Programowany tor - Posuw wokół zewnętrznej strony liniowo liniowo pod kątem ostrym mniejszym od 1 stopnia (α<1) S L Tor punktu środkowego r L (G41) Programowany tor G41 Mniej, niż 1 stopień Punkt początkowy

165 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Blok bez zdefiniowanego posuwu w czasie rozruchu Dla typu A oraz B Jeśli takie polecenie jest ustalone w czasie rozruchu, wektor kompensacji nie zostanie utworzony. Narzędzie nie działa w bloku rozruchu. N7 SS N6 N8 S r Tor punktu środkowego G40; N6 X100. 0; N7 G41 X0; N8 Y; N9 Y X100. 0; N9 Programowany tor Dla typu C Narzędzie przesuwa się zgodnie z wartością kompensacji w kierunku pionowym do bloku z posuwem, który jest kolejny do bloku rozruchu. Bez przesuwu L S L α Programowany tor S Przecięcie Tor punktu środkowego

166 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Posuw w trybie korekcji narzędzi W trybie korekcji, wykonywana jest kompensacja dla poleceń pozycjonowania, oprócz interpolacji liniowych i kołowych. Jeżeli nie mogą być odczytane dwa lub więcej bloki z posuwem, ponieważ zostały określone kolejno bloki bez posuwu, takie jak polecenia niezależnych funkcji pomocniczych oraz przerwy, może pojawić się nadmierne lub niewystarczające skrawanie, ponieważ obliczenie kalkulacji jest błędne. Zakładając, że liczba bloków do odczytania w trybie kompensacji, która jest określona przez parametr (nr 19625), wynosi N, a liczba poleceń w N blokach bez przesunięcia, które zostały odczytane wynosi M, warunek, przy którym obliczenie przecięcia jest możliwe (N - 2) M. Przykładowo, jeżeli maksymalna liczba bloków do odczytania w trybie korekcji wynosi 5, obliczenie wcięcia jest możliwe, nawet gdy określono do trzech bloków bez posuwu. ADNOTACJA Warunek konieczny do kontroli interferencji, opisany później, różni się od tego warunku. Aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat, patrz wyjaśnienia kontroli kolizji. Jeżeli określono kod G oraz M, dla których anulowano buforowanie, nie może zostać odczytane żadne kolejne polecenie, przed wykonaniem tego bloku, niezależnie od ustawienia parametru (nr 19625). Może pojawić się nadmierne lub niewystarczające skrawanie, z powodu błędnego obliczenia przecięcia

167 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Posuw wokół wewnętrznej strony naroża (180 α) Liniowy Liniowy α Przedmiot obrabiany Programowany tor L S Przecięcie L Tor punktu środkowego Liniowy Kołowy α Przedmiot obrabiany Przecięcie S C L Tor punktu środkowego Programowany tor Kołowy Liniowy α Przedmiot obrabiany Programowany tor L C S Przecięcie Tor punktu środkowego Kołowy Kołowy α C S Przecięcie C Przedmiot obrabiany Tor punktu środkowego Programowany tor

168 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Posuw wokół wnętrza (α<1) nadmiernie długim wektorem, liniowy liniowy Przecięcie r Tor punktu środkowego Programowany tor r S Przecięcie r Także w przypadku łuku przechodzącego w linię prostą, linii prostej przechodzącej w łuk oraz łuku przechodzącego w łuk, należy opierać się na tej samej procedurze

169 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Posuw wokół zewnętrznej strony naroża o kącie rozwartym (90 α<180) Liniowy Liniowy (Typ połączenia liniowego) α Przedmiot obrabiany L Programowany tor S Przecięcie C Tor punktu środkowego Liniowy Kołowy (Typ połączenia liniowego) α L r Przedmiot obrabiany Kołowy Liniowy (Typ połączenia liniowego) S L Przecięcie Tor punktu środkowego C Programowany tor α Przedmiot obrabiany Kołowy Kołowy (Typ połączenia liniowego) r C L Przecięcie S α L Programowany tor Tor punktu środkowego Programowany r tor C Tor punktu L środkowego S L Przecięcie r C Przedmiot obrabiany

170 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Liniowy Liniowy (Typ połączenia kołowego) α Przedmiot obrabiany L r r L Programowany tor C S Tor punktu środkowego Liniowy Kołowy (Typ połączenia kołowego) α L r r Przedmiot obrabiany C S C Kołowy Liniowy (Typ połączenia kołowego) Tor punktu środkowego α Programowany tor Przedmiot obrabiany C r C S r L 6 Programowany tor Tor punktu środkowego Kołowy Kołowy (Typ połączenia kołowego) α Programowany tor Tor punktu środkowego C r C S r C Przedmiot obrabiany

171 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Posuw wokół zewnętrznej strony naroża o kącie ostrym (α<90) Liniowy Liniowy (Typ połączenia liniowego) L L r r α Przedmiot obrabiany Programowany tor L Liniowy Kołowy (Typ połączenia liniowego) S L L L Tor punktu środkowego Kołowy Liniowy (Typ połączenia liniowego) L L S L C Tor punktu środkowego r r α Przedmiot obrabiany Programowany tor C L r r α Przedmiot obrabiany Programowany tor L L S L Tor punktu środkowego Kołowy Kołowy (Typ połączenia liniowego) C L r r α Przedmiot obrabiany L S L C Tor punktu środkowego Programowany tor

172 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Liniowy Liniowy (Typ połączenia kołowego) L r α Przedmiot obrabiany C r L Programowany tor Liniowy Kołowy (Typ połączenia kołowego) L S Tor punktu środkowego r α C r Przedmiot obrabiany Kołowy Liniowy (Typ połączenia kołowego) S C Tor punktu środkowego Programowany tor C r α Przedmiot obrabiany C S r L Programowany tor Tor punktu środkowego Kołowy Kołowy (Typ połączenia kołowego) C r α C r Przedmiot obrabiany Tor punktu środkowego S C Programowany tor

173 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Kiedy stanowi to wyjątek Łuk, którego punkt końcowy nie leży na łuku Jeżeli koniec linii prowadzącej do łuku nie jest na łuku, jak pokazano na przykładzie poniżej, system zakłada, że kompensacja skrawania została przeprowadzona z uwzględnieniem urojonego okręgu o tym samym środku co łuk i w związku z tym jest pomijany ustalony punkt końcowy. W oparciu o takie założenie system tworzy wektor i przeprowadza kompensację. Taki sam opis ma zastosowanie w odniesieniu do posuwu między dwoma torami kołowymi. Zakończenie łuku Przedmiot obrabiany Okrąg urojony Programowany tor r C Środek łuku L r L S r L Tor punktu środkowego Brak przecięcia wewnętrznego Jeżeli wartość kompensacji promienia lub promienia skrawania jest wystarczająco niska, to dwa kołowe tory punktów środkowych, wytyczone po kompensacji, przetną się w położeniu (P). Przecięcie P może się pojawić, jeżeli podano za wysoką wartość kompensacji promienia lub promienia skrawania. W razie stwierdzenia takiej sytuacji, na końcu poprzedniego bloku zostanie włączony alarm PS0033, a narzędzie zatrzyma się. W poniższym przykładzie tory punktu środkowego promienia, poprowadzone wzdłuż łuków A i B, przetną się w P, kiedy jako kompensacja promienia lub promienia zostanie podana odpowiednio niska wartość. Jeżeli zostanie podana zbyt duża wartość, przecięcie to nie wystąpi. Kiedy wartość kompensacji promienia ostrza lub promienia skrawania jest duża Kiedy wartość kompensacji promienia ostrza lub promienia skrawania jest mała Środek łuku B Programowany tor r Pojawia się alarm i narzędzie zatrzymuje się r Środek łuku A Łuk A P Łuk B

174 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Jeżeli środek łuku pokrywa się z punktem startowym lub końcowym Jeżeli środek łuku pokrywa się z położeniem punktu startu lub punktu końcowego, zostanie wyświetlony alarm PS0041, a narzędzie zatrzyma się w punktu startu poprzedniego bloku łuku. Tor punktu środkowego N5 N6 Wyświetlany jest alarm i narzędzie zatrzymuje się N7 (G41) N5 G91 G01 X50. 0; N6 X50. 0; N7 G02 X100. 0 I0 J0; N8 G01 Y; Programowany tor N8 - Zmiana kierunku kompensacji w trybie kompensacji Kierunek korekcji jest ustalony kodami G (G41 i G42) w przypadku promienia lub promienia skrawania, a znak kompensacji promienia ostrza jest następujący. Znak kompensacji + Kod G G41 Korekcja Korekcja lewostronna prawostronna G42 Korekcja Korekcja prawostronna lewostronna Kierunek korekcji można zmienić w trybie korekcji. Jeśli kierunek korekcji zmienia się w bloku, to w miejscu przecięcia toru punktu środkowego w tym bloku z torem punktu środkowego w poprzednim bloku jest generowany wektor. Zmiana taka nie jest jednak możliwa w bloku rozruchowym i w bloku następującym bezpośrednio po nim

175 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Tor punktu środkowego z przecięciem Liniowy Liniowy G42 Przedmiot obrabiany S Przecięcie L Programowany tor r L r G41 Tor punktu środkowego Przedmiot obrabiany Liniowy Kołowy C Kołowy Liniowy Przedmiot obrabiany Programowany tor Tor punktu środkowego r G42 L Przedmiot obrabiany Przecięcie S r G41 Przedmiot obrabiany Programowany tor G42 Tor punktu środkowego r C S Przecięcie L r G41 Przedmiot obrabiany Kołowy Kołowy Przedmiot obrabiany G42 C Programowany tor r r G41 C Tor punktu środkowego S Przecięcie Przedmiot obrabiany

176 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Tor punktu środkowego bez przecięcia Jeśli w czasie zmiany kierunku korekcji w bloku A do bloku B za pomocą G41 i G42 przecięcie ze skorygowanym torem nie jest wymagane, to w punkcie startowym bloku B zostanie utworzony wektor normalny do bloku B. Liniowy Liniowy S L Programowany tor Przedmiot obrabiany G42 r (G42) L A r G41 B Tor punktu środkowego L S G42 Przedmiot obrabiany Programowany tor G41 r Tor punktu środkowego L S Liniowy Kołowy Przecięcie S L L Tor punktu środkowego (G41) (G41) A r G42 B Programowany tor S Kołowy Kołowy C Łuk, którego położenie końcowe nie leży na łuku Programowany tor C S (G42) r G41 (G42) r r C Tor punktu środkowego L S L Punkt środkowy Punkt środkowy

177 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Długość toru punktu środkowego większa niż obwód koła Taka sytuacja normalnie nie powinna wystąpić. Jeśli jednak G41 i G42 zostaną zmienione, lub jeśli wydano polecenie G40 z adresami I, J i K, opisana sytuacja może się zdarzyć. W przypadku przedstawionego kształtu kompensacja nie jest wykonywana z więcej, niż jednym obwodem koła: łuk jest tworzony od P 1 do P 2, jak pokazano na rysunku. W zależności od okoliczności może być wyświetlony alarm przez opisane później "Sprawdzanie interferencji". Aby wykonać okrąg o więcej, niż jednym obwodzie, należy go ustalić w segmentach. Tor punktu środkowego Programowany tor N5 N7 P1 P2 (G42) N5 G01 G91 X500. 0 Y; N6 G41 G02 J; N7 G42 G01 X500. 0 Y700. 0; N

178 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Kompensacja długości przy użyciu kodu G w trybie korekcji narzędzi Wektor korekcji można tak ustawić, że utworzy kąt prosty z kierunkiem posuwu w poprzednim bloku, niezależnie od obrabiania strony wewnętrznej lub zewnętrznej, za pomocą niezależnego zdefiniowania kodu G kompensacji (G41 i G42) w trybie korekcji. Jeśli kod ustawiono w poleceniu przesunięcia kołowego, nie uzyska się poprawnego ruchu kołowego. Jeśli można się spodziewać zmiany kierunku korekcji za pomocą polecenia kompensacji skrawania kodu G (G41, G42), należy zapoznać się z rozdziałem "Zmiana kierunku kompensacji w trybie korekcji". Liniowy Liniowy Tryb G42 Blok ustalony za pomocą G42 Tor punktu środkowego L r S L Przecięcie Kołowy Liniowy Blok ustalony za pomocą G42 Tryb G42 C r S Przecięcie L Programowany tor

179 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Polecenie czasowego anulowania wektora korekcji Podczas trybu korekcji, jeżeli zadano G92 (nastawienie układu współrzędnych przedmiotu obrabianego) lub G52 (nastawienie miejscowego układu współrzędnych), wektor korekcji jest czasowo anulowany, dlatego tryb korekcji zostaje automatycznie odtworzony. W takim przypadku narzędzie przemieszcza się bezpośrednio z punktu przecięcia do punktu, w którym wektor jest wyłączony, bez uwzględniania przemieszczenia korekcyjnego. Po odtworzeniu trybu korekcji, narzędzie przesuwa się bezpośrednio do punktu przecięcia. Tor punktu środkowego L S L L S L N5 N6 S N8 Programowany tor N7 (G41) N5 G01 X700. 0 Y300. 0; N6 X600. 0 Y; N7 G92 X200. 0; N8 G01 X800. 0 Y400. 0; Blok G92 Przed określeniem poleceń: G28 (powrót do punktu referencyjnego), G29 (przesunięcie z punktu referencyjnego), G30 (drugi, trzeci, czwarty powrót do punktu referencyjnego), G30. 1 (powrót do zmiennego punktu referencyjnego) oraz G53 (wybór układu współrzędnych maszyny), anulować tryb korekcji, za pomocą polecenia G40. Jeżeli wykonano próbę jednego z poleceń w trybie korekcji, wektor korekcji czasowo znika

180 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Jeżeli określono I, J, K w trybie bloku G00/G01 W czasie startu kompensacji skrawania lub trybu, przez określenie I, J, K w trybie pozycjonowania (G00) lub w trybie bloku interpolacji liniowej (G01), możliwe jest ustawienie wektora kompensacji w punkcie końca bloku, w kierunku poziomym, w stosunku do tego określonego przez I, J, K. Umożliwia to umyślną zmianę kierunku kompensacji. Wektor typu IJ (płaszczyzna XY) Poniżej wyjaśniono tworzenie wektora kompensacji (wektor typu IJ), na płaszczyźnie kompensacji XY (tryb G17). (Te same wyjaśnienia dotyczą wektora typu KI, na płaszczyźnie G18 oraz wektora typu JK, na płaszczyźnie G19. ) Jak pokazano na poniższym rysunku, wektor kompensacji nastawia się (wektor typu IJ), jako wektor o wielkość równą wartości kompensacji i pionowej w stosunku do kierunku określonego przez I oraz J, bez wykonania obliczenia przecięcia na zaprogramowanym torze. I oraz J mogą zostać określone, zarówno w punkcie startu kompensacji skrawania, jak i w tym trybie. Jeżeli zostały one określone na początku kompensacji, każdy typ rozruchu, ustawiony za pomocą odpowiedniego parametru będzie nieprawidłowy, a nastawiony zostanie wektor typu IJ. Kierunek wektora korekcji W trybie G41, kierunek określony przez I, J, K, nastawiony jest jako urojony kierunek posuwu, a utworzony zostaje wektor korekcji w kierunku pionowym do tego kierunku i po stronie lewej. Wektor kompensacji I, J, K W trybie G42, kierunek określony przez I, J, K, nastawiony jest jako urojony kierunek posuwu, a utworzony zostaje wektor korekcji w kierunku pionowym do tego kierunku i po stronie prawej. I, J, K Wektor kompensacji

181 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Przykład Jeżeli określono I oraz J ma początku kompensacji (z przesuwem) (G40) N10 G91 G41 X100. 0 I1 D1; N20 G04 X1000; N30 G01 F1000; N40 S300; N50 M50; N60 X150. ; N10 N50 N40 N30 N20 D1 N60 Tor punktu środkowego Programowany tor Uwaga) dla N10, określony został wektor o rozmiarze D1 w kierunku pionowym do osi X, za pomocą I1. Jeżeli określono I oraz J ma początku kompensacji (bez przesuwu) (G40) N10 G41 I1 D1; N20 G91 X100. Y100. ; N30 X150. ; Uwaga) dla N10, określony został wektor o rozmiarze D1 w kierunku pionowym do osi X, za pomocą I1. D1 N20 N10 N30 Tor punktu środkowego promienia Programowany tor Jeżeli określono I oraz J ma początku kompensacji (z przesuwem) (G17 G41 G91 D1) N10 G00 X150. J50. ; N20 G02 I50. ; N30 G00 X-150. ; Uwaga) dla N10, określony został wektor o rozmiarze D1 w kierunku pionowym do osi Y, za pomocą J50. N10 N30 (I, J) <2> <1> <2> N20 <1> Wektor typu IJ <2> Wektor określony za pomocą obliczenia przecięcia Tor punktu środkowego Programowany tor Tor określony za pomocą obliczenia przecięcia

182 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Jeżeli I oraz J zostały określone w bloku bez przesunięcia w trybie kompensacji Rozruch/anulowanie typu C N10 G41 D1 G01 F1000; N20 G91 X100. ; N30 I10. ; N40 X150. ; N50 G40; N20 N30 S S (I, J) N40 Tor punktu środkowego N50 Programowany tor D1 N10 Ograniczenia Jeżeli określono wektor typu IJ, może pojawić się interferencja, tylko dla tego wektora, w zależności od kierunku. Jeżeli pojawi się, nie będzie alarmu interferencji lub nie zostanie wykonane uchylenie interferencji. Dlatego może pojawić się wcięcie. Rozruch/anulowanie Typ C N10 G42 D1 F1000; N20 G91 X100. ; N30 X100. Y-100. I10. ; N40 X100. ; N50 G40; Programowany tor N10 Tor punktu środkowego N20 N30 Wcięcie (I, J) N40 N50 - Blok bez posuwu W następujących blokach nie występuje posuw. W takich blokach narzędzie nie wykona przemieszczenia, nawet jeśli obowiązuje kompensacja. M05;: Wyjście kodu M S21;: Wyjście kodu S G04 X10. 0;: Przerwa G22 X;: Ustawianie obszaru obróbki G10 L11 P01 R10. 0;: Ustawienie/zmiana wartości kompensacji (G17) Z200. 0;: Polecenie przesunięcia nie zawiera płaszczyzny korekcji. G90;, O10;, N20;: Jedynie kody G, O, N G91 X0;: Odległość przemieszczenia wynosi zero

183 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Blok bez zdefiniowanego posuwu w trybie korekcji narzędzi Chyba, że liczba takich bloków bez przesunięcia, określonych w sposób ciągły, wynosi więcej niż N-2 bloki (gdzie N jest liczbą bloków do odczytania w trybie kompensacji (parametr nr 19625)) w trybie kompensacji, wektor i tor punktu środkowego będą, takie jak zwykle. Blok jest wykonywany w trybie zatrzymania pojedynczego bloku. N6 G91 X100. 0; N7 G04 X10. 0; N8 X100. 0; N7 N8 Programowany tor N6 L L Tor punktu środkowego SS Tu jest wykonywany blok N7. Dla polecenia osi, dla którego odległość przemieszczenia wynosi zero, zostanie utworzony wektor, o rozmiarze równym wartości kompensacji, pionowo do kierunku ruchu w poprzednim bloku, nawet jeżeli liczba bloku wynosi 1. Uwaga - określenie takiego polecenia może spowodować wcięcie. 0; N7 X0; N8 X100. 0; N7 N8 Programowany tor N6 L SS L Tor punktu środkowego W trybie korekcji, liczba bloków bez przemieszczenia określonych kolejno, nie może przekraczać N-2 (gdzie N jest liczbą bloków do odczytania w trybie korekcji (parametr (nr 19625)). W przeciwnym przypadku w poprzednim bloku jest tworzony wektor w kierunku posuwu, którego długość jest równa wartości korekcji, przez co może wystąpić wcięcie. 0; N7 S21; N8 G04 X10. 0; N9 X100. 0; (Liczba bloków, które mają zostać odczytane w trybie korekcji = 3) N6 L N7, N8 N9 Programowany tor L Tor punktu środkowego SSS Tu są wykonywane bloki N7 i N

184 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Jeżeli określono kod M/G, który znosi buforowanie Jeżeli określono kod M/G, który znosi buforowanie w trybie korekcji, nie można odczytać i analizować kolejnych bloków, niezależnie od liczby bloków do odczytania w trybie korekcji, która jest określona za pomocą parametru (nr 19625). Następnie, obliczenie przecięcia oraz kontrola kolizji, opisane później, nie są możliwe. Jeżeli pojawia się, może pojawić się wcięcie, ponieważ wydany został wektor pionowy, zaraz w następnym bloku. Jeżeli nie określono kodu M (M50), który znosi buforowanie (G42) N5 G91 G01 X40. 0 Y40. 0; N6 X40. 0;:: N5 L N6 L S Przecięcie Programowany tor Tor punktu środkowego Jeżeli określono kod M (M50), który znosi buforowanie (G42) N5 G91 G01 X40. 0; N6 M50; N7 X40. 0;:: N5 L N6 N7 Programowany tor L Tor punktu środkowego SS Tu jest wykonywany blok N

