Podręcznik konfiguracji i obsługi Epson C381a

Epson C381a jest wydajnym i wielofunkcyjnym urządzeniem wielofunkcyjnym, które jest łatwe w konfiguracji i użyciu. Podręcznik konfiguracji i obsługi Epson C381a jest oferowany dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości i funkcje tego urządzenia wielofunkcyjnego. Podręcznik zapewnia instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji, ustawień, użytkowania i konserwacji urządzenia. Podręcznik zawiera również informacje o specyfikacjach technicznych i funkcjach, a także wskazówki, jak wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia. Podręcznik konfiguracji i obsługi Epson C381a jest przydatnym narzędziem dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości i funkcje tego urządzenia wielofunkcyjnego.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i obsługi Epson C381a

Przed zarejestrowaniem drukarki i utworzeniem konta użytkownika należy podłączyć drukarkę do sieci, aby można z niej było korzystać za pomocą komputera. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Rozpocznij tutaj” podręcznika konfiguracji w celu dokonania wstępnej konfiguracji drukarki i konfiguracji sieci.

Uwaga:

Jeżeli pozycja „Epson Connect Services (Usługi Epson Connect)” nie jest wyświetlana w menu Web Config drukarki, rejestrację należy przeprowadzić z poziomu komputera, używając aplikacji Epson Connect Printer Setup.

Usługi nie są dostępne w przypadku połączenia Wi-Fi Direct lub Ad Hoc.

Włącz drukarkę.

Otwórz plik Web Config drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP drukarki w poniższy sposób.
http://<adres IP drukarki> (bez < >)

Adres IP drukarki można sprawdzić w jeden z poniższych sposobów. Więcej informacji na temat stanu sieci zawiera dokumentacja dołączona do drukarki.

Stan sieci na panelu sterowania drukarki

Arkusz stanu sieci

Raport kontrolny połączenia sieciowego

Ważne:

Podczas otwierania Web Config, w zależności od modelu drukarki, może się pojawić polecenie wprowadzenia hasła administratora. Początkowa wartość hasła administratora to numer seryjny drukarki. Patrz etykieta przymocowana do drukarki. Miejsce przymocowania etykiety zależy od produktu, może się ona znajdować z tyłu, wewnątrz pokrywy lub na spodzie. com/guide/pl/html/images/cecg0005p. gif"/>

Stuknij opcję Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu aktualizacji oprogramowania drukarki.

Stuknij opcję Epson Connect Services (Usługi Epson Connect). com/guide/assets/files/step_5. gif"/>

Wyświetli się ekran rejestracji drukarki.

Stuknij opcję Register (Zarejestruj się). com/guide/assets/files/step_6. gif"/>

Wyświetli się okno License Agreement (Umowa licencyjna). Stuknij opcję Epson Connect Member Service Terms and Conditions (Warunki świadczenia usługi członkowskiej Epson Connect) i przeczytaj wyświetlone informacje. Wybierz opcję Accept (Akceptuj), a następnie stuknij przycisk Next (Dalej).

Rozpocznie się proces rejestracji drukarki w usłudze Epson Connect. com/guide/assets/files/step_7. gif"/>

Załaduj papier do drukarki i stuknij opcję OK. com/guide/assets/files/step_8. gif"/>

Wprowadź dane konta, a następnie stuknij opcję Finish! (Zakończ! ). com/guide/pl/html/images/cecg0011p. gif"/>

Wyświetli się ekran zakończenia. Po zakończeniu rejestracji zarejestrowana drukarka wydrukuje stronę z informacjami o ustawieniach, a na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie.

Można rozpocząć korzystanie z usługi Epson Connect.

Epson

Połączenie Wi-Fi

Sposoby rozwiązywania problemów dotyczących stanu sieci lub połączenia

 1. Zapoznaj się z wydrukowanym raportem z kontroli połączenia sieciowego. Sprawdzić elementy w obszarze A (Sprawdź połączenie sieciowe), dla których stan jest określony jako BŁĄD.
 2. Na liście Elementy kontrolne kliknij elementy ze stanem BŁĄD, aby wyświetlić rozwiązanie.
 3. Zapoznaj się z komunikatem wyświetlonym w obszarze B i znajdź go na liście przy określonym elemencie kontrolnym. Następnie należy postępować zgodnie z opisanym rozwiązaniem.

