Instrukcja konfiguracji sprzętu Canon Lv 7292s

Instrukcja konfiguracji sprzętu Canon LV 7292s jest kompletnym przewodnikiem do konfiguracji drukarki Canon LV 7292s. Instrukcja zawiera informacje na temat zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia drukarki. Instrukcja zawiera również informacje na temat konfiguracji sieci, ustawień drukowania i wielu innych funkcji drukarki. Instrukcja umożliwia użytkownikom skonfigurowanie drukarki do pracy w najbardziej optymalny sposób. Instrukcja jest łatwa w użyciu i wystarczająco szczegółowa, aby zapewnić użytkownikom płynne i sprawne korzystanie z drukarki Canon LV 7292s.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji sprzętu Canon Lv 7292s

 • Korzystanie z tego przewodnika
 • Glosariusz
 • (Pojawia się w nowym oknie)

Podłącz drukarkę do sieci bez użycia kabla.

 • Rozpocznij konfigurację
 • Góra strony

  © CANON INC. 2019

  Standardowa metoda połączenia USB

  Krok 1

  1. Włóż płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchom program instalacyjny.

  Użytkownicy systemu Windows — jeśli płyta „Setup CD-ROM” nie zostanie uruchomiona automatycznie, włóż płytę CD-ROM do komputera jeszcze raz i kliknij pozycję [Mój komputer], wybierz napęd CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4. EXE].
  Użytkownicy systemu Windows 8 — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ]. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4.

  Użytkownicy komputerów Mac — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ] na pulpicie. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij pozycję [SETUP] (KONFIGURACJA), aby uruchomić łącze pobierania oprogramowania.

  Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.

  2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej].

  Uwaga: w przypadku niektórych modeli wyposażonych także w przewodowe złącze sieciowe może pojawić się dodatkowy ekran z prośbą o wybór między połączeniem USB a połączeniem sieciowym. Jeśli pojawi się ten ekran, należy wybrać opcję [Network Connection] (Połączenie sieciowe). pl/media/image2_tcm125-1109435. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  3. Wybierz opcję [Wireless Connection] (Połączenie bezprzewodowe) jako metodę połączenia. pl/media/image3_tcm125-1109432. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że kontrolka zasilania świeci się, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  Krok 2

  1. Kliknij pozycję [Connect to the network] (Podłącz do sieci). pl/media/image5_tcm125-1109447. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  2. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij pozycję [Wireless Setup Using the USB Cable] (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego przy użyciu przewodu USB). pl/media/image6_tcm125-1109427. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  3. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image7_tcm125-1109436. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image8_tcm125-1109434. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  5. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. pl/media/image9_tcm125-1109422. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  6. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego. pl/media/image10_tcm125-1109430. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  <Tylko użytkownicy systemu Windows>

  Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  7. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  Użytkownicy systemu Windows

  Użytkownicy systemu Mac


  Krok 3

  1. Gdy pojawi się poniższy ekran, podłącz drukarkę do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Jest to kabel z symbolem  na złączu.

  Windows


  z systemem Mac

  (Użytkownicy systemu Mac powinni kliknąć przycisk [Next] (Dalej)).

  2. Po wykryciu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran. Zostanie wyświetlona nazwa punktu dostępu, z którym połączony jest komputer (zamiast „xxxxxxxxxxxxx”). Jeśli jest to sieć bezprzewodowa, z którą chcesz połączyć drukarkę, kliknij przycisk [Yes] (Tak). pl/media/image17_tcm125-1109425. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

   
  z systemem Mac


  <Tylko użytkownicy komputerów Mac>

  Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Allow] (Zezwalaj). pl/media/image19_tcm125-1109446. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  3. Gdy pojawi się poniższy ekran, odłącz drukarkę od komputera i kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image21_tcm125-1109448. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>  z systemem Mac

  Kliknij przycisk [Complete/Zakończ]. Kliknij przycisk [OK].

  Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.

  Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer/Dodaj drukarkę]. pl/media/image24_tcm125-1109420. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  Na poniższym ekranie wybierz wersję sterownika Canon IJ Network i kliknij przycisk [Add] (Dodaj). pl/media/image25_tcm125-1109431. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

  Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

  PIXMA MG2950 – konfiguracja połączenia bezprzewodowego - Canon Poland
  • Metoda połączenia WPS
  • Standardowa metoda połączenia dla systemu Windows
  • Standardowa metoda połączenia dla systemu Mac
  • Przywracanie ustawień fabrycznych

  Metoda połączenia WPS

  Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

 • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.
  Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w części Standardowa metoda połączenia.
 • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi ] na drukarce, aż pomarańczowa kontrolka alarmu błyśnie raz, a następnie zwolnij go.
  3. Upewnij się, że przycisk Wi-Fi zacznie migać na niebiesko, a następnie przejdź do punktu dostępu i naciśnij przycisk [WPS] w ciągu 2 minut.
   Dokładniejsze informacje na temat korzystania z przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu.

  Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego lampka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce będzie migać. Podczas konfiguracji zielona lampka zasilania również zacznie migać. Gdy drukarka nawiąże prawidłowe połączenie z siecią bezprzewodową, niebieska i zielona lampka zasilania przestaną migać i będą świecić w sposób ciągły.

  Aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:

 • Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Cancel] (Anuluj), aż pomarańczowa kontrolka alarmu błyśnie 15 razy, a następnie zwolnij go. Zostanie wydrukowana strona informacji o sieci.
 • Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr „Connection” (Połączenie) wykazuje wartość „Active” (Aktywne) i czy identyfikator SSID (czyli nazwa sieci bezprzewodowej) wskazuje poprawną nazwę sieci bezprzewodowej.


  Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

  Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG2950.

  Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie.

  Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

  Standardowa metoda połączenia (Windows)

  1. Włóż płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchom program instalacyjny.
   Jeśli płyta „Setup CD-ROM” nie zostanie uruchomiona automatycznie, włóż płytę CD-ROM do komputera jeszcze raz i kliknij pozycję [Mój komputer] lub [Ten komputer], wybierz napęd CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4. EXE].

   Jeśli nie masz płyt CD, które dołączono do produktu, pobierz

  2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej].

  3. Wybierz opcję [Wireless LAN Connection/Połączenie z bezprzewodową siecią LAN] jako metodę połączenia i kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%202_tcm125-1297923. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Wybierz opcję [Access Point Connection (recommended)/Połączenie przez punkt dostępu (zalecane)] jako metodę połączenia z siecią LAN i kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%203_tcm125-1297924. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  5. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że zielona lampka zasilania jest włączona i kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/Screen%204_tcm125-1297925. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  6. Oprogramowanie szybko przeszuka sieć w celu znalezienia podłączonych drukarek.
   Jeśli jest to pierwsza konfiguracja drukarki, nie zostanie ona znaleziona. Z tego względu należy zaznaczyć opcję [Setting printer could not be found on the list/Konfigurowanej drukarki nie ma na liście] i kliknąć przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%205_tcm125-1297926. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  7. Rozpocznie się procedura instalacji i konfiguracji. pl/media/Screen%206_tcm125-1297927. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  8. Kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%207_tcm125-1297928. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  9. Kliknij opcję [Cableless setup/Konfiguracja bezkablowa]. pl/media/Screen%208_tcm125-1297929. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  10. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi ] (A) na drukarce, aż pomarańczowa kontrolka alarmu mignie 2 razy, i zwolnij go po drugim mignięciu, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/Screen%209_tcm125-1297930. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  11. Upewnij się, że niebieska lampka sieci Wi-Fi miga szybko, a zielona lampka zasilania świeci. Następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/Screen%2010_tcm125-1297931. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  12. Zostanie wyświetlony następujący komunikat: 

  13. Po utworzeniu połączenia z punktem dostępu kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2012_tcm125-1297932. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  14. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region i kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2013_tcm125-1297933. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  15. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język i kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2014_tcm125-1297934. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  16. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. pl/media/Screen%2015_tcm125-1297935. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  17. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes/Tak], aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego. pl/media/Screen%2016_tcm125-1297936. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  18. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2017_tcm125-1297937. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  19. Oprogramowanie zostanie zainstalowane. pl/media/Screen%2018_tcm125-1297938. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

   Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij pozycję [Redetect/Rozpoznaj ponownie], aby wyszukać drukarkę ponownie.
   W przypadku niektórych konfiguracji sieci wykrycie drukarki przez oprogramowanie może potrwać około minuty. Procedura może wymagać kilkukrotnego kliknięcia przycisku ponownego rozpoznawania.

  20. Po zakończeniu konfiguracji bezprzewodowej zostanie wyświetlony następujący ekran, informujący o modelu drukarki i nazwie (SSID) sieci bezprzewodowej. Kliknij przycisk [Complete/Zakończ]. pl/media/Screen%2020_tcm125-1297940. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  21. Jeśli konfigurujesz drukarkę po raz pierwszy, a pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Execute] (Wykonaj) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać procedurę wyrównywania głowicy drukującej. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/Print%20Head_tcm125-1307774. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  22. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2022_tcm125-1297917. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  23. Jeśli chcesz zarejestrować drukarkę teraz, kliknij [Next/Dalej]. Możesz także zarejestrować ją później za pomocą oprogramowania Quick Menu – w takim przypadku kliknij przycisk [Cancel/Anuluj]. pl/media/Screen%2023_tcm125-1297918. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  24. Jeśli chcesz wziąć udział w programie Extended Survey Program, kliknij przycisk [Agree/Zgadzam się]. W przeciwnym razie kliknij przycisk [Do not agree/Nie zgadzam się]. pl/media/Screen%2024_tcm125-1297919. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  25. Jeśli został wyświetlony następujący ekran i chcesz przesłać wydruk testowy do drukarki, kliknij przycisk [Execute/Wykonaj]. Jeśli nie, kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2025_tcm125-1297920. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  26. Kliknij przycisk [Exit/Zakończ], aby zakończyć instalację. pl/media/Screen%2026_tcm125-1297921. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  27. Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.

   Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy. 

   Metoda konfiguracji bezkablowej (Mac)

   Przed rozpoczęciem należy pobrać oprogramowanie instalacyjne.

  28. Po pobraniu pliku przejdź do jego lokalizacji i kliknij go dwukrotnie. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij dwukrotnie pozycję [Setup/Konfiguracja]. pl/media/Setup_tcm125-1307778. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  29. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij przycisk [Open/Otwórz]. pl/media/Screen%2028_tcm125-1297914. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  30. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2029_tcm125-1298007. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  31. Może pojawić się prośba o wpisanie hasła w celu kontynuacji instalacji. Wpisz hasło i kliknij przycisk [Install Helper/Asystent instalacji]. pl/media/Screen%2030_tcm125-1298008. pl/media/Screen%2031_tcm125-1298009. pl/media/Screen%2032_tcm125-1298010. pl/media/Screen%2033_tcm125-1298011. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  32. Sprawdź, czy drukarka jest włączona, a zielona kontrolka alarmu świeci się, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/Screen%2034_tcm125-1298012. pl/media/Screen%2035_tcm125-1298013. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  33. Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz opcję [Open/Otwórz]. pl/media/Screen%2036_tcm125-1298014. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>] A na drukarce, aż pomarańczowa kontrolka alarmu mignie 2 razy, i zwolnij go po drugim mignięciu, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  34. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  35. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij opcję [Allow/Zezwalaj]. pl/media/Screen%2038_tcm125-1298025. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  36. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2039_tcm125-1298026. pl/media/Screen%2040_tcm125-1298027. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  37. Jeśli zostanie wyświetlony następujący ekran, a użytkownik chce utworzyć skrót do instrukcji na pulpicie, należy kliknąć przycisk [Agree/Zgadzam się]. W przeciwnym wypadku należy kliknąć przycisk [Do not agree/Nie zgadzam], aby pominąć ten krok. pl/media/Screen%2041_tcm125-1298028. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  38. Oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  39. Na ekranie narzędzia Canon IJ Network zaznacz wykrytą drukarkę i kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2042_tcm125-1298029. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  40. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer/Dodaj drukarkę]. pl/media/Screen%2043_tcm125-1298030. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  41. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, wybierz wersję aplikacji [Canon IJ Network] swojej drukarki i kliknij przycisk [Add/Dodaj]. pl/media/Screen%2044_tcm125-1298032. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  42. Na chwilę zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/Screen%2045_tcm125-1298033. pl/media/Screen%2046_tcm125-1298034. pl/media/Screen%2048_tcm125-1298017. pl/media/Screen%2049_tcm125-1298036. pl/media/Screen%2050_tcm125-1298037. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  43. Jeśli zostanie wyświetlony następujący ekran, a użytkownik chce wykonać wydruk testowy w celu sprawdzenia konfiguracji sieci, należy kliknąć przycisk [Execute/Wykonaj]. W przeciwnym wypadku należy kliknąć przycisk [Next/Dalej], aby pominąć ten krok. pl/media/Screen%2051_tcm125-1298038. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  44. Kliknij przycisk [Exit/Zakończ], aby dokończyć instalację. pl/media/Screen%2052_tcm125-1298018. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  45. Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

   Przywracanie ustawień sieciowych do domyślnych ustawień fabrycznych

   W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:

   Należy pamiętać, że proces inicjalizacji usuwa z urządzenia wszystkie ustawienia sieciowe, więc drukowanie lub skanowanie z komputera za pośrednictwem sieci będzie niemożliwe do czasu, aż drukarka zostanie ponownie skonfigurowana przy użyciu nowych ustawień sieciowych.

  46. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [CANCEL ] (ANULUJ), aż kontrolka alarmu błyśnie 17 razy.
  47. Zwolnij przycisk [CANCEL ] (ANULUJ).
  48. Ustawienia sieciowe zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

   Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy lub

  Instrukcja konfiguracji sprzętu Canon Lv 7292s

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji sprzętu Canon Lv 7292s

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji sprzętu Canon Lv 7292s