185 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Przemieszczenie krawędziowe Jeśli na końcu bloku są tworzone dwa lub więcej wektorów korekcji, to narzędzie przemieszcza się liniowo od jednego wektora do następnego. Ruch taki nazywa się przemieszczeniem krawędziowym. Jeżeli wektory prawie pokrywają się ze sobą (odległość przemieszczania krawędziowego pomiędzy wektorami oceniana jest jako krótka, w związku z ustawieniem parametru (nr 5010)), nie zostaje wykonane przemieszczenie krawędziowe. W takim przypadku, wektor do punktu zatrzymania pojedynczego bloku ma pierwszeństwo i pozostaje, podczas gdy inne wektory są ignorowane. Umożliwia to ignorowanie bardzo małych ruchów, powstających z wykonania kompensacji skrawania, i przez to ochronę zmiany prędkości w wyniku przerwania buforowania. Wektor ten jest ignorowany, jeżeli V X V limit i V Y V limit V X r S V Y Tor punktu środkowego N1 N1 N2 r Wektor do punktu zatrzymania pojedynczego bloku pozostaje, nawet jeżeli V X V limit i V Y V limit. Programowany tor V limit jest określona za pomocą ustawienia parametru (nr 5010). Jeżeli wektory nie są oceniane, jako prawie jednakowe (dlatego nie są kasowane), wykonany jest ruch obrotu dookoła krawędzi. Przemieszczanie krawędziowe, które poprzedza punkt zatrzymania pojedynczego bloku, należy do bloku poprzedniego, podczas gdy przemieszczanie krawędziowe, które następuje po punkcie zatrzymania pojedynczego bloku, należy do bloku drugiego Ten ruch należy do bloku N6, w ten sposób szybkość posuwu jest równa prędkości w bloku N6. S Ten ruch należy do bloku N7, w ten sposób szybkość posuwu jest równa prędkości w bloku N7. N6 N7 Jeżeli jednak tor w następnym bloku jest półkolisty lub więcej, niż półkolisty, to powyższa funkcja nie jest wykonywana

186 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Powód jest następujący: N4 G41 G91 G01 X150. 0; N5 X150. 0; N6 G02 J; N7 G01 X150. 0 Y; N8 G40 X150. 0 Y; P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 N 5 N 7 N 4 N 8 Programowany tor N 6 Tor punktu środkowego Jeśli wektor nie zostanie pominięty, to tor jest następujący: P 1 P 2 P 3 (Koło) P 4 P 5 P 6 Jeżeli odległość pomiędzy P 2 oraz P 3 jest nieznaczna, punkt P 3 nie jest brany pod uwagę. Z tego powodu tor jest następujący: P 2 P 4 Skrawanie obwodowe w bloku N6 jest ignorowane. - Przerwanie operacji ręcznej Dla operacji ręcznej podczas trybu korekcji, patrz "WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE funkcji manualnej bezwzględnej. "

187 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Posuw w zakończeniu trybu korekcji narzędzi Objaśnienia - Jeżeli blok anulowania jest blokiem z przesunięciem, narzędzie przesuwa się wokół wnętrza (180 α) Liniowy Liniowy Przedmiot obrabiany α Programowany tor r G40 Tor punktu środkowego L S L Kołowy Liniowy α Programowany tor Przedmiot obrabiany C r S G40 Tor punktu środkowego L

188 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Jeżeli blok anulowania jest blokiem z ruchem oraz narzędzie przesuwa się wokół strony zewnętrznej pod kątem rozwartym (90 α < 180) Tor ma dwa typy A i B, wybierane za pomocą parametru SUP (nr 5003#0). Liniowy Liniowy Przedmiot obrabiany α G40 Programowany tor r L Typ A Kołowy Liniowy Tor punktu środkowego L S G40 α Przedmiot obrabiany r L Programowany tor S C Tor punktu środkowego Liniowy Liniowy (Typ połączenia liniowego) Przedmiot obrabiany α G40 Programowany tor r L Typ B Kołowy Liniowy (Typ połączenia liniowego) Tor punktu środkowego Przecięcie G40 α S L Przedmiot obrabiany r r L Programowany tor S C Przecięcie L L Tor punktu środkowego

189 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Liniowy Liniowy (Typ połączenia kołowego) Przedmiot obrabiany α G40 Programowany tor r L Typ B Kołowy Liniowy (Typ połączenia kołowego) Tor punktu środkowego G40 α C S L Przedmiot obrabiany C r C r S Programowany tor Tor punktu środkowego

190 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Jeżeli blok anulowania jest blokiem z ruchem oraz narzędzie przesuwa się wokół strony zewnętrznej pod kątem ostrym (α<90) Tor ma dwa typy A i B, wybierane za pomocą parametru SUP (nr 5003#0). Liniowy Liniowy Przedmiot obrabiany L α G40 Programowany tor G42 r Typ A Kołowy Liniowy Tor punktu środkowego L S L G40 α Przedmiot obrabiany G42 r C S Programowany tor Tor punktu środkowego Liniowy Liniowy (Typ połączenia liniowego) L Przedmiot obrabiany Programowany tor G40 α r r L S L Typ B Kołowy Liniowy (Typ połączenia liniowego) Tor punktu środkowego L L L α r L Przedmiot obrabiany r L S C L Programowany tor Tor punktu środkowego

191 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Liniowy Liniowy (Typ połączenia kołowego) L Przedmiot obrabiany G40 α r S Programowany tor r C Typ B Kołowy Liniowy (Typ połączenia kołowego) Tor punktu środkowego L L S α r Przedmiot obrabiany r C C S Programowany tor Tor punktu środkowego - Jeżeli blok anulowania jest blokiem z ruchem oraz narzędzie przemieszcza się wokół wnętrza pod kątem ostrym - 1 stopień lub mniej w liniowy liniowy sposób (α 1) S L Tor punktu środkowego r L (G42) Programowany tor G40 1 lub mniej

192 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Blok bez posuwu ustalony wraz z końcem kompensacji Dla typu A oraz B W bloku poprzedzającym blok anulowania, utworzono wektor o wielkości równej wartości kompensacji promienia ostrza lub skrawania w kierunku pionowym. Narzędzie nie działa w bloku anulowania. Pozostałe wektory zostają anulowane za pomocą kolejnego polecenia ruchu. 0; N7 G40; N8 X130. 0; N7 N8 Programowany tor N6 L SS L Tor punktu środkowego Dla typu C Narzędzie przesuwa się o wartość kompensacji w kierunku pionowym do bloku poprzedzającego blok anulowania. Programowany tor α Tor punktu środkowego S L G40 (bez przemieszczenia) S L

193 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Blok zawierający G40 i I_J_K Poprzedni blok zawiera G41 lub G42 Jeśli blok G41 lub G42 poprzedza blok, w którym ustalono G40 oraz I_, J_, K_, to system zakłada, że tor zaprogramowano jako tor z położenia docelowego wynikającego z poprzedniego bloku, prowadzący do wektora opisanego przez (I, J), (I, K) lub (J, K). Kierunek kompensacji jest dziedziczony z poprzedniego bloku. N1 (tryb G42); N2 G40 Xa Yb I_ J_; W bloku N1 środek promienia ostrza przemieszcza się w kierunku P. W bloku N2 promień ostrza przemieszcza się w kierunku E. E (a, b) (I, J) P N2 G40 Tor punktu środkowego r S N1 r (G42) Programowany tor Przedmiot obrabiany W takim przypadku należy zauważyć, że w CNC znajduje się przecięcie toru niezależnie od tego, czy ustalono obróbkę strony zewnętrznej, czy wewnętrznej. E P G40 Tor punktu środkowego S r Programowany tor r (G42) (I, J) Jeśli przecięcie nie jest możliwe do uzyskania, narzędzie zajmuje położenie normalne względem poprzedniego bloku, na jego końcu. P S r r (G42) G40 E Tor punktu środkowego Programowany tor (I, J)

194 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Długość toru punktu środkowego większa niż obwód koła W poniższym przykładzie narzędzie nie śledzi koła więcej, niż jeden raz. Przemieszcza się wzdłuż łuku od P 1 do P 2. Funkcja kontroli interferencji, opisana poniżej, może wywołać alarm. Aby narzędzie mogło śledzić koło więcej, niż jeden raz, należy zaprogramować dwa lub więcej łuków. Tor punktu środkowego P 1 Programowany tor N7 P 2 N5 (G41) N5 G01 G91 X100. 0; N6 G02 J-60. 0; N7 G40 G01 X50. 0 I-10. 0 J-10. 0; (I, J) N

195 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Zapobieganie wcięciu przy kompensacji promienia lub promienia skrawania Objaśnienia - Obróbka rowka mniejszego niż średnica Z uwagi na to, że kompensacja wymusza przesunięcie toru punktu środkowego w kierunku przeciwnym do zaprogramowanego, wystąpi wcięcie. W takim przypadku zostanie wyświetlony alarm i CNC zatrzyma się na początku bloku. Tor punktu środkowego Programowany tor Przedmiot obrabiany Wyświetlany jest alarm i przebieg zatrzymuje się Wcięcie, jeśli przebieg nie zatrzyma się Rys (a) Obróbka rowka mniejszego niż średnica

196 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Obróbka stopnia mniejszego, niż promień ostrza Dla kształtu, w którym krok przedmiotu obrabianego został określony za pomocą łuku, tor punktu środkowego będzie, jak pokazano na rysunku (b). Jeżeli krok jest mniejszy niż promień ostrza, tor punktu środkowego jest zwykle kompensowany jak pokazano na rysunku (c) może być w kierunku przeciwnym do programowanego toru. W takim przypadku pierwszy wektor zostanie zignorowany, a narzędzie przesunie się liniowo do następnego położenia wektora. Operacja pojedynczego bloku jest w tym punkcie zatrzymywana. Jeśli obróbka nie przebiega w trybie pojedynczego bloku, proces cykliczny jest kontynuowany. Jeśli obróbka jest liniowa, alarm nie zostanie wyświetlony i obróbka będzie przebiegała prawidłowo. Pozostanie jednak fragment nieobrobiony. Tryb zatrzymania pojedynczego bloku S S Tor punktu środkowego Programowany tor Przedmiot obrabiany Środek łuku Rys (b) Obróbka stopnia większego niż promień Przemieszczenie liniowe S Tryb zatrzymania pojedynczego bloku Tor punktu środkowego Obrany tor, jeżeli wektor nie został zignorowany Pierwszy wektor jest ignorowany Przedmiot obrabiany Łuk Programowany tor Środek łuku Wystąpi wcięcie, jeśli pierwszy wektor nie zostanie zignorowany. Narzędzie przesuwa się liniowo. Rys (c) Obróbka stopnia mniejszego niż promień

197 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Rozpoczęcie kompensacji i skrawania wzdłuż osi Z Zazwyczaj stosuje się taką metodę, że po rozpoczęciu obróbki narzędzie przesuwa się wzdłuż osi Z po uaktywnieniu kompensacji (zwykle płaszczyzna XY) w pewnej odległości od obrabianego przedmiotu. W powyższym przypadku, jeżeli zachodzi potrzeba przemieszczenia wzdłuż osi Z na szybki posuw i posuw skrawania, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. Rozważmy poniższy program, zakładając, że liczba bloków do odczytania w trybie kompensacji skrawania (parametr (nr 19625)) wynosi 3. N1 G91 G00 G41 X500. 0 Y500. 0 D1; N3 G01 Z F100; N6 Y F200; Po kompensacji N6 Przedmiot obrabiany N3: Plecenie przesunięcia dla osi Z (jeden blok) N1 W przykładowym programie przedstawionym powyżej w czasie wykonywania bloku N1, bloki N3 i N6 też są wczytywane do pamięci bufora i na podstawie ich wzajemnych zależności jest wykonywana kompensacja, jak pokazano na rysunku powyżej. Następnie, załóżmy, że N3 (polecenie ruchu dla osi Z) jest podzielony na N3 oraz N5. 0 D1; N3 G01 Z; N5 G01 Z-50. 0 F100; N6 Y F200; Po kompensacji Przedmiot obrabiany N6 N3, N5:Polecenie przesunięcia dla osi Z (dwa bloki) N1 Wówczas, ponieważ liczba bloków do odczytania wynosi 3, bloki do N5 mogą zostać odczytane na początku kompensacji N1, ale blok N6 nie może zostać odczytany. Dlatego, kompensacja jest wykonywana jedynie na podstawie informacji bloku N1, a wektor pionowy jest tworzony na końcu bloku startu kompensacji. Zwykle, pojawia się wcięcie, jak pokazano na powyższym rysunku

198 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 W takim przypadku, możliwa jest ochrona przed wcięciem przez uprzednie określenie polecenia z dokładnie tym samym kierunkiem, jako kierunkiem postępu przed przemieszczeniem wzdłuż osi Z, po przesunięciu wzdłuż osi Z, przy zachowaniu powyższej zasady. 0 D1; N2 Y100. 0; N3 Z; N5 G01 Z-50. 0 F100; N6 Y F200; Po kompensacji N6 Przedmiot obrabiany N2 N3, N5: Polecenie przesunięcia dla osi Z (2 bloki) N1 Ponieważ blok o numerze N2 ma polecenie jazdy w tym samym kierunku co blok o numerze N6, następuje prawidłowa kompensacja. Alternatywnie, możliwa jest ochrona przed wcięciem w ten sam sposób, przez określenie wektora typu IJ, z takim samym kierunkiem, jak kierunek postępu w bloku rozruchu, jak w N1 G91 G00 G41 X500. Y500. I0 J1 D1;, po przesunięciu wzdłuż osi Z

199 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Kontrola interferencji Wcięcie nosi nazwę interferencji. Funkcja kontroli interferencji służy do wcześniejszego sprawdzenia występowania wcięcia. Nie można jednak za pomocą tej funkcji sprawdzić wszystkich warunków interferencji. Kontrola interferencji jest wykonywana nawet, jeśli wcięcie nie występuje. Objaśnienia - Warunek, pod którym możliwa jest kontrola interferencji Aby wykonać kontrolę interferencji, niezbędne jest odczytanie przynajmniej trzech bloków posiadających ruch. Jeżeli nie mogą być odczytane trzy lub więcej bloki z posuwem, ponieważ zostały określone kolejno bloki bez posuwu, takie jak niezależne funkcje pomocnicze oraz przerwa, może pojawić się nadmierne lub niewystarczające skrawanie, ponieważ kontrola kolizji jest błędna. Zakładając, że liczba bloków do odczytania w trybie kompensacji, która jest określona przez parametr (nr 19625), wynosi N, a liczba poleceń w N blokach bez przesunięcia, które zostały odczytane wynosi M, warunek, przy którym kontrola kolizji jest możliwa (N - 3) M. Przykładowo, jeżeli maksymalna liczba bloków do odczytania w trybie korekcji wynosi 8, kontrola kolizji jest możliwa, nawet gdy określono do pięciu bloków bez posuwu. W takim przypadku, trzy bloki graniczące mogą zostać sprawdzone pod względem interferencji, ale żadna kolejna interferencja, która się może pojawić, nie może być wykryta. - Metoda kontroli interferencji Dostępne są dwie metody kontroli interferencji, kontrola kierunku oraz kontrola kąta kołowego. Parametr CNC (nr 5008#1) i parametr CNV (nr 5008#3) są stosowane do określenia, czy uaktywnić te metody. Parametr CNV Parametr CNC Przebieg 0 0 Kontrola interferencji jest możliwa, a kontrola kierunku i kontrola kąta kołowego może zostać wykonana. 0 1 Kontrola interferencji jest możliwa, a wykonana jest jedynie kontrola kąta kołowego. 1 Kontrola interferencji jest nieaktywna. ADNOTACJA Nie ma ustawień dla wykonania jedynie kontroli kierunku

200 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Referencja interferencji <1> (kontrola kierunku) Zakładając, że liczba bloków do odczytania podczas kompensacji skrawania wynosi N, najpierw wykonywana jest kontrola na podstawie grupy wektora kompensacji obliczonej w (blok 1 - blok 2), do wprowadzenia w tym czasie i grupy wektora kompensacji obliczonej w (blok N-1 - blok N); Jeżeli przecinają się, zostają ocenione jako zakłócające. Jeżeli nie przecinają się, sekwencyjnie wykonywana jest kontrola w kierunku grupy wektora kompensacji wysłanej w tym czasie, jak pokazano poniżej: (Blok 1 - blok 2) oraz (blok N-2 - blok N-1) (Blok 1 - blok 2) oraz (blok N-3 - blok N-2):: (Blok 1 - blok 2) oraz (blok 2 - blok 3) Nawet jeżeli wygenerowano wiele liczb grup wektora kompensacji, kontrola wykonywana jest dla wszystkich par. Metoda oceniania jest następująca: Dla kontroli na podstawie grupy wektora kompensacji w (blok 1 - blok 2) oraz (blok N-1 - blok N), wektor kierunku, z określonego (punktu końcowego 1) do (punktu końca bloku N-1), zostaje porównany z wektorem kierunku z (punktu wynikającego z dodania wektora kompensacji do sprawdzenia na końcu bloku 1) do (punktu wynikającego z dodania wektora kompensacji do sprawdzenia na końcu bloku N-1), jeżeli kierunek wynosi 90 o lub więcej lub 270 o lub mniej, są one szacowane jako przecinające się i zakłócające. Jest to kontrola kierunku. Przykład standardu interferencji <1> (Jeżeli wektor punktu końca bloku 1 przecina się z wektorem punktu końca bloku 7) Tor punktu środkowego Kierunek różni się o 180. Programowany tor Blok 2 Blok 7 Blok 1 Blok 8 Blok 3 Blok 6 Blok 4 Blok

201 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Przykład standardu interferencji <1> (Jeżeli wektor punktu końca bloku 1 przecina się z wektorem punktu końca bloku 2) Tor punktu środkowego Programowany tor Blok 1 Kierunki tych dwóch torów są różne (180). Blok 2 - Referencja interferencji <2> (kontrola kąta kołowego) Dla kontroli trzech graniczących bloków, to znaczy, kontroli grupy wektora kompensacji obliczonej według (blok 1 - blok 2) i grupy wektora kompensacji obliczonej według (blok 2 - blok 3), jeżeli blok 2 jest kołowy, wykonywana jest kontrola kąta kołowego pomiędzy punktami startu i końca programowanego toru oraz kąta kołowego punktu startu i końca toru po kompensacji, jako dodatkowa dla kontroli kierunku <1>. Jeżeli odległość wynosi 180 o lub więcej, bloki oceniane są jako zakłócające. Jest to kontrola kąta kołowego. Przykład <2> (jeżeli blok 2 jest kołowy oraz punkt startu łuku po kompensacji pokrywają się z punktem końca) Tor punktu środkowego Programowany tor Blok 1 Blok 3 Programowany tor Blok

202 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Założenie wystąpienia interferencji, choć w rzeczywistości nie pojawia się <1> Wgłębienie, które jest mniejsze niż wartość kompensacji promienia lub promienia skrawania Programowany tor Tor punktu środkowego Zatrzymany A B C Interferencja nie występuje, ale ze względu na to, że kierunek zaprogramowany w bloku B jest przeciwny do kierunku toru po kompensacji, narzędzie zatrzyma się i zostanie wyświetlony alarm. <2> Rowek, który jest mniejszy niż wartość kompensacji promienia lub promienia skrawania Programowany tor Tor punktu środkowego Zatrzymany A B C Podobnie jak w <1>, zostanie wyświetlony alarm spowodowany interferencją, ponieważ kierunek w bloku B jest odwrotny

203 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Operacja do wykonania, jeżeli szacuje się pojawienie się interferencji Operacja, która ma zostać wykonana, jeżeli kontrola interferencji wykazuje, że interferencja pojawi się (w związku z wcięciem), może być jedną z dwóch, w zależności od ustawienia parametru CAV (nr 19607#5). Parametr CAV 0 1 Funkcja Funkcja alarmu sprawdzania kolizji Funkcja pomijania sprawdzania kolizji Przebieg Pojawia się zatrzymanie alarmu przed wykonaniem bloku, w którym pojawia się wcięcie (interferencja). Tor zostaje zmieniony, tak aby wcięcie (interferencja) nie pojawiła się, a przetwarzanie jest kontynuowane

204 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Funkcja alarmu sprawdzania kolizji - Interferencja inna niż ta pomiędzy trzema graniczącymi blokami Jeżeli wektor punktu końca bloku 1 oraz wektor punktu końca bloku 7 są oceniane, jako nakładające, jak pokazano na rysunku, pojawi się alarm przed wykonaniem bloku 1, tak aby narzędzie zostało zatrzymane. W takim przypadku wektory nie zostaną skasowane. Tor punktu środkowego Programowany tor Zatrzymany Blok 2 Blok 1 Blok 7 Blok 8 Blok 3 Blok 6 Blok 4 Blok

205 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Interferencja pomiędzy trzema graniczącymi blokami Jeżeli szacuje się, że pojawi się interferencja pomiędzy trzema graniczącymi blokami, wektor nakładający, tak jak wszystkie inne wektory istniejące wewnątrz, są kasowane, oraz tworzony jest tor, aby połączyć pozostałe wektory. W przykładzie pokazanym na poniższym rysunku, V 2 oraz V 5 nakładają się, V 2 oraz V 5 zostają skasowane, tak jak V 3 oraz V 4, które znajdują się wewnątrz, oraz V 1 jest połączony z V 6. Operacja podczas interpolacji liniowej. V 6 V 1 V 2 V 5 V 3 V 4 Tor punktu środkowego Programowany tor Jeżeli po skasowaniu wektora, ostatni pojedynczy wektor, nadal się nakłada lub jeżeli istnieje tylko jeden wektor na początku i nakłada się on, alarm pojawia się natychmiast po rozpoczęciu poprzedniego bloku (punkt końca dla pojedynczego bloku) oraz zatrzymanie. W przykładzie pokazanym poniżej, wektory V 2 oraz V 3 nie nakładają się, ale nawet po skasowaniu, pojawi się alarm, ponieważ wektory finalne V 1 oraz V 4 nakładają się. Tor punktu środkowego Zatrzymany Programowany tor V4 V1 V3 V