W przypadku wystąpienia komunikatów oznaczonych znakiem * w obszarze B, więcej informacji można znaleźć w punkcie „Informacje o środowisku sieciowym”.


Elementy kontrolne

Kliknij poniższe elementy, aby przejść do komunikatów i rozwiązań.

 1. Wireless Network Name (SSID) Check (Sprawdzenie nazwy sieci bezprzewodowej (SSID))
 2. Communication Mode Check (Sprawdzenie trybu komunikacji)
 3. Security Mode Check (Sprawdzenie trybu zabezpieczeń)
 4. MAC Address Filtering Check (Sprawdzenie filtrowania adresu MAC)
 5. Security Key/Password Check (Sprawdzenie klucza zabezpieczeń/hasła)
 6. IP Address Check (Sprawdzenie adresu IP)
 7. Detailed IP Setup Check (Szczegółowe sprawdzenie konfiguracji IP)
  • Informacje o środowisku sieciowym


Komunikaty i rozwiązania do elementów kontrolnych


1. Wireless Network Name (SSID) Check (Sprawdzenie nazwy sieci bezprzewodowej (SSID))

 • Sprawdź, czy komputer, z którym chcesz się połączyć, jest włączony. Jeżeli jest wyłączony, należy go włączyć i ponownie przeprowadzić konfigurację sieciową drukarki.
 • Umieść drukarkę w pobliżu komputera, z którym ma się połączyć.
 • NrKomunikatyRozwiązania
  1Nie odnaleziono żadnych nazw sieci bezprzewodowych (SSID). Potwierdź, że router/punkt dostępowy są włączone oraz że bezprzewodowa sieć (SSID) działa prawidłowo. Poproś o pomoc administratora sieci.
  • Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony. Jeżeli jest wyłączony, należy go włączyć i ponownie przeprowadzić konfigurację sieci.
  • Umieść drukarkę w pobliżu punktu dostępowego.
  • Jeżeli nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) została wprowadzona ręcznie, należy potwierdzić, czy jest prawidłowa. Jeżeli jest nieprawidłowa, należy wprowadzić ją ponownie. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest wyświetlona w obszarze C (Network Status (Stan sieci)) w pozycji (Nazwa sieci (SSID)).
  • Jeżeli sieć została skonfigurowana przy użyciu protokołu WPS, należy sprawdzić, czy punkt dostępowy obsługuje ten standard.
  • W celu skonfigurowania połączenia Ad Hoc, należy najpierw skonfigurować ustawienia Ad Hoc komputera. Należy przeprowadzić konfigurację Ad Hoc komputera, a następnie ponownie uruchomić konfigurację sieciową drukarki.
  2Nie odnaleziono żadnych nazw sieci bezprzewodowych (SSID). Potwierdź konfigurację dla nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) komputera, z którym chcesz się połączyć.

  Powyższe komunikaty są wyświetlane, gdy wybrana lub wprowadzona nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) nie została odnaleziona podczas konfiguracji sieci.
  SSID to nazwa sieci bezprzewodowej. Jeżeli używany jest punkt dostępowy, oznacza to, że sieć posiadała już nazwę w momencie jego konfiguracji.
  W celu bezpośredniego połączenia drukarki z komputerem bez użycia punktu dostępowego (połączenie Ad Hoc), należy przeprowadzić konfigurację sieci Ad Hoc na komputerze. W takim przypadku należy utworzyć nazwę SSID na komputerze.
  Jeżeli nazwa SSID nie jest znana, zalecamy skontaktowanie się z osobą lub firmą, która skonfigurowała sieć.
  Podczas konfiguracji należy również umieścić drukarkę w pobliżu punktu dostępowego (lub komputera), aby urządzenie odbierało wyraźny sygnał.

  Do góry


  2. Communication Mode Check (Sprawdzenie trybu komunikacji)

  3Tryb komunikacji Wi-Fi (IEEE802. 11*) nie odpowiada bieżącym ustawieniom drukarki. Ustaw ten sam tryb łączności w drukarce, routerze/punkcie dostępowym i komputerze.

