Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Craftsman 917 291481

Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Craftsman 917 291481 to wyjątkowy krok po kroku dokument, który zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące instalacji, konserwacji i użytkowania kosiarki Craftsman 917 291481. Zawiera wyraźne instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji, zasad użytkowania i pielęgnacji, a także informacje o częściach zamiennych. Instrukcja jest ważna, ponieważ wszystkie jej wskazówki są ważne dla bezpiecznego, łatwego i skutecznego użytkowania kosiarki. Dzięki instrukcji można uniknąć problemów związanych z instalacją i funkcjonowaniem kosiarki Craftsman 917 291481.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Craftsman 917 291481

Zobacz poniższy poradnik dla Beko CWB 6500 X. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Marka:
Beko
Produkt:
Okapy
Model/nazwa:
CWB 6500 X
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Grecki, Węgierski

Powiązane produkty Beko CWB 6500 X

Zobacz poniższy poradnik dla Beko CWB 9441 XN. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Beko CWB 9441 XN, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko CWB 9441 XN. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko CWB 9441 XN tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Beko CWB 9441 XN

Strona: 1

TR 66Kullanim KilavukuIÇERIKLERUYARILAR - PARÇALARI.................................................................................................................................................... 26MONTAJ............................................................................................................................................................................... 27KULLANIM - BAKIMI VE TEMİZLENMESİ........................................................................................................................... 28Downladefrmw.vbe.

Strona: 2

LT 77Naudojimosi instrukcijaTURINYSĮSPĖJIMAI - DALYS.............................................................................................................................................................. 29MONTAVIMAS...................................................................................................................................................................... 30NAUDOJIMAS - VALYMAS IR PRIEŽIŪRA......................................................................................................................... 31

Strona: 3

NL 88GebruiksaanwijzingINHOUDSOPGAVEAANWIJZINGEN - ONDERDELEN...................................................................................................................................... 32INSTALLATIE....................................................................................................................................................................... 33GEBRUIK - ONDERHOUD................................................................................................................................................... 34

Strona: 4

PL 1212Instrukcja ObslugiSPIS TREŚCIOSTRZEŻENIA - CZĘŚCI SKŁADOWE............................................................................................................................... 44MONTAŻ............................................................................................................................................................................... 45UŻYTKOWANIE – KONSERWACJA................................................................................................................................... 46

Strona: 5

PL 4444OSTRZEŻENIA - CZĘŚCI SKŁADOWEOSTRZEŻENIANiniejsze urządzenie zostało przystosowane do użycia jako okap WYCIĄGAJĄCY (wypro-wadzenie powietrza na zewnątrz) lub FILTRUJĄCY (powrót powietrza do pomieszczenia).- Minimalna odległość od powierzchni gotowania do dolnej krawędzie okapu powinnawynosić co najmniej 650 mm.- Należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących funkcjonowania okapu wwersji wyprowadzającej powietrze na zewnątrz. (wersja wyciągająca)- Należy zapewnić właściwe wietrzenie lokalu, gdy jednocześnie są używane okap luburządzenia zasilane energią inną od elektrycznej; podciśnienie w lokalu nie może prze-kraczać 4 Pa (4x10-5 bar).- Zbierane powietrze nie może być przesyłane do przewodu kominowego wykorzysty-wanego do usuwania spalin urządzeń zasilanych energią inną niż elektryczna.- Należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.- Unikać obecności wolnego ognia w przestrzeni pod okapem.- Okap został skonstruowany w klasie izolacyjności II, nie ma konieczności podłączaniauziemienia.- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy wyłączyćwtyczkę z gniazdka.- Niniejsze urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) niepełnospraw-nie fizycznie lub umysłowo oraz przez bez doświadczenia lub wiedzy na temat jegodziałania, operatorzy powinni zostać poinstruowani i skontrolowani we kwestii obsługiurządzenia przez osoby odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo.- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się że nie bawią się urządzeniem.PODŁĄCZENIE KABLA ZASILANIAPrzed przystąpieniem do podłączenia należy sprawdzić, czy napięcie zasilania podane na ety-kiecie znajdującej się wewnątrz urządzenia, odpowiada napięciu w domowej instalacji elek-trycznej. Na kablu zasilania zamontować wytyczę odpowiednią dla obciążenia podanego natabliczce znamionowej; w przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci konieczne jest za-mocowanie pomiędzy urządzeniem a siecią elektryczną wyłącznika jednobiegunowego zotwarciem styków co najmniej 3 mm, przystosowanego do obciążenia oraz zgodnego z panu-jącymi normami.CZĘŚCI SKŁADOWE- 2 elementy montażowe C- 1 kołnierz redukcyjny G- 1 złącze filtrowania H- 2 filtry z węgla aktywnego L (na życzenie)