206 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ Funkcja pomijania sprawdzania kolizji Przegląd Jeżeli polecenie zostało określone i spełniony jest warunek, pod którym funkcja alarmu kontroli kolizji powoduje alarm interferencji, funkcja ta ogranicza powstanie alarmu interferencji, ale powoduje obliczenie wektora kompensacji, jako toru unikania interferencji i umożliwia dalszą obróbkę. Dla toru unikania interferencji, pojawia się niewystarczające skrawanie w porównaniu z programowanym torem. Dodatkowo, w zależności od określonego kształtu, nie może zostać określony żaden tor unikania interferencji lub tor unikania interferencji może być oceniony jako niebezpieczny. W takim przypadku, pojawia się zatrzymanie alarmu. Dlatego, nie zawsze jest możliwe uniknięcie interferencji dla wszystkich poleceń. - Metoda unikania interferencji Rozważmy przypadek, dla którego pojawia się interferencja pomiędzy wektorem kompensacji pomiędzy (blok 1 - blok 2) oraz wektorem kompensacji pomiędzy (blok N-1 - blok N). Wektor kierunku z punktu końca bloku 1 do punktu końca N-1 zwany jest wektorem luki. Wówczas zostaje określony wektor przecięcia po kompensacji pomiędzy (blok 1 - wektor luki) oraz wektor przecięcia po kompensacji pomiędzy (wektor luki - blok N) oraz tworzony jest tor ich połączenia. Wektor przecięcia po kompensacji pomiędzy blokiem 1 oraz wektorem luki Wektor przecięcia po kompensacji pomiędzy blokiem 8 oraz wektorem Przesunięcie bloku 7 Tor po kompensacji Blok 1 Wektor luki Blok 8 Blok 2 Blok 7 Programowany tor Blok 3 Blok 6 Blok 4 Blok 5 W takim przypadku, punkty końcowe bloków po kompensacji 2 do 6 nakładają się z punktem końcowym bloku 1. Dlatego, po kompensacji, bloki 2 do 6 będą blokami bez przesunięcia

207 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Jeżeli wektor przecięcia po kompensacji dla (blok 1 - wektor luki) oraz wektor przecięcia po kompensacji dla (wektor luki - blok N) powodują dalsze wcięcie, najpierw zostaje wykasowany wektor, w ten sam sposób, jak "Interferencja pomiędzy trzema graniczącymi blokami". Jeżeli ostatnie wektory nadal powodują wcięcia, wektor przecięcia po kompensacji dla (blok 1 - blok N) zostaje na nowo wyliczony. Tor po kompensacji Ponowne obliczenie Programowany tor Blok 1 Blok 8 Blok 1 Blok 8 Wektor przecięcia po kompensacji pomiędzy blokiem 1 oraz wektorem luki Blok 2 Wektor luki Przecięcie po kompensacji pomiędzy blokiem 8 oraz wektorem luki Blok 7 Blok 2 Wektor przecięcia po kompensacji pomiędzy blokiem 1 oraz blokiem 8 Blok 7 Blok 3 Blok 6 Blok 3 Blok 6 Blok 4 Blok 5 Blok 4 Blok 5 W takim przypadku, punkty końcowe bloków po kompensacji 2 do 7 nakładają się z punktem końcowym bloku 1. Dlatego, po kompensacji, bloki 2 do 7 będą blokami bez przesunięcia

208 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Jeżeli wartość kompensacji promienia lub promienia skrawania jest większa od promienia określonego łuku, jak pokazano na rysunku poniżej, określono polecenie, które powoduje kompensację z uwzględnieniem wnętrza łuku, interferencja zostaje uniknięta przez wykonanie obliczenia wcięcia oraz polecenie łuku jest liniowe. W takim przypadku, unikane wektory są połączone za pomocą interpolacji liniowej. Tor po kompensacji Programowany tor

209 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Jeżeli nie istnieje wektor unikania interferencji Jeżeli obrabiana jest kieszeń równoległa, pokazana na rysunku, wektor punktu końca bloku 1 oraz wektor punktu końca bloku 2 są oceniane jako nakładające się, wykonana jest próba obliczenia wektora unikania interferencji, wektora wcięcia toru po kompensacji bloku 1 oraz toru po kompensacji bloku 3. W takim przypadku, ponieważ bloki 1 oraz 3 są równoległe względem siebie, nie powstaje wcięcie. W takim przypadku, pojawi się alarm natychmiast przed blokiem 1, a narzędzie zatrzyma się. Tor punktu środkowego Zatrzymany Programowany tor Blok 1 Blok 3 Blok 2 Jeżeli obrabiana jest kieszeń kołowa, pokazana na rysunku, wektor punktu końca bloku 1 oraz wektor punktu końca bloku 2 są oceniane jako nakładające się, wykonana jest próba obliczenia wektora unikania interferencji, wektora wcięcia toru po kompensacji bloku 1 oraz toru po kompensacji bloku 3. W takim przypadku, ponieważ bloki 1 oraz 3 są kołowe, nie powstaje wcięcie po kompensacji. W takim przypadku, alarm pojawi się natychmiast przed blokiem 1 oraz narzędzie zatrzyma się, tak jak w poprzednim przykładzie

210 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Programowany tor Tor punktu środkowego Zatrzymany Blok 1 Blok 3 Blok 2 - Jeżeli unikanie interferencji jest szacowane jako niebezpieczne Jeżeli obrabiana jest kieszeń pod kątem ostrym, pokazana na rysunku, wektor punktu końca bloku 1 oraz wektor punktu końca bloku 2 są oceniane jako nakładające się, wykonana jest próba obliczenia wektora unikania interferencji, wektora wcięcia toru po kompensacji bloku 1 oraz toru po kompensacji bloku 3. W takim przypadku, kierunek ruchu toru po unikaniu interferencji różni się od poprzednio wybranego kierunku. Jeżeli tor po unikaniu interferencji różni się bardzo od polecenia początkowego (90 lub więcej 270 lub mniej), operacja unikania interferencji zostaje oceniona jako niebezpieczna; Pojawi się alarm natychmiast przed blokiem 1, a narzędzie zatrzyma się. Przecięcie po kompensacji bloków 1 oraz 3 Tor punktu środkowego Zatrzymany Programowany tor Blok 1 Blok 3 Blok 2 Jeżeli obrabiana jest kieszeń, której dno jest większe niż góra, tak jak pokazano na rysunku, wektor punktu końca bloku 1 oraz wektor punktu końca bloku 2 są oceniane jako nakładające się, wykonana jest próba obliczenia wektora unikania interferencji, wektora wcięcia toru po kompensacji bloku 1 oraz toru po kompensacji bloku

211 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA W takim przypadku, relacja pomiędzy blokami 1 oraz 3 jest oceniana jako zewnętrzna, tor po uniknięciu interferencji skutkuje wcięciem w porównaniu z poleceniem początkowym. W takim przypadku, operacja unikania interferencji jest oceniana jako niebezpieczna; Pojawi się alarm natychmiast przed blokiem 1, a narzędzie zatrzyma się. Tor punktu środkowego Zatrzymany Programowany tor Blok 1 Blok 3 Blok 2 Przecięcie po kompensacji bloków 1 oraz 3 - Jeżeli interferencja pojawia się nadal, wraz z wektorem unikania interferencji Jeżeli obrabiana jest kieszeń, pokazana na rysunku oraz jeżeli liczba bloków do odczytania wynosi 3, wektor punktu końca bloku 1 oraz wektor punktu końca bloku 2 są oceniane jako nakładające się, wykonana jest próba obliczenia wektora unikania interferencji, wektora wcięcia toru po kompensacji bloku 1 oraz toru po kompensacji bloku 3. W takim przypadku, wektor punktu końca bloku 3, który ma być obliczony, nakłada się nadal z poprzednim wektorem unikania interferencji. Jeżeli interferencja pojawia się nadal dla utworzonego i wprowadzonego wektora unikania interferencji, przesunięcie w bloku nie zostanie wykonane; Pojawi się alarm natychmiast przed blokiem, a narzędzie zatrzyma się. Tor punktu środkowego Wektory przecięcia bloków 3 oraz 4 nadal zakłócają się. Programowany tor Pominięty Blok 5 Blok 4 Blok 1 Blok 3 Blok

212 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 ADNOTACJA 1 Dla "Jeżeli unikanie interferencji jest oceniane jako niebezpieczne" i "Jeżeli pojawia się dalsza interferencja z wektorem unikania interferencji", przez ustawienie parametru NAA (nr 19607#6) odpowiednio, możliwe jest graniczenie alarmu, aby kontynuować obróbkę. Dla warunku "Jeżeli nie istnieje wektor unikania interferencji", nie jest możliwe uniknięcie alarmu, niezależnie od ustawienia tego parametru. 2 Jeżeli pojawia się zatrzymanie pojedynczego bloku, podczas operacji unikania interferencji oraz operacja zostaje wykonana, przez co ruch różni się od początkowego, tak jak w przypadku ręcznego przesterowania, interwencji przez ręczne zadawanie, zmiany wartości kompensacji promienia lub promienia skrawania, obliczenie przecięcia zostaje wykonane dla nowego toru. Jeżeli taka operacja została wykonana, może ponownie pojawić się interferencja, mimo jednokrotnego wykonania operacji unikania interferencji

213 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Kompensacja promienia lub promienia skrawania dla zadawania ręcznego (MDI) Objaśnienia - Operacja zadawania ręcznego (MDI) Podczas operacji ręcznego zadawania, to znaczy, jeżeli określono polecenie programowe w trybie zadawania ręcznego (MDI), w stanie resetu, dla rozpoczęcia cyklu, wykonywane jest obliczenie przecięcia dla kompensacji, w ten sam sposób, jak dla operacji pamięciowej/dnc. Kompensacja zostaje wykonana w ten sam sposób, jeżeli podprogram zostaje wywołany z pamięci programowanej dla operacji zadawania ręcznego (MDI). Polecenie MDI G90 G00 X0 Y0; M98 P9000; M02; Podprogram w pamięci programowej O9000; N1 G41 G17 G91 G01 X10. Y10. D1; N2 Y15. ; N3 X15. ; N4 Y-15. ; N5 X-15. ; N6 G40 X-10. Y-10. ; M99; N3 N2 N4 N1 N6 N

214 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Interwencja poprzez ręczne zadawanie (MDI) Jeżeli wykonywana jest interwencja poprzez ręczne zadawanie (MDI), to znaczy, wykonywane jest zatrzymanie pojedynczego bloku, aby wejść w stan zatrzymania operacji automatycznej, w trakcie operacji pamięciowej, operacji DNC i podobnych, a polecenie programowe jest określone w trybie zadawania ręcznego (MDI), co umożliwia rozpoczęcie cyklu, kompensacja skrawania nie powoduje wykonania obliczenia przecięcia, pozostawiając ostatni wektor kompensacji z przed interwencji. Tryb MEM (G41) N2 G91 X10. Y30. ; N3 X10. Y-30. ; N4 X40. ; Interwencja poprzez ręczne zadawanie z MDI G91 X30. ; X20. Y20. Y-20. ; Ostatni wektor kompensacji Interwencja poprzez ręczne zadawanie z MDI Pozostawiony wektor kompensacji N2 N3 N4 Polecenie programu

215 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. 7 ZATRZYMANIE WEKTORA (G38) Dla kompensacji promienia lub promienia skrawania, przez określenie G38 w trybie korekcji, możliwe jest zatrzymanie wektora w pozycji końcowej poprzedniego bloku, bez wykonywania obliczenia przecięcia. Format (W trybie korekcji) G38 IP_; IP: Wartość określona dla ruchu osiowego Objaśnienia - Zatrzymanie wektora Ograniczenia - Tryb Przez określenie powyższego polecenia, tworzony jest wektor dla punktu końcowego bloku, poprzedzający blok G38, pionowy w stosunku do bloku. Dla bloku G38, zatrzymany zostaje wektor pionowy wprowadzony dla poprzedniego bloku. G38 jest pojedynczym kodem G. Dla następnego polecenia ruchu, bez polecenia G38, wektor kompensacji jest tworzony ponownie. Określić G38 w trybie G00 lub G01. Jeżeli określono w trybie G02 lub G03 (interpolacja kołowa), może pojawić się błąd promieniowy w punktach startu i końca. Przykład:: (W trybie korekcji) (G90) N1 G38 X10. 0 Y0. 0; N2 G38 X15. 0 Y5. 0; N3 G38 X10. 0; N4 X20. 0;:: Oś Y Oś X Tor punktu środkowego Polecenie programu Blok N1 Blok N2 Wektor korekcji (15. 0, 5. 0) (10. 0, 0. 0) Blok N

216 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ KOŁOWA INTERPOLACJA NAROŻY (G39) Ustalając G39 w trybie korekcji w czasie kompensacji promienia lub promienia skrawania, można przeprowadzić kołową interpolację naroży. Promień interpolacji kołowej jest taki sam, jak wartość kompensacji. Format W trybie korekcji G39; lub I_J_ G39 I_K_; J_K_ Objaśnienia - Kołowa interpolacja naroży Jeśli podano powyższe polecenie, to można przeprowadzić kołową interpolację naroży, w której promień równa się wartości kompensacji. G41 lub G42, poprzedzające polecenie decyduje o tym, czy łuk jest skierowany zgodnie, czy przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. G39 jest pojedynczym kodem G. - G39 bez I, J lub K - G39 z I, J i K Jeśli G39; jest programowany, łuk na krawędzi jest kształtowany w taki sposób, że wektor w punkcie końcowym łuku jest prostopadły do punktu początkowego następnego bloku. Jeżeli G39 ustalono wraz z I, J i K, to łuk w narożach jest formowany w taki sposób, że wektor w punkcie końcowym łuku jest prostopadły do wektora zdefiniowanego za pomocą wartości I, J i K. Ograniczenia - Polecenie przemieszczenia W bloku zawierającym G39 nie można podać polecenia posuwu. - Krawędź wewnętrzna - Prędkość łuku naroża W krawędzi wewnętrznej bloku, nie można określić G39. Inaczej pojawi się wcięcie. Jeżeli łuk naroża określono za pomocą G39 w trybie G00, prędkość bloku łuku naroża będzie taka, jak określono uprzednio w poleceniu F. Jeżeli określono G39 w stanie, w którym nie określono wcześniej polecenia F, prędkość łuku naroża, będzie tą określoną w parametrze (nr 1411)

217 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Przykład - G39 bez I, J lub K:: (W trybie korekcji) (G90) N1 X10. 0; N2 G39; N3 Y-10. 0;:: Oś Y Oś X Blok N1 Wektor korekcji Blok N2 (Łuk naroża) (10. 0) Blok N3 Programowany tor Tor punktu środkowego (10. 0, -10. 0) - G39 z I, J i K:: (W trybie korekcji) (G90) N1 X10. 0; N2 G39 I1. 0 J-3. 0; N3 X0. 0 Y-10. 0;:: Tor punktu środkowego Blok N1 Oś Y Oś X Wektor korekcji Blok N2 (Łuk naroża) (10. 0) Programowany tor Blok N3 (I=-1. 0, J=3. 0) (0. 0)

218 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ TRÓJWYMIAROWA KOMPENSACJA PROMIENIA SKRAWANIA (G40, G41) W kompensacji skrawania C, wykonane zostaje dwuwymiarowe przesunięcie dla wybranej płaszczyzny. W trójwymiarowej kompensacji skrawania, narzędzie może być przesunięte trójwymiarowo, jeżeli zaprogramowano trójwymiarowy kierunek kompensacji. Format - Rozruch (Rozpoczęcie trójwymiarowej kompensacji skrawania) Jeżeli poniższe polecenie zostaje wykonane w trybie anulowania kompensacji skrawania, zostaje ustawiony trójwymiarowy tryb kompensacji narzędzi skrawających G41 Xp_Yp_Zp_ I_ J_ K_D_; Xp: Oś X lub oś do niej równoległa Yp: Oś Y lub oś do niej równoległa Zp: Oś Z lub oś do niej równoległa I J Patrz "Wyjaśnienie". K D: Kod ustalający wartość kompensacji (1 do 3 cyfr) (kod D) - Anulowanie trójwymiarowej kompensacji skrawania Jeżeli poniższe polecenie zostaje wykonane w trybie anulowania kompensacji skrawania, zostaje ustawiony trójwymiarowy tryb kompensacji narzędzi skrawających: - Jednoczesne anulowanie trybu trójwymiarowej kompensacji skrawania i przesunięcia narzędzie. G40 Xp_Yp_Zp_; lub Xp_Yp_Zp_ D00; - Gdy anulowany jest tylko wektor G40; lub D00;

219 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Wybór przestrzeni korekcji Trójwymiarowa przestrzeń, gdzie ma zostać wykonana trójwymiarowa kompensacja skrawania, zostaje określona przez adresy nastawione w bloku rozruchu, który zawiera polecenie G41. Jeżeli pominięto Xp, Yp, Zp, odpowiednią osią jest oś, X-, Y- lub Z (trzy podstawowe osi). (Przykład) Jeżeli oś U jest równoległa do osi X, oś V jest równoległa do osi Y i oś W jest równoległa do osi Z G41 X_I_J_K_D_; Przestrzeń XYZ G41 U_V_Z_I_J_K_D_; Przestrzeń UVZ G41 W_I_J_K_D_; Przestrzeń XYW Objaśnienia - Wektor trójwymiarowej kompensacji skrawania W trybie trójwymiarowej kompensacji skrawania, tworzony jest poniższy trójwymiarowy wektor kompensacji skrawania na końcu każdego bloku: Programowany tor Tor po trójwymiarowej kompensacji skrawania Wektor trójwymiarowej kompensacji skrawania G41 Wektor trójwymiarowej kompensacji skrawania jest uzyskany z poniższych wyrażeń: i r Vx= (Składowa wektora wzdłuż osi Xp) p Vy= j r p (Składowa wektora wzdłuż osi Yp) k r Vz= p (Składowa wektora wzdłuż osi Zp) W powyższych wyrażeniach, i, j i k są wartościami określonymi w adresach I, J i K bloku. r jest wartością kompensacji odpowiadającą określonemu numerowi kompensacji. p jest wartością uzyskaną z poniższego wyrażenia: 2 2 p = i + j + k 2 Aby zaprogramować wielkość wektora trójwymiarowej kompensacji skrawania oraz jego kierunek, wartość p w wyrażeniach Vx, Vy, Vz może zostać ustawiona jako stała w parametrze (nr 5011. ) Jeżeli parametr jest ustawiony na 0, p zostaje określone w sposób następujący: 2 2 p = i + j + k 2 G

220 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Zależność pomiędzy trójwymiarową kompensacją skrawania a innymi funkcjami kompensacji Kompensacja długości Korekcja Kompensacja narzędzi C Określony tor zostaje przesunięty przez trójwymiarową kompensację skrawania, kolejny tor zostaje przesunięty przez kompensację długości. Jeżeli kompensacją długości została określona w trybie trójwymiarowej kompensacji skrawania, pojawia się alarm (alarm PS0042). Jeżeli przy rozruchu zostały określone wszystkie adresy I, J, K, tryb trójwymiarowej kompensacji skrawania zostaje ustawiony. Jeżeli nie określono wszystkich adresów, zostaje ustawiony tryb kompensacji skrawania C. Dlatego, kompensacja skrawania C nie może zostać określona w trybie trójwymiarowej kompensacji skrawania, a trójwymiarowa kompensacja skrawania nie może zostać określona w trybie kompensacji skrawania C. - Określenie I, J, K - G42 Wszystkie adresy I, J, K muszą zostać określone, aby rozpocząć trójwymiarową kompensację skrawania. Jeżeli nawet jeden z trzech adresów zostanie pominięty, zostanie włączona dwuwymiarowa kompensacja skrawania C. Jeżeli blok, określony w trybie trójwymiarowej kompensacji skrawania, nie zawiera żadnego z adresów I, J, K, na końcu bloku zostanie utworzony ten sam wektor, co wektor utworzony w poprzednim bloku. Ogólnie, G41 zostaje określony, aby rozpocząć trójwymiarową kompensację skrawania. Zamiast G41, może zostać określony kod G42, dla rozruchu. Za pomocą G42, wykonywana jest trójwymiarowa kompensacja skrawania w przeciwnym kierunku. - Wektor kompensacji dla interpolacji Jeżeli została określona interpolacja kołowa, interpolacja śrubowa (za pomocą G02, G03) lub interpolacja ewolwentowa (G02. 2), zostaje utrzymany wektor utworzony w poprzednim bloku. Wektor utworzony w bloku przed łukiem Programowany tor Tor po trójwymiarowej kompensacji skrawania Wektor trójwymiarowej kompensacji skrawania Utworzony zostaje ten sam wektor. - Kontrola powrotu do punktu referencyjnego (G27) Przed określeniem kontroli powrotu do punktu referencyjnego (G27), należy anulować trójwymiarową kompensację skrawania. W trybie kompensacji, G27 przemieszcza narzędzie do pozycji zmienionej o wartość kompensacji. Jeżeli położenie narzędzie nie jest punktem referencyjnym, operacja powrotu do punktu referencyjnego LED nie jest kontynuowana (pojawia się alarm PS0092)