  *Wyświetlany komunikat zależy od lokalizacji.

 • Sprawdź, czy tryb komunikacji Wi-Fi ustawiony w punkcie dostępowym jest obsługiwany przez drukarkę.
 • Ten komunikat jest wyświetlany, jeżeli tryb komunikacji Wi-Fi ustawiony w punkcie dostępowym i na komputerze nie jest obsługiwany przez drukarkę.

  3. Security Mode Check (Sprawdzenie trybu zabezpieczeń)

  4Tryb zabezpieczeń (np. WEP, WPA) nie odpowiada bieżącym ustawieniom drukarki. Potwierdź tryb zabezpieczeń. Należy potwierdzić, że punkt dostępowy korzysta z jednego z następujących trybów zabezpieczeń. Jeżeli tak nie jest, należy ponownie przeprowadzić konfigurację sieciową i zmienić ustawienia na obsługiwany tryb zabezpieczeń.
 • WEP - 64 bity (40 bitów)
 • WEP - 128 bitów (104 bity)
 • WPA PSK (TKIP)
 • WPA2 PSK (TKIP)
 • WPA PSK (AES)
 • WPA2 PSK (AES)
 • WPA (TKIP/AES)
 • WPA2 (TKIP/AES)
 • Ten komunikat jest wyświetlany, jeżeli tryby zabezpieczeń ustawione w urządzeniach sieciowych nie są obsługiwane przez drukarkę lub nie odpowiadają trybowi zabezpieczeń drukarki.
  Istnieją różne typy zabezpieczeń urządzeń sieciowych uzależnione od ich siły lub metody szyfrowania.
  Obsługiwane tryby zabezpieczeń mogą być różne w zależności od urządzenia sieciowego. W celu umożliwienia komunikacji ten sam tryb zabezpieczeń musi być ustawiony na urządzeniu sieciowym i drukarce.

  4. MAC Address Filtering Check (Sprawdzenie filtrowania adresu MAC)

  5Adres MAC drukarki może być filtrowany. Sprawdź, czy w Twoim routerze/punkcie dostępowym nie ma ograniczeń, takich jak filtrowanie adresów MAC.
  Zapoznaj się z dokumentacją routera/punktu dostępowego lub poproś o pomoc administratora sieci.
 • Zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępowego, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące funkcji filtrowania adresów MAC. Jeżeli funkcja filtrowania jest włączona, należy zarejestrować adres MAC drukarki, aby zapobiec filtrowaniu połączeń drukarki.
 • Jeżeli w punkcie dostępowym używany jest tryb zabezpieczeń WEP w celu umożliwienia uwierzytelniania klucza wspólnego, należy potwierdzić, że klucz uwierzytelniający i indeks są prawidłowe.
 • Ten komunikat jest wyświetlany, jeżeli włączone jest filtrowanie adresów MAC i gdy adres MAC drukarki nie został zarejestrowany w punkcie dostępowym.
  Adres MAC jest numerem identyfikacyjnym używanym do identyfikacji poszczególnych urządzeń sieciowych.
  Punkt dostępowy posiada funkcję, która umożliwia lub blokuje dostęp do sieci w oparciu o adres MAC.
  Jeżeli ta funkcja jest włączona, tylko urządzenia sieciowe z zarejestrowanymi adresami MAC mogą łączyć się z siecią.

  5. Security Key/Password Check (Sprawdzenie klucza zabezpieczeń/hasła)

  6Wprowadzony klucz zabezpieczeń/hasło nie odpowiada temu, które wprowadzono w routerze/punkcie dostępowym. Potwierdź klucz zabezpieczeń/hasło. Klucz zabezpieczeń ustawiony w punkcie dostępowym i wprowadzony klucz zabezpieczeń nie są identyczne. Należy ponownie skonfigurować sieć używając prawidłowego klucza zabezpieczeń. Klucz zabezpieczeń rozróżnia wielkość liter. Ten komunikat jest wyświetlany, jeżeli wprowadzony klucz zabezpieczeń i klucz określony w punkcie dostępowym nie są takie same.
  Klucz zabezpieczeń (hasło) jest niezbędne do połączenia z siecią.
  Klucz zabezpieczeń rozróżnia wielkość liter. Jeżeli wprowadzony klucz nie jest dokładnie taki sam, jak zarejestrowany klucz, połączenie nie powiedzie się.