Strona: 6

PL 4545MONTAŻOkap należy zamontować w środku strefy gotowania. Minimalna odległość od powierzchnigotowania do dolnej krawędzie okapu powinna wynosić co najmniej 650 mm.Montaż okapu należy wykonać w następujący sposób:1) Wykonać 6 otworów (X1-X2-J) Ø 8mm według wielkości podanych na rys. 1.2) Do montażu użyć śrub oraz kołków znajdujących się na wyposażeniu.3) Przykręcić elementy montażowe C (fig. 2) do ściany w otworach X1-X2.4) Przymocować okap do ściany w otworach zewnętrznych J1 oraz J2 (rys. 3).5) Montaż WYCIĄGAJĄCY lub FILTRUJĄCY:WYCIĄGAJĄCYAby zainstalować okap w wersji z wyciągiem należy go podłączyć do rury wylotowej za po-mocą sztywnej lub giętkiej rury ø 150 lub 120 mm; wyboru rury dokonuje monter.• Do podłączenia z rurą ø120 mm założyć kołnierz redukcyjny 9 na wylot w korpusie okapu.• Przymocować rurę odpowiednimi opaskami. Konieczne materiały nie znajdują się w ze-stawie.• Wyjmij ewentualne węglowe filtry zapachowe.FILTRUJĄCY (WERSJA OPCJONALNA)- Założyć złącze filtrowania H (rys. 6).- Założyć filtry z węgla aktywnego L (rys. 7), blokując je przez obrót w kierunku zgodnym zruchem wskazówek zegara (około 10°) aż do zatrzymania. Podczas demontażu wykonaćczynności w odwrotnej kolejności.MONTAŻ KOMINA6) Przy pomocy znajdujących się na wyposażeniu 4 śrub samogwintujących Ø2, 9mm, za-mocować komin górny A (rys. 8) na elementach montażowych C (rys. 2/rys. 8). Odle-głość pomiędzy otworami montażowymi X1 oraz X2 określana jest przez wysokośćkomina górnego H.7) Delikatnie rozszerzyć dwie ścianki boczne komina dolnego B (rys. 9) i założyć go odprzodu na okap (rys. 9).

Strona: 7

PL 446UŻYTKOWANIE – KONSERWACJAUŻYTKOWANIEZalecamy, aby uruchomić okap zaraz po rozpoczęciu gotowania i pozostawić go włączonego około 15minut po jego zakończeniu, do momentu aż znikną wszelkie zapachy.1) Tablica sterowania z przełącznikami- Przełącznik sterowania oświetleniem.- Przełącznik sterowania prędkością działania.- Kontrolka sygnalizująca pracę silnika.2) Tablica sterowania z przyciskami- Przycisk, który uruchamia pracę silnika przy minimalnej prędkości, przystosowanej do ciągłej i ci-chej wymiany powietrza, dla małej ilości zapachów.- Przycisk, który uruchamia pracę silnika przy prędkości średniej przystosowanej do większości wa-runków użytkowania, optymalnej pod względem przepływu powietrza oraz powstającego hałasu.- Przycisk, który uruchamia pracę silnika przy prędkości średniej maksymalnej, przystosowanej dodużej emisji zapachów powstających podczas gotowania, także przez dłuższy czas.- Przycisk sterowania oświetleniem.KONSERWACJAUwaga: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, naprawczych np. wymiany żarów-ki, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.1. OświetlenieSkłada się z dwóch żarówek 40 W. Podczas wymiany należy postępować w następujący sposób (rys. 10):Wyjąć jeden z kołków znajdujących się z boku plafoniery. Przesunąć szybę w bok aż do przeciwnej stro-ny, następnie delikatnie pociągnąć ją w dół. Wymienić żarówkę i zamocować szybkę w odwrotnej kolej-ności czynności.2. FiltryW mniej więcej równych odstępach, w zależności od częstotliwości użytkowania okapu, około raz na 2miesiące należy wyjąć filtry metalowe i umyć je w ciepłej wodzie ze środkiem czyszczącym lub bezpo-średnio w zmywarce, następnie zamontować wysuszone (filtrów z węgla aktywnego nie wolno pod żad-nym pozorem myć, należy je wymieniać co 2 miesiące).3. CzyszczenieDo mycia powierzchni zewnętrznej okapu używać miękkiej ściereczki nasączonej alkoholem lub odpo-wiednimi środkami dostępnymi w handlu. Nie wolno używać środków ściernych lub ostrych przedmio-tów.WAŻNE: Otwarty płomień jest szkodliwy dla filtrów, dlatego zalecamy, aby nie pozostawiać włączonegopalnika bez znajdującego się na nim naczynia. Czynności czyszczenia okapu oraz filtrów są obowiązkowe,należy wykonywać to według podanych wskazówek.UWAGA: Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane przez brak konserwacji filtraprzeciwtłuszczowego (mycie raz na dwa miesiące), wymiany filtra węglowego oraz przestrzegania wska-zówek dotyczących montażu oraz podłączenia elektrycznego.

Strona: 8

6 78 910BH HL LM

Marka:
Beko
Produkt:
Okapy
Model/nazwa:
CWB 9441 XN
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Rumuński, Turecki, Grecki, Litewski

Powiązane produkty Beko CWB 9441 XN

O nas

ManualDB to baza danych instrukcji użytkowania, która jest ciągle rozszerzana o inne podręczniki. Grupujemy instrukcje z kilku stron wraz z podręcznikami, więc nie trzeba szukać na wielu serwerach, ale instrukcję znaleźć można łatwo u nas, a przekierujemy na odpowiednią stronę internetową. Wszystkie podręczniki sprawdza zespół doświadczonych pracowników. Masz pewność, że u nas znajdziesz zawsze instrukcją użytkownika. Pobranie (download) podręczników i instrukcji w języku polskim jest bezpłatne.

Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Craftsman 917 291481

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Craftsman 917 291481

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Craftsman 917 291481