221 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Powrót do punktu referencyjnego (G28, G30, G30. 1) Jeżeli został określony powrót do punktu referencyjnego (G28), drugiego, trzeciego lub czwartego (G30) lub został określony zmienny punkt referencyjny (G30. 1), wektor zostaje skasowany w punkcie środkowym. - Pojawia się alarm przy rozruchu Jeżeli obecny jest jeden z poniższych warunków przy rozruchu trójwymiarowej kompensacji skrawania, pojawia się alarm: Zostały określone dwie lub więcej osi w tym samym kierunku. (alarm PS0047) Pomimo ominięcia Xp, Yp, Zp, podstawowe trzy osie nie są ustawione. (alarm PS0048) - Alarm podczas trójwymiarowej kompensacji skrawania Jeżeli został określony jeden z poniższych kodów G w trybie trójwymiarowej kompensacji skrawania, pojawia się alarm: G05 Szybki cykl obróbki (alarm PS0178) G31 Funkcja pominięcia (alarm PS0036) G51 Skalowanie(alarm PS0141) - Polecenia kasowania wektora Jeżeli został określony jeden z poniższych kodów G w trybie trójwymiarowej kompensacji skrawania, wektor zostaje usunięty: G73 Cykl wiercenia głębokich otworów G74 Cykl gwintowania lewoskrętnego G76 Wytaczanie dokładne G80 Anulowanie stałego cyklu obróbki G81 Cykl wiercenia, nawiercanie G82 Cykl wiercenia, pogłębianie walcowe G83 Cykl wiercenia głębokich otworów G84 Cykl gwintowania otworów G85 Cykl nawiercania G86 Cykl nawiercania G87 Cykl wytaczania tylnego G88 Cykl nawiercania G89 Cykl nawiercania G53 Wybór układu współrzędnych maszyny

222 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Polecenia tworzące ten sam wektor, co wektor w poprzednim bloku Jeżeli jeden z poniższych kodów G został określony w trybie trójwymiarowej kompensacji skrawania, w punkcie końcowym następnego przemieszczenia, zostanie utworzony ten sam wektor, co wektor utworzony w poprzednim bloku: G02 Interpolacja kołowa lub śrubowa (CW) G03 Interpolacja kołowa lub śrubowa (CCW) G02. 2 Interpolacja ewolwentowa (CW) G03. 2 Interpolacja ewolwentowa (CCW) G04 Przerwa G10 G22 Programowanie danych Włączona funkcja wprowadzonych do pamięci ograniczeń przemieszczeń

223 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. 10 WARTOŚCI KOMPENSACJI PROMIENIA NARZĘDZIA, LICZBA WARTOŚCI KOMPENSACJI I WPROWADZANIE WARTOŚCI Z PROGRAMU (G10) Wartości kompensacji obejmują wartości kompensacji geometrii oraz kompensację zużycia (Rys (a)). Tryb powrotu do OFS G OFS w OFS G: Wartość kompensacji geometrii OFS W: Wartość kompensacji zużycia Rys (a) Kompensacja geometrii i kompensacja zużycia Wartości kompensacji można wprowadzić do pamięci CNC z klawiatury MDI (patrz rozdział III) lub z programu. Wartość kompensacji jest wybierana z pamięci CNC, kiedy po adresie H lub D w programie zostanie wprowadzony odpowiedni kod. Wartość jest wykorzystywana do kompensacji długości, kompensacji lub do korekcji. Dostępne są trzy typy pamięci kompensacji narzędzi, zgodnie z konfiguracją wartości kompensacji: pamięć kompensacji narzędzi A, B, C. Może zostać wybrany jeden z nich. Objaśnienia - Pamięć kompensacji narzędzi A W pamięci kompensacji A, pamięć dla kompensacji geometrii i pamięć dla kompensacji zużycia nie zostają rozróżnianie. Suma wartości kompensacji geometrii i wartości kompensacji zużycia ma zostać ustawiona w pamięci kompensacji. Nie ma rozróżnienia pomiędzy kompensacją skrawania (dla kodu D) i pamięcią kompensacji długości (dla kodu H). Numer kompensacji Ustawianie przykładu Wartość kompensacji (geometrii+zużycia) Wspólna dla kodu D/H Dla kodu D Dla kodu D Dla kodu H:::

224 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Pamięć kompensacji narzędzi B Dla pamięci kompensacji B, pamięć kompensacji geometrii i pamięć kompensacji zużycia, zostają przygotowane osobno. Wartości kompensacji geometrii i wartości kompensacji zużycia mogą być ustawiane osobno. Numer kompensacji Ustawianie przykładu Dla kompensacji geometrii Dla kompensacji zużycia Wspólna dla kodu D/H Dla kodu D Dla kodu D Dla kodu H:::: - Pamięć kompensacji narzędzi C Dla pamięci kompensacji C, pamięć kompensacji geometrii i pamięć kompensacji zużycia, zostają przygotowane osobno. Ponadto, kompensacja skrawania (dla kodu D) i pamięć kompensacji długości (dla kodu H) są przygotowywane oddzielnie. Ustawianie przykładu Numer kompensacji Dla kompensacji geometrii KOD D Dla kompensacji zużycia Dla kompensacji geometrii Kod H Dla kompensacji zużycia::::: - Jednostka i dopuszczalny obszar wartości kompensacji Jednostka i dopuszczalny obszar wartości kompensacji mogą zostać wybrane z poniższego ustawienia parametru: Jednostka i dopuszczalny obszar wartości kompensacji (zadawanie metryczne) OFE OFD OFC OFA Jednostka Dopuszczalny obszar mm ± mm mm ± mm mm ± mm mm ± mm mm ± mm Jednostka i dopuszczalny obszar wartości kompensacji (zadawanie calowe) OFE OFD OFC OFA Jednostka Dopuszczalny obszar cala ± cala cala ± cala cala ± cala cala ± cala cala ± cala

225 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Liczba elementów danych kompensacji Liczba elementów danych kompensacji, jest używana przez system wewnętrzny różny dla pojedynczych maszyn. Zobacz odpowiedni podręcznik dostarczony przez producenta urządzenia. Format Format programowania zależy od typu pamięci kompensacji. Dla pamięci kompensacji A G10 L11 P_ R_ Q_; P_: Numer kompensacji R_: Wartość kompensacji Q_: Numer punktu urojonego ostrza For tool compensation memory B G10 L_ P_ R_ Q_; L_: Rodzaj pamięci kompensacji l10: Wartość kompensacji geometrii L11: Wartość kompensacji zużycia P_: Numer kompensacji R_: Wartość kompensacji Q_: Numer punktu urojonego ostrza Dla pamięci kompensacji C G10 L_ P_ R_ Q_; L_: Rodzaj pamięci kompensacji l10: Wartość kompensacji geometrii odpowiadająca kodowi H L11: Wartość kompensacji zużycia odpowiadająca kodowi H L12: Wartość kompensacji geometrii odpowiadająca kodowi D L13: Wartość kompensacji zużycia odpowiadająca kodowi D P_: Numer kompensacji R_: Wartość kompensacji Q_: Numer punktu urojonego ostrza Przez określenie G10, można ustawić lub modyfikować wartość kompensacji. Jeżeli G10 określono za pomocą zadawania bezwzględnego (G90), określona wartość zostaje użyta, jako nowa wartość kompensacji. Dla wprowadzania przyrostowego (G91), określona wartość dodana do bieżącej wartości kompensacji zostaje użyta jako nowa wartość kompensacji

226 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 ADNOTACJA 1 Adres S następuje po systemie przyrostowym dla wartości kompensacji. 2 Jeżeli pominięto L, dla zgodności z typowym formatem CNC lub określono L1, wykonywana jest ta sama operacja, jak podczas określenia L11. 3 Ustawić numer punktu urojonego ostrza noża, podczas określenia funkcji kompensacji skrawania i został użyty kierunek urojonego punktu ostrza noża

227 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. 11 OBRÓT UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH (G68, G69) Zaprogramowany kształt można obrócić. Przez użycie tej funkcji, możliwa jest modyfikacja za pomocą polecenia rotacji, jeżeli przedmiot obrabiany został umieszczony pod kątem obróconym z programowanej pozycji na maszynie. Ponadto, jeżeli wzorzec zawierający identyczne kształty w pozycjach obrotu kształtu, czas wymagany dla programowania oraz długość programu mogą zostać skrócone przez przygotowanie podprogramu kształtu i wywołanie go po rotacji. Y Kąt obrotu Punkt środkowy obrotu 0 X Rys (a) Obrót układu współrzędnych Format Format G17 Start rotacji układu współrzędnych. G18 G68α68α_β_ G19: Tryb obracania układu współrzędnych (Układ współrzędnych zostaje obrócony. ) G69; Polecenie zakończenia obrotu układu współrzędnych Znaczenie polecenia G17 (G18 lub G19): Wybrać płaszczyznę z rysunkiem, który ma zostać obrócony. α_β_ Polecenie wymiarowania bezwzględnego dla dwóch osi z x_, y_ i Z_, które odpowiada bieżącej płaszczyźnie wybranej poleceniem (G17, G18, lub G19). Polecenie ustala współrzędne punktu środkowego obrotu dla wartości ustalonych po G68. R_ Kąt obrotu o wartości dodatniej oznacza obrót w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Bit 0 param. nr 5400 decyduje o tym, czy podany kąt obrotu zawsze jest uznawany za wartość bezwzględną lub jest uważany za wartość bezwzględną lub przyrostową, zależnie od ustalonego kodu G (G90 lub G91). Najmniejszy przyrost zadawania: st. Dopuszczalny obszar nastawy danych: od -360, 000 do 360,

228 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 X Środek obrotu Kąt obrotu R (wartość przyrostowa) Kąt obrotu (wartość bezwzględna) (α, β) Z Rys (b) Obrót układu współrzędnych ADNOTACJA Jeśli do ustalenia obrotu jest używany ułamek dziesiętny, to pierwsza cyfra oznacza jednostkę kąta. Objaśnienia - Kod G wyboru płaszczyzny: G17, G18 lub G19 Kod G do wyboru płaszczyzny (G17, G18 lub G19) można ustalić przed blokiem zawierającym kod G do obrotu układu współrzędnych (G68). G17, G18 ani G19 nie mogą być ustalone w trybie obrotu układu współrzędnych. - Programowanie przyrostowe w trybie obrotu układu współrzędnych Środek obrotu dla programowania przyrostowego, zaprogramowany po G68, ale przed programowaniem bezwzględnym jest pozycją, jeżeli został zaprogramowany G68 (rys (c)). - Punkt środkowy obrotu - Kąt obrotu Jeżeli α_β_ nie został zaprogramowany, położenie, jeżeli zaprogramowano G68, jest środkiem rotacji. Jeżeli nie ustalono R_, to wartość ustalona w parametrze nr 5410 jest traktowana jako kąt obrotu. - Polecenie zakończenia obrotu układu współrzędnych Kod G, używany do zakończenia trybu obrotu układu współrzędnych (G69), może być ustalony w bloku, w którym ustalono także inne polecenie. - Kompensacja Kompensacja skrawania lub promienia, kompensacja długości, korekcja oraz pozostałe operacje kompensacji są wykonywane po obróceniu układu współrzędnych. - Relacje z trójwymiarowym przekształceniem współrzędnych (G68, G69) Zarówno obrót układu współrzędnych i trójwymiarowe przekształcenie współrzędnych używają tych samych kodów G: G68 i G69. Kod G ustalony przy pomocy I, J i K jest przetwarzany jak polecenie dla trójwymiarowego przekształcenia współrzędnych. Kod G, który nie został ustalony przy pomocy I, J i K jest przetwarzany jak polecenie dla dwuwymiarowego obrotu układu współrzędnych

229 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Ograniczenia - Polecenia związane z powrotem do położenia odniesienia oraz z układem współrzędnych W trybie obracania układem współrzędnych, kody G związane z powrotem do punktu referencyjnego (G27, G28, G29, G30, itd. ) i te dla zmiany układu współrzędnych (G52 do G59, G92, itd. ) nie mogą zostać określone. Jeśli któryś z tych kodów jest potrzebny, to należy go ustalić dopiero po zakończeniu trybu obrotu układu współrzędnych. - Programowanie przyrostowe Pierwsze polecenie posuwu po poleceniu zakończenia obrotu układu współrzędnych (G69) musi być podane przy wykorzystaniu wartości bezwzględnych. Jeżeli zostanie ustalone polecenie przyrostowe, to wykonany posuw nie będzie prawidłowy

230 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Objaśnienia - Polecenia położenia bezwzględnego/przyrostowego N1 G92 X*5000 Y*5000 G69 G17; N2 G68 X7000 Y3000 R60000; N3 G90 G01 X0 Y0 F200; (G91X5000Y5000) N4 G91 X10000; N5 G02 Y10000 R10000; N6 G03 X*10000 I*5000 J*5000; N7 G01 Y*10000; N8 G69 G90 X*5000 Y*5000 M02; Tor, jeżeli przyrostowy polecenie jest przeznaczone dla N3 blok (w nawiasach) Pierwotnie zaprogramowany tor Punkt środkowy obrotu (7000, 3000) 60º (0, 0) (-500. 0, -500. 0) Tor po obrocie - Kompensacja, a obrót układu współrzędnych Rys (c) Programowanie bezwzględne/przyrostowe podczas obrotu układu współrzędnych W trybie kompensacji skrawania, można ustalić G68 i G69. Płaszczyzna obrotu musi odpowiadać płaszczyźnie kompensacji skrawania. N1 G92 X0 Y0 G69 G01; N2 G42 G90 X1000 Y1000 F1000 D01; N3 G68 R*30000; N4 G91 X2000; N5 G03 Y1000 R1000 J500; N6 G01 X*2000; N7 Y*1000; N8 G69 G40 G90 X0 Y0 M30; Programowany kształt po obrót układu współrzędnych Programowany kształt po współrzędnej obrót układu (0, 0) Tor Rys (d) Kompensacja, a obrót układu współrzędnych

231 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Skalowanie i obrót układu współrzędnych Jeżeli zostaje wykonane polecenie obrotu układu współrzędnych w trybie skalowania (tryb G51), wartość współrzędnej (a, b, ) środka obrotu zostanie również skalowana, ale nie kąt obrotu (R). Jeżeli wydano polecenie posuwu, to skalowanie jest wykonywane przed obrotem współrzędnych. Polecenie obrotu układu współrzędnych (G68) nie powinno być wydawane w trybie kompensacji (G41, G42) w trybie skalowania (G51). Polecenie obrotu układu współrzędnych należy zawsze podawać przed ustaleniem trybu kompensacji. Jeżeli system nie znajduje się w kompensacji skrawania, należy określić polecenia w następującej kolejności: G51; Rozpoczęcie trybu skalowania G68; początek trybu obrotu układu współrzędnych: G69; Zakończenie trybu obracania układem współrzędnych G50; zakończenie trybu skalowania

232 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 2. Jeżeli system znajduje się w kompensacji skrawania, należy określić polecenia w następującej kolejności (Fig. 11(e)): (Zakończenie kompensacji skrawania) G51; Rozpoczęcie trybu skalowania G68; początek trybu obrotu układu współrzędnych: G41; Początek trybu kompensacji: G92 X0 Y0; G51 X300. 0 Y150. 0 P500; G68 X200. 0 R45. 0; G01 X400. 0; Y100. 0; X; Y; X200. 0; Y Jeżeli skalowanie i współrzędna ma miejsce obrót układu Jeżeli jedynie współrzędna ma miejsce obrót układu Jeżeli jedynie skalowanie zastosowano Program obróbki X Rys (e) Skalowanie i obrót układu współrzędnych w trybie kompensacji narzędzi skrawających

233 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Powtarzane polecenia w przypadku obrotu układu współrzędnych Można zapisać jeden program jako podprogram i przywoływać go po zmianie kąta. Program przykładowy, jeżeli bit RIN (bit 0 parametru 5400) został ustawiony na 1. Przesunięcie nastawionego kąta jest traktowane jako bezwzględne lub wartość przyrostowa, zależnie od ustalonego kodu G (G90 lub G91). G92 X0 Y0 G69 G17; G01 F200 H01; M98 P2100; M98 P; G00 G90 X0 Y0 M30; O 2200 G68 X0 Y0 G91 R45. 0; G90 M98 P2100; M99; O 2100 G90 G01 G42 X0 Y-10. 0; X4. 142; X7. 071 Y; G40; M99; Programowany tor (0, -10. 0) (0, 0) Jeżeli kompensacja jest zastosowany Podprogram Rys (f) Polecenie obrotu układu współrzędnych

234 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ AKTYWNA FUNKCJA ZMIANY WARTOŚCI KOREKCJI OPARTA NA POSUWIE RĘCZNYM Przegląd Jeżeli obrabianie zgrubne/półfabrykat ma zostać wykonane za pomocą pojedynczego, można dokonać drobnych regulacji wartości kompensacji długości lub kompensacji skrawania. Ponadto, w trakcie ustawiania, można dokonać drobnych regulacji korekcji zera przedmiotu obrabianego, która została już raz ustawiona. Za pomocą tej funkcji, droga przesunięta na osi przez przemieszczanie kółkiem ręcznym jest automatycznie dodawana do układu współrzędnych przedmiotu obrabianego lub aktualnie prawidłowego numeru korekcji z pośród określonych wartości korekcji (wartość kompensacji długości /wartość kompensacji skrawania/korekcja zera przedmiotu), w celu dokonania zmian wartości korekcji. Objaśnienia - Aktywny tryb zmiany wartości korekcji Aktywny tryb zmiany wartości korekcji jest ustawieniem, które używa sygnału trybu zmiany wartości korekcji. Za pomocą tego trybu, droga przesunięta na osi przez przemieszczanie kółkiem ręcznym jest automatycznie dodawana do układu współrzędnych przedmiotu obrabianego lub aktualnie prawidłowego numeru korekcji z pośród określonych wartości korekcji (wartość kompensacji długości /wartość kompensacji skrawania/korekcja zera przedmiotu). Rodzaje przemieszczania kółkiem ręcznym, służące do zmiany wartości korekcji w tym trybie są posuwami: przemieszczania kółkiem ręcznym, posuwem przyrostowym, posuwem impulsowym. UWAGA 1 Jeżeli dokonano przemieszczenia na osi, dla której wartość korekcji ma zostać zmieniona, nie ustawiać aktywnego trybu zmiany wartości korekcji. 2 Dla aktywnego trybu zmiany wartości korekcji, nie resetować współrzędnej względnej do 0 ani nie nastawiać współrzędnej względnej na określoną wartość. - Określenie wartości korekcji, która ma zostać zmieniona Aktywny sygnał wyboru kompensacji jest użyty do określenia jednego z trzech typów wartości kompensacji: wartość kompensacji długości, wartość kompensacji skrawania, korekcja zera przedmiotu. Dla aktywnego trybu zmiany wartości korekcji, wybrana wartość korekcji zostaje zaznaczona przez wyświetlenie (które miga) w statusie wyświetlania obszaru na ekranie, w następujący sposób: Wybrana wartość korekcji Wartość kompensacji długości Wartość kompensacji Korekcja zera przedmiotu obrabianego Wyświetlacz stanu LEN RAD WZR

235 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA UWAGA Jeżeli dokonano przemieszczenia na osi, dla której wartość korekcji ma zostać zmieniona, w aktywnym trybie zmiany korekcji, nie zmieniać specyfikacji zmienianej wartości korekcji. - Zmiana wartości kompensacji długości Wartość kompensacji długości z numerem korekcji odpowiadającym kodowi H, określonym w operacji automatycznej, zostaje zmieniona. Jeżeli nie ma obecnie prawidłowej wartości kompensacji długości, tak jak w przypadku, gdy nie został określony kod H po rozpoczęciu cyklu, zmiana wartości kompensacji długości nie zostaje wykonana, nawet jeżeli przemieszczenie zostało wykonane na osi za pomocą posuwu ręcznego. Prze ruch na osi liniowej, może zostać wykonana zmiana wartości kompensacji długości. Prze ruch na osi rotacji, nie może zostać wykonana zmiana wartości kompensacji długości. Podczas zmiany wartości kompensacji długości, przemieszczenie za pomocą posuwu ręcznego może zostać wykonane jedynie na jednej osi. Przykład - Określony kod H: H10 - Wartość ustawiona z numerem korekcji 10: mm - Odległość przemieszczania na osi Z za pomocą posuwu ręcznego: mm W poniższym przykładzie, wartość numeru kompensacji 10 staje się: (-2. 583) = mm UWAGA Wartość kompensacji długości może zostać zmieniona przez przemieszczenie na osi liniowej. Jeżeli zmiana wartości korekcji dla osi jest niepożądana, zablokować oś. ADNOTACJA Zmieniona wartość kompensacji długości jest traktowana zgodnie z bitem 6 (EVO) parametru nr 5001 oraz bitem 6 (AON) parametru nr Zmiana wartości kompensacji Wartość kompensacji skrawania z numerem korekcji odpowiadającym kodowi D, określonym w operacji automatycznej, zostaje zmieniona. Jeżeli nie ma obecnie prawidłowej wartości kompensacji skrawania, tak jak w przypadku, gdy nie został określony kod D po rozpoczęciu cyklu, zmiana wartości kompensacji skrawania nie zostaje wykonana, nawet jeżeli przemieszczenie zostało wykonane na osi za pomocą posuwu ręcznego