  6. IP Address Check (Sprawdzenie adresu IP)

  7Nieprawidłowy adres IP przypisany do drukarki. Potwierdź konfigurację adresu IP urządzenia sieciowego (koncentratora, routera lub punktu dostępowego). Poproś o pomoc administratora sieci.
  • Sprawdź, czy włączona jest funkcja DHCP punktu dostępowego. Jeżeli funkcja jest wyłączona, należy ją włączyć.
  • Jeżeli adres IP został ustawiony ręcznie, adres IP wykracza poza obsługiwany zakres (jest nieprawidłowy). Wprowadź prawidłowy adres IP.

  7. Detailed IP Setup Check (Szczegółowe sprawdzenie konfiguracji IP)

  8Potwierdź połączenie i konfigurację sieci w komputerze lub innym urządzeniu.
  Dostępne jest połączenie za pomocą programu EpsonNet Setup.
  Poproś o pomoc administratora sieci.
  1. Należy sprawdzić następujące elementy:
   • Sprawdź, czy urządzenia, które mają zostać użyte, takie jak np. komputer, są włączone.
   • Sprawdź, czy urządzenia, które mają używać drukarki, takie jak np. komputer, są w tej samej sieci.
  2. Po sprawdzeniu powyższych punktów skonfiguruj sieć za pomocą aplikacji EpsonNet Setup.
  9Potwierdź konfigurację adresu IP, maski podsieci i domyślnej bramy.
  • Inne urządzenia w sieci są włączone.
  • Ustawiony ręcznie adres sieciowy drukarki jest prawidłowy.
  • Adres sieciowy drukarki jest taki sam, jak dla innych urządzeń.
 • Jeżeli adres sieciowy jest nieprawidłowy, należy określić prawidłowy adres za pomocą panelu LCD drukarki.
  Jeżeli nie można zmienić ustawień za pomocą drukarki, należy skonfigurować ustawienia za pomocą aplikacji EpsonNet Setup.
  Bieżący adres IP, maska podsieci oraz brama domyślna są wyświetlone w obszarze C (Network Status (Stan sieci)).
 • 10Konfiguracja nie została zakończona. Potwierdź konfigurację domyślnej bramy.
  • Ustawiony ręcznie adres bramy domyślnej drukarki jest prawidłowy.
  • Urządzenie określone jako brama domyślna jest włączone.
 • Jeżeli adres bramy domyślnej jest nieprawidłowy, należy określić prawidłowy adres za pomocą panelu LCD drukarki.
  Bieżący adres bramy domyślnej jest wyświetlony w obszarze C (Network Status (Stan sieci)) w pozycji Default Gateway (Brama domyślna).
 • 11Potwierdź następujące elementy:
  -Klucz zabezpieczeń/hasło wprowadzono prawidłowo.
  -Indeks klucza zabezpieczeń/hasła jest ustawiony na pierwszą cyfrę.
  -Konfiguracja adresu IP, maski podsieci lub domyślnej bramy jest prawidłowa.
 • Po zweryfikowaniu powyższych punktów należy spróbować przeprowadzić następujące rozwiązanie:
  • Uruchomić aplikację EpsonNet Setup na komputerze używającym tej samej sieci co drukarka.
   Jeżeli drukarka jest wymieniona na liście drukarek, należy określić adres IP drukarki na ekranie konfiguracji adresu IP. Jeżeli drukarka nie jest wymieniona, klucz zabezpieczeń może być nieprawidłowy. Należy przeprowadzić konfigurację sieci za pomocą panelu LCD drukarki i wprowadzić prawidłowy klucz zabezpieczeń.
  • W trybie zabezpieczeń WEP możliwe jest zarejestrowanie wielu kluczy zabezpieczeń dla punktu dostępowego. Jeżeli zarejestrowano wiele kluczy, należy sprawdzić, czy został wprowadzony pierwszy zarejestrowany klucz.
 • 12-Konfiguracja połączenia i sieciowa komputera lub innego urządzenia jest prawidłowa.
  • Urządzenia sieciowe, takie jak modem, koncentrator i router są włączone.
  • Adres IP dla urządzeń sieciowych innych niż drukarka jest ustawiony ręcznie (jeżeli adres IP drukarki jest przydzielany automatycznie, a innych urządzeń ręcznie, ustawienia sieciowe drukarki mogą być inne niż innych urządzeń sieciowych).
 • W trybie zabezpieczeń WEP możliwe jest zarejestrowanie wielu kluczy zabezpieczeń dla punktu dostępowego.
 • Sprawdzić adres IP drukarki i zweryfikować, czy drukarka sieciowa ma dostęp do innych urządzeń w sieci. W niektórych przypadkach nie można określić błędu. Zalecamy skonfigurowanie sieci za pomocą aplikacji EpsonNet Setup.