236 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Przez ruch na osi liniowej, może zostać wykonana zmiana wartości kompensacji skrawania. Przez ruch na osi rotacji, nie może zostać wykonana zmiana wartości kompensacji skrawania. Podczas zmiany wartości kompensacji skrawania przemieszczenie za pomocą posuwu ręcznego może zostać wykonane jedynie na jednej osi. Jeżeli operacja zostaje zatrzymana w trybie kompensacji skrawania, dodana jest zmienna droga na jednej osi, niezależnie od kierunku wektora kompensacji w czasie zatrzymania. Przykład - Określony kod D: H15 - Wartość ustawiona z numerem korekcji 15: mm - Odległość przemieszczania na osi X za pomocą posuwu ręcznego: mm - Odległość przemieszczania na osi Y za pomocą posuwu ręcznego: mm W poniższym przykładzie, wartość numeru kompensacji 15 staje się: (-0. 572)= 8. 307mm UWAGA Wartość kompensacji skrawania może zostać zmieniona przez przemieszczenie na osi liniowej. ADNOTACJA Zmieniona wartość kompensacji skrawania jest traktowana zgodnie z bitem (EVO) parametru nr Zmienianie wartości korekcji zera Jeżeli korekcja zera przedmiotu układu współrzędnych przedmiotu, zgodna z kodem G od G54 do G59 lub z G54. 1 P1 do P48 (300), określona podczas operacji automatycznej zostaje zmieniona na podstawie oś w oś. Poprawny układ współrzędnych przedmiotu obrabianego istnieje przez cały czas. Tak więc, jeżeli przemieszczenie zostaje wykonane na osi przez posuw ręczny, korekcja zera przedmiotu układu współrzędnych przedmiotu zostanie zmieniona bez błędu. Zmiana może zostać wykonana przez przemieszczenie na dowolnej osi, która może być osią liniową lub osią rotacji. Podczas zmiany korekcji zera przedmiotu, przemieszczenia mogą być wykonywane na wielu osiach przez posuw ręczny

237 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Przykład - Określony układ współrzędnych przedmiotu obrabianego: G56 - Korekcja zera przedmiotu G56 (oś X): Korekcja zera przedmiotu G56 (oś Y): Korekcja zera przedmiotu G56 (oś Z): Korekcja zera przedmiotu G56 (oś A): Korekcja zera przedmiotu G56 (oś B): Odległość przemieszczania na osi X za pomocą posuwu ręcznego: mm - Odległość przemieszczania na osi Y za pomocą posuwu ręcznego: mm - Odległość przemieszczania na osi Z za pomocą posuwu ręcznego: mm - Odległość przemieszczania na osi A za pomocą posuwu ręcznego: mm - Odległość przemieszczania na osi B za pomocą posuwu ręcznego: mm W tym przykładzie, korekcje zera przedmiotu G56 są następujące: - oś X: () = oś Y: (-5. 000) = oś Z: = oś A: = oś B: (-2. 000) = Operacja zależna od pamięci kompensacji każdego Operacja zmiany wartości kompensacji różni się w zależności od pamięci kompensacji A/B/C: Pamięć korekcji narzędzi A B C Zmieniona wartość kompensacji Nie ma rozróżnienia pomiędzy wartością kompensacji długości i wartością kompensacji skrawania. Wartość, określona za pomocą numeru kompensacji zgodnie z bieżącym prawidłowym kodem H lub D, zostaje zmieniona Nie ma rozróżnienia pomiędzy wartością kompensacji długości i wartością kompensacji skrawania. Wartość, określona za pomocą numeru kompensacji zgodnie z bieżącym prawidłowym kodem H lub D, zostaje zmieniona. Zależnie od nastawy bitu 4 (ASG) parametru nr 5000, zostaje zmieniona wartość kompensacji geometrii lub wartość kompensacji zużycia. Wartość kompensacji długości oraz wartość kompensacji skrawania, określona za pomocą numerów kompensacji zgodnych z bieżącym prawidłowym kodem H lub D, zostaje zmieniona.

238 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Nastawianie oznaczenia położenia względnego Przez ustawienie bitu 5 (APL) parametru nr 3115 na 1, oznaczenie pozycji względnej (licznik) może zostać nastawiony automatycznie na 0, jeżeli wybrano aktywny tryb zmiany wartości kompensacji. W takim przypadku, zmieniona wartość korekcji może zostać odtworzona do wartości początkowej, przez powrót do oznaczenia położenia względnego (licznik) na 0, za pomocą posuwu ręcznego. - Stop awaryjny, serwo alarm Jeżeli pojawia się serwo alarm lub wzbudzenie serwo jest wyłączone, zmiana wartości korekcji zostaje wykonana dla odległości przemieszczania na osi, przesuwanej przez dalszą obróbkę w aktywnym trybie zamiany wartości korekcji. ADNOTACJA Jeżeli wartość kompensacji długości lub kompensacji skrawania zostaje wybrana jako wartość korekcji, która ma zostać zmieniona, nie zostaje wykonana zmiana wartości korekcji dla odległości przemieszczania na osi rotacji przesuwanej przez dalszą obróbkę. Ograniczenia - Operacja ręczna, która nie może zmienić aktywnej wartości korekcji W trybie innym niż tryb przemieszczania kółkiem ręcznym/tryb posuwu przyrostowego/tryb posuwu impulsowego, żadna aktywna wartość korekcji nie może zostać zmieniona. Ponadto, żadna aktywna wartość nie może zostać zmieniona w trybie ręcznego dojazdu do punktu referencyjnego. Jeżeli w trybach wymienionych powyżej, nie zmieniać aktywnej wartości korekcji w następujących operacjach: Posuw ręczny dla 5-osiowego przebiegu pracy Ręczne polecenie numeryczne Sterowanie osi PMC - Oś, która wyłącza aktywną wartość korekcji od zmienienia Przy osi rotacji, nie może zostać zmieniona żadna wartość kompensacji długości /kompensacji skrawania, za pomocą tej funkcji

239 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. 13 KOMPENSACJA DYNAMICZNA STOŁU PODZIAŁÓW Funkcja kompensacji dynamicznej stołu podziałowego zaoszczędza obsługującemu problemu resetowania układu współrzędnych przedmiotu obrabianego, jeżeli rozpoczęto obracanie stołu przed obróbką. Za pomocą tej funkcji operator ustawia położenie przedmiotu obrabiającego na określonej pozycji na stole obrotowym, jako referencyjną kompensację uchwytu. Jeżeli stół obrotowy obraca się, układ uzyskuje automatycznie tryb bieżącego uchwytu kompensacji z kąta obrotu i tworzy odpowiedni układ współrzędnych przedmiotu obrabianego. Po ustawieniu referencyjnej kompensacji uchwytu, układ współrzędnych przedmiotu obrabianego jest dynamicznie przygotowany, niezależnie od położenia stołu. Punkt zerowy układu współrzędnych przedmiotu obrabianego zostaje uzyskany przez dodanie kompensacji uchwytu do kompensacji punktu referencyjnego przedmiotu. Y Y Y X X C F θ F 0 θ 0 Oś obrotowa Punkt środkowy X Z W Maszyna Początek układu W: Wartość korekcji zera przedmiotu obrabianego θ 0: Kąt odniesienia F 0: Wartość referencyjna kompensacji uchwytu θ: Kąt osi obrotu F:Wartość kompensacji uchwytu Rys (a) Kompensacja uchwytu Format - Polecenie kompensacji uchwytu G54. 2 Pn; n: Numer wartości referencyjnej kompensacji uchwytu (1 do 8) - Anulowanie polecenia kompensacji uchwytu G54. 2 P0;

240 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 ADNOTACJA 1 W trybie G54. 2, zmiana dokonana dla ustawienia parametru lub referencyjnej kompensacji uchwytu staje się efektywna, jeżeli określono kolejny G54. 2Pn. 2 Zależy od bieżącego nieprzerwanego kodu grupy 01, czy zmiana wektora kompensacji uchwytu powoduje przemieszczenie. Jeżeli układ jest w trybie innym niż G00, G01 (G02, G03, etc. ), przemieszczenie jest dokonane czasowo w trybie G01. 3 Jeżeli oś obrotu jest związana z kompensacją uchwytu, polecenie jest określone w trybie G54. 2, wektor jest obliczany z wartości współrzędnej końca bloku i przemieszczenie jest wykonane do położenia polecenia na układzie współrzędnych wskazanym przez wektor. 4 Dla obliczenia kompensacji uchwytu, używana jest współrzędna osi obrotu na układzie współrzędnych przedmiotu obrabianego. Jeżeli zastosowano kompensację lub inną kompensację, użyta zostaje współrzędna przed kompensacją. Jeżeli jest wykonywane odbicie lustrzane lub skalowanie, użyta zostaje współrzędna przed operacją. Objaśnienia - Polecenie kompensacji uchwytu Jeżeli określono polecenie G54. 2Pn, wartość kompensacji uchwytu jest obliczana z bieżącego kąta rotacji i danych określonych za pomocą n i aktywuje wartość kompensacji uchwytu. Jeżeli n = 0, wartość kompensacji uchwytu jest nieaktywna. - Jeżeli określono polecenie przesunięcia dla osi rotacji w trybie G54. 2 Jeżeli w trybie G54. 2 określono polecenie przesunięcia względem osi rotacji zaangażowanej w kompensację uchwytu, współrzędne osi rotacji na końcu bloku zostają użyte do obliczenia wektora. Narzędzia przesunięte do określonej pozycji na układzie współrzędnym przedmiotu, która jest oznaczona przez wektor. - Operacja przy resecie Anulowanie kompensacji uchwytu zależy od ustawień bitu 6 (CLR) parametru nr 3402 i bitu 7 (C23) parametru nr Jeżeli CLR jest ustawiony na 0 lub CLR i C23 są ustawione na 1, zachowany jest wektor przed resetem. Jeżeli CLR jest ustawiony na 1 i C23 jest ustawiony na 0, wektor zostaje usunięty. Obrabianie nie jest wykonywane zgodnie z usuniętym wektorem, niezależnie od ustawienia bitu 0 (FTP) parametru nr

241 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Programowanie danych (1) Ustawienie grupy trzech parametrów, które określają jedną oś rotacji i dwie osie liniowe tworzące płaszczyznę rotacji (numery parametrów 7580 do 7588) W każdej grupie, określić liczbę osi rotacji, jako pierwszy parametr oraz liczby osi liniowych, jako drugi, trzeci parametr. Obrót w kierunku normalnym o oś rotacji musi zgadzać się ze stroną dodatnią osi liniowej ustawionej jako drugi parametr do dodatniej strony osi liniowej ustawionej jako trzeci parametr. Przykład) Załóżmy, że obróbka posiada cztery osie, X, Y, Z, C. Osie X, Y, Z z praworęcznego układu współrzędnych. Oś C jest osią obrotu. Patrząc od dodatniej strony osi Z, rotacja w kierunku normalnym o oś C traktowana jest jako rotacja przeciwna do kierunku wskazówek zegara wokół osi Z. Dla maszyny, określić parametry w sposób następujący Parametr pierwszy: 4 (oś C) Parametr drugi: 1 (oś X) Parametr trzeci: 2 (oś Y) Można ustawić do trzech grup parametrów. Dla obliczenia kompensacji uchwytu, dane osi obrotu określone w pierwszej grupie, zostają obliczone jako pierwsze. Następnie, obliczane są dane z drugiej i trzeciej grupy. Jeżeli maszyna posiada dwie lub więcej osi rotacji i płaszczyzna rotacji zależy od rotacji o inną oś rotacji, płaszczyzna rotacji zostaje ustawiona, jeżeli kąt obrotu o oś rotacji wynosi 0. (2) Ustawianie referencyjnego kąta osi rotacji i odpowiadającej referencyjnej kompensacji uchwytu Ustawić kąt referencyjny i kompensację uchwytu, która odpowiada kątowi referencyjnemu. Ustawić dane na ekranie kompensacji uchwytu. Można określić osiem grup elementów danych. (3) Ustawienie parametru dla włączenia lub wyłączenia kompensacji uchwytu dla każdej osi (bit 0 (FAX) parametru nr 7575#0) Dla osi, dla której włączono kompensację uchwytu, ustawić parametr na 1. Nie trzeba tego określać dla osi rotacji. (4) Ustawianie typu kompensacji uchwytu (bit 1 (FTP) param. 7570) Określić, czy spowodować przesunięcie zgodnie z przyrostem lub ubytkiem wektora kompensacji uchwytu, gdy wektor zmienia się (jeżeli G54. 2 jest określony lub jeżeli pojawia się przesunięcie osi rotacji w trybie G54. 2). Jeżeli ustawiono 0, dokonuje się przemieszczenie. (Bieżąca pozycja na układzie współrzędnym przedmiotu nie zmienia się. Pozycja układu współrzędnych maszyny zmienia się. ) Jeżeli ustawiono 1, nie dokonuje się przemieszczenie. (Bieżąca pozycja na układzie współrzędnych przedmiotu zmienia się. Bieżąca pozycja na układzie współrzędnym maszyny nie zmienia się

242 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Zadawanie/wydawanie kompensacji uchwytu Dane mogą zostać zaprogramowane i wprowadzone z urządzenia zewnętrznego i zadane urządzeniu zewnętrznemu, jak opisano poniżej: (1) Ustawienie referencyjnej kompensacji uchwytu G10 G10 L21 Pn P; N: Referencyjny numer kompensacji uchwytu P: Referencyjna kompensacja uchwytu lub kąt referencyjny dla każdej osi Za pomocą tego polecenia, referencyjna kompensacja uchwytu lub kąt referencyjny mogą zostać zaprogramowane. Jeżeli polecenie wykonane w trybie G90, określona wartość zostaje ustawiona bezpośrednio. Jeżeli polecenie zostaje wykonane w trybie G91, zostaje ustawiona suma określonych wartości i wartości poprzedniej. ADNOTACJA Potrzebna jest funkcja wprowadzania danych (G10). (2) Wczytanie/zapisanie oparte na zmiennej systemowej makropoleceń użytkownika Poniższy numer zmiennej systemowej może zostać użyty do odczytania i zapisania wartości referencyjnej kompensacji uchwytu lub kąta referencyjnego. Nie można zapisać obszaru zmiennej systemowej (5500 do 5508) jeżeli n = 0. Numer zmiennej systemowej = * n + m n: Numer kompensacji uchwytu (1 do 8) (Użyto bieżącej kompensacji, jeżeli n = 0. ) m: Numer osi (1 do numeru sterowanych osi) ADNOTACJA Potrzebna jest funkcja makropoleceń użytkownika. (3) Wprowadzanie do urządzeń zewnętrznych Wybór [WYSLIJ] na ekranie kompensacji uchwytu umożliwia wysyłanie do urządzeń zewnętrznych, takich jak dyskietka i karta pamięci przez RS-232-C. Wysyłane dane są w formacie G10 bez numeru programu. ADNOTACJA Niezbędna są: interferencja czytania/wysyłania i funkcje wprowadzania danych programowalnych (G10). (4) Wprowadzanie z urządzenia zewnętrznego Wybieranie [CZYT] na ekranie kompensacji uchwytu, dane mogą zostać wprowadzone z dyskietki i karty pamięci przez RS-232-C. Wprowadzone dane są w formacie G10 bez numeru programu. ADNOTACJA Niezbędna są: funkcja interferencji czytania/wysyłania i funkcje wprowadzania danych programowalnych

243 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA - Obliczanie wartości kompensacji uchwytu (1) Związek pomiędzy osią obrotu i osią liniową Grupa pierwsza: 4 (oś B), 3 (oś Z), 1 (oś X) Grupa druga: 5 (oś C), 1 (oś X), 2 (oś Y) Grupa trzecia: 0, 0, 0 (2) Kąt referencyjny i referencyjna kompensacja uchwytu X: F 0X Y: F 0Y Z: F 0Z B: θ 0 C: φ 0 Jeżeli powyższe dane zostały ustawione, metoda obliczania wartości kompensacji uchwytu jest następująca: O: Środek stołu obrotowego W: Wartość korekcji zera przedmiotu obrabianego F 0: Wartość kompensacji uchwytu, jeżeli B=θ 0, C=φ 0 F A: Wartość kompensacji uchwytu (F AX, F AY, F AZ), jeżeli B=0, C=0 F: Wartość kompensacji uchwytu (F X, F Y, F Z), jeżeli B=θ, C=φ Następnie, poniższe wyrażenie jest użyte do obliczenia kompensacji uchwytu. FAX cos( θ 0) 0 sin( θ 0) cos( φ 0) sin( φ 0) 0 F 0 X () () FAY = sin φ 0 cos φ 0 0 Y F 0 FAZ sin( θ 0) 0 cos( θ 0) F 0Z FX cos( φ) sin( φ) 0 cos( θ) 0 sin( θ) FAX () () FY = sin φ cos φ AY F () () FZ sin θ 0 cos θ FAZ Jeżeli wykonana jest interwencja ręczna na osi obrotu Jeżeli operacja automatyczna jest zatrzymana przez zatrzymanie SBK lub podobne, w trybie G54. 2, ręczne przesuniecie jest dokonane względem osi rotacji, wektor dla kompensacji uchwytu nie zmienia się. Jeżeli polecenie osi rotacji określono w operacji automatycznej lub operacji MDI lub jeżeli określono G54. 2, obliczany jest wektor. Jeżeli ręczna interwencja wykonana jest za pomocą parametru ABS (nr 7570#1) =0, ustawiony jest przełącznik manualny bezwzględny i polecenie osi rotacji jest określone w trybie przyrostowym (G91), wektor jest obliczany za pomocą współrzędnych, które nie odzwierciedlają wielkości interwencji ręcznej. Przykład) N1 G90 G00 C10. 0; N2 G54. 2 P1; Po wykonaniu programu, wykonać interwencję ręczną, za pomocą włączonego przełącznika polecenia bezwzględnego. Następnie przesunąć o oś C. Po restarcie N3 G91 C30. 0; określono, wartość współrzędnej osi C wynosi 60. 0 w układzie współrzędnych przedmiotu. Dla obliczenia kompensacji uchwytu, wartość współrzędnych osi C jest brana jako Jeżeli wykonano N3 za pomocą ABS(nr 7570#1) ustawionego na 1. Wartość programowanej współrzędnej osi C zostaje użyta bezpośrednio do obliczenia, jako 40. 0()

244 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Ograniczenia - Polecenie dla ograniczenia obliczenia kompensacji uchwytu Jeżeli określono poniższe polecenia dla osi obrotu w trybie G54. 2, wektor komepensacji uchwytu nie zostaje obliczony: Polecenie związane z układem współrzędnym maszyny: G53 Polecenie określające zmianę układu współrzędnych przedmiotu obrabianego: G54 do G59, G54. 1, G92, G52 Polecenie określając powrót do punktu referencyjnego: G27, G28, G29, G30, G Oś rotacji użyta dla kompensacji uchwytu Oś rotacji użyta dla interpolacji układu współrzędnych biegunowych (G12. 1) nie może zostać ustawiona jako oś rotacji dla kompensacji uchwytu. - Przekręcenie osi obrotowej Przy użyciu funkcji przekręcenia osi obrotowej, zawsze określić 360 stopni dla wielkości drogi jednego obrotu osi obrotowej. - Funkcje, które nie mogą być określone W trybie G54. 2 nie można zadać wyszczególnionych poniżej funkcji. Funkcja ponownego uruchomienia programu Funkcja obrotu układu współrzędnych Funkcja kopiowania konturu Przykład Parametr Parametr 7580=4 (oś C) Parametr 7581=1 (oś X) Parametr 7582=2 (oś Y) Parametr 7583~7588=0 7575#0(X)=1 (Kompensacja jest prawidłowa dla osi X. ) 7575#0(Y)=1 (Kompensacja jest prawidłowa dla osi Y. ) 7570#0=0 (Jeżeli bit 0 parametru 7570 jest nastawiony na 1, wartości w nawiasach kwadratowych ([]) zostają obliczone. ) Dane kompensacji uchwytu 1 (n = 1) C= (kąt obrotu) X= Y= 0. 0 Jeżeli parametry i dane zostają ustawione, maszyna działa, tak jak opisano poniżej:

245 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Współrzędne Tabela 6. 13 Przykład kompensacji uchwytu Położenie na układzie współrzędnym przedmiotu obrabianego (BEZWZGL. ) Położenie na współrzędnej maszyny (MASZYNA) Kompensacja uchwytu Program X Y c X Y c X Y c N1 G90 G00 X0 Y0 C90. ; N2 G54. 2 P1; 0. 0 [] 0. 0 [] N3 G01 X10. Y2. F100. ; N4 G02 X2. R10. ; N5 G01 X0 Y0; Wartości w nawiasach ([]) mają zastosowanie, jeżeli bit 0 (FTP) parametru nr 7570 ustawiony jest na [] Y C=90 C N4 C=180 N5 N3 N2 [N3] X Układ współrzędnych maszyny punkt zerowy Rys. 13 (b) Przykład kompensacji uchwytu Jeżeli określono G54. 2 P1 w bloku N2, zostaje obliczony wektor kompensacji uchwytu (0, 10. Wektor jest traktowany w ten sam sposób, jak kompensacja z punktu referencyjnego przedmiotu obrabianego. Bieżąca pozycja na układzie współrzędnym przedmiotu wynosi (0, 10. Jeżeli bit 0 (FTP) parametru 7570 jest nastawiony na 0, narzędzie przesuwa się zgodnie z wektorem. Położenie wynikowe na układzie współrzędnym przedmiotu obrabianego wynosi (0, 0), zostaje określona pozycja przed poleceniem

246 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ STEROWANIE KIERUNKU NORMALNEGO (G40. 1) Przegląd Jeżeli oś obrotu (oś C) jest przemieszczona w płaszczyźnie XY w czasie obróbki, to funkcja sterowania kierunku normalnego może tak pokierować narzędziem, że oś C zawsze będzie prostopadła do toru (Rys (a)). Programowany tor Oś C Oś C Narzędzie Narzędzie Kierunek normalny (kierunek posuwu) Rys (a) Przykładowy posuw Format G41. 1; Lewostronne sterowanie kierunku normalnego G42. 1; Prawostronne sterowanie kierunku normalnego G40. 1; Zakończenie sterowania kierunku normalnego Jeśli obrabiany przedmiot znajduje się po prawej stronie toru, patrząc w kierunku posuwu, to jest ustalana funkcja lewostronnego sterowania kierunku normalnego (G41. 1). Po ustaleniu G41. 1 lub G42. 1, funkcja sterowania kierunku normalnego zostanie włączona (tryb sterowania kierunku normalnego). Jeśli ustalono G40. 1 (lub G150), to tryb sterowania kierunku normalnego zostanie zakończony

247 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Tor punktu środkowego Tor punktu środkowego Programowany tor Programowany tor Środek łuku Rys (b) Sterowanie kierunku normalnego lewo (G41. 1) Rys (c) Sterowanie kierunku normalnego prawo (G42. 1) Objaśnienia - Kąt obrotu względem osi C Patrząc ze środka obrotu wokół osi C, kąt obrotu wokół tej osi jest definiowany w sposób pokazany na rysunku Rys (d). Zakłada się, że dodatnia część osi X odpowiada 0, dodatnia część osi Y odpowiada 90, ujemna część osi X odpowiada 1805, a ujemna część osi Y odpowiada Y X Punkt środkowy obrotu 270 Rys (d) Kąt osi C - Sterowanie normalnego kierunku osi C Jeśli tryb anulowania zostanie przełączony na tryb sterowania kierunku normalnego, to oś C stanie się prostopadła do toru na początku bloku zawierającego G41. W interfejsie między blokami w trybie sterowania kierunku normalnego polecenie posuwu jest wstawiane automatycznie, dzięki czemu oś C staje się prostopadła do toru na początku każdego bloku. Narzędzie jest najpierw tak zorientowane, że oś C jest prostopadła do toru ustalonego za pomocą polecenia przemieszczenia, a następnie jest przemieszczane wzdłuż osi X i Y. W trybie kompensacji skrawającego narzędzie jest tak zorientowane, że oś C staje się prostopadła do toru utworzonego po kompensacji

248 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 W operacji pojedynczego bloku narzędzie nie zatrzymuje się między poleceniami obrotu i posuwu wzdłuż osi X i Y. Po posuwie wzdłuż osi X i Y zawsze występuje zatrzymanie pojedynczego bloku. Tor punktu środkowego S N1 S: Tryb zatrzymania pojedynczego bloku Programowany tor N2 N3 S S Rys (e) Punkt, w którym pojawia się zatrzymanie pojedynczego bloku w trybie sterowania kierunku normalnego Przed uruchomieniem interpolacji kołowej oś C jest tak obracana, że staje się prostopadła do łuku w punkcie startowym. W czasie interpolacji kołowej narzędzie jest sterowane w taki sposób, że oś C jest zawsze prostopadła do toru wyznaczonego przez interpolację kołową. Narzędzie jest sterowane w taki sposób, że oś C jest zawsze prostopadła do toru wyznaczonego przez interpolację kołową. Polecenie obrotu jest wstawiane w taki sposób, że oś C staje się normalna do łuku w punkcie startowym. Tor punktu środkowego Programowany tor Środek łuku Rys (f) Sterowanie kierunku normalnego w interpolacji kołowej ADNOTACJA Podczas sterowania kierunku normalnego, oś C zawsze obraca się o kąt mniejszy niż 180 stopni, np. obraca się w kierunku, który zapewnia krótszą drogę. - Szybkość posuwu wzdłuż osi C Przemieszczenie na początku każdego bloku zostaje wykonane dla posuwu ustawionego w parametrze Jeżeli tryb posuwu próbnego jest wówczas aktywny, zostaje on zastosowany. Jeśli narzędzie ma być przemieszczone wzdłuż osi X i Y w trybie szybkiego biegu (G00), to stosuje się prędkość posuwu szybkiego biegu

249 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Prędkość posuwu wzdłuż osi C w czasie interpolacji kołowej jest definiowana za pomocą następującego wyrażenia. Wielkość posunięcia w osi C (stopień) F [stp/min] Długość łuku (mm lub cale) F: Posuw (mm/min lub cal/min) określony przez odpowiadający blok łuku Wielkość posunięcia w osi C: Różnica w kątach na początku i końcu bloku. ADNOTACJA Jeżeli posuw osi C przekracza maksymalną szybkość skrawania osi C, określonej w parametrze nr 1430, posuw każdej innej osi zostaje ograniczony, aby utrzymać posuw osi C na poziomie niższym, niż maksymalna szybkość skrawania osi C. - Oś sterowania kierunku normalnego Oś C, do której zastosowano sterowanie kierunku normalnego, może być przypisana do dowolnej osi za pomocą parametru nr Kąt, dla którego ignorowane jest wstawienie konturu Jeżeli oś rotacji, która ma zostać wstawiona, obliczona przez sterowanie kierunku normalnego, jest mniejsza niż wartość ustawiona za pomocą parametru nr 5482, odpowiadający blok rotacji nie zostaje wstawiony dla osi, do której stosuje się sterowanie kierunku normalnego. Zignorowany kąt obrotu jest dodawany do następnego wstawianego kąta, a suma kątów podlega tej samej kontroli w następnym bloku. Jeśli ustalono kąt o wartości 360 stopni lub większej, to odpowiedni blok obrotu nie jest wstawiany. Jeśli kąt o wartości 180 stopni lub więcej ustalono w bloku innym, niż blok interpolacji kołowej z obrotem osi C równym lub przekraczającym 180 stopni, to taki blok nie będzie wstawiony. - Przemieszczenie, dla którego ignorowane jest wstawienie łuku Umożliwia ustalenie maksymalnej odległości, w której obróbka jest wykonywana z takim samym kierunkiem normalnym, jak w poprzednim bloku. Przemieszczenie liniowe Jeżeli odległość N2, przedstawiona poniżej, jest mniejsza niż wartość ustawiona, to obróbka za pomocą bloku N2 przebiega w tym samym kierunku, jak w bloku N1. Tor punktu środkowego N2 N1 Odległość N3 Programowany tor

250 6. FUNKCJA KOMPENSACYJNA PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Skrawanie obwodowe Jeśli średnica bloku N2, przedstawiona poniżej, jest mniejsza niż wartość ustawiona, to obróbka za pomocą bloku N2 przebiega w tym samym kierunku normalnym, jak w bloku N1. Położenie osi, w której zastosowano sterowanie kierunku normalnego, względem kierunku normalnego w bloku N2 nie zmienia się w miarę postępu obróbki wzdłuż łuku. N2 Tor punktu środkowego N3 Programowany tor Średnica N1 ADNOTACJA 1 W czasie sterowania kierunkiem normalnym nie należy wydawać żadnych poleceń odnoszących się do osi C. Zadane polecenia nie będą brane pod uwagę. 2 Przed rozpoczęciem przetwarzania należy skoordynować współrzędne obrabianego przedmiotu w osi C z rzeczywistym położeniem osi C w maszynie, korzystając z funkcji nastawiania układu współrzędnych (G92) lub podobnej. 3 Do skorzystania z tej funkcji konieczna jest opcja skrawania po linii śrubowej. Jednak skrawanie po linii śrubowej nie może być ustalone w trybie sterowania kierunkiem normalnym. 4 Sterowanie kierunkiem normalnym nie może być wykonane przy pomocy polecenia posuwu G53. 5 Oś C musi być osią obrotu

251 7. OPERACJA PAMIĘCOWA ZA POMOCĄ B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE FORMATU PROGRAMU serii 15 7 OPERACJA PAMIĘCOWA ZA POMOCĄ FORMATU PROGRAMU serii 15 Przegląd Objaśnienia Operacje pamięciowe za pomocą programu zapisanego w formacie programu serii 15 są możliwe przy odpowiedniej nastawie parametru FCV (nr 0001#1) na 1. Formaty danych dla kompensacji skrawania, wywołania podprogramu oraz cykli stałych, są różne pomiędzy CNC i seriami 15. Formaty programu serii 15 mogą być przetwarzane da operacji pamięciowej. Inne formaty danych muszą zgadzać się z seriami 30i. Jeśli w omawianej serii zostanie zarejestrowana wartość spoza zakresu serii 30i zostanie uruchomiony alarm. Funkcje, które nie są dostępne w serii 30i nie mogą być zarejestrowane do operacji pamięciowych. - Adres dla numeru kompensacji narzędzi skrawających Numery kompensacji zostały określone przez adres D Serii 15. Jeżeli numer kompensacji został określony przez adres D, wartość modalna określona przez adres H zostaje zastąpiona numerem kompensacji określonym w adresie D. - Wywołanie podprogramu Jeśli podano numer podprogramu, składający się z więcej, niż czterech cyfr, to ostatnie cztery cyfry zostaną potraktowane jako numer podprogramu. Jeżeli nie ustalono częstości powtórzeń, zakłada się 1. Tabela 7 (a) Format programu wywołania podprogramu Obrabiarka CNC Format programu Seria 15 M98 P L; P: Numer podprogramu L: Częstość powtórzeń (1 do 9999) M98 P; Seria 30 Częstość powtórzeń Numer podprogramu (1 do 9999) - Adres dla częstości powtórzeń cykli stałych dla wiercenia Serie 15 i CNC używają różnych adresów dla częstości powtórzeń cykli stałych dla wiercenia, jak pokazano w tabeli 7 (b). Tabela 7 (b) Adres dla częstości powtórzeń cykli stałych dla wiercenia Obrabiarka CNC Adres Seria 15 L Seria 30 K

252 8. FUNKCJE STEROWANIA OSI PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 8 FUNKCJE STEROWANIA OSI

253 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 8. FUNKCJE STEROWANIA OSI 8. 1 STEROWANIE TANDEMEM Jeżeli za pomocą jednego silnika nie można uzyskać momentu obrotowego dla prowadzenia dużego stołu, można użyć dwóch silników dla ruchu wzdłuż pojedynczej osi. Pozycjonowanie zostaje wykonane jedynie przez motor główny. Silnik pomocniczy jest wykorzystywany do dostarczenia dodatkowego momentu obrotowego. Przy tak zrealizowanym sterowaniu posobnym uzyskany moment obrotowy ulega podwojeniu. Stół Silnik główny Śruba pociągowa toczna Silnik pomocniczy Rys. 8. 1 (a) Przykład przebiegu NC traktuje sterowanie posobne tak, jak sterowanie realizowane dla jednej osi. Jednak dla zarządzania parametrem serwomechanizmu oraz dla monitorowania serwomechanizmu, sterowanie posobne jest traktowane tak, jak sterowanie wykonywane przez dwie osie. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku producenta obrabiarki

254 8. FUNKCJE STEROWANIA OSI PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/ FUNKCJA WAHADŁOWA Przegląd W czasie szlifowana kształtowego funkcja wahadłowa może być zastosowana w celu szlifowania powierzchni bocznych obrabianego przedmiotu. Dzięki tej funkcji można wykonać program konturowy w celu wywołania przemieszczenia w innej osi, kiedy oś szlifowania (oś z tarczą szlifierską) jest przemieszczana pionowo. Ponadto w operacjach wahadłowych może być używana funkcja kompensacji opóźnienia serwonapędu. Jeśli oś szlifowania jest przemieszczona pionowo z dużą prędkością, może wystąpić opóźnienie serwo napędu lub opóźnienie przyspieszenia/hamowania. Opóźnienia te uniemożliwiają przyjęcie ustalonego położenia przez narzędzie. Funkcja kompensacji opóźnienia serwonapędu powoduje kompensację każdego przemieszczenia poprzez zwiększenie szybkości posuwu. W ten sposób szlifowanie można przeprowadzić prawie do ustalonego położenia. Istnieją dwa rodzaje funkcji wahadłowych, które są określane przez programowanie i które są aktywowane przez wprowadzanie sygnału. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących funkcji wahadłowej aktywowanej przez sygnał wprowadzania, należy zapoznać się z podręcznikiem dołączonym przez producenta maszyny. Format G81. 1 Z_ Q_ R_ F_; Z: Górny martwy punkt (Dla osi innej niż oś Z, określić adres osi. ) Q: Odległość pomiędzy górnym martwym punktem i dolnym martwym punktem (Określić odległość jako wartość przyrostową, względem górnego punktu martwego. ) R: Odległość od górnego martwego punktu do punktu R (SOkreślić odległość jako wartość przyrostową, względem górnego punktu martwego. ) F: Posuw podczas ruchu wahadłowego G80; Anuluje wahanie

255 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 8. FUNKCJE STEROWANIA OSI Objaśnienia - Wahanie uruchamiane wprowadzonym sygnałem Przed rozpoczęciem wahania należy ustalić oś ruchu wahadłowego, położenie odniesienia, górny i dolny punkt martwy oraz szybkość posuwu w ruchu wahadłowym, korzystając z ekranu parametrów (lub ekranu ruchu wahadłowego). Wahanie zostaje rozpoczęte po ustawieniu sygnału startu wahania CHPST na 1. Sygnał jest ignorowany, podczas przemieszczenia osi wahania. Jeżeli sygnał zatrzymania wahania *CHLD został ustawiony na 0, podczas wahania, narzędzie natychmiast przesuwa się do punktu R. Ponownie ustawienie sygnału zatrzymania wahania na 1, uruchamia ponownie wahanie. Wahanie może również zostać zatrzymane przez ustawienie sygnału startu wahania CHPST na 0, ale jedynie wtedy gdy wahanie rozpoczęto poprzez użycie tego sygnału. Metoda rozpoczęcia wahania Sygnał CHPST = 1 G81. 1 Metoda zatrzymania wahania Sygnał CHPST = 0 G80 Sygnał CHPST = 0 G80 Stan Zatrzymany Zatrzymany Nie zatrzymany Zatrzymany ADNOTACJA 1 Przełączenie na tryb ręczny lub wstrzymanie operacji automatycznej, za pomocą zatrzymania posuwu, nie powoduje zatrzymania wahania. 2 W trybie wahania, polecenie przesunięcia osi wahania lub polecenie cyklu stałego nie mogą zostać określone. 3 Jeżeli polecenie G81. 1 zostało określone podczas, gdy rozpoczęto wahanie za pomocą sygnału, wahanie nie zostaje zatrzymane. Jeżeli punkt R, górny martwy punkt, dolny martwy punkt lub szybkość posuwu w ruchu wahadłowym, zostały zmienione za pomocą polecenia G81. 1, wahanie jest kontynuowane, ale używane są dane zmodyfikowane. 4 Użycie sygnału startu wahania CHPST, w celu rozpoczęcia wahania, nie jest możliwe natychmiast po włączeniu zasilania; nie jest możliwe aż do momentu ukończenia ręcznego powrotu do punktu referencyjnego

256 8. FUNKCJE STEROWANIA OSI PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 - Szybkość posuwu w ruchu wahadłowym (prędkość posuwu do punktu R) Od rozpoczęcia ruchu wahadłowego do punktu R narzędzie porusza się z szybkością szybkiego posuwu (ustaloną przez parametr nr 1420). Funkcję przesterowania można wykorzystać przy normalnej szybkości szybkiego posuwu lub szybkości posuwu w ruchu wahadłowym, którą można wybrać przez ustawienie ROV (bit 0 parametru nr 8360). Jeśli posuw wahadłowy jest przesterowany, to ustawienia z przedziału od 110% do 150% są ograniczane do 100%. - Szybkość posuwu w ruchu wahadłowym (prędkość posuwu z punktu R) Między punktem R, osiąganym po rozpoczęciu ruchu wahadłowego, a punktem, w którym ruch wahadłowy jest anulowany, narzędzie przemieszcza się z szybkością posuwu w ruchu wahadłowym (ustaloną parametrem nr 8374). Szybkość posuwu w ruchu wahadłowym ograniczona jest do maksymalnej szybkości posuwu w ruchu wahadłowym (ustalonej przy pomocy parametru nr 8375), jeśli zadana szybkość posuwu jest większa od maksymalnej szybkości posuwu w ruchu wahadłowym. Prędkość posuwu można przesterować o wartość od 0% do 150% stosując sygnał przesterowania prędkości posuwu w ruchu wahadłowym. - Nastawienie danych wahań Należy ustalić następujące dane wahań: Oś ruchu wahadłowego Parametr (nr 8370) Punkt referencyjny (punkt R): Parametr (nr 8371) Górny martwy punkt Parametr (nr 8372) Dolny martwy punkt Parametr (nr 8373) Szybkość posuwu w ruchu wahadłowym Parametr (nr 8374) Dopuszczalna szybkość posuwu w ruchu wahadłowym Parametr (nr 8375) Wszystkie elementy danych inne, niż oś ruchu wahadłowego oraz dopuszczalna prędkość posuwu w ruchu wahadłowym, można ustalić na ekranie ruchu wahadłowego

257 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 8. FUNKCJE STEROWANIA OSI - Ruch wahadłowy po zmianie górnego lub dolnego punktu martwego Jeśli dolny lub górny punkt martwy zmieni się w czasie wykonywania ruchu wahadłowego, to narzędzie przemieści się do położenia ustalonego za pomocą poprzednich danych. Następnie ruch wahadłowy będzie kontynuowany z zastosowaniem nowych danych. Kiedy rozpocznie się ruch zgodny z nowymi danymi, to funkcja kompensacji opóźnienia serwonapędu zatrzyma kompensację dla poprzednich danych i rozpocznie kompensację dla nowych danych. Poniżej opisano działania wykonywane po zmianie danych. (1) Jeśli górny punkt martwy ulegnie zmianie w czasie posuwu od górnego do dolnego punktu martwego Nowy górny punkt martwy Poprzedni górny punkt martwy Poprzedni dolny punkt martwy Narzędzie najpierw przesunie się do dolnego punktu martwego, a następnie do nowego górnego punktu martwego. Po zakończeniu przemieszczenia do nowego dolnego punktu martwego poprzednia wartość kompensacji opóźnienia serwonapędu przyjmuje wartość zerową, a kompensacja opóźnienia serwonapędu jest prowadzona w oparciu o nowe dane. (2) Jeśli górny dolny martwy ulegnie zmianie w czasie posuwu od górnego do dolnego punktu martwego Poprzedni górny punkt martwy Nowy dolny punkt martwy Poprzedni dolny punkt martwy Narzędzie najpierw przemieszcza się do poprzedniego dolnego punktu martwego, następnie do górnego punktu martwego, a na koniec do nowego dolnego punktu martwego. Po zakończeniu przemieszczenia do nowego górnego punktu martwego poprzednia wartość kompensacji opóźnienia serwonapędu przyjmuje wartość zerową, a kompensacja opóźnienia serwonapędu jest prowadzona w oparciu o nowe dane

258 8. FUNKCJE STEROWANIA OSI PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 (3) Jeśli górny punkt martwy ulegnie zmianie w czasie posuwu od górnego do dolnego punktu martwego Nowy górny punkt martwy Poprzedni górny punkt martwy Poprzedni dolny punkt martwy Narzędzie najpierw przemieszcza się do poprzedniego górnego punktu martwego, następnie do dolnego punktu martwego, a na koniec do nowego górnego punktu martwego. (4) Jeśli górny dolny martwy ulegnie zmianie w czasie posuwu od górnego do dolnego punktu martwego Poprzedni górny punkt martwy Poprzedni dolny punkt martwy Nowy dolny punkt martwy Narzędzie najpierw przesunie się do górnego punktu martwego, a następnie do nowego dolnego punktu martwego. Po zakończeniu przemieszczenia do nowego górnego punktu martwego poprzednia wartość kompensacji opóźnienia serwonapędu przyjmuje wartość zerową, a kompensacja opóźnienia serwonapędu jest prowadzona w oparciu o nowe dane. - Funkcja kompensacji opóźnienia serwonapędu Jeśli w osi szlifowania jest wykonywany ruch wahadłowy z dużą prędkością, to występuje opóźnienie serwonapędu oraz opóźnienie przyspieszenia/hamowania. Jednostka sterująca dokonuje pomiarów różnic między ustalonym a rzeczywistym położeniem i automatycznie kompensuje przemieszczenie. Aby przemieszczenie to skompensować, ustala się odległość przemieszczenia równą odległości między górnym i dolnym punktem

259 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 8. FUNKCJE STEROWANIA OSI martwym, powiększoną o odpowiednią wartość kompensacji. Po ustaleniu polecenia ruchu wahadłowego prędkość posuwu jest tak ustalana, że liczba wahnięć w jednostce czasu odpowiada wartości ustalonej. Jeśli różnica pomiędzy przemieszczeniami od górnego martwego punktu i od dolnego martwego punktu stanie się mniejsza od nastawienia parametru nr 8377, po rozpoczęciu ruchu wahadłowego, jednostka sterująca wykona kompensację. Po zastosowaniu kompensacji oś ruchu wahadłowego przemieszcza się poza ustalony górny punkt martwy i dolny punkt martwy, a prędkość ruchu wahadłowego stopniowo rośnie. Jeśli różnica pomiędzy aktualnym a żądanym położeniem maszyny stanie się mniejsza od nastawienia obszaru efektywnego, (parametr nr 1826), jednostka sterująca nie wykonuje już kompensacji, zezwalając na kontynuowanie ruchu z bieżącą szybkością posuwu. Współczynnik wielkości kompensacji dla przemieszczenia powstałego w wyniku opóźnienia serwonapędu, spowodowanego ruchem wahadłowym oraz opóźnienia powstałego w czasie przyspieszania/hamowania, można określić w parametrze nr Jeżeli kompensacja opóźnienia serwosystemu może spowodować przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej szybkości posuwu w ruchu wahadłowym: Kompensacja systemu podczas operacji ruchu wahadłowego może stopniowo zwiększać prędkość wahania. Jeżeli szybkość posuwu w ruchu wahadłowym prawie osiąga poziom maksymalny dopuszczalny szybkości posuwu w ruchu wahadłowym. W takim przypadku, oś ruchu wahadłowego może zejść poniżej dolnego punktu martwego. Dla kompensacji opóźnienia serwosystemu, odległość określona za pomocą polecenia przemieszczenia wzrasta o wielkość kompensacji, która odpowiada drodze pozostałej do przebycia przed górnym i dolnym martwym punktem i osiąga dolny i martwy punkt, a prędkość ruchu wahadłowego wzrasta również, tak że odległość pozostała do przebycia może również być kompensowana. Jeżeli prędkość ruchu wahadłowego jest ograniczona do maksymalnej dopuszczalnej szybkości posuwu w ruchu wahadłowym, odległość określona za pomocą polecenia przemieszczenia wzrasta, ale ograniczenie prędkości nie zostaje zmieniona. W takim przypadku, oś ruchu wahadłowego może zejść poniżej dolnego punktu martwego