  Informacje o adresach sieciowych:

  Adres IP nie tylko określa urządzenia podłączone do sieci, takie jak komputer, koncentrator i router, ale również określa zakres sieci, do którego należą. Urządzenia w tej samej sieci mogą komunikować się ze sobą. Jeżeli wymagana jest komunikacja z urządzeniami w innej sieci, niezbędny jest router. Adres IP składa się z dwóch części. Pierwsza część nazywana jest „adresem sieciowym” i określa zakres sieci. Druga część nazywana jest „adresem hosta” i określa urządzenie sieciowe. Podział pomiędzy adresem sieciowym i adresem hosta różni się w zależności od skali (klasy) sieci. Można jednak zdefiniować podział pomiędzy adresem sieciowym i adresem hosta za pomocą maski podsieci.
  Jeżeli drukarka jest używana w sieci domowej, należy dla adresu IP drukarki wybrać ustawienie „Auto”, gdy wykorzystywana jest funkcja DHCP punktu dostępowego. Jeśli chcesz użyć trybu „Manual” (Ręcznie) do określenia adresu IP drukarki, zapoznaj się z poniższymi krokami, aby podać adres IP i maskę podsieci.

  1. Sprawdź adres IP routera (lub punktu dostępowego) podłączonego do komputera. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z instrukcją obsługi routera (lub punktu dostępowego).
  2. Wszystkie adresy IP są zapisane w segmentach czterech wartości liczbowych (w przypadku IPv4). W ostatnim segmencie ustaw niepowtarzalną wartość liczbową z zakresu od 1 do 254. (Kiedy router jest serwerem DHCP lub kiedy istnieje inny serwer DHCP w sieci domowej, ustaw wartość, która nie koliduje z adresem IP przydzielonym przez serwer DHCP).

   Przykład ustawień:
   Adres IP routera (lub punktu dostępowego): 192. 168. 1. 1
   Przykład ustawień w drukarce: 192. 3
   Jeżeli drukarka jest używana w małej sieci, wartość 255. 255. 0 jest ustawiona dla wszystkich urządzeń sieciowych jako maska podsieci. Dodatkowo, brama używa tej samej wartości, co adres IP punktu dostępowego.