260 8. FUNKCJE STEROWANIA OSI PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Punkt R Górny martwy punkt L2 L4 L6 Dolny martwy punkt L1 L3 L5 Czas Przemieszczenie między narzędziem a górnym martwym punktem: L2, L4, L6 Przemieszczenie między narzędziem a dolnym martwym punktem: L1, L3, L5 Kompensacja rozpoczyna się, kiedy: L3 - L2 < (parametr nr 8377) Jeśli podany warunek jest spełniony, kompensacja nie jest stosowana, a narzędzie przemieszcza się z bieżąca prędkością posuwu: L6 < nastawienie obszaru efektywnego (parametr nr 1826) - Przyspieszenie Dla przyspieszenia/opóźnienia wzdłuż osi ruchu wahadłowego, efektywne jest liniowe przyspieszenie/opóźnienie po interpolacji posuwu skrawania. - Zmiana trybu w czasie ruchu wahadłowego Jeśli w czasie trwania ruchu wahadłowego zostanie zmieniony tryb, to ruch wahadłowy nie zatrzyma się. W trybie ręcznym oś ruchu wahadłowego nie może być przemieszczona ręcznie. Może jednak być przemieszczona ręcznie za pomocą przesterowania kółkiem ręcznym. - Zerowanie w czasie ruchu wahadłowego Jeśli w czasie ruchu wahadłowego ustalono zerowanie, to narzędzie natychmiast powróci do punktu R, po czym tryb wahadłowy zostanie zakończony. Jeśli w czasie ruchu wahadłowego pojawi się zatrzymanie awaryjne lub meldunek alarmu serwonapędu, tryb zostanie zakończony i narzędzie natychmiast się zatrzyma. - Zatrzymanie ruchu wahadłowego W poniższej tabeli podano działania i polecenia, które można zastosować w celu zatrzymania ruchu wahadłowego, położenia, w których ruch wahadłowy zatrzymuje się, oraz działania wykonywane po zatrzymaniu ruchu wahadłowego:

261 B-63944PL-2/02 PROGRAMOWANIE 8. FUNKCJE STEROWANIA OSI - Edycja drugoplanowa Działanie/ polecenie Położenie zatrzymania Działanie po zatrzymaniu ruchu wahadłowego G80 Punkt R Zakończona CHPST: 0 Narzędzie przesunie się do Zakończona dolnego punktu martwego, a następnie do punktu R. *CHLD: 0 Punkt R Ponowne uruchomienie po *CHLD przechodzi "1" Zerowanie Punkt R Zakończona Stop awaryjny Narzędzie zatrzymuje się Zakończona od razu. Alarm Narzędzie zatrzymuje się od Zakończona serwosystemu razu. Alarm PS Narzędzie przesunie się do Zakończona dolnego punktu martwego, a następnie do punktu R. Alarm OT Narzędzie przesunie się od górnego punktu martwego do punktu R. Zakończona Jeśli w czasie edycji w tle zostanie włączony alarm lub alarm zasilania, to narzędzie nie zatrzyma się w punkcie R. - Sygnał pojedynczego bloku Nawet jeśli w czasie ruchu wahadłowego zostanie wprowadzony sygnał pojedynczego bloku, ruch wahadłowy będzie kontynuowany. Ograniczenia - Układ współrzędnych przedmiotu (obrabianego) W czasie ruchu wahadłowego nie można zmieniać układu współrzędnych obrabianego przedmiotu w osi ruchu wahadłowego. - Oś PMC - Odbicie lustrzane Jeśli jako oś PMC została wybrana oś ruchu wahadłowego, ruch wahadłowy nie rozpocznie się. Jeżeli wykonywane jest wahanie, nigdy nie należy próbować stosować funkcji odbicia lustrzanego dla osi ruchu wahadłowego. - Polecenie posuwu w czasie ruchu wahadłowego Jeśli w osi ruchu wahadłowego ustalono polecenie posuwu w czasie wykonywania ruchu wahadłowego, zostanie włączony alarm (PS5050). - Ponowny start programu Jeżeli program zawiera kody G dla rozpoczęcia wahania (G81. 1) i zatrzymania wahania (G80), próba ponownego uruchomienia programu powoduje pojawienie się alarmu (PS5050). Jeżeli program, który nie zawiera osi ruchu wahadłowego, zostaje ponownie uruchomiony podczas ruchu wahadłowego, współrzędne i wielkość przebytej drogi, ustawione dla osi ruchu wahadłowego, nie zostaną zmienione po ponownym uruchomieniu programu

262 8. FUNKCJE STEROWANIA OSI PROGRAMOWANIE B-63944PL-2/02 Przykład Przykład) G90 G81. 1 Z100. Q-25. F3000; Wykonać szybki posuw do położenia do Z110. (punkt R). Następnie, wykonać ruch wahadłowy wzdłuż osi Z pomiędzy Z100. (górny martwy punkt) i Z75. (dolny martwy punkt) przy 3000 mm/min. Korekcja ruchu wahadłowego jest włączona. Punkt R (Z110. ) Górny martwy punkt (Z100. ) Dolny martwy punkt (Z75) Czas W celu anulowania ruchu wahadłowego należy podać: G80; Narzędzie zatrzymuje się w punkcie R

263 III. PRZEBIEG PRACY

264

265 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH 1 NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH

266 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/ EKRANY WYŚWIETLONE ZA POMOCĄ KLAWISZA FUNKCYJNEGO Naciśnij klawisz funkcyjny aby wyświetlić lub ustawić wartości kompensacji lub innych danych. Niniejszy rozdział opisuje sposób wyświetlania lub nastawiania następujących danych: 1. Wartość kompensacji 2. Pomiar długości 3. Pomiar długości /przedmiotu 4. Kompensacja dynamiczna stołu podziałowego

267 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH Ustawianie i wyświetlanie wartości kompensacji Wartości korekcji, wartości kompensacji długości oraz wartości długości określa się za pomocą kodów D lub H w programie. Wartości kompensacji odpowiadające kodom D lub H są wyświetlane lub ustawiane na ekranie. Procedura ustawiania i wyświetlania wartości korekcji Procedura 1 Naciśnij klawisz funkcyjny. W przypadku sterowania dwutorowego wybierz tor, dla którego mają być wyświetlone wartości kompensacji, za pomocą przełącznika wybierania imaka narzędziowego. 2 Naciśnij klawisz programowalny wyboru rozdziału [KOMP] lub kilkakrotnie, aż pojawi się ekran kompensacji. Ekran zmienia się w zależności od typu pamięci kompensacji narzędzi. Rys (a) Pamięć kompensacji narzędzi A

268 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/02 Rys (b) Pamięć kompensacji narzędzi B Rys (c) Pamięć kompensacji narzędzi C 3 Przesuń kursor na wartość kompensacji, która ma być ustawiona lub zmieniona, za pomocą klawiszy stron i klawiszy kursora, albo wpisz numer kompensacji dla wartości kompensacji, która ma być ustawiona lub zmieniona, a następnie naciśnij klawisz programowalny [SZUK. N]. 4 Aby ustawić wartość kompensacji, wpisz wartość i naciśnij klawisz programowalny [WPROW]. Aby zmienić wartość kompensacji, wpisz wartość, aby dodać ją do aktualnej wartości (wartość ujemna w celu redukcji aktualnej wartości) i naciśnij klawisz programowalny [+WPROW]. Albo wpisz nową wartość i naciśnij klawisz programowalny [WPROW. ]

269 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH Objaśnienia - Wprowadzanie przecinka dziesiętnego Kropka dziesiętna można stosować do wpisywania wartości kompensacji. - Inna metoda ustawiania Zewnętrzne urządzenie wejścia/wyjścia można stosować do wprowadzania lub wyprowadzania wartości korekcji. Patrz rozdział III-8 w Podręczniku użytkownika (wspólny dla serii T/M). Wartość kompensacji długości można ustawić dokonując pomiaru długości, jak opisano w następnym podrozdziale. - Pamięć kompensacji narzędzi Dostępne są pamięci kompensacji narzędzi A, B i C, sklasyfikowane w następujący sposób: Pamięć kompensacji narzędzi A Kody D i kody H są traktowane tak samo. Kompensacja geometrii i kompensacja zużycia są traktowane tak samo. Pamięć kompensacji narzędzi B Kody D i kody H są traktowane tak samo. Kompensacja geometrii i kompensacja zużycia są traktowane różnie. Pamięć kompensacji C Kody D i kody H są traktowane różnie. - Dezaktywacja możliwości wpisu wartości kompensacji Wpis wartości kompensacji można wyświetlić poprzez ustawienie bitu 0 (WOF) i bitu 1 (GOF) parametru 3290 (brak możliwości zastosowania do pamięci kompensacji narzędzi A). A następnie, wprowadzenie wartości kompensacji z MDI może być wstrzymane dla zadanego zakresu numerów kompensacji. Pierwszy numer korekcji, dla którego zablokowane jest wprowadzenie wartości, jest ustawiony w parametrze nr Liczba numerów korekcji, począwszy od podanego pierwszego numeru, dla którego wprowadzenie wartości jest zablokowane, jest ustawiona w parametrze nr Kolejno wprowadzane wartości są ustawione w następujący sposób: 1) Jeżeli wartości są wprowadzone dla numerów korekcji, począwszy od takiego, dla którego wprowadzanie jest możliwe do takiego, dla którego wprowadzenie nie jest możliwe, zostanie wydane ostrzeżenie i wartości będą ustawiane tylko dla tych numerów korekcji, dla których wprowadzenie jest możliwe. 2) Jeżeli wartości są wprowadzone dla numerów korekcji, począwszy od takiego, dla którego wprowadzanie jest możliwe do takiego, dla którego wprowadzanie nie jest możliwe, zostanie wydane ostrzeżenie i żadne wartości nie będą ustawiane

270 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/ Pomiar długości Długość można zmierzyć i zarejestrować jako wartość kompensacji długości przesuwając narzędzie referencyjne oraz narzędzie, które ma być zmierzone, aż osiągną określone położenie na maszynie. Długość można mierzyć wzdłuż osi X, Y lub Z. Procedura pomiaru długości Procedura 1 Narzędzie referencyjne należy przesuwać w operacji ręcznej, aż osiągnie określonego położenia na maszynie (lub przedmiocie obrabianym). 2 Naciśnij klawisz funkcyjny kilka razy, aż zostanie wyświetlony ekran aktualnego położenia wraz ze współrzędnymi względnymi. Rys (a) 3 Skasuj współrzędną względną dla osi Z na 0. 4 Naciśnij klawisz funkcyjny kilka razy, aż do wyświetlenia ekranu kompensacji. 5 Dosuń narzędzie, które ma być zmierzone w operacji ręcznej, do tego samego określonego położenia. Różnica między długością referencyjnego a długością mierzonego jest wyświetlana we współrzędnych względnych na ekranie. 6 Przesuń kursor do numeru kompensacji dla docelowego (kursor przesuwa się w taki sam sposób, jak w przypadku nastawy wartości długości). 7 Naciśnij klawisz adresu Z. Jeśli został naciśnięty klawisz albo X lub Y zamiast Z, wartość współrzędnych względnych osi X lub Y jest wprowadzana jako wartość kompensacji długości

271 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH 8 Naciśnij klawisz programowalny [WP. WZG]. Wartość współrzędnych względnych osi Z jest wprowadzona i wyświetlana jako wartość kompensacji długości. Narzędzie referencyjne Różnica ustawiona jest jako wartość korekcji długości. Wstępnie ustalone położenie

272 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/ Pomiar długości /przedmiotu B Następujące funkcje pozwalają na pomiar długości: automatyczny pomiar długości przy użyciu polecenia programowego (G37) (automatyczny pomiar długości, opisany w rozdziale II-6. 2) oraz pomiar długości poprzez ręczne przesunięcie dopóki nie dotknie ono punktu referencyjnego, takiego jak powierzchnia przedmiotu (pomiar długości, opisany w rozdziale III-1. Ponadto do tych funkcji dostępny jest pomiar długości / przedmiotu wyjściowego B, powodujący uproszczenie procesu pomiaru długości, a zatem ułatwienie i ograniczenie czasu wymaganego do skonfigurowania obróbki. Funkcja ta ułatwia również pomiar wartości kompensacji zera przedmiotu. Ta funkcja pozwala operatorowi na określanie poleceń kodu T/M lub powrót do punktu referencyjnego za pomocą ręcznego polecenia numerycznego podczas gdy jest wyświetlony ekran pomiaru kompensacji długości. Proces pomiaru wartości kompensacji długości Procedura Wartość kompensacji długości może być mierzona poprzez ręczne przesunięcie aż do dotknięcia przedmiotu obrabianego lub bloku referencyjnego. Zobacz odpowiedni podręcznik dostarczony przez producenta urządzenia, aby zapoznać się ze szczegółami. 1 Przesuń do położenia zmiany za pomocą ręcznego dojazdu do punktu referencyjnego, na przykład. 2 Naciśnij przełącznik wyboru trybu pracy KÓŁKO RĘCZNE lub POKRĘTŁO. 3 Ustaw przełączanie trybu pomiaru wartości kompensacji na pulpicie obsługi maszyny na WŁ. Pojawia się ekran pomiaru kompensacji długości, patrz poniżej, i w wyświetlaniu stanu na dole ekranu miga "OFST". Ekran pomiaru kompensacji różni się nieznacznie w zależności od tego, czy używana jest pamięć kompensacji długości A, B (kompensacja geometrii i kompensacja zużycia są traktowane osobno), lub C (kompensacja geometrii i kompensacja zużycia są traktowane osobno oraz kompensacja promienia i kompensacja długości są traktowane osobno)

273 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH Rys (a) Ekran pomiaru kompensacji długości dla pamięci kompensacji A Rys (b) Ekran pomiaru kompensacji długości dla pamięci kompensacji B

274 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/02 Rys (c) Ekran pomiaru kompensacji długości dla pamięci kompensacji C ADNOTACJA Naciśnięcie przycisku kasuje wyświetlone adresy T i M do 0. Jeżeli wybrano tryb MEM lub MDI, wówczas zostają wyświetlone kody modalne T i M. 4 Użyj klawiszy numerycznych, aby wpisać odległość od bazowej powierzchni pomiaru do powierzchni pomiarowej, a następnie naciśnij klawisz programowalny [WPROW. HM] aby ustawić dystans. W celu uzyskania szczegółowych informacji o powierzchni pomiarowej i bazowej powierzchni pomiarowej, patrz Objaśnienia, poniżej. 5 Wybierz narzędzie, dla którego mierzona będzie wartość kompensacji długości. W czasie gdy na dole ekranu pomiaru kompensacji długości miga "OFST", w trybie przemieszczania kółkiem ręcznym lub posuwu impulsowego można określić kod T lub kod M (ręczne polecenie numeryczne). Na początku wpisz Ttttt (gdzie tttt jest numerem kodu T), a następnie naciśnij klawisz startu cyklu na pulpicie obsługi maszyny lub na klawiaturze MDI. Polecenie Ttttt jest wykonywane, a więc dokonywany jest wybór do pomiaru. Następnie, wpisz polecenie M06, aby przesunąć narzędzie do położenia wrzeciona. Jeśli narzędzie, dla którego ma by wykonany pomiar kompensacji długości, zostało już wybrane w położeniu wrzeciona, wówczas umieść położenie kursora na numer korekcji z jakim ma być zapamiętana kompensacja długości dla wybranego. Pozycjonowanie kursora na numer kompensacji jest wykonywane przeważnie przez operatora. Niektóre maszyny automatycznie pozycjonują kursor do przydzielonego numeru kompensacji na podstawie wypełnienia wyboru, jeśli bit 5 (QNI) parametru nr 5005 ustawiony jest na

275 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH 6 Wykonaj przemieszczanie kółkiem ręcznym lub posuw impulsowy aby przesunąć aż dotknie ono powierzchni pomiarowej przedmiotu obrabianego lub bloku odniesienia. 7 Naciśnij klawisz programowalny [POMIAR]. Kompensacja długości jest zapisywana w pamięci kompensacji. W wypadku używania pamięci kompensacji B lub C, kompensacja długości jest używana jako wartość geometrii, podczas gdy 0 jest ustawione jako kompensacja zużycia. Kursor pozostaje umieszczony przy numerze kompensacji. Aby automatycznie przesunąć kursor do następnego numeru kompensacji przy zakończeniu ustawiania kompensacji, naciśnij klawisz programowalny [POMIAR+], zamiast [POMIAR]. 8 Jeśli ustawiona została kompensacja długości, narzędzie automatycznie przemieszcza się do położenia wymiany. 9 Ta czynność kończy pomiar kompensacji długości pojedynczego. Aby wykonać pomiar kompensacji długości dla pozostałych narzędzi, powtórz kroki 5 do Po wykonaniu kompensacji długości wszystkich narzędzi, ustaw przełącznik trybu pomiaru kompensacji na pulpicie obsługi maszyny w położeniu WYŁ. Wskazanie "OFST" na dole ekranu znika

276 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/02 Objaśnienia - Określanie wartości kompensacji długości W zasadzie, wartość kompensacji może być określana w jeden z następujących dwóch sposobów. Obie metody opierają się na tej samej zasadzie: Różnica między położeniem głowicy a położeniem głowicy odniesienia stanowi kompensację. (1) Określenie 1 Pierwsza metoda wymaga użycia aktualnej długości jako kompensacji długości. W tym wypadku, narzędzie odniesienia jest tylko urojone, posiadające swoją głowicę w punkcie zerowym maszyny jeśli maszyna jest ustawiona względem osi Z punktu zerowego. Różnica między położeniem głowicy, przeznaczonego do pomiaru, a głowicą odniesienia, to jest, odległość wzdłuż osi Z od punktu zerowego maszyny do głowicy, jeśli maszyny jest ustawiona w punkcie zerowym osi Z, jest określana jako kompensacja długości. Narzędzie referencyjne Punkt zerowy maszyny (Położenie referencyjnej głowicy) OFSL01 Narzędzie T01 Narzędzie T02 Narzędzie T03 OFSL03 OFSL02 OFSL01: Kompensacja długości dla T01 OFSL02: Kompensacja długości dla T02 OFSL03: Kompensacja długości dla T03 Poza tym, za pomocą tej funkcji następuje ręczne przesuwanie za pomocą posuwu impulsowego do momentu aż głowica dotknie powierzchnię przedmiotu obrabianego lub bloku odniesienia. Powierzchnię tę nazywa się powierzchnią odniesienia. Można założyć, że powierzchnia stołu maszyny jest ustawiona jako powierzchnia pomiarowa, mimo że właściwie nie jest to dozwolone z uwagi na uszkodzenie maszyny. W takim wypadku, odległość L od punktu zerowego maszyny do powierzchni stołu jest charakterystyczna dla tej maszyny. Ustaw odległość L w parametrze (nr 5022). Zakładając, że Zt jest współrzędną w położeniu gdzie będzie ono dotykać powierzchni stołu maszyny jeśli jego powierzchnia została ustawiona jako powierzchnia pomiarowa. Kompensacja długości (OFSL) może być wówczas spokojnie obliczona z L i Zt. Z uwagi na fakt, że aktualnie stół maszyny nie może być używany jako powierzchnia pomiarowa, jednakże, jego powierzchnia jest określona jako bazowa pomiarowa i odległość od bazowej powierzchni pomiarowej do aktualnej powierzchni pomiarowej, to jest, wysokość przedmiotu obrabianego lub bloku odniesienia (Hm) jaka musi być ustawiona. Wartość kompensacji długości (OFSL) może zatem być uzyskiwana z poniższego wzoru. powierzchnia

277 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH Punkt zerowy maszyny (Położenie referencyjnej głowicy) OFSL Narzędzie T01 OFSL Narzędzie T01 Zm Zt Zm L Powierzchnia pomiarowa Bazowa powierzchnia pomiarowa Powierzchnia pomiarowa Blok odniesienia Stół obróbki Hm Przedmiot obrabiany Stół obróbki L: Odległość od położenia głowicy referencyjnego do bazowej powierzchni pomiarowej (współrzędne obróbki powierzchni pomiarowej) Hm: Odległość od bazowej powierzchni pomiarowej do aktualnej powierzchni pomiarowej Zm: Odległość od głowicy mierzonego do powierzchni pomiarowej jeśli narzędzie znajduje się w punkcie zerowym obróbki (Zt: Odległość od głowicy mierzonego do bazowej powierzchni pomiarowej jeśli narzędzie znajduje się w punkcie zerowym obróbki) OFSL: Wartość kompensacji długości (OFSL = Zm - Hm - L) Określanie aktualnej długości jako kompensacji posiada korzyść eliminacji konieczności ponownego pomiaru, nawet jeśli zmienił się przedmiot obrabiany, pod warunkiem że narzędzie nie zużyło się. Inną korzyścią jest fakt, że kompensacja długości nie musi być resetowana jeśli jest obrabiany wielokrotny przedmiot obrabiany. W tym wypadku, przyporządkuj system współrzędnych przedmiotu obrabianego, przy użyciu G54 do G59 i ustaw kompensację zera przedmiotu każdego z przedmiotów. (2) Określanie 2 W drugiej metodzie określania, kompensacja długości stanowi odległość od położenia głowicy do punktu początkowego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego jeśli maszyna znajduje się w położeniu punktu zerowego osi Z. Kompensacja długości określona w ten sposób będzie równa odległości między długością mierzonego a długością odniesienia w ten sam sposób, jak przy określaniu 1. Jednakże narzędzie odniesienia dla określenia 2 jest narzędziem urojonym posiadającym głowicę w punkcie początkowym układu współrzędnych przedmiotu obrabianego jeśli maszyna znajduje się w położeniu zerowym osi Z. Hm

278 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/02 Punkt zerowy maszyny Narzędzie T01 Narzędzie T02 Narzędzie T03 OFSL01 OFSL02 OFSL03 Narzędzie referencyjne Punkt początkowy układu współrzędnych przedmiotu obrabianego Przedmiot obrabiany OFSL01: Kompensacja długości dla T01 OFSL02: Kompensacja długości dla T02 OFSL03: Kompensacja długości dla T03 Bazowa powierzchnia pomiarowa dla tego określania znajduje się w punkcie początkowym układu współrzędnych przedmiotu obrabianego. Ponieważ położenie referencyjne głowicy znajduje się również w punkcie początkowym układu współrzędnych, odległość L od położenia referencyjnego głowicy do bazowej powierzchni pomiarowej wynosi 0. Należy zatem ustawić 0 w parametrze dla odległości L (nr 5022). Aktualna powierzchnia pomiarowa jest przeważnie taka sama jak bazowa powierzchnia pomiarowa, znajdująca się w punkcie początkowym układu współrzędnych przedmiotu obrabianego. Jeśli jednakże powierzchnia pomiarowa jest powierzchnią czołową bloku odniesienia, lub jeśli punkt początkowy układu współrzędnych przedmiotu obrabianego znajduje się na innej powierzchni niż powierzchnia czołowa przedmiotu obrabianego (na przykład, jeśli punkt początkowy jest przesunięty od powierzchni czołowej przedmiotu obrabianego o wielkość równą tolerancji skrawania), ustaw odległość od bazowej powierzchni pomiarowej do aktualnej powierzchni pomiarowej jako Hm, przez co kompensacja długości (OFSL) może być obliczana przy użyciu tego samego wzoru jaki jest używany przy określaniu

279 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH Punkt zerowy maszyny Narzędzie T01 Narzędzie T01 Zm OFSL Zm OFSL Punkt początkowy układu współrzędnych przedmiotu obrabianego (Bazowa powierzchnia pomiarowa) Powierzchnia pomiarowa Hm Hm Przedmiot obrabiany Powierzchnia pomiarowa Blok odniesienia Stół obróbki Stół obróbki L: Odległość od referencyjnego położenia ostrza do bazowej powierzchni pomiarowej (= 0) Hm: Odległość od bazowej powierzchni pomiarowej do aktualnej powierzchni pomiarowej Zm: Odległość od ostrza mierzonego do powierzchni pomiarowej jeśli narzędzie znajduje się w punkcie zerowym obróbki OFSL: Kompensacja długości (OFSL = Zm - Hm - L) Narzędzie odniesienia określania 2 posiada głowicę w punkcie początkowym układu współrzędnych jeśli maszyna znajduje się w punkcie zerowym osi Z. Ilekroć zmienia się przedmiot obrabiany, należy również dokonań ponownego pomiaru kompensacji długości. Ponowny pomiar nie jest konieczny, jeśli różnica pomiędzy punktem początkowym układu współrzędnych przedmiotu obrabianego dla nowego przedmiotu a tym, którego wartość kompensacji długości została zmierzona jest ustawiona jako kompensacja punktu zerowego nowego przedmiotu obrabianego (któryś z G54 z G59). W takim wypadku, kompensacja długości nie musi być zmieniana, nawet jeśli zmienił się przedmiot obrabiany. Patrząc z innego punktu widzenia, określanie 2 można przyjąć jako ustawienie kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego jako kompensacja długości każdego

280 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/02 - Pomiar kompensacji długości wzdłuż określonej osi Ponieważ narzędzie jest przeważnie osadzone pionowo do osi Z, kompensacja długości jest mierzona poprzez przesunięcie wzdłuż osi Z. Jednakże niektóre maszyny posiadają oś W równolegle do osi Z, przez co konieczne jest wykonywanie pomiaru kompensacji długości wzdłuż osi W. Ponadto, niektóre maszyny, jeśli pasują do załącznika, oferują mocowanie równolegle do osi innej niż oś Z. Dla tego typu maszyny, kompensację długości można mierzyć wzdłuż określonej osi poprzez ustawienie bitu 2 (TMA) parametru nr 5007 na 1. Aby zmierzyć kompensację długości wzdłuż osi innej niż oś Z, ustaw najpierw odległość L od położenia referencyjnego głowicy do bazowej powierzchni pomiarowej, dla każdej z osi wzdłuż której ma być mierzona kompensacja długości, w parametrze nr 5022, dodatkowo do odległości L wzdłuż osi Z. Następnie, ustaw odległość Hm bazowej powierzchni pomiarowej dla osi, wzdłuż której jest mierzona kompensacja długości (patrz objaśnienia poniżej). Na końcu, przesuń narzędzie wzdłuż osi, dopóki nie dotnie ono przedmiotu obrabianego lub bloku odniesienia, a następnie wpisz nazwę danej osi naciskając klawisz programowalny [POMIAR] lub [POMIAR+]. Jeśli kompensacja jest mierzona wzdłuż osi W, na przykład wpisz W i naciśnij klawisz programowalny [POMIAR] lub [POMIAR+]. - Położenie wymiany narzędzi Położenie wymiany narzędzi musi być ustawione uprzednio za pomocą bitu 1 (TC3) i 0 (TC2) parametru nr Tabela (a) TC3 TC2 Znaczenie Położenie wymiany narzędzi jest pierwszym położeniem referencyjnym (G28) Położenie wymiany narzędzi jest drugim położeniem referencyjnym (G30 P2) Położenie wymiany narzędzi jest trzecim położeniem referencyjnym (G30 P3) Położenie wymiany narzędzi jest czwartym położeniem referencyjnym (G30 P4)

281 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH Proces pomiaru kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego Dodatkowo do kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego wzdłuż osi wzdłużnej do, to jest, osi Z, można łatwo mierzyć kompensacje punktu początkowego przedmiotu obrabianego wzdłuż osi X i Y, na płaszczyźnie prostopadłej do osi Z. Kompensacje punktu początkowego przedmiotu obrabianego wzdłuż osi X i Y mogą być mierzone niezależnie od tego, czy punkt początkowy przedmiotu znajduje się na powierzchni przedmiotu lub w środku obrabianego otworu. Zobacz odpowiedni podręcznik dostarczony przez producenta urządzenia, aby zapoznać się ze szczegółami na temat pomiaru. - Pomiar kompensacji osi X punktu początkowego przedmiotu obrabianego 1 Za pomocą polecenia z MDI wybierz, następnie przesuń je do położenia wrzeciona (patrz objaśnienia do procesu pomiaru kompensacji długości). Uprzednio musi być zmierzona kompensacja długości dla wybranego. 3 Ustaw przełączanie trybu pomiaru kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego na pulpicie obsługi maszyny na WŁ. Pojawia się ekran kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego i w wyświetlaniu stanu na dole ekranu miga "WOFS". 4 Wpisz kompensację długości dla wybranego. Wpisz kompensację przy użyciu klawisza programowalnego [WPROW. TL]. Rys (d) Ekran ustawień kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego 5 Umieść kursor w położeniu numeru kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego, jaki zostanie użyty do zapisania kompensacji (któryś z zakresu G54 do G59). Nie będzie problemu nawet jeśli kursor znajduje się w położeniu kompensacji dla osi innej niż Z. 6 Za pomocą kółka ręcznego lub posuwu impulsow. przesuń narzędzie aż dotknie ono powierzchnię czołową przedmiotu obrabianego

282 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/02 7 Wpisz nazwę osi, Z, naciśnij klawisz programowalny [POMIAR], a następnie klawisz programowalny [WPROW. ]. Wartość kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi Z jest ustawiona i kursor jest umieszczony w punkcie ustawienia kompensacji punktu początkowego przedmiotu osi Z. Nie trzeba wpisywać Z dostarczającego ustawionego parametru, tak więc mierzona będzie tylko kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi Z (bit 3 (WMA) nr 5007 = 0). Aby ustawić punkt początkowy przedmiotu obrabianego na powierzchni innej niż powierzchnia czołowa przedmiotu obrabianego (np. w wypadku gdy punkt początkowy został przesunięty z powierzchni czołowej przedmiotu obrabianego o wartość równą tolerancji skrawania), wpisz wielkość przesunięcia (S w poniższym kształcie) klawiszami numerycznymi, naciśnij klawisz programowalny [POMIAR], a następnie naciśnij klawisz programowalny [WPROW. Zero przedmiotu S Przedmiot obrabiany 8 W celu pomiaru kolejnych punktów początkowych przedmiotu obrabianego, cofnij narzędzie od przedmiotu obrabianego, a następnie powtórz kroki 5 do 7. - Pomiar kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi X/Y opartej na powierzchni referencyjnej Aby ustawić kompensację punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi X/Y na określonej powierzchni przedmiotu obrabianego, ustaw 3 (WMA) parametru nr 5007 na 1, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami jak przy pomiarze kompensacji przedmiotu obrabianego osi X/Y. Jednakże w kroku 4 wpisz wartość kompensacji zamiast kompensacji długości. Po wpisaniu wartości kompensacji przy użyciu klawiatury numerycznej, naciśnij klawisz programowalny [WPROW. UWAGA Wpisując wartość kompensacji upewnij się, że znak liczby jest prawidłowy. W wypadku gdy mierzona powierzchnia jest zlokalizowana w kierunku dodatnim (+) w odniesieniu do, wpisz znak minus (-). W wypadku gdy mierzona powierzchnia jest zlokalizowana w kierunku ujemnym (-) w odniesieniu do, wpisz znak (-)

283 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH - Pomiar kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi X/Y opartej na otworze referencyjnym 1 Połącz sondę pomiarową, wyposażoną w czujnik, do wrzeciona. Pojawia się ekran kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego i miga wskazanie "WOFS" na dole wyświetlacza we wskazaniu stanu, oznaczające że przed pomiarem jest wymagane przygotowanie w celu zakończenia kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego. 4 Umieść kursor w położeniu numeru kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego, jaki zostanie użyty do zapisania kompensacji (któryś z zakresu G54 do G59). Nie będzie problemu nawet jeśli kursor znajduje się w położeniu kompensacji dla osi innej niż X lub Y. 5 Za pomocą kółka ręcznego lub posuwu impulsowego przesuń narzędzie aż sonda dotknie obwód otworu. Nie przesuwać wzdłuż więcej niż jednej osi jednocześnie. 6 W wypadku gdy czujnik wykryje kontakt z obwodem, wprowadź do maszyny sygnał pominięcia, przez nastąpi zatrzymanie przesuwania osi kółkiem ręcznym lub posuwem impulsowym. Jednocześnie położenie, w którym zatrzymał się posuw zostaje zapisane jako pierwszy punkt pomiarowy. Na dole z prawej strony wyświetlacza pojawiają się współrzędne maszyny zapisanego punktu pomiaru w następującej postaci: Rys (e) Ekran ustawień kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego

284 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/02 7 Przesuń sondę do drugiego punktu pomiarowego. W tym czasie, obrabiarka CNC blokuje obróbkę w celu ochrony sondy przed przesunięciem w kierunku, w którym została ona przesunięta tak jak przy dotykaniu bieżącego punktu pomiarowego. Na przykład, jeśli sonda dotknęła punktu pomiarowego po przesunięciu w kierunku +X, przesunięcie sondy do następnego punktu pomiarowego jest dozwolone wyłącznie w kierunku -X. Ruch w kierunku +X, +Y lub -Y jest zablokowany do czasu, aż sygnał pominięcia zostanie ustawiony na 0. Jeśli sonda dotknie drugiego punktu pomiarowego, powtórz czynności jak w wypadku zapisania pierwszego punktu pomiarowego. 8 Jeśli sonda dotknie trzeciego punktu pomiarowego, naciśnij klawisz funkcyjny [POMIAR], a następnie [SRODEK]. Spowoduje to obliczenie środka otworu od współrzędnych trzeciego punktu pomiarowego, a następnie ustawienie kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi X i Y. Aby anulować lub skasować pomiar w wybranym punkcie, naciśnij klawisz. Naciśnięcie klawisza powoduje wyczyszczenie współrzędnym wszystkich zapisanych punktów pomiaru

285 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH Objaśnienia - Kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi Z Opisy 1 i 2, przedstawione w części "Określanie kompensacji długości " w objaśnieniach dla pomiaru kompensacji długości, są również stosowane do ogólnej kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi X, w następujący sposób: (1) Określanie 1 W określaniu 1, kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi Z stanowi odległość od punktu zerowego obróbki do punktu początkowego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego. Punkt zerowy maszyny OFSL Narzędzie OFSWG54 ZmG54 OFSWG55 ZmG55 Zero przedmiotu Zero przedmiotu (G54) (G55) Przedmiot obrabiany (G54) Przedmiot obrabiany (G55) OFSL: Kompensacja długości dla używanego do pomiaru kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego ZmG54: Wielkość przesunięcia od punktu zerowego obróbki do punktu początkowego przedmiotu obrabianego G54 w wypadku pomiaru z narzędziem posiadającym długość OFSL ZmG55: Wielkość przesunięcia od punktu zerowego obróbki do punktu początkowego przedmiotu obrabianego G55 w wypadku pomiaru z narzędziem posiadającym długość OFSL OFSWG54: Kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego dla G54 OFSWG55: Kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego dla G55 Jak pokazuje ilustracja powyżej, kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi Z może być obliczona według następującego wzoru: OFSW=Zm-OFSL gdzie OFSW: Korekcja zera przedmiotu obrabianego OFSL: Kompensacja długości dla używanego do pomiaru kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego Zm: Wielkość przesunięcia od punktu zerowego obróbki do punktu początkowego przedmiotu obrabianego w wypadku pomiaru z narzędziem posiadającym długość OFSL

286 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/02 (2) Określanie 2 Kompensacja długości w określaniu 2 jest równa kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi Z, jak opisano powyżej. Przeważnie w tym wypadku nie trzeba ustawiać kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego. Jeśli jednakże nastąpiła zmiana przedmiotu po tym jak wystąpił pomiar kompensacji długości jego, lub jeśli są obrabiane przedmioty wielokrotne, wówczas kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego może być ustawiona w następujący sposób przy przyporządkowaniu okładu współrzędnych do G54 do G59, przez co wyklucza się konieczność ponownego pomiaru kompensacji długości. Punkt zerowy maszyny Narzędzie OFSL ZmG55 Zero przedmiotu (G55) Zero przedmiotu (G54) Przedmiot obrabiany (G54) OFSWG55 Przedmiot obrabiany (G55) OFSL: Kompensacja długości mierzona dla G54 ZmG55: Wielkość przesunięcia od punktu zerowego obróbki do punktu początkowego przedmiotu obrabianego G55 w wypadku pomiaru z narzędziem posiadającym długość OFSL OFSWG55: Kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego dla G55 G55 (Kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego dla G54 jest 0. ) Dla określania 2, kompensację punktu początkowego przedmiotu obrabianego można obliczyć, używając tego samego wzoru, jaki użyto do określania 1: OFSW = Zm - OFSL gdzie OFSW: Korekcja zera przedmiotu obrabianego OFSL: Kompensacja długości dla używanego do pomiaru kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego Zm: Wielkość przesunięcia od punktu zerowego obróbki do punktu początkowego przedmiotu obrabianego w wypadku pomiaru z narzędziem posiadającym długość OFSL

287 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH - Kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi X / Y Kompensacje punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi X i Y mogą być mierzone niezależnie od tego, czy punkt początkowy przedmiotu znajduje się na powierzchni przedmiotu lub w środku obrabianego otworu. (1) Jeśli punkt początkowy przedmiotu obrabianego znajduje się na powierzchni +Y +X Przedmiot obrabiany Zero przedmiotu Kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi Y Punkt zerowy maszyny Kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi X W powyższym wypadku, punkt początkowy przedmiotu obrabianego znajduje się na bocznej powierzchni przedmiotu obrabianego. Pomiar kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi X/Y przy punkcie początkowym znajdującym się na powierzchni przedmiotu obrabianego jest taki sam jak w wypadku kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi Z, jednak z następującym wyjątkiem: Kompensacja długości dla używanego do pomiaru tej kompensacji jest używana do obliczenia kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi Z, dopóki wartość kompensacji dla jest używana do obliczania kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi X/Y

288 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/02 +Z +X Narzędzie Przedmiot OFSR Xm OFSW Punkt zerowy maszyny Zero przedmiotu OFSR: Wartość kompensacji dla używanego do pomiaru kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego Xm: Wielkość przesunięcia od punktu zerowego obróbki do punktu początkowego przedmiotu obrabianego w wypadku pomiaru z narzędziem posiadającym długość OFSR OFSW: Korekcja zera przedmiotu obrabianego Jak pokazuje ilustracja powyżej, kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego może być obliczona według następującego wzoru: OFSW = Xm - OFSR Zwracać szczególną uwagę na znak liczby wartości kompensacji OFSR: Znak liczby OFSR jest - w wypadku gdy mierzona powierzchnia jest zlokalizowana w kierunku dodatnim (+) w odniesieniu do. Znak liczby OFSR jest + w wypadku gdy mierzona powierzchnia jest zlokalizowana w kierunku ujemnym (-) w odniesieniu do

289 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH (2) Jeśli punkt początkowy przedmiotu obrabianego znajduje się w środku otworu. +Y +X Kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi Y Zero przedmiotu Punkt zerowy maszyny Kompensacja punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi X W powyższym wypadku, punkt początkowy przedmiotu obrabianego znajduje się w środku otworu przedmiotu obrabianego. Sonda posiadająca czujnik przy swojej głowicy jest używana do pomiaru położenia trzech dowolnych punktów na obwodzie otworu. Trzy punkty wskazują okrąg, którego środek został ustawiony jako punkt początkowy przedmiotu obrabianego osi X/Y. Ustaw bit 4 (WMH) parametru nr 5007 na 1 po rozpoczęciu pomiaru. +Z +X Sonda pomiarowa wyposażona w czujnik +Y + +X

290 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/02 - Używanie sygnału pominięcia Sonda pomiarowa, wyposażona w czujnik, może być również używana do kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi Z lub pomiaru kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi X/Y opartego na powierzchni, w ten sam sposób co w wypadku pomiaru kompensacji punktu początkowego przedmiotu obrabianego osi X/Y opartego na otworze. Przy wprowadzaniu sygnału pominięcia w momencie gdy sonda dotyka powierzchni przedmiotu obrabianego, posuw zostaje automatycznie zatrzymany. Następnie zastosuj tę samą procedurę, jak dla każdego pomiaru

291 B-63944PL-2/02 PRZEBIEG PRACY 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH Ustawianie i wyświetlanie kompensacji dynamicznej stołu podziałowego Ekran kompensacji uchwytu jest także ekranem kompensacji uchwytu (ACT) dla weryfikowania aktualnie wybranej wartości kompensacji lub ekranem ustawiania i weryfikowania ośmiu ustawień wartości kompensacji uchwytu. Aktywny ekran kompensacji uchwytu Procedura 1 Naciśnij klawisz funkcyjny. 2 Naciśnij klawisz następnego menu kilka razy aż do pojawienia się klawisza programowalnego [AKT. F]. 3 Naciśnij klawisz programowalny [AKT. Pojawia się ekran kompensacji uchwytu (ACT). Ekran prezentuje aktualnie wybrany numer (P) kompensacji uchwytu i wektor kompensacji uchwytu

292 1. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH PRZEBIEG PRACY B-63944PL-2/02 Ekran ustawień kompensacji uchwytu Procedura 1 Naciśnij klawisz funkcyjny. 2 Naciśnij klawisz następnego menu kilka razy aż do pojawienia się klawisza programowalnego [F-KOMPEN]. 3 Naciśnij klawisz programowalny [F-KOMPEN]. Ilość grup, które są wyświetlane na ekranie jest ustalona na 1 do 4 poprzez ilość osi kontroli. Przebieg - Wpisywanie wartości numerycznej - Naciśnij klawisz programowalny [OPERAC] aby wyświetlić klawisz programowalny powyższej operacji. - Użyj klawiszy zmiany strony i kursora oraz klawisza programowalnego [SZUK. N] aby umieścić kursor na wybranym elemencie. - Wprowadź dane, po czym naciśnij klawisz programowalny [WPROW. ] - Aby dodać wartość do już istniejących danych, naciśnij klawisz programowalny [+WPROW. Dane można ustawić przy użyciu klawisza INPUT MDI

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Podręcznik użytkownika 2vv Ic3 S Ac5 04

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika 2vv Ic3 S Ac5 04

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika 2vv Ic3 S Ac5 04