   Informacje o środowisku sieciowym

   Oprócz raportu Network Status/Check Network Connection (Stan sieci/Sprawdź połączenie sieciowe) wyświetlane są następujące komunikaty informujące o innych czynnikach w środowisku sieciowym, które wymagają poprawy.*Siła sygnału jest niska. W przypadku problemów z drukowaniem lub skanowaniem wprowadź ulepszenia w sieci bezprzewodowej. Z powodu niskiej siły sygnału prędkość drukowania może być niska lub drukowanie może zostać przerwane.
   W celu poprawy środowiska pracy należy wykonać następujące czynności:
   • Umieść drukarkę w pobliżu punktu dostępowego.
   • Usuń jakiekolwiek przeszkody pomiędzy punktem dostępowym i drukarką.
   *Wykryto konflikt routera/punktu dostępowego. Zakłócenia sygnału mogą być spowodowane przez inne sieci bezprzewodowe używane w pobliskich pomieszczeniach lub budynkach. Umieszczenie drukarki w pobliżu punktu dostępowego może poprawić połączenie. *Siła sygnału jest niska. Wykryto konflikt routera/punktu dostępowego. Zakłócenia sygnału mogą być spowodowane przez inne sieci bezprzewodowe używane w pobliskich pomieszczeniach lub budynkach.
   *Wykryto wiele nazw sieci (SSID) pasujących do wprowadzonej nazwy sieci (SSID). Potwierdź nazwę sieci (SSID). Zostaje nawiązane połączenie z innym punktem dostępowym.
   Spróbuj wykonać następującą czynność:
   Zmień nazwę SSID punktu dostępowego, z którym chcesz się połączyć, a następnie ponownie przeprowadź konfigurację sieci drukarki.*Nie można podłączyć więcej urządzeń. Aby dodać inne, odłącz jedno z podłączonych urządzeń. Jeśli chcesz dodać nowe urządzenie, odłącz jedno z bieżących urządzeń, wykorzystując jego ustawienia sieci Wi-Fi lub odłącz wszystkie urządzenia, zmieniając hasło z poziomu drukarki.

   Przed zarejestrowaniem drukarki i utworzeniem konta użytkownika należy podłączyć drukarkę do sieci, aby można z niej było korzystać za pomocą komputera. Wykonaj instrukcje z podręcznika drukarki, aby wykonać początkowe ustawienia i konfigurację sieci.

   Uwaga:

   W zależności od używanego modelu konfiguracja usługi Epson Connect może rozpocząć się bezpośrednio po wstępnym skonfigurowaniu drukarki. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   Do rejestracji i korzystania z usług Epson Connect wymagane jest połączenie internetowe.

   Aby zarejestrować drukarkę, w przeglądarce musi być włączona obsługa języka JavaScript.

   Aby używać serwera proxy do połączenia drukarki z Internetem sprawdź, czy w systemie operacyjnym zostały wykonane prawidłowe ustawienia proxy.

   Usługi nie są dostępne w przypadku połączenia Wi-Fi Direct lub Ad Hoc.

   Nowa rejestracja

   Włącz drukarkę.

   Automatycznie wyszukaj drukarki. Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Next (Dalej).

   Wybierz opcję Printer Registration (Rejestracja drukarki), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). com/guide/assets/files/step_5. gif"/>

   Wyświetli się okno License Agreement (Umowa licencyjna). Wybierz opcję Agree (Zgadzam się), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). com/guide/assets/files/step_6. gif"/>

   Włóż papier do drukarki, a następnie kliknij przycisk OK po wyświetleniu ekranu potwierdzającego wydruk. com/guide/assets/files/step_7. gif"/>

   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić dane konta, a następnie kliknij opcję Finish! (Zakończ! ). com/guide/pl/html/images/cecg0002p. gif"/>

   Po zakończeniu rejestracji zarejestrowana drukarka wydrukuje stronę z informacjami o ustawieniach, a na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie.

   Można rozpocząć korzystanie z usługi Epson Connect.

   Rejestrowanie dodatkowej drukarki

   Włącz drukarkę. com/guide/assets/files/step_2. gif"/>

   Uruchom aplikację Epson Connect Printer Setup, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   Windows 10:
   Kliknij Start > EPSON > Epson Connect Printer Setup.

   System Windows 8. 1/Windows 8:
   Wprowadź frazę „Epson Connect Printer Setup” w panelu Search (Wyszukiwanie), a następnie wybierz tę aplikację.

   System Windows 7:
   Kliknij przycisk Start > All Programs (Wszystkie programy) > EPSON > Epson Connect Printer Setup, a następnie wybierz opcję Epson Connect Printer Setup.

   System Mac:
   Macintosh HD
   > Applications (Programy) > Epson Software, a następnie Epson Connect Printer Setup.

   Kliknij opcję I already have an account (Dodaj nową drukarkę), gdy wyświetli się ekran rejestracji konta użytkownika. com/guide/assets/files/step_8. gif"/>

   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić dane, a następnie kliknij opcję Add (Dodaj).

  Podręcznik konfiguracji i obsługi Epson C381a

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i obsługi Epson C381a

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i obsługi Epson C381a